intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Dự toán ngân quỹ

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

283
lượt xem
90
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự toán ngân quỹ:tầm quan trọng của ngân quỹ, phân loại dự án, nguyên tắc quyết định trong dự toán ngân quỹ, so sánh 2 phương pháp NPV và IRR, ước lượng ngân lưu, đánh giá dự án, rủi ro dự án, dự toán ngân quỹ tối ưu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự toán ngân quỹ

  1. Qu n tr Tài chính D TOÁN NGÂN QU T m quan tr ng c a d to n ngân qu á á á á D TOÁN Phân lo i d n á á á á Nguyên t c quy t ñ nh trong d to n ngân qu á NGÂN QU So s nh hai phương ph p NPV v IRR á á á á Ư c lư ng ngân lưu á á á á à à à à ð nh gi d n á á á R i ro c a d n á á á á D to n ngân qu t i ưu á D TOÁN NGÂN QU D TOÁN NGÂN QU T M QUAN TR NG C A D TO N NGÂN QU Á Á Á Á T M QUAN TR NG C A D TO N NGÂN QU Á Á Á Á Ho ch ñ nh th i ñi m ñ u tư t i s n à ñ n ñư c th i cơ trong kinh doanh ó tr nh b ñ ng khi t i s n không d ng ñư c ph i thay th nh hu ng lâu d i c a c c quy t ñ nh ñ u tư v o à à à à á á á á à à à à á á á á à à à à ù ù ù ù t is n à à à à C n c m t k ho ch kinh doanh chi n lư c ó huy ñ ng nh ng ý tư ng v s n ph m m i Sai l m trong d to n ngân qu c th l m tăng chi á ó à ph không c n thi t í ho n thi n s n ph m ñang c à à à à ó ó ó ó ti t gi m chi ph s n xu t, phân ph i ñ tăng l i nhu n í t ñ m i ph t sinh nhi u cơ h i ñ u tư c l i ó á ó D TOÁN NGÂN QU D TOÁN NGÂN QU PHÂN LO I D ÁN NGUYÊN T C QUY T ð NH TRONG D TOÁN NGÂN QU D án thay th thi t b ñ duy trì kinh doanh D án thay th thi t b ñ gi m chi phí Th i gian hoàn v n D án tăng s n lư ng hay m r ng th trư ng NPV D án phát tri n s n ph m m i, th trư ng m i Các d án v môi trư ng hay an toàn lao ñ ng IRR Các lo i d án khác MIRR Th.S Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr Tài chính Năm 0 1 2 3 4 D TOÁN NGÂN QU D án S NGUYÊN T C QUY T ð NH TRONG D Ngân lưu -1000 500 400 300 100 TOÁN NGÂN QU N.lưu tích lũy -1000 -500 -100 200 300 Tg hoàn v n 100 =2+ = 2.33 naêm Th i gian hoàn v n 300 Phaàn chi phí coøn laïi D án L = Naêm tröôùc khi thu hoài ñuû + Ngaân löu trong naêm Ngân lưu -1000 100 300 400 600 N.lưu tích lũy -1000 -900 -600 -200 400 Tg hoàn v n 200 = 3+ = 3 .33 naêm 600 D TOÁN NGÂN QU D TOÁN NGÂN QU NGUYÊN T C QUY T ð NH TRONG D NGUYÊN T C QUY T ð NH TRONG D TOÁN NGÂN QU TOÁN NGÂN QU IRR Là su t chi t kh u v a ñ bù ñ p chi phí ñ u tư CF1 CF 2 CF n CF 1 CF 2 CF n NPV = CF 0 + + + ... + CF 0 + + + ... + = 0 (1 + k )1 (1 + k )2 (1 + k )n (1 + IRR ) 1 (1 + IRR ) 2 (1 + IRR )n L i su t ngư ng (hurdle rate) là l i su t mà IRR ph i vư t qua n u mu n d án ñư c ch p nh n D TOÁN NGÂN QU D TOÁN NGÂN QU SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP NPV VÀ IRR NGUYÊN T C QUY T ð NH TRONG D TOÁN NGÂN QU MIRR Là IRR ñư c ñi u ch nh l i ñ tránh trư ng h p có nhi u IRR, ñi u này có th x y ra khi có nh ng kho n ñ u tư b t thư ng khi th c hi n hay cu i kỳ c a d án Cách ñi u ch nh: ñưa t t c các ngân lưu âm v th i ñi m ñ u và t t c ngân lưu dương v th i ñi m cu i, sau ñó m i tính IRR c a ngân lưu m i ñi u ch nh Th.S Tr n Quang Trung 2
