Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận

Chia sẻ: Bcjxc Gdfgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
75
lượt xem
7
download

Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo có những đặc điểm sau: Có rất nhiều người mua và người bán trong thị trường. Hàng hóa được chào mời bởi người bán hàng khác nhau phần lớn là giống nhau. Các doanh nghiệp có thể tự do tham gia hay rút khỏi thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận

 1. ECO501-Session 6 Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận.
 2. Thị trường cạnh tranh là gì? • Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo có những đặc điểm sau: – Có rất nhiều người mua và người bán trong thị trường. – Hàng hóa được chào mời bởi người bán hàng khác nhau phần lớn là giống nhau. – Các doanh nghiệp có thể tự do tham gia hay rút khỏi thị trường.
 3. Thị trường cạnh tranh là gì? • Bởi những đặc tính đó, một thị trường cạnh tranh hoàn hảo có thể mang lại: – Những hành động của bất kỳ cá thể nào cũng không có tác động đáng kể đến giá cả thị trường. – Mỗi người mua và người bán chấp nhận giá của thị trường đưa ra.
 4. Thị trường cạnh tranh là gì? • Một thị trường cạnh tranh có rất nhiều người mua và người bán trao đổi các mặt hàng hoàn toàn giống nhau nên mỗi người mua hay người bán đều là người nhận giá. – Người mua và nguời bán phải chấp nhận mức giá được quyết định bởi thị trường.
 5. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh • Tổng doanh thu của một doanh nghiệp chính là giá bán nhân với số lượng bán ra. TR = (P  Q)
 6. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh • Tổng doanh thu tỷ lệ với sản lượng được sản xuất.
 7. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh • Doanh thu bình quân cho ta biết doanh thu doanh nghiệp nhận là bao nhiêu khi bán 1 sản phẩm cụ thể. • Doanh thu bình quân là tổng doanh thu chia cho tổng số lượng bán ra.
 8. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh • Trong cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu bình quân băng với giá của sản phẩm Total revenue Average Revenue = Quantity Price  Quantity  Quantity  Price
 9. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh • Doanh thu biên là sự thay đổi trong tổng doanh thu khi có thêm một đơn vị hàng hóa được bán ra. MR =DTR/ DQ
 10. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh • Ở các doanh nghiệp cạnh tranh, doanh thu biên bằng với giá của sản phẩm.
 11. Doanh thu của một doanh nghiệp cạnh tranh Số lượng Giá Tổng doanh thu Doanh thu bình Doanh thu biên (Q) (P) (TR = P X Q) quân (MR = DTR/DQ) (AR = TR/Q) 1 lawn $20 $ 20 $20 $20 2 20 40 20 20 3 20 60 20 20 4 20 80 20 20 5 20 100 20 20 6 20 120 20 20 7 20 140 20 20 8 20 160 20
 12. Tối đa hóa lợi nhuận • Mục tiêu của doanh nghiệp cạnh tranh là tối đa hóa lợi nhuận. • Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ muốn sản xuất số lượng để có thể tối đa hóa phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí.
 13. Tối đa hóa lợi nhuận Số lượng Tổng doanh Tổng chi phí Lợi nhuận Doanh thu biên Chi phí biên (Q) thu (TC) (TR – TC) (MR = (MC = ∆TC/∆Q) (TR) DTR/DQ) 0 lawns $0 $ 10 –$10 $20 $4 1 20 14 6 20 8 2 40 22 18 20 12 3 60 34 26 20 16 4 80 50 30 20 20 5 100 70 30 20 24 6 120 94 26 20 28 7 140 122 18 20 32 8 160 154 6
 14. Tối đa hóa lợi nhuận Chi phí và Doanh nghiệp tối đa Doanh thu hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất số lượng mà ở đó phí biên MC bằng doanhThu biên. MC2 ATC P = MR1 = MR2 P = AR = MR AVC MC1 0 Q1 QMAX Q2 Số lượng Copyright © 2004 South-Western
 15. Tối đa hóa lợi nhuận • Tối đa hóa lợi nhuận xuất hiện tại điểm số lượng sản xuất khi doanh thu biên bằng chi phí biên.
 16. Tối đa hóa lợi nhuận • Khi MR > MC, Q tăng • khi MR < MC, Q giảm • Khi MR = MC, lợi nhuận được tối đa hóa • MR = Marginal Revenue = doanh thu biên ; MC = Marginal Cost = chi phí biên; Q = Quantity = số lượng
 17. Đường cung của doanh nghiệp cạnh tranh Giá Phần này của đường MC của doanh nghiệp MC Chính là đường cung. P2 ATC P1 AVC 0 Q1 Q2 Số lượng
 18. Quyết định tạm dừng kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp • Tạm dừng kinh doanh là quyết định ngắn hạn không sản xuất bất kỳ sản phẩm nào trong một khoảng thời gian nhất định do điều kiện hiện tại của thị trường. • Rút khỏi là quyết định dài hạn trong việc rời bỏ thị trường.
 19. Quyết định tạm dừng kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp • Doanh nghiệp xem xét chi phí chìm khi quyết định rút khỏi thị trường, nhưng bỏ qua những chi phí đó khi quyết định tạm dừng kinh doanh. • Chi phí chìm là những chi phí đã phải trả và không thể lấy lại.
 20. Quyết định tạm dừng kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp • Doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh nếu như doanh thu từ sản xuất ít hơn chi phí biến thiên của sản phẩm. Tạm dừng nếu TR < VC Tạm dừng nếu TR/Q < VC/Q Tạm dừng nếu P < AVC Trong đó TR = Total revenue = Tổng doanh thu; VC = Variable costs = chi phí biến thiên; Q = Quantity = Số lượng; P = Price = giá; AVC = Average variable costs = Chi phí biến thiên trung bình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản