Đồ án môn học: Bảo vệ môi trường không khí và xử lý khí thải

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
500
lượt xem
168
download

Đồ án môn học: Bảo vệ môi trường không khí và xử lý khí thải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ môi trường không khí và xử lý khí thải Nhiệm vụ: Tính toán dự báo và thiếtkế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường không khí từ các nguồn thải của nhà máy gạch Tuynel Từ Sơn - Hải Phòng 1. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: - Phân tích các nguồn gây ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất của nhà máy gây ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học: Bảo vệ môi trường không khí và xử lý khí thải

 1. ĐỒ ÁN MÔN HỌC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI
 2. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: Bảo vệ môi trường không khí và xử lý khí thải Nhiệm vụ: Tính toán dự báo và thiếtkế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường không khí từ các nguồn thải của nhà máy gạch Tuynel Từ Sơn - Hải Phòng 1. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: - Phân tích các nguồn gây ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất của nhà máy gây ra. - Tính toán tải lượng của các chất ô nhiễm từ các nguồn thải trên. - Tính toán nồng độ phát thải của các chất ô nhiễm trên đối với từng nguồn thải - Kết luận so sánh với tiêu chuẩn khí thải công nghiệp: TCVN 2005 - Tính toán thiết kế hệ thống xử lý chất thải ô nhiễm trước khi phát thải vào môi trường xung quanh - Tính toán dự báo nồng độ của các chất ô nhiễm trên (sau khi đã lắp đặt thiết bị xử lý) về mùa đông và mùa hè theo các hướng gió chủ đạo tại địa điểm xây dựng nhà máy ứng với khoảng cách: cách nguồn thải từ 0 đến 40 lần chiều cao của nguồn thải - Lập biểu đồ biểu diễn sự khuyếch tán của từng chất ô nhiễm với các khoảng cách trên về mùa đông và mùa hè - Xác định Cmax và Xmax, tốc độ gió nguy hiểm của từng chất ô nhiễm với các khoảng cách trên về mùa đông và mùa hè - Xác định Cmax và Xmax tổng cộng của tất cả các nguồn thải với từng chất ô nhiễm về mùa đông và hè - Kết luận so sánh với tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí xung quanh TCVN 5937 – 2005 2. Phần bản vẽ - Sơ đồ công nghệ sản xuất của nhà máy có phân tích nguồn gây ô nhiễm - Biểu đồ biểu diễn sự khuyếch tán của từng chất ô nhiễm riêng biệt cho 2 mùa - Tổng mặt bằng nhà máy có nguồn thải và khu vực xử lý - Vẽ chi tiết hệ thống xử lý không khí: bao gồm mặt bằng, mặt cắt vả thiết bị xử lý - Triển khai các chi tiết cấu tạo của hệ thống theo chỉ dẫn của giáo viên hướng dẫn
 3. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG 1.1.Nhiệm vụ Tính toán dự báo và thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi truờng không khí từ các nguồn thải của nhà máy gạch Tuynel Từ Sơn công suất 25 triệu viên/nă m Địa điểm xây dựng: Hải Phòng Các thông số khí hậu tại Hải Phòng đƣợc tra theo phụ lục 2a, 2b và phụ lục 3 gt ‘ Nhiệt và khí hậu kiến trúc’, dung ẩm của không khí đƣợc tra theo biều đồ I – d theo nhiệt độ và độ ẩm Bảng 1 – 1: Các thông số khí hậu xung quanh nhà máy Mùa đông Mùa hè ,% ,% o o ttb, C d, g/kg vtb , m/s ttb, C d, g/kg vtb , m/s 28,2 84 20 4,0 16,7 83 10,5 3,6 1.2. Nội dung tính toán - Phân tích các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng do hoạt động sản xuất của nhà máy gây ra - Tính toán tải lƣợng của các chất ô nhiễm từ các nguồn thải trên - Tính toán nông độ phát thải của các chất ô nhiễm trên đối với từng nguồn thải - Kết luận so sánh với tiêu chuẩn khí thải công nghiệp TCVN 2005 - Tính toán thiết kế hệ thống xử lý chất thải ô nhiễm trƣớc khi phát thải vào môi trƣờng xung quanh - Tính toán dự báo nồng độ của các chất ô nhiễm trên (sau khi đã lắp đặt thiết bị xử lý) về mùa đông và mùa hè theo các hƣớng gió chủ đạo tại địa điểm xây dựng nhà máy ứng với khoảng cách: từ nguồn thải từ 0 đến 40 lần chiều cao của nguồn thải - Lập biểu đồ biểu diễn sự khuếch tán cảu từng chất ô nhiễm với các khoảng cách trên về mùa đông và mùa hè - Xác định Cmax và Xmax của từng chất ô nhiễm, tốc độ gió nguy hiểm về mùa đông và mùa hè - Xác định Cmax và Xmax tổng cộng của tất cả các nguồn thải với từng chất ô nhiễm về mùa đông và hè - Kết luận so sánh với tiêu chuẩn chất lƣợng môi truờng không khí xung quanh TCVN 5937 – 2005 - Tính lƣợng nhiệt cần thiết để sấy khô gạch mộc từ độ ẩm 12% đến 5% - Tính lƣu lƣợng, tải lƣợng chất ô nhiễm của từng ống khói - Tính chiều cao ống khói 1, 2 1.3. Số liệu tính toán - Nhiên liệu sử dụng: than cám có số lƣợng B = 2500 tấn/năm = 347 kg/h - Số ngày làm việc trong 1 nă m: Sn = 300 ngày Bảng1 – 2: Thành phần của than cám Ap Sp Wp Op Np Hp Cp (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 16,2 1,8 6,6 1,2 0,6 1,4 72,2 - Năng suất lò: Gnăm = 25 triệu viên/năm, trọng lƣợng G1 = 34000 tấn/nă m 1 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 4. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI Độ ẩm gạch mộc vào 12% - Độ ẩm gạch ra khỏi lò sấy là 5% - 70% than trộn vào đất ban đầu: B1 = 0,7B = 243 kg/h - 30% than đƣa vào lò nung : B2 = 0,3B = 104 kg/h - Nhiệt độ lò nung: tn = 1000oC - Bảng 1 – 3: Đặc tính nguồn thải Loại nguồn thải Số lƣợng nguồn thải Nhiệt độ khói thải (oC) Lò sấy 1 38 Lò nung 1 87 1.4.Phân tích các công đoạn gây ô nhiễm của công nghệ sản xuất Phân tích các công đoạn gây ô nhiễm môi trƣờng trên sơ đồ công nghệ sản xuất gạch tuynel Từ Sơn: 2 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 5. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI B·i ®Êt §Êt vôn CÊp liÖu thïng 10 m3/h §Êt vôn Than (70%) B¨ng t¶i 1 §Êt vôn, than r¬i v·i M¸y nghiÒn xa lu©n 10 m3/h Nuãc §Êt vôn, n-íc th¶i CÊp liÖu ®Üa 10 m3/h B¨ng t¶i 2 §Êt vôn M¸y c¸n mÞn 10 m3/h Nhµo 2 trôc l-íi läc 12 m3/h §Êt vôn, n-íc th¶i Nuoc §Êt vôn M¸y nhµo MVA 400 - 200 t/h §Êt vôn M¸y ®ïn MVA 400 - 20 t/h C¾t tù ®éng §Êt vôn B¨ng t¶i 4 Ph¬i trong nhµ kÝnh §Êt vôn, h¬i n-íc W1 = 12% èng khãi 1 bôi, h¬i n-íc, khÝ th¶i Lß sÊy Tuynel t1 = 38oC W2 = 5% Khãi (tn = 1000oC) èng khãi 2 Than (30%) Lß nung Tuynel bôi, h¬i n-íc, khÝ th¶i t2 = 87oC tro xØ bôi, g¹ch vì B·i thµnh phÈm 3 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 6. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI Chương 2: TÍNH TOÁN SẢN PHẨM CHÁY 2.1. Xác định lượng ẩm bay hơi trong quá trình sấy vật liệu Nhiệt trị của nhiên liệu đƣợc xác định theo công thức sau: Q p  81C p  246H p  26(O p  S p )  6Wp = 81.72,2 + 246.1,4 – 26(1,2 – 1,8) – 6.6,6 = 6168,6 kcal/kgNL 34.10 6 G1 Trọng lƣợng 1 viên gạch: Gvg    1,36 kg/viên Gnam 25.10 6 - Chọn thời gian làm việc trong 1 nă m là: N = 300 ngày - Số giờ làm việc trong 1 ngày: n = 24 giờ Gnam 25.10 6 Lƣợng gạch sấy nung trong 1 giờ: Gh    3472 viên/h N .n 300.24 Lƣợng vật liệu mang vào hầm sấy: G1 = 34.106 kg/nă m = 4722 kg/h Lƣợng ẩm bốc hơi trong lò sấy: ( w1  w2 ) 12  5 W  G1  4722  348 kg/h 100  w2 100  5 100  w1 100  12 Lƣợng vật liệu mang ra khỏi lò sấy: G2  W  348  4374 kg/h w1  w2 12  5 2.2. Tính toán lượng khí độc hại thải ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu 2.2.1. TÝnh to¸n l-îng khÝ th¶i trong qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªn liÖu ë ®iÒu kiÖn chuÈn a/. Về mùa đông Bảng2 - 1:tính toán sản phẩm cháy ở đktc (t = 0oC, P = 760 mmHg), B = 347 kg/h Đại lượng tính Đơn vị Công thức tính Kết quả Stt (1) (2) (3) (4) (5) Vo = 0,089Cp + Lƣợng không khí khô lí thuyết 0,246Hp - 0,0333(Op - 3 cần cho quá trình cháy m chuẩn/kgNL Sp) 1 6,790 Lƣợng không khí ẩm lí thuyết cần cho quá trình sấy (ở t = 16,7o C;  = 83%; d = 10,5 m3chuẩn/kgNL 2 g/kg) Va = (1 + 0,0016d)Vo 6,904 Lƣợng không khí ẩm thực tế với hệ số không khí thừa  = m3chuẩn/kgNL Vt = Va 3 1,6 11,047 m chuẩn/kgNL VSO2 = 0,683.10-2 Sp 3 Lƣợng khí SO2 trong spc 4 0,012 Lƣợng khí CO trong spc với m3chuẩn/kgNL VCO = 1,865.10-2.Cp hệ số cháy không hoàn toàn về hoá học và cơ học  = 0,006 5 0,008 -2 VCO2 = 1,853.10 (1- m chuẩn/kgNL )Cp 3 6 Lƣợng khí CO2 trong spc 1,330 4 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 7. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI VH2O = 0,111Hp + m3chuẩn/kgNL 0,012Wp + 0,0016.d.Vt 7 Lƣợng hơi nƣớc trong spc 0,423 VN2 = 0,8.10-2Np + 3 8 Lƣợng khí N2 trong spc m chuẩn/kgNL 0,79Vt 8,732 Lƣợng khí O2 trong không khí VO2 = 0,21(-1)Va m3chuẩn/kgNL 9 thừa 0,870 Lƣợng khí NOx trong spc MNOx = 3,953.10- kg/h (xem nhƣ NO2 với NO2 = 8 .(B.Qp)1,18 10 2,054 kg/m3chuẩn 1,161 VNOx = MNOx/(B.NOx) Quy đổi ra m3 chuẩn/kgNL 3 m chuẩn/kgNL 0,002 m3chuẩn/kgNL Thể tích khí N2 tham gia vào VN2(NOx) = 0,5VNOx phản ứng của NOx 0,001 m3chuẩn/kgNL Thể tích khí O2 tham gia vào VO2(NOx) = VNOx phản ứng của NOx 0,002 Vspc = (49)+11-12- 3 Lƣu lƣợng khói (spc) ở điều m chuẩn/kgNL 13 11 kiện chuẩn 12,535 MSO2 = Tải lƣợng khí SO2 với SO2 = (103VSO2BSO2)/3600 g/s 12 2,926 kg/m3 chuẩn 3,467 MCO = Tải lƣợng khí CO với CO = 103VCOBCO/3600 g/s 13 1,25 kg/m3 chuẩn 0,973 MCO2 = Tải lƣợng khí CO2 với CO2 = 103VCO2BCO2/3600 g/s 14 1,977 kg/m3 chuẩn 254,145 Mbui = 10a.0,3BAp- Lƣợng tro bụi với hệ số tro g/s /3600 15 bay theo khói: a = 0,5 2,349 b/. VÒ mïa hè Bảng2 - 2:tính toán sản phẩm cháy ở đktc (t = 0oC, P = 760 mmHg), B = 347 kg/h Đại lƣợng tính Đơn vị Công thức tính Kết quả Stt (1) (2) (3) (4) (5) Lƣợng không khí khô lí thuyết cần cho quá Vo = 0,089Cp + 0,246Hp - 3 m chuẩn/kgNL 0,0333(Op - Sp) 1 trình cháy 6,790 Lƣợng không khí ẩm lí thuyết cần cho quá trình sấy (ở t = m3chuẩn/kgNL 28,2oC; u = 84%; d = 2 20 g/kg) Va = (1 + 0,0016d)Vo 7,007 Lƣợng không khí ẩm thực tế với hệ số m3chuẩn/kgNL 3 không khí thừa  = 1,6 Vt = Va 11,212 5 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 8. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI Lƣợng khí SO2 trong m3chuẩn/kgNL VSO2 = 0,683.10-2 Sp 4 spc 0,012 Lƣợng khí CO trong spc với hệ số cháy m3chuẩn/kgNL không hoàn toàn về VCO = 1,865.10-2.Cp hoá học và cơ học n = 5 0,01 0,008 Lƣợng khí CO2 trong VCO2 = 1,853.10-2(1-)Cp m3chuẩn/kgNL 6 spc 1,330 Lƣợng hơi nƣớc trong VH2O = 0,111Hp + 0,012Wp + m3chuẩn/kgNL 7 spc 0,0016.d.Vt 0,596 Lƣợng khí N2 trong m3chuẩn/kgNL VN2 = 0,8.10-2Np + 0,79Vt 8 spc 8,869 Lƣợng khí O2 trong VO2 = 0,21(-1)Va m3chuẩn/kgNL 9 không khí thừa 0,883 Lƣợng khí NOx trong spc (xem nhƣ NO2 với kg/h MNOx = 3,953.10-8.(B.Qp)1,18 p NO2 = 2,054 10 kg/m3chuẩn 1,161 Quy đổi ra m3 VNOx = MNOx/(B.NOx) m3chuẩn/kgNL chuẩn/kgNL 0,002 Thể tích khí N2 tham m3chuẩn/kgNL gia vào phản ứng của VN2(NOx) = 0,5VNOx NOx 0,001 Thể tích khí O2 tham m3chuẩn/kgNL gia vào phản ứng của VO2(NOx) = VNOx NOx 0,002 Vspc = (49)+11-12-13 m3chuẩn/kgNL Lƣu lƣợng khói (spc) 11 ở điều kiện chuẩn 12,858 Tải lƣợng khí SO2 với MSO2 = (103VSO2BSO2)/3600 pso2 = 2,926 kg/m3 g/s 12 chuẩn 3,467 Tải lƣợng khí CO với MCO = 103VCOBCO/3600 pCO = 1,25 kg/m3 g/s 13 chuẩn 0,973 Tải lƣợng khí CO2 với MCO2 = 103VCO2BCO2/3600 pCO2 = 1,977 kg/m3 g/s 14 chuẩn 254,145 Lƣợng tro bụi với hệ số tro bay theo khói: a g/s Mbui = 10a.0,3BAp/3600 15 = 0,5 2,349 6 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 9. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI 2.2.2.X¸c ®Þnh tØ nhiÖt cña khãi TØ nhiÖt cña khãi ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ckhoi =CCO2.XCO2 + CN2.XN2 + CO2.XO2+ CH2O.XH2O + CSO2.XSO2 + CCO.XCO + CNOx.XNOx - CN2(NOx).XN2(NOx) – CO2(NOx).XO2(NOx) Trong ®ã: - CCO2, CN2, CO2, CH2O, CSO2, CCO, CNOx, CN2(NOx), CO2(NOx) : nhiÖt dung riªng cña c¸c khÝ, J/kg.®é - XCO2, XN2, XO2, XH2O, XSO2, XCO, XNOx, XN2(NOx), XO2(NOx) : thµnh phÇn % cña c¸c khÝ Tra b°ng ‘PV-4: Th«ng sè vËt lý cña mét sè chÊt khÝ’ – gi¸o tr×nh kü thuËt sÊy cña ‘Ho¯ng V¨n Ch­íc’ ta ®­îc các thông số của các khí có trong khói thải Dựa vào tính toán ở các phần trên ta tính đƣợc thành phần % các khí có trong khói thải của lò nung Kết quả được thể hiện trong bảng sau: a/. Về mùa đông C0 Thành phần % V m3chuẩn/kgNL Thành phần của khói của các khí J/kg.độ O2 0,870 6,940 918 N2 8,732 69,658 1040 H2O 0,423 3,373 14180 C O2 1,330 10,609 835 SO2 0,012 0,098 804 CO 0,008 0,064 835 NOx 0,002 0,013 1040 N2(NOx) 0,001 0,006 1040 O2(NOx) 0,002 0,013 918 SPC 100 12,535 1357 b/. Về mùa hè C0 Thành phần % V 3 Thành phần của khói m chuẩn/kgNL của các khí J/kg.độ O2 0,883 6,867 918 N2 8,869 68,972 1040 H2O 0,596 4,635 14180 C O2 1,330 10,342 835 SO2 0,012 0,096 804 CO 0,008 0,063 835 NOx 0,002 0,013 1040 N2(NOx) 0,001 0,006 1040 O2(NOx) 0,002 0,013 918 SPC 100 12,858 1526 7 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 10. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI 2.3. Phương trình cân bằng nhiệt của quá trình sấy Phƣơng trình cân bằng nhiệt của quá trình sấy: Qcan = Qvao Trong đó:  Qcan: nhiet l-îng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh sÊy, kJ/h Qcan = Q1 + Q2 +Q3 + Q4 – Q1: nhiÖt l-îng h÷u Ých cña qu¸ tr×nh sÊy, kJ/h - Q2: nhiÖt l-îng tæn thÊt do khãi mang ra khái lß sÊy, kJ/h - Q3: nhiÖt l-îng tæn thÊt do vËt liÖu mang ra khái lß sÊy, kJ/h – Q4: nhiÖt l-îng tæn thÊt do to¶ nhiÖt ra m«i tr-êng xung quanh tõ kÕt cÊu cña lß, kJ/h  Qvao: nhiÖt l-îng cña khãi tõ lß nung sang lß sÊy, kJ/h Qvao = L1.C1000.t1000 , kJ/h L1: Lƣu lƣợng khói từ lò nung sang lò sấy, m3/h – – C1000: tỉ nhiệt của khói, kJ/kg.độ t1000 = 1000oC: nhiệt độ khói của lò nung sang lò sấy – 2.3.1. TÝnh to¸n l-îng nhiÖt h÷u Ých cña qu¸ tr×nh sÊy NhiÖt l-îng h÷u Ých cña qu¸ tr×nh sÊy ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q1 = W.ihn , kJ/h Trong ®ã: - W: l-îng Èm bèc h¬i trong qu¸ tr×nh sÊy, W = 348 kg/h - ihn: entanpi cña h¬i n-íc ra khái lß sÊy, ihn = r + Chn.t1000 Trong ®ã:  r = 2493 kJ/kg: nhiÖt Èn ho¸ h¬i cña n-íc  Chn = 1,97 kJ/kgoK: nhiÖt dung riªng cña h¬i n-íc  t1000 = 1000oC: nhiÖt hoá hơi của nƣớc Khi ®ã: ihn = 2493 + 1,97.1000 = 4463 kJ/kg VËy Q1 = 348.4463 = 1553124 kJ/h 2.3.2. TÝnh nhiÖt l-îng tæn thÊt do khãi mang ra khái lß sÊy NhiÖt l-îng tæn thÊt do khãi mang ra khái lß sÊy ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q2 = L2.C38.(t38 – tN) , kJ/h L2 :l-îng khãi th¶i ra khái lß sÊy , m3/h - C38 : tØ nhiÖt cña khãi khi ra khái lß sÊy, kJ/kg.oC - t38 = 38oC: nhiÖt ®é cña khãi khi ra khái lß sÊy, oC - tN: nhiệt độ không khí bên ngoài, oC -  Mùa đông: Q2D = 1,357.(38 – 16,7).L2 = 28,9.L2 kJ/h  Mùa hè: Q2H = 1,526.(38 – 28,2).L2 = 14,95.L2 kJ/h 2.3.3. Tính lƣợng nhiệt do vật liệu mang ra khỏi lò sấy Nhiệt lƣợng tổn thất do vật liệu mang ra khỏi lò sấy đƣợc xác định theo công thức: Q3 = G2.Cgạch.(tgạch – tN) , kJ/h Trong đó: G2 = 4374 kg/h: Lƣợng vật liệu mang ra khỏi hầm sấy - 8 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 11. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI Cgạch: nhiệt dung riêng của gạch sau khi sấy, kJ/kg.độ - tgạch = 70oC : nhiệt độ của gạch mang ra lò sấy, oC - tN: nhiÖt ®é ngoµi cña nhµ m¸y, oC - Nhiệt dung riêng của gạch đƣợc xác định theo công thức sau: 4,187.5 0,919.(100  5) C gk Cn  1,082 kJ/kg.độ C gach  w2  (100  w2 )   10 100 100 100  Q3 = 4374.1,082.(tg – tN) Về mùa đông tN = 16,7oC  Q3D = 4374.1,082.(70 – 16,7) = 252251 kJ/h Về mùa hè tN = 28,2oC  Q3H = 4374.1,082.(70 – 28,2) = 197826 kJ/h 2.3.4. Tính lƣợng nhiệt do tổn thất ra môi trƣờng xung quanh Nhiệt lƣợng tổn thất ra môi trƣờng xung quanh đƣợc xác định nhƣ sau: Q4 = 10%(Q1 + Q2 + Q3) Về mùa đông: Q4D = 0,1.(Q1 + Q2 + Q3D) = 0,1.( 1553124 + 28,9.L2 + 252251) = 180537,5 + 2,89.L2 kJ/h Về mùa hè: Q4 = 0,1(Q1 + Q2 + Q3H) = 0,1.( 1553124 + 14,95.L2 + 197826) H = 175095 + 1,495.L2 kJ/h 2.3.5. Cân bằng nhiệt VËy tæng nhiÖt l-îng cÇn thiÕt ®Ó sÊy g¹ch b»ng khãi nãng lµ: Qcan = Q1 + Q2 + Q3 + Q4  VÒ mïa ®«ng: QcanD = Q1+Q2+Q3D+Q4D = 1553124 + 28,9L2 + 252251 + 180537,5 + 2,89L2 = 31,79L2 + 1985912,5 kJ/h  VÒ mïa hÌ: QcanH = Q1 + Q2 + Q3H + Q4H = 1553124+14,95L2 + 197826 + 175095 + 1,495L2 = 16,445L2 + 1926045 kJ/h  Khi ®ã ta cã ph-¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt cho lß sÊy vÒ 2 mïa lµ: Gi¶ sö trong qu¸ tr×nh sÊy kh«ng cã tæn thÊt hoÆc thÊt tho¸t ra ngoµi m«i tr-êng khi ®ã ta cã l-u l-îng khãi cÊp vµo L1 b»ng l-u l-îng khãi th¶i ra L2 Ta cã: L1 = L2 = L (1)  VÒ mïa ®«ng: Qvao = QcanD 31,79L2 + 1985912,5 = 1,357.1000L1 (2) Tõ (1) vµ (2) ta cã: L = L1 = L2 = 1499 m3/h  VÒ mïa hÌ: Qvao = QcanD 16,445L2 + 1926045 = 1,526.1000.L1 (3) Tõ (1) vµ (3) ta cã: L = L1 = L2 = 1276 m3/h Và l-u l-îng khãi của lß nung ở đk chuẩn (t = 0oC) lµ: Vspc .B 12,535.347  Mùa đông: LC    1,21 m3/s 3600 3600 Vspc .B 12,858.347  Mùa hè: LC    1,24 m3/s 3600 3600 9 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 12. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI VËy l-u l-îng th¶i cña èng khãi 2 tõ lß sÊy và l-u l-îng của khãi tõ lß nung thải từ lò nung cả 2 mùa là:  Mùa đông: - Ống khói 1(từ lò sấy): Lok1 = 1499 m3/h = 0,42 m3/s Lcok1 = 0,42.(273+38)/273 = 0,47 m3/s - Ống khói 2(từ lò nung): Lcok2 = Lc – Lcok1 = 1,21 – 0,42 = 0,79 m3/s  Lok2 = Lcok2.(273+87)/273 = 1,04 m3/s  Mùa hè: - ỐNg khói 1: Lok1 = 1276 m3/h = 0,35 m3/s  Ltok1 = 0,35.(273+38)/273 = 0,4 m3/s - Ống khói 2: Lcok2 = Lc – Lcok1 = 1,24 – 0,35 = 0,89 m3/s  Ltok2 = 0,89.(273+87)/273 = 1,17 m3/s 2.4. Tính toán lƣợng phát thải của từng ống khói của nhà máy 2.4.1. Tính toán lƣợng phát thải của ống khói 1 - từ lò sấy a/. Về mùa đông Bảng 2 – 3: bảng tính toán tải lƣợng phát thải của ống khói 1 Đơn vị Stt Đại lƣợng tính Công thức tính Kết quả tính m3/s 1 Lƣu lƣợng khói (spc) Lc = 0,42 Lt = 0,47 Nồng độ phát thải các chất ô nhiễm trong khói g/m3 8,255 7,377 Khí SO2 CSO2 = MSO2/Lt g/m3 2,317 2,070 Khí CO CCO = MCO/Lt g/m3 602,674 538,560 Khí CO2 CCO2 = MCO2/Lt g/m3 0,768 0,686 Khí NOx CNOx = MNOx/Lt 3 2 Bụi 5,593 4,998 g/m CBụi = MBụi/Lt b/. Về mùa hè Đơn vị Stt Đại lƣợng tính Công thức tính Kết quả tính m3/s 1 Lƣu lƣợng khói (spc) Lc = 0,35 Lt = 0,4 Nồng độ phát thải các chất ô nhiễm trong khói g/m3 9,906 8,668 Khí SO2 CSO2 = MSO2/Lt g/m3 2,780 2,433 Khí CO CCO = MCO/Lt 3 723,209 632,808 Khí CO2 g/m CCO2 = MCO2/Lt g/m3 0,921 0,806 Khí NOx CNOx = MNOx/Lt g/m3 2 Bụi 6,711 5,873 CBụi = MBụi/Lt 10 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 13. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI 2.4.2. Tính toán lƣợng phát thải từ ống khói 2 của nhà máy a/. Về mùa đông Bảng 2 – 5: Lƣợng phát thải của ống khói 2 Đơn vị Stt Đại lƣợng tính Công thức tính Kết quả tính m3/s 1 Lƣu lƣợng khói (spc) Lc = 0,79 Lt = 1,04 Nồng độ phát thải các chất ô nhiễm trong khói g/m3 4,389 3,896 Khí SO2 CSO2 = MSO2/Lt 3 1,232 1,093 Khí CO g/m CCO = MCO/Lt g/m3 320,409 284,408 Khí CO2 CCO2 = MCO2/Lt g/m3 0,408 0,362 Khí NOx CNOx = MNOx/Lt g/m3 2 Bụi 2,973 2,639 CBụi = MBụi/Lt b/. Về mùa hè Bảng 2 – 6: Lƣợng phát thải của ống khói 2 Đơn vị Stt Đại lƣợng tính Công thức tính Kết quả tính m3/s 1 Lƣu lƣợng khói (spc) Lc = 0,89 Lt = 1,17 Nồng độ phát thải các chất ô nhiễm trong khói g/m3 3,831 2,865 Khí SO2 CSO2 = MSO2/Lt g/m3 1,075 0,804 Khí CO CCO = MCO/Lt g/m3 279,694 209,193 Khí CO2 CCO2 = MCO2/Lt 3 0,356 0,267 Khí NOx g/m CNOx = MNOx/Lt g/m3 2 Bụi 2,596 1,941 CBụi = MBụi/Lt 2.5. So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam Nồng độ phát thải các chất gây ô nhiễm của cả 2 ống khói của nhà máy theo từng mùa vµ so s¸nh víi tiªu chuÈn ViÖt Nam ta cã kÕt qu¶ d-íi b¶ng sau Bảng 2 – 7: Nồng độ phát thải của ống khói 1 Nồng độ phát thải các chất ô nhiễm trong khói Đơn vị tính mùa đông mùa hè TCVN - 2005 KÝ hiÖu 3 Khí SO2 CSO2 500 8255 9906 mg/m 3 Khí CO CCO 1000 2317 2780 mg/m 3 Khí CO2 CCO2 - 602674 723209 mg/m 3 Khí NOx CNOx 850 768 921 mg/m Bụi 3 CBụi 200 5593 6711 mg/m 11 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 14. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI Bảng 2 – 8: Nång ®é phát thải của ống khói 2 Nồng độ phát thải các chất ô nhiễm trong khói Đơn vị tính mùa đông mùa hè TCVN - 2005 KÝ hiÖu 3 Khí SO2 CSO2 500 4389 3831 mg/m 3 Khí CO CCO 1000 1232 1075 mg/m 3 Khí CO2 CCO2 - 320409 279694 mg/m 3 Khí NOx CNOx 850 408 356 mg/m Bụi 3 CBụi 200 2973 2596 mg/m 12 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 15. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI Dựa vào bảng so sánh nồng độ phát thải của các chất khí thải ra ta thấy ngoài CO2 không xét thì có khí NOx không phải xử lý trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. Duy có nồng độ NOx trong mùa hè của ống khói 1 là vƣợt quá tiêu chuẩn nhƣng không đáng kể nên ta không xét đến. 13 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 16. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI Chƣơng 3: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 3.1. Khái quát chung về các phƣơng pháp xử lý Theo tính toán ở trên thì ta cần phải xử lý CO, SO2 và bụi. Tuỳ theo chất ô nhiễm đƣợc xử lý thì ta có các phƣơng pháp xử lý khác nhau. Sơ bộ ta chọn phƣơng pháp đốt để xử lý CO, hấp thụ để xử lý SO2 và lọc bụi để xử lý bụi 3.2. Tính toán phƣơng pháp xử lý CO Khi đốt CO xảy ra phản ứng sau: 2CO + O2 = CO2 3.2.1. Đốt CO cho ống khói 1 a/. Tính toán lƣợng O2 cần thiết để đốt cháy khí CO Theo tính toán ở trên thì lƣợng CO cần phải xử lý của ống khói 1 ở cả 2 mùa cho 1 m3 thể tích khói thải đƣợc ghi trong bảng sau:  Mùa hè: Chất ô nhiễm TCVN 5939 – 2005 Nồng độ Cần xử lý 3 3 mg/m3 mg/m mg/m CO 1000 2780 1780 L-îng O2 vµ kh«ng khÝ cÇn thiÕt ®Ó ®èt ch¸y l-îng CO tÝnh cho 1 m 3 khÝ th¶I vµ tÝnh cho toµn bé l-u l-îng th¶i trong c¶ 2 mïa biÕt ®Ó ®èt ch¸y hÕt 56g CO th× cÇn 32g O 2: 32 mH  1780.  1017 mgO2/m3 KT 56 Víi toµn bé l-îng khãi th¶i: MH = LH . mH = 0,35.1017 = 355,95 mg/s = 1,28 kg/h  Mïa ®«ng: ChÊt « nhiÔm TCVN 5939 – Nång ®é CÇn xö lý 3 mg/m3 2005 mg/m mg/m3 CO 1000 2317 1317 L-îng O2 vµ kh«ng khÝ cÇn thiÕt ®Ó ®èt ch¸y l-îng CO tÝnh cho 1 m 3 khÝ th¶i vµ tÝnh cho toµn bé l-u l-îng th¶i trong c¶ 2 mïa biÕt ®Ó ®èt ch¸y hÕt 56g CO th× cÇn 32g O 2: 32 mD  1317.  753 mgO2/m3 KT 56 Víi toµn bé l-îng khãi th¶i: MD = LD . mD = 0,42.753 = 316,26 mg/s = 1,14 kg/h Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta thÊy l-îng O2 cÇn thiÕt ®Ó dËp CO ë mïa ®«ng nhá h¬n mïa hÌ trong khi l-u l-îng khãi th¶i vÒ mïa ®«ng l¹i lín h¬n, do ®ã khi tÝnh to¸n thiÕt bÞ ®èt CO th× ta tÝnh cho mïa hÌ vµ kiÓm tra cho mïa ®«ng. L-îng O2 cã trong khãi th¶i: M = VO2.B.O2 = 0,883.347.1,428 = 437,5 kg/h Víi O2 = 1,428 kg/m3: khèi l-îng riªng cña O2 Ta nhËn thÊy l-îng O2 cã s½n trong khãi th¶i lín h¬n nhiÒu so víi l-îng O2 cÇn thiÕt ®Ó ®èt ch¸y CO cã trong khãi th¶i. Do ®ã kh«ng cÇn ph¶i cung cÊp thªm O 2 trong qu¸ tr×nh ®èt. Do vËy ®Ó ®èt CO ta chØ cÇn ph¶I cung cÊp mét l-în g nhiªn liÖu ®èt bæ sung (nhiªn liÖu måi). 14 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 17. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI b/. TÝnh to¸n buång ®èt CO C¸c th«ng sè khi ®èt ch¸y CO trong buång ®èt nh- sau: + NhiÖt ®é ®¹t ®-îc trong buång ®èt: 680 – 800oC + VËn tèc cña khÝ trong buång ®èt: v = 5 – 8 m/s + Thêi gian l-u khÝ th¶i trong buång ®èt: t = 0,2 – 0,5 s X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh dïng ®Ó dËp CO: L-u l-îng kh«ng khÝ dïng ®Ó dËp CO chÝnh lµ l-u l-îng khãi th¶i §-êng kÝnh thiÕt bÞ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 4L 4.0,35 d   0,3 m  .v 3,14.5 Trong ®ã: – d: ®-êng kÝnh thiÕt bÞ, m – v: vËn tèc dßng khÝ qua thiÕt bÞ, m/s. Chän v = 5 m/s – L: l-u l-îng khãi th¶i vÒ mïa hÌ, m3/s Thêi gian l-u cña khÝ th¶i trong buång ®èt lÊy b»ng 0,3s. Khi ®ã chiÒu cao cña buång ®èt sÏ lµ: H = v.t = 5.0,3 = 1,5m VËy kÝch th-íc cña thiÕt bÞ lµ: + §-êng kÝnh: d = 0,3 m + ChiÒu cao h×nh trô: H = 1,5m + ChiÒu cao h×nh chãp: h = 0,5m §Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ®èt CO kh«ng g©y « nhiÔm ta dïng n¨ng l-îng ®iÖn ®Ó ®èt. Khi ®ã nhiÖt trÞ cÇn ®Ó ®èt l-îng CO ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q = M.C.(t2 – t1) kcal/h Trong ®ã: – M = 1,28 kg/h: t¶i l-îng CO cÇn ®èt – C= 0,296 kcal/kg.®é: nhiÖt dung riªng cña CO – t2 = 700oC: nhiÖt ®é ch¸y kiÖt CO trong buång ®èt – t1 = 120oC: nhiÖt ®é cña khãi th¶i vµo buång ®èt Khi ®ã: Q = 1,28.0,296.(700 – 120) = 219,75 kcal/h = 256 W Nh- vËy ®Ó ®èt l-îng CO vÒ tiªu chuÈn th¶i cÇn c«ng suÊt ®iÖn b»ng 256W Sau buång ®èt CO nhiÖt ®é khãi th¶i rÊt cao, do ®ã tr-íc khi cho khãi th¶i qua thiÕt bÞ xö lý tiÕp theo th× khãi th¶i ph¶i ®-îc cho qua thiÕt bÞ lµm m¸t ®Ó ®-a vÒ nhiÖt ®é thÝch hîp. 3.3. Tính toán xyclon ẩm cho lò sấy Khói thải sau khi đƣợc dập hết CO có nhiệt độ 700oC nên trƣớc khi đƣa vào xyclon cần đƣợc làm mát. 3.3.1. Về mùa hè tN = 28,2oC 273  700 273  28,2 ' 273  50  700 .0,35  28,2 L1  50 (0,35  L1 ) ' 273 273 273  L1’ = 30,4 m3/s Vậy lƣu lƣợng hỗn hợp khí vào xyclon là: L = L1 + L1’ = 0,35 + 30,4 = 30,75 m3/s Lƣu lƣợng thực tế của hỗn hợp khí vào xyclon là: 15 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 18. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI 273  50 273  50 3 Lt1  L.  30,75.  36,4 m /s 273 273 - Xác định tiết diện ngang của xyclon: + Chọn tốc độ không khí chuyển động qua thân xyclon là:  = 4 m/s + Diện tích tiết diện ngang của xyclon đƣợc xác định theo công thức: Lt1 36,4 2 F1    12,13 m  3 + Đƣờng kính của xyclon: 4 F1 4.12,13 D   3,93 m  3,14 Đối với xyclon chọn đƣờng kính đảm bảo D < 1,2 m để đảm bảo yêu cầu làm sạch khí thảiChọn 4 xyclon mắc song song với đƣờng kính của mỗi xyclon là d = 1m - Xác định kích thƣớc còn lại của xyclon: + Chiều cao phần trụ: H = 6,5.d = 6,5.1 = 6,5 m + Chiều cao côn: H1 = 0,5.d = 0,5.1 = 0,5 m + Kích thƣớc của ống vào: đảm bảo tốc độ của không khí tại cửa vào 1 = 20m/s Lt1 36,4 2  Diện tích tiết diện ống vào: f    0,91 m 21 2.20  Chiều cao nạp: h = 0,8d = 0,8.1 = 0,8 m  Bề rộng cửa nạp: b = f/h = 0,91/0,8 = 1,14 m - Xác định trở lực qua xyclon: 12 Trở lực qua xyclon đƣợc xác định theo công thức: P   k 2g Trong đó:  = 2,95 : hệ số sức cản ứng với d = 1m 273  28,2  k  1,293 3  1,43 kg/m 273  P = 86 N/m2 - Xác định lƣợng nƣớc phun: Nhận 0,2 l/m3 không khí cần làm sạch Khi đó lƣợng nƣớc cần thiết là: Gn = 0,2.36,4 = 7,28 l/s - Xác định hiệu suất lọc: + Đối với xyclon ẩm và tháp lọc ly tâ m BTH, với d = 1m và tốc độ nạp khí tại ống nạp vào thiết bị là 20 m/s, khối lƣợng riêng của bụi là 2 g/cm3 thì hiệu suất + lọc bụi theo cỡ hạt bụi có giá trị nhƣ trong bảng 3.7 (HKC) 0,510 1020 2030 3040 4050 5060 6070 Kích thƣớc < 0,5 >70 hạt,m % theo khối 1 5 10 4 15 15 20 25 5 luợng Hiệu suất lọc 0,71 0,83 0,89 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,99 bụi theo đƣờng kính hạt bụi,i 16 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 19. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI + Hiệu suất lọc chung của xyclon: ii 71  83.5  89.10  92.4  (94  95).15  96.20  97.25  99.5 c     94,19% 100 100 Trong đó: i: thành phần theo độ hạt, % 3.3.2. Về mùa đông tN = 16,7oC 273  700 273  16,7 ' 273  50  700 .0,42  16,7 L2  50 (0,42  L'2 ) 273 273 273  L1’ = 24,7 m3/s Vậy lƣu lƣợng hỗn hợp khí vào xyclon là: L = L2 + L2’ = 0,42 + 24,7 = 25,12 m3/s Lƣu lƣợng thực tế của hỗn hợp khí vào xyclon là: 273  50 273  50 3 Lt 2  L.  25,12.  29,72 m /s 273 273 - Xác định tiết diện ngang của xyclon: + Chọn tốc độ không khí chuyển động qua thân xyclon là:  = 4 m/s + Diện tích tiết diện ngang của xyclon đƣợc xác định theo công thức: Lt 2 29,72 2 F2    9,91 m  3 + Đƣờng kính của xyclon: 4 F2 4.9,91 D   3,55 m  3,14 Đối với xyclon chọn đƣờng kính đảm bảo D < 1,2 m để đảm bảo yêu cầu làm sạch khí thải  Chọn 4 xyclon mắc song song với đƣờng kính của mỗi xyclon là d = 0,9 m - Xác định kích thƣớc còn lại của xyclon: + Chiều cao phần trụ: H = 6,5.d = 6,5.0,9 = 5,85 m + Chiều cao côn: H1 = 0,5.d = 0,5.0,9 = 0,45 m + Kích thƣớc của ống vào: đảm bảo tốc độ của không khí tại cửa vào 1 = 20m/s Lt1 29,72 2  Diện tích tiết diện ống vào: f    0,743 m 21 2.20  Chiều cao nạp: h = 0,8d = 0,8.0,9 = 0,72 m  Bề rộng cửa nạp: b = f/h = 0,743/0,72 = 1,03 m - Xác định trở lực qua xyclon: 12 Trở lực qua xyclon đƣợc xác định theo công thức: P   k 2g Trong đó:  = 2,95 : hệ số sức cản ứng với d = 1m 273  16,7  k  1,293 3  1,37 kg/m 273  P = 82,4 N/m2 - Xác định lƣợng nƣớc phun: Nhận 0,2 l/m3 không khí cần làm sạch Khi đó lƣợng nƣớc cần thiết là: Gn = 0,2.29,72 = 5,944 l/s - Xác định hiệu suất lọc: 17 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT
 20. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI + Đối với xyclon ẩm và tháp lọc ly tâ m BTH, với do = 1m và tốc độ nạp khí tại ống nạp vào thiết bị là 20 m/s, khối lƣợng riêng của bụi là 2 g/cm3 thì hiệu suất + lọc bụi theo cỡ hạt bụi có giá trị nhƣ trong bảng 3.7 (HKC) 0,510 1020 2030 3040 4050 5060 6070 Kích thƣớc < 0,5 >70 hạt,m % theo khối 1 5 10 4 15 15 20 25 5 luợng Hiệu suất lọc 0,71 0,83 0,89 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,99 bụi theo đƣờng kính hạt bụi,i + Hiệu suất lọc chung của xyclon: ii 71  83.5  89.10  92.4  (94  95).15  96.20  97.25  99.5 c     94,19% 100 100 Trong đó: i: thành phần theo độ hạt, % 18 GVHD: NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ XUÂN MSSV: 6664.48 LỚP: 48DT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản