intTypePromotion=1

Đồ án : Xây dựng hệ thống kiểm soát chất luợng sản phẩm cho một sản phẩm mộc mỹ nghệ tại lang nghề sản xuất đồ gỗ part 3

Chia sẻ: Asdfadf Adgsg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
140
lượt xem
49
download

Đồ án : Xây dựng hệ thống kiểm soát chất luợng sản phẩm cho một sản phẩm mộc mỹ nghệ tại lang nghề sản xuất đồ gỗ part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thương hiệu đồ gỗ Bông Mai có uy tín cao trong nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, tôn vinh đã đi qua được cổng vàng để đi vào thị trường Châu Mỹ và Châu Âu. 3.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Tổ chức sản xuất kinh doanh là rất quan trọng đối với bất kỳ một Công ty nào của nhà nước hay tư nhân bởi nó quyết định sự thành bại của Công ty đó. Hay nói cách khác, Công ty có phát triển được hay không tuỳ thuộc vào tổ chức và lãnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án : Xây dựng hệ thống kiểm soát chất luợng sản phẩm cho một sản phẩm mộc mỹ nghệ tại lang nghề sản xuất đồ gỗ part 3

  1. Th­¬ng hiÖu ®å gç B«ng Mai cã uy tÝn cao trong n­íc vµ b¹n bÌ quèc tÕ ghi nhËn, t«n vinh ®· ®i qua ®­îc cæng vµng ®Ó ®i vµo thÞ tr­êng Ch©u Mü vµ Ch©u ¢u. 3.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt quan träng ®èi víi bÊt kú mét C«ng ty nµo cña nhµ n­íc hay t­ nh©n bëi nã quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña C«ng ty ®ã. Hay nãi c¸ch kh¸c, C«ng ty cã ph¸t triÓn ®­îc hay kh«ng tuú thuéc vµo tæ chøc vµ l·nh ®¹o s¶n xuÊt. C«ng ty B«ng Mai víi chøc n¨ng s¶n xuÊt kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao. S¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ n­íc ngoµi, s¶n phÈm t¹o ra cã ®é bãng cao víi d©y truyÒn c«ng nghÖ nh­ sau: C«ng ty mua nguyªn liÖu gç xÎ vÒ sÊy ®Õn ®é Èm 8 - 12% råi ®­a ®Õn c¸c vÖ tinh (c¬ së s¶n xuÊt) ®Ó gia c«ng, cuèi cïng l¹i nhËp vÒ lµm c«ng viÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm. D©y truyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty ChØnh söa theo Lß sÊy Gia c«ng Gç xÎ mÉu §¸nh nh¸m S¶n phÈm Phun s¬n 3.1.3. T×nh h×nh tæ chøc cña c«ng ty Trªn ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty, ph©n ra lµm c¸c nhãm s¶n xuÊt kh¸c nhau, mçi nhãm l¹i cã chøc n¨ng cô thÓ sau: - Tæ chuyªn chØnh söa : Cã chøc n¨ng chØnh söa s¶n phÈm ®­a vÒ tõ c¸c vÖ tinh. - Tæ ®¸nh nh¸m: Cã chøc n¨ng t¹o ®é ph¼ng nh½n bÒ mÆt s¶n phÈm. - Tæ b¶ ma tÝt: Cã chøc n¨ng lµ söa lçi s¶n phÈm nh­ lç mät, nøt, - Tæ phun s¬n: Cã chøc n¨ng phun s¬n vµ ®¸nh bãng. 21
  2. 3.1.4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty ViÖc tæ chøc qu¶n lý ®­îc tèt hay kh«ng nã l¹i liªn quan tíi thêi ®¹i nh­ thêi bao cÊp th× ®a phÇn c¸c C«ng ty cã bé m¸y tæ chøc rÊt cång kÒnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm kh«ng râ rµng, do ®ã hä kh«ng thÊy ®­îc tr¸nh nhiÖm, tinh thÇn cña m×nh ®èi víi c«ng viÖc chung cña C«ng ty. Ngµy nay mµ cßn tån t¹i h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý ®ã th× sÏ bÞ lo¹i bá khái nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ph¸t triÓn nh­ vò b·o. Trong thêi ®¹i nµy cÇn ph¶i thay b»ng mét bé m¸y cã tæ chøc ®¬n gi¶n, nhÑ nhµng nh­ng kh«ng kÐm phÇn n¨ng ®éng. §èi víi C«ng ty B«ng Mai ng­êi ®øng ra l·nh ®¹o s¶n xuÊt lµ Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc th­êng xuyªn theo dâi vµ th«ng b¸o l¹i cho Tæng gi¸m ®èc biÕt t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. §Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng viÖc m×nh lµm C«ng ty ®· s¶n xuÊt theo c¬ chÕ kho¸n, C«ng ty s¾p sÕp c¸c phßng ban nh­ sau: S¬ ®å: Tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty B«ng Mai- B¾c Ninh Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng tæ chøc kÕ to¸n kinh dÞch vô thiÕt kÕ hµnh tµi vô doanh chÝnh 40 vÖ tinh 22
  3. 3.1.5. §Þnh h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai + T¨ng c­êng ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ. + TÝch cùc tham gia vµo c¸c héi chî triÓn l·m toµn quèc. + T×m kiÕm thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. + Lu«n ®æi míi mÉu m·, kiÓu d¸ng, chñng lo¹i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. + Më réng mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh. + KÕt nèi, hîp t¸c liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c kh¸c. 3.2. X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm lµ ghÕ cao cÊp ë kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm t¹i C«ng ty B«ng Mai - B¾c Ninh 3.2.1. Kh¶o s¸t thùc tÕ 3.2.1.1. Kh¶o s¸t nguyªn liÖu gç xÎ S¶n phÈm méc mü nghÖ lµ ®å méc cao cÊp, nªn nã còng cã nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe vÒ nguyªn liÖu. C«ng ty B«ng Mai - B¾c Ninh th­êng nhËp c¸c lo¹i nguyªn liÖu nhãm I, II gåm cã: gç Gô, Mun, Tr¾c, CÈm thÞ, P¬ mu,... - Nguyªn liÖu ë ®©y nhËp tõ Lµo, C¨mpuchia,... vµ mét sè tØnh MiÒn Nam. - §a phÇn lµ gç xÎ vu«ng, Ýt gç trßn víi kÝch th­íc lµ: + ChiÒu dµi: 0.70 – 2.80m + ChiÒu réng: 0.30 – 0.40m + ChiÒu cao: 0.08 – 0.30m + §é Èm tõ 65% - 85%. - Gi¸ nguyªn liÖu: + Gç Gô: 7.5 – 8.5 triÖu/1m3 + Gç Tr¾c: 9.5 – 11triÖu/1m3 3.2.1.2. Kh¶o s¸t c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty C«ng ty B«ng Mai lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i. Nh×n chung s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, tuú theo ®¬n ®Æt cña kh¸ch hµng mµ C«ng ty cã thÓ ®¸p øng ®­îc. Nh÷ng mÆt hµng C«ng ty th­êng 23
  4. s¶n xuÊt lµ bµn, ghÕ, tñ, gi­êng, lÌo tñ, ®«n,... vµ nh÷ng mÆt hµng kh¸c lµ ®å dïng trong c¸c héi tr­êng lín, uû ban nh©n d©n, kh¸ch s¹n,...®Æc biÖt lµ C«ng ty cã thÓ t¸i chÕ nh÷ng s¶n phÈm l©u ®êi. + Gi­êng : 5.2% + GhÕ : 52% + Tñ : 6.5% + Bµn : 15% + Bé bµn ghÕ : 7.8% - KÝch th­íc cña bµn: + ChiÒu Dµi: 1.3m + ChiÒu Réng : 0.35m + ChiÒu Cao : 0.78m - KÝch th­íc cña ghÕ : + ChiÒu Dµi : 0.4m + ChiÒu Réng : 0.44m + ChiÒu Cao : 1.00m S¶n phÈm nghiªn cøu 24
  5. 3.2.2. Lùa chän s¶n phÈm chÝnh C¨n cø vµo sè liÖu thu ®­îc ë trªn th× ®a phÇn s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra lµ ghÕ. GhÕ dïng trong héi tr­êng chØ lµ mét mét s¶n phÈm néi thÊt chÝnh v× vËy nã cã kiÓu d¸ng ®¬n gi¶n, Ýt chi tiÕt phøc t¹p. Nh­ng l¹i yªu cÇu rÊt cao vÒ chÊt l­îng nh­ ®é chÝnh x¸c vÒ kÝch th­íc kiÓu d¸ng, mµu s¾c, tÝnh c¬ lý, kh¶ n¨ng chÞu lùc lín. Víi nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cña lo¹i s¶n phÈm nµy do ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty vÒ con ng­êi, m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a thÓ ¸p dông ®­îc toµn bé c«ng nghÖ hiÖn ®¹i mµ vÉn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p thñ c«ng, b¸n thñ c«ng th× míi ®¸p øng ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm yªu cÇu kh¸ch hµng vµ s¶n phÈm mÉu. Theo kh¶o s¸t cho thÊy ghÕ lµ lo¹i s¶n phÈm rÊt th«ng dông vµ C«ng ty th­êng xuyªn s¶n xuÊt, gÇn ®©y C«ng ty ®ang cã ®¬n ®Æt hµng víi sè l­îng lín, ®em l¹i lîi thuËn kh¸ cao l¹i cã thÞ tr­êng tiªu thô bÒn v÷ng. Do b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng t¸c nghiªn cøu vµ thêi gian h¹n chÕ ®Ó tiÖn cho viÖc kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu t«i chän s¶n phÈm ghÕ dïng trong héi tr­êng ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng víi kÝch th­íc n h­ trªn, nguyªn liÖu gç Gô. 3.2.3. Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 3.2.3.1. D©y chuyÒn c«ng nghÖ Mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ gåm cã nhiÒu b­íc c«ng viÖc vµ mçi b­íc c«ng viÖc cã mét ®Æc tÝnh riªng ®­îc liªn hÖ víi nhau theo mét tr×nh tù vµ ®­îc x¾p xÕp theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh trong mét kh«ng gian x¸c ®Þnh nh»m thùc hiÖn mét nhiÖm vô s¶n xuÊt chung.{III} Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: S¶n phÈm th« ==> ChØnh söa ==> §¸nh nh¸m lÇn 1 == > §¸nh nh¸m lÇn 2 ==> S¬n lãt lÇn 1 ==> SÊy kh« ==> B¶ matit ==> §¸nh nh¸m lãt 1 ==> S¬n lãt lÇn 2 ==>SÊy kh« ==> B¶ matit==> §¸nh nh¸m lãt 2 ==> Phun mµu ==> SÊy kh« ==> Xoa nh¸m nhÑ ==> Phßng chê ==> §ãng gãi s¶n phÈm. 3.2.3.2. Ph©n chia qu¸ tr×nh d©y chuyÒn c«ng nghÖ thµnh c¸c c«ng ®o¹n Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh nh­ ghÕ th× b­íc c«ng viÖc 25
  6. tr­íc chuÈn bÞ cho b­íc c«ng viÖc sau vµ c«ng ®o¹n sau kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt cña c«ng ®o¹n tr­íc ®Ó l¹i trªn s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ méc cao cÊp ®­îc ph©n chia lµm kh¸ nhiÒu c«ng ®äan tõ s¶n phÈm th« cho ®Õn khi ®ãng gãi s¶n phÈm. Trong tõng c«ng ®o¹n, ®iÒu kiÖn cô thÓ, tõng b­íc c«ng viÖc kh¸c nhau mµ s¶n phÈm qua tõng tæ, tõng bé phËn kh¸c nhau. Mçi tæ, bé phËn l¹i mang nÐt ®Æc thï vÒ c«ng nghÖ riªng kh«ng gièng nhau. C¨n cø vµo qu¸ tr×nh c«ng nghÖ t«i ph©n ra lµm c¸c c«ng ®o¹n sau: - Kh©u chØnh söa s¶n phÈm. - Kh©u ®¸nh giÊy nh¸m (nh¸m lÇn1, 2; phun s¬n lãt lÇn 1, 2; xoa phun mµu). - Kh©u b¶ matit. - Kh©u phun s¬n ( s¬n lãt 1, s¬n lãt 2, s¬n mµu). - Kh©u sÊy. 3.2.3.3. Kh¶o s¸t kh©u chØnh söa theo mÉu - Dông cô kiÓm tra: th­íc mÐt, th­íc vu«ng, th­íc ®o ®é vµ c¶m quan.  Nguyªn liÖu Nguyªn liÖu ë kh©u nµy lµ s¶n phÈm ghÕ méc th« ®­îc nhËp tõ c¸c vÖ tinh vÒ. Chóng cã thÓ ®­îc lµm tõ nhiÒu lo¹i gç kh¸c nhau tïy vµo ®¬n ®Æt hµng. Trong thêi gian t«i thùc tËp C«ng ty cã ®¬n ®Æt hµng lµ gç Gô. §Æc ®iÓm nguyªn liÖu: + Hai thanh l­ng tùa cã ®é trßn ®Òu kh«ng b»ng nhau. + Lç mät. + MÆt ghÕ ngåi ®é b»ng ph¼ng kÐm. + Mèi liªn kÕt gi÷a c¸c chi tiÕt ch­a kÝn khÝt. + L­ng tùa bÞ mÐo.  C«ng cô c¾t - N¹o + Chøc n¨ng lµ c¹o ®i líp phoi máng trªn bÒ mÆt chi tiÕt ®Ó t¹o ra bÒ mÆt gia c«ng ph¼ng, nh½n h¬n. 26
  7. + CÊu t¹o b»ng thÐp n¹o víi nhiÒu kiÓu kh¸c nhau víi nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau. + N¹o ®øng cã chøc n¨ng lµ n¹o ph¼ng nh½n víi diÖn tÝch hÑp, n¹o ngang th× n¹o ë nh÷ng n¬i cã diÖn tÝch réng nªn n¨ng suÊt cao h¬n. + N¹o HÐo cã cÊu t¹o kh«ng th¼ng c¹nh nh­ hai lo¹i trªn mµ cã cÊu t¹o d¹ng cong lâm hay cong låi ®Ó n¹o nh÷ng mÆt lâm hoÆc låi cã lßng m¸ng. + ThÐp n¹o chiÒu dµy 0.7 mm – 1mm + ChiÒu dµi 150 – 200mm, ®­îc mµi v¸t mét m¸i nh­ l­ìi bµo. + Th«ng sè gãc: gãc tr­íc: 450, gãc mµi: 350, gãc sau:200 - C¸c lo¹i ®ôc + §ôc b¹t Lµ lo¹i ®ôc th­êng dïng ®Ó sÊn c¸c ®­êng th¼ng, lÊy nÒn mÆt ph¼ng, sÊn ®­êng vu«ng. V× vËy ®ôc b¹t cã th©n ®ôc máng, mÆt c¾t ngang cña ®ôc b¹t th­êng lµ h×nh ch÷ nhËt hay h×nh thang c©n, ®­îc mµi v¸t mét m¸i, cÊu t¹o b»ng thÐp. + §ôc Gôm §ôc gôm cßn ®­îc gäi lµ ®ôc m¸ng. §ôc gôm cã cÊu t¹o h×nh m¸ng. MÆt c¾t ngang th©n ®ôc cã h×nh l­ìi liÒm. §ôc gôm ®­îc mµi v¸t trong, nã dïng ®Ó ®ôc c¸c lç trßn, c¸c r·nh trßn. §ôc gôm cã nhiÒu lo¹i tuú theo b¸n kÝnh cong cña l­ìi ®ôc, ®ôc gôm cã b¸n kÝnh cong lín gäi lµ do·ng, b¸n kÝnh cong bÐ gäi lµ gôm.  Con ng­êi - Kh©u nµy do c«ng nh©n cã tay nghÒ ®¶m nhËn. - C«ng nh©n cã 10 n¨m th©m niªn trong nghÒ nghiÖp. - L­¬ng b×nh qu©n: 700.000 – 1000.000®/ th¸ng/ C.nh©n 3.2.3.4. Kh¶o s¸t kh©u ®¸nh giÊy nh¸m Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: C¶m quan, ghi chÐp,  Nguyªn liÖu t¹i khuyÕt tËt lµ ®é ph¼ng nh½n thÊp.  C«ng cô c¾t 27
  8. Nguyªn liÖu cña kh©u nµy lµ s¶n phÈm cña kh©u tr­íc. §Æc ®iÓm s¶n phÈm lµ ®· kh¾c phôc ®­îc mét sè nh÷ng khuyÕt tËt cña kh©u tr­íc. Nh­ng nã vÉn tån - GiÊy nh¸m lµ d¹ng c¾t gät mµ dao c¾t lµ nh÷ng h¹t mµi cã h×nh d¹ng kh¸c nhau. §¸nh giÊy nh¸m lµ kh©u cuèi lµm cho chi tiÕt nh½n, ph¼ng. - CÊu t¹o chóng gåm cã: nÒn, keo d¸n vµ h¹t mµi. + NÒn lµ nh÷ng lo¹i giÊy hoÆc v¶i cã ®é bÒn cao. + C¸c h¹t nh¸m lµ nh÷ng h¹t tõ kim lo¹i, th¹ch anh, thuû tinh (Si02, Al20, SiC), sù g¾n kÕt c¸c h¹t dµy máng lµ mét trong nh÷ng c¨n cø ®Ó ph©n lo¹i giÊy nh¸m theo sè hiÖu. Ph©n lo¹i giÊy nh¸m ViÖt Nam ng­êi ta ph©n thµnh c¸c lo¹i sau:{IV} +Lo¹i sè 00: rÊt mÞn +Lo¹i sè 0: mÞn +Lo¹i sè 0.5: mÞn võa +Lo¹i sè 1: mÞn trung b×nh +Lo¹i sè 1.5: to võa +Lo¹i sè 2: to +Lo¹i sè 2.5: võa th« +Lo¹i sè 3: th« C«ng ty sö dông c¸c lo¹i giÊy nh¸m nh­: N120, N180, N240, N320,...do §øc s¶n xuÊt.  C«ng nghÖ - §Æt s¶n phÈm ch¾c ch¾n lªn bµn thao t¸c. - Dïng giÊy nh¸m N80, N120 ®¸nh hÕt mét l­ît trªn råi lËt mÆt kh¸c ®¸nh tiÕp. + §¸nh phÇn yÕm ghÕ. + §¸nh phÇn ch©n ghÕ. + §¸nh phÇn l­ng tùa. - §èi víi ®¸nh s¬n lãt còng vËy nh­ng dïng giÊy nh¸m sè N320, N400. - Th­êng xuyªn kiÓm tra ®é ph¼ng nh½n bÒ mÆt. Con ng­êi 28
  9. - §a phÇn c«ng nh©n cña C«ng ty tËp trung vµo kh©u nµy kho¶ng h¬n 60 c«ng nh©n, hä lµ c«ng nh©n n÷ ë trong lµng hay c¸c vïng l©n cËn cã kinh nghiÖm 1 - 4 n¨m trong nghÒ. - Møc thu nhËp b×nh qu©n: 500.000 – 700.000 ®/ th¸ng/ C.nh©n. 3.2.3.4. Kh¶o s¸t kh©u b¶ matit - Matit lµ líp dïng ®Ó lµm ph¼ng bÒ mÆt tr­íc khi quÐt líp s¬n lªn bÒ mÆt s¶n phÈm. - T¸c dông lµ t¹o mét líp ph¶n quang lµm nÒn cho líp s¬n bãng phÝa trªn b¸m dÝnh tèt.  Nguyªn liÖu Nguyªn liÖu chÝnh lµ s¶n phÈm th« ®· qua kh©u chØnh söa, ®¸nh nh¸m, ngoµi ra cßn cã nguyªn liÖu phô dung dÞch dung dÞch matit gåm cã: + Dung m«i x¨ng. + Bét ®¸ ®· nghiÒn nhá. + S¬n lãt t¹o ®é liªn kÕt. + Dung dÞch thuèc nhuém mµu cã mµu ®á vµ mµu ®en tuú tõng mµu s¾c cña s¶n phÈm mµ ta chän mµu s¾c cho phï hîp.  C«ng cô - Dông cô dïng ®Ó ®ùng hçn hîp matit lµ chiÕc b¸t hoÆc cèc. - C«ng cô dïng ®Ó b¶ lµ tÊm gç cã kÝch th­íc. + ChiÒu dµi: 140mm. + ChiÒu réng: 30mm. + ChiÒu dµy: 2mm.  C«ng nghÖ + Pha dung dÞch b¶: Ch­a râ rµng. + Dïng tÊm gç lÊy mét líp matit. + QuÐt lªn chç cÇn b¶ theo chiÒu thuËn thí gç. + MiÕt l¹i cho ph¼mg nh½n. Con ng­êi - Trong kh©u nµy do 4 ng­êi c«ng d©n ®¶m nhiÖm. - Møc thu nhËp b×nh qu©n 500.000 – 700.000®/ th¸ng/C.nh©n. - Hä lµm viÖc theo kinh nghiÖm. 29
  10. 3.2.3.6. Kh¶o s¸t kh©u s¬n (s¬n lãt, s¬n mµu, s¬n bãng) *T¸c dông cña s¬n - S¬n lãt dïng ®Ó lãt bÒ mÆt d­íi líp s¬n phñ bÒ mÆt vµ líp men. - Cã t¸c dông t¹o mét líp chÊt phñ ph¶n quang tèt h¬n. - T¨ng tÝnh thÈm mü cao, hÊp dÉn vµ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. - B¶o qu¶n, t¨ng tuæi thä s¶n phÈm.  Nguyªn liÖu - Nguyªn liÖu chÝnh lµ s¶n phÈm cña c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt tr­íc. C¸c khuyÕt tËt nh­ s©u, gç môc m¾t chÕt, nøt ®· ®­îc söa ch÷a vµ kh¾c phôc. - Nguyªn liÖu phô lµ s¬n, c¸c chÊt dung m«i, ®ãng r¾n,... do kh¸ch hµng yªu cÇu. C«ng ty th­êng dïng s¬n Polyurethane (PU), ®Æc ®iÓm cña s¬n: + Mµu s¾c: Tr¾ng ®ôc s÷a + Gi¸ s¬n: . S¬n lãt: 60.000®/ kg . S¬n phñ bãng100%: 67.000®/ kg . S¬n phñ mê 50%,100%: 80.000®/ kg . Tinh mµuPU: 100.000®/ kg . X¨ng th¬m: 17.000®/ kg . Khèi l­îng: 15kg / thïng . S¬n lÊy tõ c«ng ty TNHH Hßa Phong, ®Þa ®iÓm t¹i khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá VÜnh Tuy - Hµ Néi. M¸y mãc thiÕt bÞ M¸y phun s¬n gåm cã kh¸c bé phËn sau: STT ThiÕt bÞ C«ng dông chñ yÕu 1 Sóng phun Lîi dông kh«ng khÝ nÐn, xÐ nhá s¬n t¹o h¹t s­¬ng nhá phun lªn bÒ mÆt s¶n phÈm. 2 M¸y nÐn khÝ S¶n xuÊt khÝ nÐn, cÊp cho sóng phun vµ thïng s¬n ¸p lùc. 3 B×nh chøa khÝ Chøa khÝ nÐn, cung cÊp ¸p lùc æn ®Þnh 4 C¬ cÊu ph©n ly Lo¹i bá dÇu vµ n­íc trong khÝ nÐn dÇu n­íc 30
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2