  3. Qu n tr Tài chính D TOÁN NGÂN QU D TOÁN NGÂN QU SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP NPV VÀ IRR SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP NPV VÀ IRR • Các tình hu ng phát sinh mâu thu n N u hai d án lo i tr nhau: Khi chi phí v n l n hơn chi phí v n bàng quan, hai N u hai d án ñ c l p, tiêu chu n NPV và IRR luôn tiêu chu n NPV và IRR th ng nh t v i nhau luôn ñưa ñ n cùng m t quy t ñ nh ch p nh n hay t b Khi chi phí v n nh hơn chi phí v n bàng quan, hai Hai ñ th NPV c t nhau khi (1) quy mô ñ u tư hay (2) tiêu chu n NPV và IRR mâu thu n v i nhau t c ñ thu h i v n khác nhau. Giao ñi m là chi phí v n bàng quan D TOÁN NGÂN QU D TOÁN NGÂN QU SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP NPV VÀ IRR Ư C LƯ NG NGÂN LƯU N u hai d án lo i tr nhau: 1. Xác ñ nh ngân lưu thích ñáng Khi x y ra mâu thu n, ngư i ta thư ng theo tiêu chu n NPV, vì: Ngân lưu ròng = L i t c thu n + Kh u hao • D án s làm tăng tài s n c a c ñông nhi u hơn Ngân lưu tăng thêm do ch p nh n d án, c n phân bi t v i chi phí cơ h i, chi phí chìm (sunk cost) hay ngân lưu c a các • Gi ñ nh ngân lưu s ñư c tái ñ u tư v i chi phí v n (gi b ph n khác có liên quan... ñ nh c a phương pháp NPV) thư ng g n v i th c t hơn là tái ñ u tư v i IRR c a d án (gi ñ nh c a phương pháp IRR) D TOÁN NGÂN QU D TOÁN NGÂN QU Ư C LƯ NG NGÂN LƯU ðÁNH GIÁ D ÁN 2. Thay ñ i trong v n ho t ñ ng thu n (Net working Các d án m r ng capital) Liên quan ñ n các k ho ch tăng th ph n Chênh l ch gi a ph n tăng thêm c a tài s n lưu ñ ng và n ng n h n chính là ph n v n ho t ñ ng ph i tài tr ñ d án ho t ñ ng. Các d án thay th Liên quan ñ n các quy t ñ nh có nên thay m t tài Khi d án k t thúc ph n v n ho t ñ ng này s ñư c thu h i dư i hình th c thu h i các kho n ph i thu và thanh lý t n s n hi n th i v n ñang ho t ñ ng b ng m t tài s n kho liên quan ñ n d án m i hay không Th.S Tr n Quang Trung 3
  4. Qu n tr Tài chính PHÂN TÍCH D ÁN M R NG Năm 0 1 2 3 4 Doanh thu 40,000 40,000 40,000 40,000 Năm 0 1 2 3 4 Bi n phí (60% doanh thu) 24,000 24,000 24,000 24,000 Nhà xư ng -12,000 ð nh phí 5,000 5,000 5,000 5,000 Thi t b -8,000 Kh u hao (nhà xư ng) 180 360 360 360 Kh u hao (thi t b ) 1,600 2,560 1,520 960 Tăng v n ho t ñ ng -6,000 EBIT 9,220 8,080 9,120 9,680 Ngân lưu thu n -26,000 7,312 7,768 7,352 23,668 Thu (40%) 3,688 3,232 3,648 3,872 K T QU L i t c thu n 5,532 4,848 5,472 5,808 Th i gian hoàn v n 3.15 năm Tr l i kh u hao 1,780 2,920 1,880 1,320 IRR (Chi phí v n là 12%) 21.91% Ngân lưu t ho t ñ ng 7,312 7,768 7,352 7,128 MIRR (Chi phí v n là 12%) 18.87% Thu h i v n ho t ñ ng 6,000 Giá tr thanh lý thu n (tính dư i) 10,540 NPV (Chi phí v n là 12%) 6,995.624 Ngân lưu thu n -26,000 7,312 7,768 7,352 23,668 T L KH U HAO PHÂN TÍCH D ÁN THAY TH Nhà xư ng 1.5% 3.0% 3.0% 3.0% Năm 0 1 2 3 4 5 Thi t b 20.0% 32.0% 19.0% 12.0% GIÁ TR THANH LÝ I. ð U TƯ 1. Nhà xư ng Chi phí c a thi t b m i -12000 Chi phí ban ñ u 12,000 Th giá c a thi t b cũ 1000 Giá tr thanh lý 7,500 Gi m thu khi bán thi t b cũ 600 Thư giá 10,740 Tăng v n ho t ñ ng -1000 L i (l ) khi thanh lý -3,240 Thu (40%) -1,296 T ng ñ u tư -11400 Giá tr thanh lý thu n 8,796 II. NGÂN LƯU HO T ð NG 2. Thi t b Gi m chi phí sau thu 1800 1800 1800 1800 1800 Chi phí ban ñ u 8,000 Kh u hao thi t b m i 3960 5400 1800 840 0 Giá tr thanh lý 2,000 Kh u hao thi t b cũ 500 500 500 500 500 Thư giá 1,360 L i (l ) khi thanh lý 640 Chênh l ch kh u hao 3460 4900 1300 340 -500 Thu (40%) 256 Gi m thu nh kh u hao 1384 1960 520 136 -200 Giá tr thanh lý thu n 1,744 Ngân lưu ho t ñ ng thu n 3184 3760 2320 1936 1600 PHÂN TÍCH D ÁN THAY TH D TOÁN NGÂN QU Năm 0 1 2 3 4 5 III. NGÂN LƯU NĂM CU I SO SÁNH CÁC D ÁN CÓ ð I S NG KHÁC Ư c lư ng giá tr thanh lý máy m i 2000 NHAU Thu trên giá tr thanh lý -800 Thu h i v n ho t ñ ng 1000 Phương pháp quy ñ ng th i gian s ng T ng ngân lưu năm cu i 2200 Ta xem hai dãy d án trong kho ng th i gian là IV. NGÂN LƯU THU N b i s chung nh nh t c a hai th i gian s ng T ng ngân lưu thu n -11400 3184 3760 2320 1936 3800 Phương pháp chuy n thành ngân lưu ñ u tương V. K T QU ñương •Th i gian hoàn v n 4.1 năm Trư c tiên ta tính NPV c a d án r i tìm ngân •IRR (Chi phí v n là 11.5%) 10.09% lưu ñ u có cùng NPV •MIRR (Chi phí v n là 11.5%) 10.73% •NPV (Chi phí v n là 11.5%) ($388.77) Th.S Tr n Quang Trung 4
  5. Qu n tr Tài chính R I RO TRONG TH M PHÂN TÍCH Ð NH Y Ð NH D ÁN (SENSITIVITY ANALYSIS) Phân tích ñ nh y (Sensitivity Analysis) Phân tích tình hu ng (Scenario Analysis) Phương pháp mô ph ng Monte Carlo PHÂN TÍCH TÌNH HU NG PHƯƠNG PHÁP MÔ PH NG (SCENARIO ANALYSIS) MONTE CARLO Là k thu t phân tích r i ro s d ng ph n m m chuyên dùng như Crystal Ball ñ mô ph ng quy lu t c a các y u t nh hư ng r i tính toán k t qu β CÁC K THU T ÐÁNH GIÁ R I RO TH TRƯ NG CÁCH XÁC ð NH Β Dùng mô hình CAPM k S = k RF + β ( k M − k RF ) D a theo ß c a nh ng doanh nghi p ch s n xu t m t s n ph m tương t nhu d án H i quy tiêu th c EBIT / Total asset c a doanh nghi p theo tiêu th c n y c a m t nhóm công ty tiêu bi u cho th trư ng, ß c a doanh nghi p sau ñó s ñư c dùng như ß c a d án Th.S Tr n Quang Trung 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2