intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 3

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

240
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với quy mô như nhà máy ta chỉ cần đặt một trạm phân phối trung tâm nhận điện từ trạm biến áp trung gian về rồi phânpơhối cho các trạm biến áp phân xưởng I) Xác định vị trí đặt tram phân phối trung tâm Hợp lý và kinh tế nhất là tại tâm của phụ tải Theo hệ toạ độ đã trọn như trong phần trước thì vị trí đặt tram phân phối trung tâm sẽ là X= 3,34 Y= 4,85 II) Xác định vị trí số lượng và dung lượng máy biến áp 1) Số lượng và vị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 3

  1. Chương 3: ThiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y Víi quy m« nh- nhµ m¸y ta chØ cÇn ®Æt mét tr¹m ph©n phèi trung t©m nhËn®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ råi ph©np¬hèi cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng I) X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt tram ph©n phèi trung t©m Hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt lµ t¹i t©m cña phô t¶i Theo hÖ to¹ ®é ®· trän nh- trong phÇn tr-íc th× vÞ trÝ ®Æt tram ph©n phèi trung t©m sÏ lµ X= 3,34 Y= 4,85 II) X¸c ®Þnh vÞ trÝ sè l-îng vµ dung l-îng m¸y biÕn ¸p 1) Sè l-îng vµ vÞ trÝ C¨n cø vµo vÞ trÝ vµ c«ng suÊt cña c¸c ph©n x-ëng ta tiÕn hµnh ®Æt 7 tram biÕn ¸p ph©n x-ëng Tr¹m biÕn ¸p B1 cÊp cho ph©n x-ëng 1 (Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ ) vµ ph©n x-ëng 3 (Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 ) Tr¹m biÕn ¸p B2 cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng 2 (Ph©n x-ëng c¬ khÝ s«1) Tr¹m biÕn ¸p B3 cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng sè 4(Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu) vµ ph©n x-ëng sè 6(Ph©n x-ëng söa chòa c¬ khÝ) Tr¹m biÕn ¸p B4 cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng sè 5 (Ph©n x-ëng luyÖn kim ®en) Tr¹m biÕn ¸p B5 cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng sè 7(Ph©n x-ëng rÌn) vµ ph©n x-ëng sè 10 ( Kho vËt liÖu) Tr¹m biÕn ¸p B6 cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng sè 8 (Ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn) Tr¹m biÕn ¸p B7 cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng sè 9(Bé phËn nÐn khÝ)
  2. TÊt c¶ c¸c tr¹m ®Òu cÊp ®iÖn cho hé lo¹i 1 nªn tÊt c¶ c¸c tr¹m nµy ph¶i ®Æt hai tr¹m biÕn ¸p. Ta sö dông c¸c tr¹m kÒ cã mét t-êng chung víi t-êng ph©n x-ëng. Chän c¸c m¸y do ViÖt Nam s¶n xuÊt nªn kh«ng cÇn hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é 2) Chän dung l-îng m¸y biÕn ¸p Ta chän dung l-îng m¸y biÕn ¸p theo c«ng thøc sau Stt Sdm  k (n  1) k=1,4 n=2 Tr¹m B1 Stt 1688,1 Sdm    1205,8(kVA) k (n  1) 1,4 Chän m¸y biÕn ¸p 1400-10/0,4 Tr¹m B2 Stt 1755,16 Sdm    1254(kVA) k (n  1) 1,4 Chän m¸y biÕn ¸p 1400-10/0,4 Tr¹m B3 Stt 1734,7 Sdm    1239,1(kVA) k (n  1) 1,4 Chän m¸y biÕn ¸p 1400-10/0,4 Tr¹m B4 Stt 1885,82 Sdm    1347(kVA) k (n  1) 1,4 Chän m¸y biÕn ¸p 1400-10/0,4 Tr¹m B5 Stt 1813,5 Sdm    1295,4(kVA) k (n  1) 1,4 Chän m¸y biÕn ¸p 1400-10/0,4 Tr¹m B6 Stt 2633,9 Sdm    1881,4(kVA) k (n  1) 1,4 Chän m¸y biÕn ¸p 2000-10/0,4
  3. Tr¹m B7 Stt 1270 Sdm    907,1(kVA) k (n  1) 1,4 Chän m¸y biÕn ¸p 1000-10/0,4 KÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p ®-îc tæng kÕt trong b¶ng sau Thø Tªn ph©n x-ëng Stt(kVA) Sè m¸y S®mbiÕn Tªn tr¹m tù ¸p 1) Ban qu¶n lý vµ phßng 1688,1 2 1400 B1 3) thiÕt kÕ Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 2) Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1755,16 2 1400 B2 1 4) Ph©n x-ëg luyÖn kim 1734,7 2 1400 B3 6) mµu Ph©n x-ëng söa chòa c¬ khÝ 5) Ph©n x-ëng luyÖn kim 1885,82 2 1400 B4 ®en 7) Ph©n x-ëng rÌn 1813 2 1400 B5 10) Kho vËt liÖu 8) Ph©n x-ëng nhiÖt 2633,9 2 2000 B6 luyÖn 9 Bé phËn nÐn khÝ 1270 2 1000 B7 III) C¸c ph-¬ng ¸n ®i d©y mang cao ¸p V× nhµ m¸y thuéc hé lo¹i 1 nªn ta sÏ dïng ®-êng d©y trªn kh«ng lé kÐp ®Î t¶i ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©n cña nhµ m¸y. C¸c tr¹m ph©n phèi ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng ®Òu lµ ®-êng d©y t¶i cho hé lo¹i mét nªn tÊt c¶ ta ®i b»ng lé kÐp. §Ó ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn ta dïng c¸p ngÇm C¨n cø vµo vÞ trÝ c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ tr¹m ph©n phèi trung t©m ta cã c¸c ph-¬ng ¸n ®i d©y nh- sau Ph-¬ng ¸n sè 1 : C¸c tram ®-îc cÊp ®iÖn trùc tiÕp tõ tr¹m ph©n phèi trung t©m
  4. Ph-¬ng ¸n sè 2 : C¸c tram ë xa tr¹m ph©n phèi trung t©m ®-îc nèi liªn th«ng víi c¸c tram ë gÇn §-êng ®i tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m cña nhµ m¸y dµi 3,3(km) ta sö dông ®-êng d©y trªn kh«ng d©y nh«m lâi thÐp. Tra sæ tay kü thuËt ta cã Tmax = 4000-> 4500(h) Víi gi¸ trÞ Tmax nh- trªn ta cã mËt ®é dßng kinh tÕ Jkt = 1,1A/mm2 Sttnm 10131,13 Ittnm    292,5( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Ittnm 292,5 Fkt    265,9(mm 2 ) Jkt 1,1 Chän d©y AC-300 KiÓm tra dßng sù cè Icp = 700(A) Isc = 2.Ittnm = 2.292,5 = 585(A) Tho¶ n·m Kh«ng cÇn kiÓm tra tæn thÊt ®iÖn ¸p do ®-êng d©y ng¾n Sau khi chän ®-îc ®-êng ®i d©y tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tram ph©n phèi ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n chi tiÕt cho tõng ph-¬ng ¸n Dù kiÕn chän d©y c¸p ®ång 3 lâi c¸ch ®iÖn XLPE ®ai thÐp vá PVC do FURUKAWA chÕ t¹o víi Jkt = 3,1 (A/mm2)
  5. 1) Ph-¬ng ¸n sè 1 a) S¬ ®å ph-¬ng ¸n B3 B2 25m 37,5m B6 100m B1 50m 137m B7 100m 75m B5 B4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2