intTypePromotion=1
ADSENSE

Động viên nhân viên và Thiết kế công việc

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

301
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm Động cơ (Motivation): sự sẵn sàng sử dụng nỗ lực cao để thực hiện các mục tiêu của tổ chức, nó bị ảnh hưởng bởi khả năng thoả mãn những nhu cầu cá nhân Phân biệt động cơ và việc bị đe doạ hoặc cám dỗ Động cơ và hiệu quả Làm việc tích cực (nỗ lực cao) Duy trì nỗ lực làm việc Định hướng vào thực hiện các mục tiêu quan trọng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Động viên nhân viên và Thiết kế công việc

  1. Chương 2: Động viên nhân viên và Thiết kế công việc Motivating Employees and Designing Jobs Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương Nội dung của chương này: Những đặc điểm của động cơ làm việc Mô hình của động cơ Thiết kế công việc để tăng cường động cơ Những thách thức với QTNNL trong việc động viên nhân viên #1: Những đặc điểm của động cơ làm việc 1.1 Khái niệm Động cơ (Motivation): sự sẵn sàng sử dụng nỗ lực cao để thực hiện các mục tiêu của tổ chức, nó bị ảnh hưởng bởi khả năng thoả mãn những nhu cầu cá nhân Phân biệt động cơ và việc bị đe doạ hoặc cám dỗ Động cơ và hiệu quả Làm việc tích cực (nỗ lực cao) Duy trì nỗ lực làm việc Định hướng vào thực hiện các mục tiêu quan trọng P=MxAxO P: performance - kết quả, thành tích; M: Motivation - Động cơ A: Ability – Năng lực : các kỹ năng, công nghệ, hiểu biết về công việc 1
  2. 1.2 Mô hình tổng quát về sự thoả mãn quá thoả nhu cầu Nhu Nhu Tìm Giảm cầu Căng động cầu kiếm sự chưa thẳng cơ/nỗ được hành căng thoả gia lực thoả vi thẳng mãn tăng mãn Các nhu cầu chưa thoả mãn sẽ thúc đẩy thoả thú hành động Sử dụng nhu cầu để động viên – Nhận dạng nhu cầu Nhậ – Tạo cơ hội để thoả mãn nhu cầu thoả 1.3 Một số lý thuyết về nhu cầu và thuyế động cơ Thuyết phân cấp nhu cầu của Maslow Thuyế Thuyết ba nhu cầu (McClelland) Thuyế Thuyết duy trì-động viên (F.Herzberg) Thuyế trì F.Herzberg) Thuyết X và thuyết Y (D.McGregor) Thuyế thuy ế (D.McGregor) Thuyết Kỳ vọng (Expectation theory, Victor Thuyế Vroom) Thuyết công bằng (Equity Theory) Thuyế # Thuyết Thuyế phân cấp nhu cầu của Maslow Tự khẳng định Cấp cao Được tôn trọng Xã hội An toàn Cấp Sinh lý thấp Abraham Maslow: Maslow: Các nhu cầu được thoả mãn theo cấp bậc đượ thoả Khi một cấp nhu cầu đã được thoả mãn thì nó không còn đượ thoả thì là động cơ thúc đẩy thú 2
  3. #Thuyết ba nhu cầu (McClelland) Thuyế Nhu cầu về thành tựu (Needs for thà Achievement) ... hướng tới kết quả vượt trội, đạt được những chuẩn quả vượ trộ đượ nhữ chuẩ mực, nỗ lực để thành công thà ... trách nhiệm cá nhân, thông tin phản hồi, rủi ro vừa trá nhiệ nhân, phả phải phả Nhu cầu về quyền lực (Needs for power) quyề ...mong muốn có ảnh hưởng hoặc khả năng ảnh ...mong muố hưở hoặ khả hưởng đến người khác hưở ngườ khá Nhu cầu quan hệ (Needs for Affiliation) ...mong muốn về sự thân thiện hoặc quan hệ gần gũi ...mong muố thiệ hoặ #Thuyết duy trì-động viên (F.Herzberg) Thuyế trì F.Herzberg) Những yếu tố tạo ra động cơ làm việc trái ngược với yếu tố triệt tiêu Những nhân tố dẫn đến sự Những nhân tố dẫn đến sự thoả mãn trong công việc bất mãn • Thành đạt • Sự giám sát • Được công nhận • Chính sách của công ty • Bản thân công việc • Sự giám sát • Trách nhiệm • Điều kiện làm việc • Sự tiến bộ • Tiền lương • Cơ hội phát triển • Quan hệ với đồng nghiệp • Quan hệ với cấp dưới • Địa vị • An toàn/công việc ổn định Thuyết hai nhân tố... Thuyế Quản điểm truyền thống Thoả mãn Bất mãn Quan điểm của Herzberg Nhân tố động viên Nhân tố duy trì Thoả mãn Không thoả mãn Không bất mãn Bất mãn Các nhân tố động viên (Motivators): ...những yếu tố làm tăng sự thoả mãn công việc và có tác ...nhữ thoả việ dụng động viên Các nhân tố duy trì (Hygiene Factors): trì ...những yếu tố có tác dụng ngăn chặn sự bất mãn ...nhữ chặ nhưng không có tác dụng động viên 3
  4. # Thuyết X và thuyết Y (D.McGregor) Thuyết X Thuyết Y • Bản chất của công nhân là • Công nhân coi làm việc là lười nhác không thích công việc, đương nhiên, giống như vui và trốn tránh nếu có thể. chơi, giải trí. • Công nhân phải bị cưỡng chế, • Công nhân sẽ tự tổ chức và kiểm soát hoặc đe doạ kỷ luật kiểm soát công việc nếu họ cam để đạt được mục tiêu. kết thực hiện mục tiêu. • Công nhân không muốn đảm • Công nhân bình thường sẽ nhận trách nhiệm và trông chờ chấp nhận và thậm chí tìm kiếm vào sự chỉ dẫn trách nhiệm • Hầu hết công nhân đều đặt sự • Hầu hết mọi người đều có khả an toàn lên trên hết và không năng ra quyết định chứ không có tham vọng trong công việc phải chỉ có nhà quản trị. ... Cây gậy và củ cà rốt ... Lấy con người làm trung tâm # Thuyết công bằng Thuyế (Equity Theory) Phần thưởng cá nhân Phần thưởng của người khác ------------------------------ ------------------------------ Đóng góp cá nhân Đóng góp người khác Khi thấy bất công bằng nhân viên có thể: thấ thể 1. Làm biến dạng đầu vào hoặc kết quả của mình hoặc của người khác biế hoặ quả hoặ ngườ khá 2. Gây ra sự thay đổi đầu vào hoặc kết quả của người khác hoặ quả ngườ khá 3. Thay đổi đầu vào hoặc kết quả của bản thân hoặ quả 4. Tìm người khác để so sánh ngườ khá 5. Bỏ việc việ Kết quả: tăng hoặc giảm năng suât, chất lượng đầu ra, vắng mặt, nghỉ quả hoặ giả suât, chấ lượ ra, nghỉ việc tự nguyện việ nguyệ Thuyết Kỳ vọng (Expectation theory, Thuyế Victor Vroom) ...Một người hành động theo một cách thức và nỗ lực nhất định vì: • kỳ vọng là hành động đó sẽ dẫn đến một kết quả nhất định • mức độ hấp dẫn của kết quả đó đối với anh ta Nỗ Thành Phần Mục lực cá A tích cá B thưởng tiêu cá C nhân nhân của tổ nhân chức A: quan hệ giữa nỗ lực và thành tích B: Quan hệ giữa thành tích và phần thưởng C: Mức độ hấp dẫn của phần thưởng 4
  5. #2 Mô hình của động cơ Quan hệ giữa nỗ lực và thành tích giữ thà Quan hệ giữa thành tích cá nhân và mục tiêu của giữ thà tổ chức chứ Quan hệ giữa mục tiêu của tổ chức và mục tiêu cá giữ chứ nhân # Quan hệ giữa nỗ lực và thành tích giữ thà …tập trung vào khả năng của một khả người có thể sử dụng nỗ lực phù hợp ngườ thể phù Làm thế nào để tạo động cơ? thế cơ? – Cụ thể hóa nỗ lực : thể Đối với QTNNL: công việc gì? (nhiệm vụ, việ (nhiệ trách nhiệm) trá nhiệ Lựa chọn và phân công đúng người đúng việc chọ ngườ việ # Quan hệ giữa thành tích thành tích cá giữ thà thà nhân và mục tiêu của tổ chức chứ … thiết lập mối quan hệ giữa thành thiế giữ thà tích cá nhân và mục tiêu của tổ chức chứ để có thể tạo ra giá trị cho tổ chức thể giá trị chứ Để có được mqh này, một tổ chức đượ chứ cần: – Có định hướng rõ ràng công việc rõ hướ việ ràng – Đánh giá thành tích giá thà 5
  6. # Quan hệ giữa mục tiêu của tổ chức và giữ chứ mục tiêu cá nhân Nếu chúng ta muốn tăng cường động cơ, chú muố cườ cơ, chúng ta phải đảm bảo rằng các mục tiêu chú phả cá nhân được thỏa mãn đượ thỏ Đảm bảo các phần thưởng của tổ chức có phầ thưở chứ thể đáp ứng được nhu cầu của các cá thể đượ nhân (flexible compensation) Kết nối các phần thưởng với kết quả công phầ thưở quả việc việ Xem xét sự công bằng của hệ thống thố #3 Ý nghĩa của mô hình đối với nghĩ việc động viên nhân viên việ Nhu Nhu Tìm Giảm cầu Căng động cầu kiếm sự chưa thẳng cơ/nỗ được hành căng thoả gia lực thoả vi thẳng mãn tăng mãn Nỗ Thành Mục Mục lực tích cá tiêu tiêu cá cá nhân của tổ nhân nhân chức #4 Thiết kế công việc để tăng cường động cơ Mô hình các đặc điểm công việc – JCM điể việ (The Job Characteristics Model) ... khuôn khổ phân tích và thiết kế công khổ thiế việc, trong đó xác định năm đặc điểm việ điể công việc, mối quan hệ giữa chúng và việ giữ chú ảnh hưởng đối với kết quả công việc hưở quả việ 6
  7. Mô hình JCM Các đặc điểm cơ bản Trạng thái tâm lý Kết cục cá nhân và của công việc quan trọng công việc - Đa kỹ năng Nhận biết ý nghĩa Động cơ nội tại - Nhiệm vụ rõ của công việc cao ràng, đồng nhất - Ý nghĩa nhiệm vụ Chất lượng công việc cao Nhận thức trách - Tự chủ nhiệm đối với kết Mức độ thoả mãn quả công việc với công việc cao - Thông tin phản Nhận biết kết quả Tỷ lệ vắng mặt và hồi thực tế công việc bỏ việc thấp JCM: Chiến lược thiết kế công việc Chiế lượ thiế việ 1. Kết hợp các nhiệm vụ nhiệ ... nhóm các nhiệm vụ đơn lẻ lại với nhau để hình thành công nhó nhiệ thà việc mới nhằm làm tăng kỹ năng và tính đồng nhất việ nhằ nhấ 2. Tạo ra những đơn vị công việc tự nhiên nhữ việ ... tạo ra các công việc dễ xác định và có ý nghĩa việ nghĩ 3. Thiết lập quan hệ khách hàng Thiế khá ... thiết lập quan hệ trực tiếp giữa nhân viên và khách hàng thiế trự tiế giữ khá 4. Tăng chiều sâu công việc chiề việ ... tăng trách nhiệm và mức độ kiểm soát của nhân viên đối với trá nhiệ kiể soá công việc việ 5. Mở rộng kênh thông tin phản hồi phả ... thiết lập kênh thông tin phản hồi trực tiếp thay vì từ nhà quản thiế phả trự tiế nhà quả trị trị #Thiết kế công việc để tăng cường động cơ Mở rộng phạm vi công việc (Job phạ việ Enlargement): Tăng số lượng nhiệm vụ và tần suất lượ nhiệ suấ Mở rộng phạn vi hiểu biết, do đó nhân viên thoả mãn phạ hiể biế thoả hơn, tăng chất lượng dịch vụ, ít lỗi hơn, chấ lượ Gia tăng chiều sâu công việc (Job chiề việ Enrichment) Tăng mức độ kiểm soát của nhân viên đối với công việc kiể soá việ Tăng chất lượng công việc, nhân viên được động viên chấ lượ việ đượ Luân chuyển công việc chuyể việ 7
  8. #Thiết kế công việc để tăng cường động cơ Luân chuyển công việc (Job Rotation) chuyể việ Làm việc tại gia (Work at Home) việ Giờ làm việc linh hoạt Giờ việ hoạ #5 Những thách thức về động viên đối với QTNNL Động viên lực lượng lao động đa dạng lượ Trả lương theo thành tích Trả thà Động viên bằng chương trình sở hữu trì cổ phần phầ Động viên người lao động hưởng ngườ hưở lương tối thiểu thiể 3. Các công cụ để động viên nhân viên 1. Thừa nhận sự khác biệt cá nhân 2. Sử dụng đúng người đúng việc 3. Sử dụng mục tiêu 4. Đảm bảo các mục tiêu khả thi 5. Các phần thưởng phải phù hợp với cá nhân 6. Kết nối các phần thưởng với kết quả công việc 7. Xem xét sự công bằng của hệ thống 8. Đừng quên tiền cũng là công cụ động viên 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2