intTypePromotion=1

Đội ngũ phóng viên

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
21
download

Đội ngũ phóng viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hầu hết đội ngũ phóng viến của báo Tiền Phong điện tử đều phải làm việc kiêm nhiệm, một người bao sân nhiều mảng hoạt động vì số lượng không đủ để trở thành phóng viên đứng trang chuyên mục. Mặc dù các câu lạc bộ chưa thật sự trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng sở thích nhưng mới đi vào hoạt động trong vòng hơn 1 tháng, với số lượng người truy cập ngày càng tăng như vậy đã là một thành công đáng khích lệ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đội ngũ phóng viên

  1. i ngũ phóng viên Phóng viên ban i n t báo ti n phong có t ng c ng 5 ngư i g m: Lan Anh; Ph trách văn hóa và H n Vi t Xuân Cư ng: Ph trách giáo d c du h c và i s ng gi i tr H u Quang: Th Thao Ph m Tuyên: Kinh t … Ngòai ra, báo Ti n Phong i n t còn có 2 h a sĩ là Nguy n Minh Hoàng và T Thu Trang, m t k thu t viên Th Hi n. i m c bi t c a báo Ti n Phong i n t so v i các t báo i n t khác là TPO có 5 câu l c b : Ô tô, th i trang, i n nh, ca nh c, i n tho i. M i CLB do m t ngư i ph trách. Nh ng ngư i ph trách câu l c b như m t c ng tác viên ăn lương làm vi c dư i s ch o c a thư ký tòa so n. M i ngư i ph trách CLB h ng ngày vi t bài, d ch bài và t ng h p biên t p bài t báo khác y lên chuyên m c c a mình. Hi n nay, m i câu l c b cũng thu hút ư c lư ng ngư i truy c p khá l n. Như CLB Th i trang hàng tháng có t i 20.000 ngư i truy c p, CLB ô tô là 8.000, CLB mobile là 11.000; CLB âm nh c là 13. 000 ngư i. K t qu lư ng ngư i truy c p vào các câu l c b trong tháng 4/2005 H uh t i ngũ phóng vi n c a báo Ti n Phong i n t u ph i làm vi c kiêm nhi m, m t ngư i bao sân nhi u m ng ho t ng vì s lư ng không tr thành phóng viên ng trang chuyên m c.
  2. M c dù các câu l c b chưa th t s tr thành nơi g p g c a nh ng ngư i cùng s thích nhưng m i i vào ho t ng trong vòng hơn 1 tháng, v i s lư ng ngư i truy c p ngày càng tăng như v y ã là m t thành công áng khích l . i ngũ phóng viên c a báo Ti n Phong i n t khá nh y bén, khi s y ra s ki n gì nóng, t t c các phóng viên ư c huy ng vào cu c. V i cơ ch ho t ng như hi n nay, t t c các phong viên trong ban u ph i làm vi c v i cư ng r t cao áp ng nhu c u công vi c. V phóng viên c a ban ho t ng tác nghi p khá nhanh nh y và hi u qu . M t ví d i n hình trong v gi i c u con tin chi u ngày th 5, 12 tháng 5. T t c 3 phóng viên, 1 c ng tác viên c a Ban ã xu ng hi n trư ng tư ng thu t tr c ti p v s ki n này. B t u t 16 gi , nh ng thông tin u tiên v s vi c ư c ăng t i, su t 10 ti ng sau ó, thông tin liên t c ư c c p nh t. Khi xu ng hi n trư ng, nh ng thông tin u tiên ư c tư ng thu t qua i n tho i di ng, nh ng t m nh liên t c ư c g i vê tòa so n qua email, M t ngư i túc tr c ch có nhi m v l y th nh t máy nh chuy n v tòa so n, ngư i ch p v n bám sát hi n trư ng. Khi m ng i n tho i b ngh n, t t c thông tin ư c truy n v qua chat yahoo messenger. Ngay hôm ó có t i 2000 ngư i c và bài ó ã tr thành bài ư c nhi u nh t trong nhi u hôm li n sau s ki n. 3. Cơ ch v n hành c a báo Ti n Phong i n t u tu n, các phóng viên báo cáo tài v i thư ký tòa so n, thư ký tòa so n duy t và phóng viên tri n khai theo k ho ch. Tuy nhiên khi có s ki n nóng, các phóng viên s ư c i u ng th c hi n nhi m v theo phân công. V i nh ng bài nóng có tính ch t c bi t quan tr ng có th ư c huy ng cùng ph i h p cùng phóng viên chuyên trách c a báo gi y cùng th c hi n. Bài phóng viên ư c th c hi n trên ph n m m CMS chuyên dùng c a báo Ti n Phong.
  3. Bên c nh vi c t phóng viên i vi t tin bài là ch y u, m i phóng viên h ng ngày còn th c hi n nhi m v biên t p bài t báo khác lên TPO (tienphongonline). Nh ng bài t trên báo khác khi l y l i trên TPO ư c biên t p l i cho ng n g n và phù h p v i báo Ti n Phong. Phó t ng biên t p Nguy n Ng c Nam kh ng nh: “v i m i tác ph m báo chí khi l y l i c a báo khác v n ghi ngu n nhưng ph i rút l i tít, vi t l i sapo, tác ph m v n ghi ngu n c a báo khác nhưng ph i thay cho nó t m áo m i, cho nó có b m t m i”. 4.M i quan h gi a báo Ti n Phong i n t và báo Ti n Phong in M i quan h này ã ư c quy nh trong nhi u văn b n, thông báo c a tòa so n. N i dung ch y u c a m i quan h gi a hai b ph n trong cùng m t tòa so n th hi n qua m t s nguyên t c sau: Nguyên t c chung Là m i quan h h tr l n nhau cùng phát tri n. Ti n phong online (TPO) ph i góp ph n qu ng cáo cho Ti n Phong gi y (TPP). Cũng như v y, TPP dành t gi i thi u cho TPO. TPO S d ng ngu n bài v trên TPP nhưng d n t o ra b n s c riêng c a mình thông qua l a ch n n i dung tuyên truy n ch y u, t n d ng công c tr c tuy n TPO s góp ph n làm cho TPP sinh ng, phong phú và g n b n c hơn qua công c tr c tuy n và bài v ph tr . _Ti n t i, trong tương lai, TPO ph i kh ng nh ư c v trí c a mình góp ph n kh ng nh thương hi u Ti n Phong và thu hút qu ng cáo. N i dung ph i h p c th H ng ngày, TKTS tr c TPOvà TPP thư ng xuyên trao i v i nhau v n i dung thông tin và i u ng phóng viên. Vi c nào không nh t trí ư c, báo cáo ngay ban biên t p x lý trong ngày.
  4. TPO s gi i thi u nh ng bài ch y u s ăng vào hôm sau c a báo in. _ Các phóng viên g i bài ng th i cho TPO và TPP _M t s tin bài h ng ngày do phóng viên trong tòa so n g i t i, TKTS tr c TPO s ch ng ngh PTBT báo in ho c TKTS báo in xu t v i PTBT báo in chuy n TPO xu t b n lên website trư c n u xét th y không nh hư ng n vi c phát hành c a báo in. _Khi th y xu t hi n các v n nóng mà báo ta không th c quy n hai bên s bàn b c c th xu t b n ngay lên website. Phóng viên s ch ng khai thác tri t nh m ưa nhanh nh t lên website. Báo in s biên t p l i xu t b n vào hôm sau. Khi th y xu t hi n các v n có th làm tr c tuy n hai bên s bàn b c làm. Báo in có th biên t p l i xu t b n vào hôm sau. _ TPO s xu t b n h t các tin có ch t lư ng trong ngày mà do di n tích báo in không in h t ư c. Báo in s dành t gi i thi u nh ng ch tr c tuy n c a TPO nh m thu hút ư c ông ob n c tham gia. T t nh t TPP giành trang Ti n phong v i c gi TPO ưa nh ng ph n h i c a b n c. Báo in có th l a ch n, biên t p l i in nh ng bài v có l i cho thông tin và phát hành c a TPO; c bi t là nh ng tài tr c tuy n, bài v th thao, qu c t . Trên th c t , m i quan h này ã ư c th c hi n khá chi t t, h u h t các bài có ch t lư ng c a phóng viên TPO u ăng t i trên TPP. M t s tài nóng ã ư c ph i h p khá t t gi a hai bên như: D ch v hành chính công, gi i c u con tin… .Th hi u ngư i c qua phân tích các chuyên m c c a báo Ti n Phong i n t
  5. M c ư c c nhi u nh t là th i s xã h i, sau ó n m c pháp lu t, top 5m c ư c c nhi u nh t ư c x p th t như sau: Th i s xã h i, pháp lu t, văn hóa, thanh niên th i i, kinh t . Như v y, qua s lư ng ngư i c các chuyên m c c a báo i n t , ta có th xác nh ư c m c ích c a c gi và nh ng chuyên m c yêu thích. c gi c ti n phong i n t có s chú ý c bi t n nh ng s ki n th i s nóng h i, nh ng thông tin mang tính t c th i. M c dù nh ng ngư i truy c p internet nói chung và nh ng ngư i c báo i n t nói riêng u có trình văn hóa khá cao nhưng m t th c t là nh ng s n ph m báo chí thu c ch cư p, gi t, hi p v n thu hút s chú ý quan tâm c bi t c a c gi . Như v y có th th y, tính nh hư ng c a t báo iv i c gi chưa cao, nh ng bài c nhi u không n m ngòai nh ng ch như trên ã nói. ây không ch là c i m riêng c a báo Ti n Phong i n t mà là c i mc a i tư ng công chúng báo chí nói chung. Theo các nhà tâm lý, b n thân thông tin v m ng tài ó ã khơi g i trí tò mò c a c gi . Ngay khi m t c gi b t g p thông tin ó thì t kh c n y sinh nhu c u khám phá, tìm hi u và ương nhiên, ch m t thao tác cu i cùng là click. thu hút c gi , nhi u t báo ã chuyên t ng h p tin v nh ng s ki n gi t gân câu khách. Tuy nhiên ây chưa h n ã là cách hay, vì dù sao ph n l n trong s nh ng thông tin ó cũng ch là thông tin mang tính gi i trí, gi i áp tòa mò. Nh ng thông tin i vào b n ch t v n xã h i, nh hư ng n nhi u ngư i, có ý nghĩa xã h i m i là nh ng tin bài có giá tr th t s .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2