intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phước

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
47
lượt xem
8
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Dự toán ngân sách thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về các kiến thức chính: mục đích dự toán ngân sách, trách nhiệm và quy trình lập dự toán, dự toán ngân sách, báo cáo tài chính, giám sát của quản lý được dễ dàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phước

 1. Chương 4 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 10/7/2012 1
 2. Nội dung 1 M c đích c a ““ d toán ngân sách” M c đích c a d toán ngân sách” 2 Trách nhi m và quy trình ll p d toán Trách nhi m và quy trình p d toán 3 D toán ngân sách D toán ngân sách 10/7/2012 2
 3. 1 M c đích c a ““ d toán ngân sách” M c đích c a d toán ngân sách” Khái ni m d toán Báo cáo tài chính: ư c l p cho nh ng th i kỳ trong quá kh Nhưng BCTC cũng có th ư c l p cho nh ng th i kỳ trong tương lai như d toán BC KT, d toán b ng KQH KD.. 10/7/2012 3
 4. 1 M c đích c a ““ d toán ngân sách” M c đích c a d toán ngân sách” L p k ho ch. T o s ph i h p ch t ch . Giám sát c a c p qu n lý ư c d dàng. T o ng l c cho c p qu n lý. 10/7/2012 4
 5. 2 Trách nhi m và quy trình ll p d toán Trách nhi m và quy trình p d toán Bư c 1: Bư c 2: Bư c 3: Bư c 4: 10/7/2012 5
 6. 2 Trách nhi m và quy trình ll p d toán Trách nhi m và quy trình p d toán Nh ng thành ph n c a h th ng d toán doanh nghi p thương m i. DT doanh thu DT ho t DT MH & GVHB DT BC KQH KD ng DT Cp ho t ng DT Ti n DT BC C KT DT tài chính DT v n 10/7/2012 6
 7. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách D toán doanh thu- tiêu th D toán doanh thu- tiêu th Ví d 1: Công ty Cooking Hut ( CHC) yêu c u l p d toán tiêu th cho 3 tháng u năm 20xx. Bi t r ng 60% c a doanh thu là ti n m t, ph n còn l i là doanh thu bán ch u và s ư c tr h t vào tháng sau. Doanh thu th c t tháng 12 năm trư c là 80.000.000 Doanh thu ư c lư ng 4 tháng u năm như sau Thang 1 100.000.000 ng Tháng 2 160.000.000 Tháng 3 120.000.000 Tháng 4 100.000.000 10/7/2012 7
 8. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách D toán doanh thu- tiêu th D toán doanh thu- tiêu th vt: 1.000 Tháng 12 năm trư c Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 1-3 T ng doanh 80.000 100.000 160.000 120.000 380.000 thu Thu ti n t khách hàng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Thu n T12 ?(1) năm trư c Thu t DT T1 ?(2) ?(3) Thu t DT T2 ? ? Thu t DT T3 ? T ng thu 92.000 136.000 136.000 ? 10/7/2012 8
 9. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách D toán doanh thu- tiêu th D toán doanh thu- tiêu th T i Công ty A, s lư ng s n ph m K d ki n bán ư c qua các Ví d 2 quý trong năm 20xx như sau: Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 1.000 sp 3.000 sp 4.000 sp 2.000 sp Bi t r ng Giá bán là 2 tri u ng / s n ph m 70% c a doanh thu là ti n m t, ph n còn l i là doanh thu bán ch u và s ư c thu h t vào quý k ti p sau ó. Doanh thu tháng 12 năm trư c là 3.000 tri u Yêu c u: L p d toán tiêu th ( d toán doanh thu) 10/7/2012 9
 10. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách Ví d 2 D toán doanh thu- tiêu th D toán doanh thu- tiêu th Quý 4 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Quý 1-4 n. trư c S lư ng 1.000 3.000 4.000 2.000 10.000 bán d ki n (x) ơn giá 2 2 2 2 2 bán T ng 3.000 2.000 6.000 8.000 4.000 20.000 doanh thu Thu ti n t khách hàng Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Thu n quý 4 ? năm trư c Thu t DT q1 ? ? Thu t DT q2 ? ? Thu t DT q3 ? ? Thu t DT q4 ? T ng thu 2.300 4.800 7.400 5.200
