Giáo án Sinh học 10 nâng cao - Thực hành lên men ETILIC

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
525
lượt xem
62
download

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - Thực hành lên men ETILIC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THPT chuyên môn Sinh học - Giáo án Sinh học 10 nâng cao - Thực hành lên men ETILIC .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 10 nâng cao - Thực hành lên men ETILIC

  1. BAØI 31: THÖÏC HAØNH: LEÂN MEN ETILIC I.MUÏC TIEÂU: 1/ Kieán thöùc: - Bieát caùch laøm 1 soá TN ñôn giaûn. - HS coù theå quan saùt, giaûi thích ñöôïc caùc kì cuûa NP qua aûnh chuïp treân phim trong. - HS hieåu & giaûi thích ñöôïc caùc böôùc tieán haønh TN. 2/ Kó naêng: - Reøn luyeän kó naêng phaân tích - toång hôïp, so saùnh giaûi quyeát vaán ñeà. - Reøn luyeän thao taùc thöïc haønh, tính tæ mæ trong coâng vieäc. - Vaän duïng giaûi thích caùc hieän töôïng trong thöïc teá cuoäc soáng. 3/ Thaùi ñoä: - Qua vieäc thöïc haønh, HS coù theå yeâu thích moân hoïc. - Laøm vieäc coù khoa hoïc. II. CHUAÅN BÒ: 1/ GV:
  2. a) Phöông phaùp: dieãn giaûng, hoûi ñaùp, thaûo luaän nhoùm, thöïc haønh TN. b) Phöông tieän: - SGK, SGV, taøi lieäu tham khaûo. - Duïng cuï & nguyeân lieäu theo y/c cuûa SGK. 2/ HS : - Ñoïc baøi tröôùc ôû nhaø. Xem laïi baøi 35 ñeå thöïc haønh. III. NOÄI DUNG &TIEÁN TRÌNH BAØI DAÏY: 1/ OÅn ñònh lôùp – Kieåm dieän (1’). 2 / Kieåm tra baøi cuõ (5’): Neâu caùc quaù trình phaân giaûi caùc chaát ñaïi phaân töû ôû VSV. 3/ Tieán trình thöïc haønh : NOÄI DUNG HÑGV HÑHS 1/ Caùch tieán haønh : GV chia nhoùm ra ñeå HS ngoài theo - GV laøm TN treân 3 bình thuûy thöïc haønh (6 -8 HS/ nhoùm ñaõ ñöôïc tinh hình truï 2000 ml : nhoùm). phaân coâng. + Bình 1 : Ñoå 1500 ml nöôùc GV bao quaùt lôùp, HS ñoïc taøi lieäu ñöôøng 8 -10 % höôùng daãn HS laøm thaät & neâu caùc böôùc + Bình 2 : Ñoå 1500 ml nöôùc toát. tieán haønh TN. ñöôøng 8 -10 %. Ñoå theâm 20 GV y/c HS nhaéc laïi HS chuù yù theo ml boät baùnh men (vieân men caùch tieán haønh TN. GV doõi höôùng daãn naáu röôïu nghieàn nhoû) trong thao taùc maãu cho HS thao taùc TN cuûa bình noùn vaøo. quan saùt. GV. + Bình 3 : Cuõng laøm töông töï Chuù yù: Höôùng daãn HS Chuù yù söû duïng
  3. nhö bình 2 nhöng ñaõ laøm tröôùc caùc thao taùc cho dd vaøo bình thuûy tinh ñoù 48 giôø. bình, caùch nghieàn men, caån thaän deã vôõ. HS cuõng laøm töông töï nhö GV caùch pha dd baùnh men. nhöng chæ laøm vôùi dung tích Höôùng daãn HS caùc thao bình 500 ml (cho dd ñöôøng 400 taùc söû duïng caùc duïng ml & 5 ml dd baùnh men). cuï. 2/ Hieän töôïng : Quan saùt hieän töôïng ôû bình 1, HS quan saùt, ghi 2, 3 & ghi nhaän hieän töôïng nhaän hieän töôïng theo gôïi yù: GV y/c HS quan saùt, ghi ôû 3 bình & laøm - Coù suûi boït khí khoâng? nhaän hieän töôïng ôû 3 töôøng trình theo - Dd coù xaùo troän hay khoâng? bình theo gôïi yù cuûa y/c cuûa SGK/ - Ñoä ñuïc, muøi, vò, nhieät ñoä SGK. trang 124. cuûa dd ôû 3 bình. 4/ Thu hoaïch: Laøm baûng töôøng trình veà KQ TN theo caùc y/c sau: Teân caùc böôùc Noäi dung Caùch tieán haønh Quan saùt hieän töôïng Giaûi thích hieän
  4. töôïng Keát luaän Traû lôøi caùc caâu hoûi theo y/c SGK trang 124. 5/ Daën doø:(1’) Veà nhaø laøm töôøng trình ñeå noäp. Xem baøi môùi. Chuaån bò baøi thöïc haønh sau theo y/c cuûa SGK trang 125. BÀI 31: TH C HÀNH: LÊN MEN ETILIC I.M C TIÊU: 1/ Kiến thức: - Biết cách làm 1 số TN đơn giản. - HS có thể quan sát, giải thích được các kì của NP qua ảnh chụp trên phim trong. - HS hiểu & giải thích được các bước tiến hành TN. 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích - tổng hợp, so sánh giải quyết vấn đề. - Rèn luyện thao tác thực hành, tính tỉ mỉ trong công việc. - Vận dụng giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống.
  5. 3/ Thái đo: - Qua việc thực hành, HS có thể yêu thích môn học. - Làm việc có khoa học. II. CHU N B : 1/ GV: a) Phương pháp: diễn giảng, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành TN. b) Phương tiện: - SGK, SGV, tài liệu tham khảo. - Dụng cụ & nguyên liệu theo y/c của SGK. 2/ HS : - Đọc bài trước ở nhà. Xem lại bài 35 để thực hành. III. N I DUNG &TI N TRÌNH BÀI D Y: 1/ Ổn định lớp – Kiểm diện (1’). 2 / Kiểm tra bài cũ (5’): Nêu các quá trình phân giải các chất đại phân tử ở VSV. 3/ Tiến trình thực hành : NỘI DUNG HĐGV HĐHS 1/ Cách tiến hành : GV chia nhóm ra để thực HS ngồi theo nhóm - GV làm TN trên 3 bình thủy tinh hành (6 -8 HS/ nhóm). đã được phân công. hình trụ 2000 ml : GV bao quát lớp, hướng HS đọc tài liệu & + Bình 1 : Đổ 1500 ml nước dẫn HS làm thật tốt. nêu các bước tiến đường 8 -10 % GV y/c HS nhắc lại cách hành TN. + Bình 2 : Đổ 1500 ml nước tiến hành TN. GV thao tác HS chú ý theo dõi đường 8 -10 %. Đổ thêm 20 ml mẫu cho HS quan sát. hướng dẫn thao tác
  6. bột bánh men (viên men nấu rượu Chú ý: Hướng dẫn HS các TN của GV. nghiền nhỏ) trong bình nón vào. thao tác cho dd vào bình, Chú ý sử dụng bình + Bình 3 : Cũng làm tương tự như cách nghiền men, cách pha thủy tinh cẩn thận bình 2 nhưng đã làm trước đó 48 dd bánh men. dễ vỡ. giờ. Hướng dẫn HS các thao tác HS cũng làm tương tự như GV sử dụng các dụng cụ. nhưng chỉ làm với dung tích bình 500 ml (cho dd đường 400 ml & 5 ml dd bánh men). 2/ Hiện tượng : GV y/c HS quan sát, ghi HS quan sát, ghi Quan sát hiện tượng ở bình 1, 2, 3 nhận hiện tượng ở 3 bình nhận hiện tượng ở & ghi nhận hiện tượng theo gợi ý: theo gợi ý của SGK. 3 bình & làm - Có sủi bọt khí không? tường trình theo - Dd có xáo trộn hay không? y/c của SGK/ trang - Độ đục, mùi, vị, nhiệt độ của dd 124. ở 3 bình. 4/ Thu hoạch: Làm bảng tường trình về KQ TN theo các y/c sau: Tên các bước Nội dung Cách tiến hành Quan sát hiện tượng
  7. Giải thích hiện tượng Kết luận Trả lời các câu hỏi theo y/c SGK trang 124. 5/ Dặn dò:(1’) Về nhà làm tường trình để nộp. Xem bài mới. Chuẩn bị bài thực hành sau theo y/c của SGK trang 125.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản