intTypePromotion=1
ADSENSE

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

111
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người đọc được dẫn dắt bắt đầu từ cách nhìn tổng quan về quản trị tài chính, đến những vấn đề cụ thể về: chiết khấu dòng tiền, doanh lợi, rũi ro, lãi xuất, định giá doanh nghiệp, phân tích và dự báo tài chính, đầu tư và tài trợ... và cuối cùng là những vấn đề tài chính có liên quan đến chu kỳ sống của một doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ

 1. 1
 2. CHƯƠNG 2 GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ 2
 3. Tài liệu tham khảo  Chương 2, Quản trị Tài chính, Brigham & Houston, 2009. 3
 4. Nội dung chương 2 1) Tiền có giá trị theo thời gian 2) Lãi suất 3) Chuỗi thời gian 4) Giá trị tương lai của tiền 5) Giá trị hiện tại của tiền 6) Ứng dụng 4
 5. I. TIEÀN COÙ GIAÙ TRÒ THEO THÔØI GIAN  Giaù trò ñoàng tieàn ôû nhöõng thôøi ñieåm khaùc nhau laø khaùc nhau.  Thôøi giaù cuûa ñoàng tieàn chæ giaù trò cuûa ñoàng tieàn taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh.  Giaù trị hieän taïi vaø töông lai cuûa ñoàng tieàn  Laïm phaùt / giaûm phaùt laøm thay ñoåi söùc mua cuûa tieàn, tac động đến sự thay đổi gia trị của tiền tệ theo thời gian. 5
 6. I. TIEÀN COÙ GIAÙ TRÒ THEO THÔØI GIAN Nguyen tắc: Ñeå so saùnh caùc khoaûn tieàn taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau, phaûi qui chuùng veà cuøng moät thôøi ñieåm, vôùi cuøng moät möùc laõi suaát. 6
 7. TIEÀN COÙ GIAÙ TRÒ THAY ÑOÅI THEO THÔØI GIAN Ví dụ: Löïa choïn giöõa 2 döï aùn ñaàu tö Voán Thu nhaäp Toång Döï aùn ôû naêm thöù ñaàu tö thu nhaäp ñaàu tö (trñoàng) 1 2 3 (trñoàng) I 1.000 700 650 300 1.650 II 1.000 350 500 800 1.650 7
 8. (Giaû söû caùc khoaûn thu nhaäp nhaän ñöôïc ôû cuoái naêm) Neáu soá tieàn thu haøng naêm, ñöôïc taùi ñaàu tö vôùi LS 10%/naêm Toång giaù trò thöïc teá nhaän ñöôïc töø döï aùn thöù nhaát:  Sau 1 naêm: 700 = 700 trñ  Sau 2 naêm: 700(1+10%) + 650 = 1.420 trñ  Sau 3 naêm: 1.420(1+10%) + 300 = 1.862 trñ
 9.  Toång giaù trò thöïc teá nhaän ñöôïc töø döï aùn thöù nhì: Sau 1 naêm: 350 = 350 trñ Sau 2 naêm: 350(1+10%) + 500 = 885 trñ Sau 3 naêm: 885(1+10%) + 800 = 1.773.5 trñ  Ít hôn 88, 5 trieäu ñoàng so vôùi döï aùn I 9
 10. KEÁT LUAÄN  Với cùng một số vốn đầu tư, trong cùng một khoảng thời gian, thu được tổng thu nhập danh nghĩa như nhau.  Mặt khác, tổng thu nhập thực tế lại khác nhau do các khoản thu nhập, chi phí xảy ra ở những thời điểm khác nhau. 10
 11. II. LAÕI SUẤT VD: Ñem gôûi tieát kieäm 10.000.000 ñoàng, sau moät naêm nhaän laïi 11.200.000 ñoàng. 1,2trđ LS   12% /năm 10trđ 11
 12.  Laõi suaát laø tyû leä phaàn traêm (%) giöõa tieàn laõi thu ñöôïc trong moät ñôn vò thôøi gian so vôùi voán ñaàu tö. 12
 13. II. LÃI SUẤT 1. Lãi đơn, lãi kép 2. Lãi suất công bố, lãi suất thực 3. Lãi suất tỷ lệ, lãi suất tương đương 4. Cách tính chuyển giữa các lãi suất 13
 14. LAÕI ÑÔN Laõi ñôn laø soá tieàn laõi chæ ñöôïc tính treân soá tieàn goác maø khoâng tính treân soá tieàn laõi do tieàn gốc sinh ra. Phương phaùp laõi ñôn: laø phöông phaùp tính laõi maø trong ñoù tieàn laõi chæ ñöôïc tính caên cöù treân soá tieàn goác. 14
 15.  Ví dụ: ông A đầu tư 20 triệu trong vòng 4 năm với lãi suất 12%/năm. Tính số tiền mà ông A nhận được vào cuối năm thứ 4 nếu tiền lãi đầu tư được tính theo phương pháp lãi đơn? 15
 16. LAÕI KEÙP Laõi keùp: laø soá tieàn laõi maø khoâng chæ ñöôïc tính treân soá tieàn goác maø coøn tính treân soá tieàn laõi do soá tieàn goác sinh ra. Phương phaùp laõi keùp: laø phöông phaùp tính laõi maø trong ñoù tieàn laõi ñöôïc tính caên cöù treân soá tieàn goác vaø laõi cuûa kyø tröôùc. 16
 17. Ví dụ: cô B, 35 tuổi, đầu tư số tiền $10.000 với hy vọng sẽ nhận được một khoản tiền khi về hưu, 55 tuổi. Lãi suất đầu tư là 10%/năm, được tính theo phương pháp lãi kép. 1. Tính số lãi phát sinh từ năm cô B 35 tuổi cho đến năm 45 tuổi. 2. Tính số tiền cô B nhận được khi về hưu. 17
 18. II. LÃI SUẤT 1. Lãi đơn, lãi kép 2. Lãi suất công bố, lãi suất hiệu dụng 3. Lãi suất tỷ lệ, lãi suất tương đương 4. Các tính chuyển giữa các lãi suất 18
 19. LAÕI SUAÁT COÂNG BOÁ, LAÕI SUAÁT HIEÄU DUÏNG Ví du 1: Tieàn göûi kyø haïn 6 thaùng, laõi suaát 10%/năm, tính laõi (gheùp laõi) haøng thaùng.  10%/năm laø laõi suaát coâng boá Ví duï 2: Tieàn göûi kyø haïn 5 naêm, laõi suaát 12%/naêm, tính laõi (gheùp laõi) haøng naêm.  12%/naêm laø laõi suaát thöïc 19
 20. Laõi suaát coâng boá vaø thöïc Laõi suaát coâng boá (danh nghóa) coù thôøi gian gheùp laõi khaùc thôøi gian coâng boá. Laõi suaát thöïc coù thôøi gian gheùp laõi giống vôùi thôøi gian coâng boá. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2