 11. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách D toán s n xu tt (( ho c mua hàng) D toán s n xu ho c mua hàng) S lư ng sp s n xu t S lư ng sp S lư ng sp bán + S lư ng sp t n cu i - = t n u (mua) theo d toán Theo d toán theo yêu c u Ví d 3: 900 sp = 1.000 sp + 100 sp - 200 sp Tr giá sp s n xu t Tr giá sp t n cu i Tr giá sp Tr giá v n sp + - = t n u (mua) theo d toán bán ( GVHB) theo yêu c u theo d toán Ví d 4: 900.000 = 1.000.000 + 100.000 - 200.000 10/7/2012 11
 12. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách D toán s n xu tt (( ho c mua hàng) D toán s n xu ho c mua hàng) Ví d 5 : T i Công ty A căn c vào d toán tiêu th s n ph m K trong năm 20xx ( ví d 2), d ki n s lư ng s n ph m t n kho cu i m i quý b ng 20% nhu c u s n lư ng tiêu th quý sau. S lư ng s n ph m t n kho u năm và cu i năm l n lư t là 300 sp và 400 sp. Yêu c u : L p d toán s n xu t cho các quý c a năm 20xx Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Quý 1-4 S lư ng sp bán theo d 1.000 3.000 4.000 2.000 10.000 toán (+)S lư ng sp t n cu i kỳ 600 800 400 400 400 (-) S lư ng t n kho u kỳ 300 600 800 400 300 S lư ng 10/7/2012s n xu t sp c n 1.300 3.200 3.600 2.000 10.100 12
 13. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách D toán Cp nguyên v tt li u D toán Cp nguyên v li u S lư ng NVL s S lư ng NVL s d ng = S lư ng sp s n xu t x d ng cho s n xu t cho 1 s n ph m Ví d 6: 650 kg = 1.300 sp x 0,5 kg/ s n ph m S lư ng NVL S lư ng NVL S lư ng NVL mua = + - S lư ng NVL t n u s d ng cho s n xu t t n cu i theo yêu c u Ví d 7: 490 kg = 650 kg + 160kg - 320 kg S lư ng NVL x ơn giá mua 1 kg Tr giá NVL c n mua = NVL C n mua Ví d 8: 49.000.000 = 490 kg x 100.000 / kg 10/7/2012 13
 14. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách D toán Cp nguyên v tt li u D toán Cp nguyên v li u Ví d 9: Công ty A ( ti p theo ví d 2 và 5) có tài li u như sau T n kho: T n kho nguyên v t li u R s n xu t s n ph m K u năm 160 kg T n kho VNL R cu i năm 20xx là 320 kg Yêu c u t n kho cu i m i quý b ng 10% nhu c u nguyên v t li u s d ng cho s n xu t quý sau. K ho ch chi tr Chi phí mua nguyên v t li u ư c tr ngay b ng ti n m t 50% trong quý mua, s còn l i thanh toán h t trong quý k ti p. Kho n n ph i tr ngư i bán vào th i i m cu i năm trư c là 514.000.000 Ngoài ra giá mua nguyên v t li u là 100.000 ng/kg và s NVL s d ng cho m i s n ph m s n xu t ra 0,5 kg/ s n ph m. 10/7/2012 14
 15. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách D toán Cp nguyên v tt li u D toán Cp nguyên v li u Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Quý 1-4 SL sp s n xu t (x) NVL s d ng cho 1 sp s n xu t SL NVL s d ng 650 1.600 1.800 1.000 5.050 cho s n xu t (+) SL NVL t n cu i kỳ (-) SL NVL t n u SL NVL c n mua 650 1.620 1.720 1.220 5.210 10/7/2012 15
 16. 3 D toán ngân sách D toán ngân sách D toán Cp nguyên v tt li u D toán Cp nguyên v li u vt: tri u ng L ch chi tr ti n Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Quý 1-4 SL NVL c n mua 650 1.620 1.720 1.220 5.210 ơn giá mua 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Tr giá NVL c n mua 65 162 172 122 521 Chi tr n cũ (1) Chi tr NVL mua cho quý 1 (2) (3) Chi tr NVL mua cho quý 2 Chi tr NVL mua cho quý 3 Chi tr NVL mua cho quý 4 T ng chi 546,5 113,5 167 147 ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản