intTypePromotion=1

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội việt nam 5 năm 2011-2015

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:404

0
64
lượt xem
8
download

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội việt nam 5 năm 2011-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội việt nam 5 năm 2011-2015 có nội dung gồm hai phần chính: phần thứ nhất, tình hình kinh tế - xã hội việt nam 5 năm 2011-2015; phần thứ hai, số liệu thống kê kinh tế - xã hội việt nam 5 năm 2011-2015. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội việt nam 5 năm 2011-2015

Tæng côc thèng kª<br /> <br /> §éng th¸I vµ thùc tr¹ng<br /> KINH TÕ - X· HéI<br /> <br /> VIÖT NAM 5 N¡M<br /> 2011-2015<br /> <br /> Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª<br /> Hµ néi - 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội<br /> 5 năm là một trong những sản phẩm thông tin thống kê định kỳ quan<br /> trọng của Tổng cục Thống kê. Trong lần biên soạn này, Tổng cục<br /> Thống kê tập trung lượng hóa kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch<br /> phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 thông qua ấn phẩm có<br /> tiêu đề “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm<br /> 2011-2015”. Nội dung gồm hai phần chính:<br /> Phần thứ nhất: Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm<br /> 2011-2015, phân tích kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém<br /> của nền kinh tế qua 5 năm với các nội dung: (i) Tổng quan động thái<br /> và thực trạng kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; (ii) Một số chỉ tiêu<br /> kinh tế vĩ mô và phát triển doanh nghiệp; (iii) Các ngành kinh tế then<br /> chốt; (iv) Một số lĩnh vực xã hội, môi trường chủ yếu.<br /> Phần thứ hai: Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm<br /> 2011-2015, bao gồm 250 biểu số liệu thống kê tổng hợp kết quả<br /> thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và các<br /> Kế hoạch 5 năm trước của cả nước cũng như của các Bộ, ngành, địa<br /> phương. Các biểu số liệu được xây dựng có hệ thống, phân tổ nhiều<br /> chiều, góp phần làm sâu sắc thêm những đánh giá, phân tích tình hình<br /> trong Phần thứ nhất; đồng thời cung cấp thêm thông tin thống kê<br /> kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và những thông tin thống kê liên<br /> quan khác để người đọc có thể tiếp tục khai thác, sử dụng phù hợp với<br /> hoạt động nghiên cứu và triển khai của mỗi tổ chức, cá nhân.<br /> Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã<br /> hỗ trợ kỹ thuật biên soạn ấn phẩm này trong khuôn khổ Dự án “Tăng<br /> cường công tác phổ biến số liệu thống kê quốc gia của Việt Nam”.<br /> TỔNG CỤC THỐNG KÊ<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời nói đầu<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH HÌNH KINH TẾ - Xà HỘI VIỆT NAM<br /> 5 NĂM 2011-2015<br /> <br /> 7<br /> <br /> I. Tổng quan động thái và thực trạng kinh tế - xã hội<br /> 5 năm 2011-2015<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1. Bối cảnh và phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội<br /> 5 năm 2011-2015<br /> 1.2. Tổng quan kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập<br /> II. Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và phát triển doanh nghiệp<br /> <br /> 9<br /> 12<br /> 28<br /> <br /> 2.1. Tăng trưởng kinh tế<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế<br /> <br /> 29<br /> <br /> 2.3. Các cân đối kinh tế vĩ mô<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.4. Ngân sách Nhà nước<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.5. Thị trường tiền tệ<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.6. Thị trường chứng khoán<br /> <br /> 41<br /> <br /> 2.7. Diễn biến giá cả và lạm phát<br /> <br /> 41<br /> <br /> 2.8. Phát triển doanh nghiệp<br /> <br /> 46<br /> <br /> III. Các ngành kinh tế then chốt<br /> <br /> 54<br /> <br /> 3.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản<br /> <br /> 54<br /> <br /> 3.2. Sản xuất công nghiệp<br /> <br /> 64<br /> <br /> 3.3. Đầu tư và xây dựng<br /> <br /> 76<br /> <br /> 3.4. Thương mại<br /> <br /> 82<br /> <br /> 3.5. Du lịch<br /> <br /> 90<br /> <br /> 3.6. Giao thông vận tải<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.7. Bưu chính viễn thông<br /> <br /> 94<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2