Gíao án 6 - TRE, MÂY, SONG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
93
lượt xem
18
download

Gíao án 6 - TRE, MÂY, SONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Lập bảng so sánh đặc điểm và công dụng của tre, mây, song. - Nhận ra một số đồ dùng hằng ngày làm bằng tre, mây, song. - Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng tre, mây, song được sử dụng trong gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - TRE, MÂY, SONG

  1. Bài 22: TRE, MÂY, SONG I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - L p b ng so sánh c i m và công d ng c a tre, mây, song. - Nh n ra m t s dùng h ng ngày làm b ng tre, mây, song. - Nêu cách b o qu n các dùng b ng tre, mây, song ư c s d ng trong gia ình. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 46, 47 SGK. - Phi u h c t p. - M t s tranh nh ho c dùng th t ư c làm t tre, mây, song. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra:
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: HS l p ư c b ng so sánh c i m và công d ng c a tre, mây, song. Cách ti n hành: - GV t ch c và hư ng d n. - HS l ng nghe. - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS quan sát hình v , c l i chú thích và th o lu n r i i n vào phi u h c t p. - GV phát phi u h c t p cho HS (m u trong SGV) - Cho HS trình bày k t qu . - i di n t ng nhóm trình bày. - GV nh n xét.
  3. Ho t ng 3: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: - HS nh n ra ư c m t s dùng h ng ngày làm b ng tre, mây, song. - HS nêu ư c cách b o qu n các dùng b ng tre, mây, song ư c s d ng trong gia ình. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS quan sát các hình 4, 5, 6, 7 trang 47 SGK và nói tên t ng dùng trong hình. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n t ng nhóm trình bày. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c.
  4. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản