intTypePromotion=3

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 10

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
123
lượt xem
29
download

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PP2: Trong thực tế người ta đã sử dụng ánh sáng vào VD1 ánh sáng chiếu vào cơ thể  có thể nóng lên. công việc nào? Vậy ánh sáng có tác dụng gì? Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng nhiệt của ánh sáng. - Yêu cầu HS trả lời C1: gọi 3 HS trả lời  thống nhất  ghi vở: VD2: ánh sáng chiếu vào quần áo ướt  quần áo sẽ mau khô. VD3: ánh sáng chiếu vào đồ vật  đồ vật nóng lên. C2 : - Đốt nóng vật bằng ánh sáng mặt trời. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 10

 1. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 HS1: Ch÷a bµi tËp 55.1; 55.3 HS2: (HS kh¸) ch÷a bµi tËp 55.4 53 - 54.5. C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 T¹o t×nh huèng: I. T¸c dông nhiÖt cña ¸nh s¸ng. 1. T¸c dông nhiÖt cña ¸nh s¸ng lµ g×? PP1: T¹o t×nh huèng nh­ SGK PP2: Trong thùc tÕ ng­êi ta ®· sö dông ¸nh s¸ng vµo VD1 ¸nh s¸ng chiÕu vµo c¬ thÓ  cã thÓ nãng lªn. c«ng viÖc nµo? VËy ¸nh s¸ng cã t¸c dông g×? VD2: ¸nh s¸ng chiÕu vµo quÇn ¸o ­ít  Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu t¸c dông nhiÖt cña ¸nh s¸ng. quÇn ¸o sÏ mau kh«. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi C1: gäi 3 HS tr¶ lêi  thèng VD3: ¸nh s¸ng chiÕu vµo ®å vËt  ®å vËt nhÊt  ghi vë: nãng lªn. C2 : - §èt nãng vËt b»ng ¸nh s¸ng mÆt trêi. - Ph¬i muèi: ¸nh s¸ng lµm n­íc biÓn bay - HS tr¶ lêi c©u C2: NÕu HS tr¶ lêi ch­a ®­îc hoÆc h¬i nhanh muèi. ®­îc Ýt, GV gîi ý cho HS thÊy vËt lÝ 7 phÇn g­¬ng * NhËn xÐt: ¸nh s¸ng chiÕu vµo c¸c vËt cÇu lâm ®· sö dông ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu vµo lµm c¸c vËt nãng lªn. Khi ®ã n¨ng l­îng g­¬ng cÇu lâm  ®èt nãng vËt. ¸nh s¸ng ®· bÞ biÕn ®æi thµnh nhiÖt n¨ng. - Ph¬i muèi: Cµng n¾ng s¶n l­îng muèi cµng l¾ng. §ã lµ t¸c dông nhiÖt cña ¸nh s¸ng. - HS rót ra t¸c dông nhiÖt cña ¸nh s¸ng lµ g×? 2. Nghiªn cøu t¸c dông cña ¸nh s¸ng trªn vËt mµu tr¾ng hay vËt mµu ®en. Bè trÝ thÝ nghiÖm h×nh §Ìn h Yªu cÇu HS nghiªn cøu thiÕt bÞ vµ bè trÝ thÝ nghiÖm. h kh«ng ®æi. §Ìn s¸ng t = 3 phót - kim lo¹i tr¾ng. 217 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 2. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 t01 = .......... t0= .......... 0 - So s¸nh kÕt qu¶ rót ra nhËn xÐt: t 2 = .......... C3 : - Yªu cÇu HS ®äc th«ng b¸o. So s¸nh kÕt qu¶: Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu t¸c dông sinh häc cña VËt mµu ®en hÊp thô ¸nh s¸ng nhiÒu h¬n ¸nh s¸ng vËt mµu tr¾ng. II. T¸c dông sinh häc cña ¸nh s¸ng. - Em h·y kÓ 1 sè hiÖn t­îng x¶y ra víi c¬ thÓ ng­êi C4: C©y cèi trång trong n¬i kh«ng cã ¸nh vµ c©y cèi khi cã ¸nh s¸ng. s¸ng, l¸ c©y xanh nh¹t, c©y yÕu. C©y - T¸c dông sinh häc lµ g×? trång ngoµi ¸nh s¸ng, l¸ xanh c©y tèt. C5: Ng­êi sèng thiÕu ¸nh s¸ng sÏ yÕu. Em bÐ ph¶i t¾m n¾ng ®Ó cøng c¸p Ho¹t ®éng 4: T¸c dông quang ®iÖn cña ¸nh s¸ng NhËn xÐt: ¸nh s¸ng g©y ra mét sè biÕn ®æi nhÊt ®Þnh ë c¸c sinh vËt - §ã lµ t¸c GV th«ng b¸o cho HS biÕt pin mÆt trêi ho¹t ®éng dông sinh häc cña ¸nh s¸ng. trong ®iÒu kiÖn nµo? 1. Pin mÆt trêi. VD: M¸y tÝnh bá tói dïng pin mÆt trêi chØ ho¹t ®éng khi cã ¸nh s¸ng chiÕu vµo. - HS xem m¸y tÝnh bá tói cã dïng nguån ®iÖn ¸nh HS ghi vë: s¸ng vµ bøc ¶nh 56.3. Pin mÆt trêi lµ nguån ®iÖn cã thÓ ph¸t ra - GV cã thÓ th«ng b¸o cho HS biÕt qua Pin mÆt trêi ®iÖn khi cã ¸nh s¸ng chiÕu vµo. gåm cã 2 chÊt kh¸c nhau, khi chiÕu ¸nh s¸ng vµo: 1 C6 : sè e tõ b¶n cùc nµy bËt ra b¾n sang b¶n cùc kia lµm - Pin mÆt trêi dïng ë ®¶o, ë miÒn nói 2 b¶n cùc nhiÔm ®iÖn kh¸c nhau  nguån ®iÖn 1 hoÆc mét sè thiÕt bÞ ®iÖn... chiÒu. Pin mÆt trêi ®Òu cã 1 cöa sæ ®Ó chiÕu ¸nh HS tr¶ lêi C7. s¸ng vµo. GV yªu cÇu HS tr¶ lêi. NÕu HS tr¶ lêi ®óng th× GV thèng nhÊt cïng HS. Cßn nÕu HS kh«ng tr¶ lêi ®­îc - GV gîi ý: C7 : Kh«ng cã ¸nh s¸ng pin cã ho¹t ®éng kh«ng? + Pin ph¸t ®iÖn ph¶i cã ¸nh s¸ng. + Pin ho¹t ®éng kh«ng ph¶i do t¸c dông Pin quang ®iÖn biÕn W nµo W nµo? nhiÖt cña ¸nh s¸ng. 218 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 3. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 + §Ó pin trong bãng tèi, ¸p vËt nãng vµo Ho¹t ®éng 5: VËn dông - HS tù nghiªn cøu tr¶ lêi C8, C9, C10 NÕu häc kh«ng th× pin kh«ng ho¹t ®éng ®­îc VËy pin mÆt trêi ho¹t ®éng ®­îc kh«ng ph¶i lµ do tù tr¶ lêi ®­îc, GV cã thÓ gîi ý: acsimet dïng dông t¸c dông nhiÖt. cô tËp trung nhiÒu ¸nh s¸ng vµo chiÕn thuyÒn cña IV. VËn dông giÆc. C8 Chó ý C10: VÒ mïa ®«ng ban ngµy nªn mÆc ¸o mµu - G­¬ng cÇu lâm høng ¸nh s¸ng mÆt trêi tèi?  phÇn tia ph¶n x¹ héi tô t¹i 1 ®iÓm ®èt nãng vËt  t¸c dông nhiÖt. C9: T¸c dông cña ¸nh s¸ng lµm c¬ thÓ em bÐ cøng c¸p kháe m¹nh lµ t¸c dông sinh häc. C10: Mïa ®«ng, trêi l¹nh, ¸o mµu tèi hÊp thô nhiÖt tèt  c¬ thÓ nãng lªn. Mïa hÌ trêi nãng, ¸o mµu s¸ng hÊp thô nhiÖt kÐm c¬ thÓ ®ì bÞ nãng lªn. D. Cñng cè. GV: Yªu cÇu HS ph¸t biÓu kiÕn thøc cña bµi. - GV th«ng b¸o cho HS môc "cã thÓ em ch­a biÕt". 1s - S = 1m2 nhËn 1400J 6h - S = 20m2 nhËn 604800000J ®­îc 1800l n­íc s«i. - C¸c vÖ tinh nh©n t¹o dïng ®iÖn cña pin mÆt trêi. - Cã « t« ch¹y b»ng W mÆt trêi. - Tia hång ngo¹i cã t¸c dông nhiÖt lín. - Tia tö ngo¹i cã t¸c dông sinh häc râ rÖt. E. H­íng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp 56 SBT t×m thªm vÝ dô TuÇn: TiÕt 62 S: Bµi 57: thùc hµnh nhËn biÕt ¸nh s¸ng ®¬n s¾c G: vµ ¸nh s¸ng kh«ng ®¬n s¾c b»ng ®Üa cd I. Môc tiªu: 219 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 4. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 - Tr¶ lêi ®­îc c©u hái, thÕ nµo lµ as ®¬n s¾c vµ thÕ nµo lµ as kh«ng ®¬n s¾c. - BiÕt c¸ch dïng ®Üa CD ®Ó nhËn biÕt as ®¬n s¾c vµ as kh«ng ®¬n s¾c. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. - Mçi nhãm: + 1 ®Ìn ph¸t ra as tr¾ng. + TÊm läc ®á, vµng, lôc, lam. + 1 ®Üa CD. + §Ìn LED ®á, lôc, lam, vµng. + Nguån ®iÖn. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p trùc quan. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: 1. Nªu mét sè c¸ch ph©n tÝch as tr¾ng thµnh as mµu? C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: T×m hiÓu kh¸i niÖm as ®¬n s¾c, as kh«ng I. Lý thuyÕt. ®¬n s¾c. HS ®äc SGK ®Ó n¾m ®­îc: - ThÕ nµo lµ as ®¬n s¾c? - ThÕ nµo lµ as kh«ng ®¬n s¾c? - HS t×m hiÓu môc ®Ých TN - HS t×m hiÓu c¸c dông cô TN - HS t×m hiÓu c¸ch lµm TN vµ quan s¸t TN H§ 2: Lµm thÝ nghiÖm ph©n tÝch as mµu ®á. - HS lµm thÝ nghiÖm vµ quan s¸t mµu cña as thu II. Thùc hµnh. ®­îc vµ ghi l¹i nhËn xÐt. - LÇn l­ît ch¾n tÊm läc mµu ®á, lôc, lam H§ 3: Lµm b¸o c¸o thùc hµnh. vµo mÆt ®Üa CD. - HS: + Ghi c©u tr¶ lêi vµo b¸o c¸o. + Ghi kÕt luËn chung vÒ kÕt qu¶ TN. -GV h­íng dÉn HS lµm b¸o c¸o. D. Cñng cè. - GV thu b¸o c¸o. - GV nhËn xÐt giê TH, HS thu dän dông cô. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Häc bµi vµ xem tr­íc bµi 58 SGK. 220 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 5. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TuÇn TiÕt 63 S: Bµi 58: tæng kÕt ch­¬ng iii: quang häc G: I. Môc tiªu: - Tr¶ lêi ®­îc c©u hái trong phÇn “Tù kiÓm tra ”. - VËn dông c¸c kiÕn thøc ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp phÇn “ VËn dông ”. -Gi¸o dôc lßng say mª häc tËp. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. - GV: Gi¸o ¸n + SGK. - HS: SGK. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: Lång trong giê häc. C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: Tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn “ Tù kiÓm tra “. I. Tù kiÓm tra. - GV gäi lÇn l­ît häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn “ 1. Tù kiÓm tra ” mµ HS ®· chuÈn bÞ s½n ë nhµ. a, Khóc x¹. b, i = 60  r
 6. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 22. th­êng) ? M¾t l·o cã ®Æc ®iÓm g×? (§iÓm Cc xa h¬n b×nh th­êng) I B’ - GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm BT 22. B’ PhÇn C GV h­íng dÉn HS dùa vµo h×nh vÏ. O AF A’ B - BO vµ AI lµ ®­êng chÐo h×nh ch÷ nhËt A’ F’ BAOI  B’ lµ giao ®iÓm 2 ®­êng chÐo AF  A’B’ lµ ®­êng trung b×nh 1 ∆ AOB  OA’ = OA = 10 cm B’ 2 A’ c¸ch thÊu kÝnh 10 cm. - HS tù lµm BT 23, GV h­íng dÉn phÇn b. 23. OA AB ∆OAB ®d OA’B’  = (1) OA ' A'B ' OI OF ∆OIF’ ®d ∆ A’B’F’  = (2) A'B ' A' F ' OA OF OA OF (1) vµ (2)  = hay = OA ' A' F ' OA ' OA ' OF ' 120 8 TS: =  OA’ = 8,75 cm 24. OA ' OA ' 8 OA = 5m = 500cm Thay OA’ vµo (1)  A’B’ = 2,85 cm. OA’ = 2cm HS lµm bµi tËp 24. AB = 2m = 200cm A'B ' OA AB  OA ' Ta có: =  A’B’ = = AB OA ' OA 0,8cm D. Cñng cè. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Lµm bµi cßn l¹i. - Xem trøc bµi 59 SGK . TuÇn ch­¬ng IV: sù b¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng S: TiÕt 64 G: Bµi 59: n¨ng l­îng vµ sù chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng I. Môc tiªu: 222 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 7. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 - NhËn biÕt ®­îc c¬ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng dùa trªn nh÷ng dÊu hiÖu quan s¸t trùc tiÕp ®­îc. - NhËn biÕt ®­îc quang n¨ng, ho¸ n¨ng, nhiÖt n¨ng nhê chóng chuyÓn ho¸ thµnh c¬ n¨ng hoÆc nhiÖt n¨ng. - NhËn biÕt ®­îc kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ qua l¹i gi÷a c¸c d¹ng n¨ng l­îng mäi sù biÕn ®æi trong tù nhiªn ®Òu kÌm theo sù biÕn ®æi n¨ng l­îng tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c. - RÌn luyÖn kü n¨ng suy luËn, ph¸n ®o¸n. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. - GV: Tranh vÏ to h×nh 59.1 SGK. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: T×m hiÓu vÒ n¨ng l­îng. I. N¨ng l­îng. - HS tr¶ lêi C1, C2. C1. T¶ng ®¸ n©ng lªn khái mÆt n­íc. ? Dùa vµo ®©u ®Ó biÕt vËt cã c¬ n¨ng, nhiÖt n¨ng? C2. Lµm cho vËt nãng lªn. ? LÊy VD vËt cã c¬ n¨ng, nhiÖt n¨ng. - HS rót ra kÕt luËn. KL1. H§ 2: T×m hiÓu c¸c d¹ng n¨ng l­îng vµ sù II. C¸c d¹ng n¨ng l­îng vµ sù chuyÓn chuyÓn ho¸ gi÷a chóng. ho¸ gi÷a chóng. - HS ho¹t ®éng nhãm C3. C3 : (1) C¬ n¨ng  ®iÖn n¨ng A - GV gäi mét sè HS tr¶e lêi, GV nhËn xÐt. (2) ®iÖn n¨ng  C¬ n¨ng (1) ®iÖn n¨ng  C¬ n¨ng B - Tr­íc khi HS tr¶ lêi, GV hái HS: (2) ®éng n¨ng  ®iÖn n¨ng ? Nªu tªn c¸c d¹ng n¨ng l­îng mµ em biÕt? (1) ho¸ n¨ng  nhiÖt n¨ng C (2) nhiÖt n¨ng  c¬ n¨ng (1) ho¸ n¨ng  ®iÖn n¨ng D (2) ®iÖn n¨ng  nhiÖt n¨ng E (1) quang n¨ng  nhiÖt n¨ng C4: Ho¸ n¨ng thµnh c¬ n¨ng (TbÞ C) Ho¸ n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng (TbÞ D) - HS tr¶ lêi C4. Quang n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng (TbÞ E) §iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng (TbÞ B) HS rót ra kÕt luËn 223 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 8. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 KL: SGK/155. III. VËn dông. Cho biÕt: V = 2l  m = 2kg. t1 =200c ; t2 = 800c H§ 3: VËn dông. - HS tãm t¾t ®Ò bµi. C = 4200J/kg.K TÝnh: Q = ? BG: NhiÖt l­îng n­íc nhËn thªm GV gîi ý. Q = mc (t2 – t1) = 2.4200(80-20) = = ? §iÒu g× chøng tá n­íc nhËn thªm nhiÖt n¨ng? 504000(J) ? NhiÖt n¨ng n­íc nhËn ®­îc do ®©u chuyÓn ho¸? §S: 504000(J) ? C«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng? D. Cñng cè. ? Cã nh÷ng d¹ng n¨ng l­îng nµo? ?Dùa vµo ®©u ®Ó biÕt c¬ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Häc bµi. - Lµm bµi tËp trong SBT. TuÇn TiÕt 65 S: Bµi 60: ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng G: I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®­îc trong c¸c thiÕt bÞ lµm biÕn ®æi n¨ng l­îng phÇn n¨ng l­îng cuèi cïng bao giê cung cÊp thiÕt bÞ ban ®Çu. - Ph¸t hiÖn sù xuÊt hiÖnmét d¹ng n¨ng l­îng nµo ®ã bÞ gi¶m ®i. Thõa nhËn phÇn n¨ng l­îng bÞ gi¶m ®i b»ng phÇn n¨ng l­îng míi xuÊt hiÖn. - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng. - Gi¶i thÝch ®­îc c¸c hiÖn t­îng trong thùc tÕ. - Gi¸o dôc suy nghÜ s¸ng t¹o. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p trùc quan + VÊn ®¸p. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: 224 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 9. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 1. Ta nhËn biÕt ®­îc ho¸ n¨ng, ®iÖn n¨ng, quang n¨ng khi chóng chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng l­îng nµo? C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: T×m hiÓu sù biÕn ®æi thÕ n¨ng thµnh ®éng I. Sù chuyÓn ho¸ n¨ng l­îngtrong c¸c n¨ng. hiÖn t­îng c¬, nhiÖt, ®iÖn. 1. BiÕn ®æi thÕ n¨ng thµnh ®éng n¨ng vµ - HS ho¹t ®éng nhãm lµm TN. - GV quan s¸t, uèn n¾n. ng­îc l¹i. C1: Tõ A  C : TN  PN. - HS ®äc ®Ó tr¶ lêi C1, C2, C3. C  B : §N  TN. - HS nghiªn cøu phÇn W . C2: TNA > TNB. ? §iÒu g× chøng tá n¨ng l­îng kh«ng tù sinh ra C3: Kh«ng. NhiÖt n¨ng do ma s¸t. ®­îc mµ do mét d¹ng n¨ng l­îng kh¸c biÕn ®æi thµnh? * KL: SGK/157. - Tõ ®ã HS rót ra kÕt luËn. ? Trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi nÕu thÊy mét phÇn n¨ng l­îng bÞ hao hôt ®i cã ph¶i nã biÕn mÊtkh«ng? H§ 2: T×m hiÓu sù biÕn ®æi c¬ n¨ng thµnh ®iÖn 2. BiÕn ®æi c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng vµ n¨ng vµ ng­îc l¹i. ng­îc l¹i. Hao hôt c¬ n¨ng. HS ho¹t ®éng nhãm: + T×m hiÓu TN + Tr¶ lêi C4, C5. C4: C¬ n¨ng  ®iÖn n¨ng. - GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu TN. §C§: §iÖn n¨ng  c¬ n¨ng. + Cuèn d©y treo qu¶ nÆng B sao cho khi A ë vÞ trÝ cao nhÊt th× B ë vÞ trÝ thÊp nhÊt ch¹m mÆt bµn mµ vÉn kÐo c¨ng d©y. C5: TNA > TNB + §¸nh dÊu vÞ trÝ cao nhÊt cña A khi b¾t ®Çu ®­îc th¶ r¬i vµ vÞ trÝ cao nhÊt cña B khi ®­îc kÐo lªn. - HS rót ra kÕt luËn. H§ 3: T×m hiÓu néi dung ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng. II. §Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng. - GV th«ng b¸o ®Þnh luËt. - GV gäi HS ®äc néi dung ®Þnh luËt. SGK/158. III. VËn dông. C6: V× tr¸i víi ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng. §éng c¬ ho¹t ®éng ®­îc lad cã c¬ n¨ng, c¬ n¨ng nµy kh«ng tù sinh ra, - HS tr¶ lêi C6, C7. muèn cã c¬ n¨ng ph¶i do c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c chuyÓn ho¸ thµnh. D. Cñng cè. - GV chèt l¹i ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Häc bµi. Lµm bµi tËp trong SBT. 225 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 10. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TuÇn TiÕt 66 S: Bµi 61: s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng - nhiÖt ®iÖn vµ thuû G: ®iÖn I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc vai trß cña ®iÖn n¨ng trong ®êi sèng vµ sane xuÊt, ­u ®iÓm cña viÖc sö dông ®iÖn n¨ng so víi c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. - ChØ ra ®­îc c¸c bé phËn chÝnh trong nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn. - RÌn luyÖn tÝnh ®éc lËp, s¸ng t¹o. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. - GV: Tranh vÏ s¬ ®å nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p + Gîi më. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: 1. H·y ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng? C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: T×m hiÓu vai trß cña ®iÖn n¨ng trong ®êi I. Vai trß cña ®iÖn n¨ng trong ®êi sèng sèng vµ s¶n xuÊt. vµ s¶n xuÊt. - HS lµm viÖc c¸ nh©n suy nghÜ tr¶ lêi C1, C2, C3. C1: Th¾p s¸ng, nÊu c¬m, qu¹t ®iÖn, m¸y b¬m. - GV gäi HS tr¶ lêi C1, C2, C3. C2: §iÖn n¨ng chuyÓn ho¸ thµnh c¬ n¨ng (qu¹t m¸y). ? §iÖn n¨ng cã s½n trong tù nhiªn nh­ than ®¸, dÇu - §iÖn n¨ng  NhiÖt n¨ng: BÕp ®iÖn. má, khÝ ®èt kh«ng? - §iÖn n¨ng chuyÓn ho¸ thµnh quang -Qua ®ã gióp HS nhËn biÕt ®­îc: N¨ng l­îng ®iÖn n¨ng. BÕp ®iÖn… kh«ng cã s½n trong tù nhiªn mµ do c¸c d¹ng n¨ng - §iÖn n¨ng  ho¸ n¨ng: N¹p ¾c quy. l­îng kh¸c chuyÓn ho¸ thµnh. C3: Dïng d©y dÉn. - TruyÒn t¶i dÔ dµng, cã thÓ ®­a ®Õn tËn ? T¹i sao viÖc s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng l¹i trë thµnh vÊn n¬i sö dông trong nhµ kh«ng cÇn xe vËn ®Ò quan träng trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt hiÖn nay? chuyÓn. H§ 2: T×m hiÓu nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. II. NhiÖt ®iÖn. - GV treo tranh s¬ ®å nhµ m¸y ®iÖn. C1: Lß ®èt than: Ho¸ n¨ng  nhiÖt n¨ng. - HS quan s¸t tranh t×m hiÓu c¸c bé phËn chÝnh cña - Nåi h¬i: NhiÖt n¨ng  c¬ n¨ng cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. h¬i. - GV th«ng b¸o thªm: Trong lã ®èt ë nhµ m¸y nhiÖt - Tua bin: C¬ n¨ng cña h¬i  ®éng n¨ng ®iÖn ë trªn h×nh ng­êi ta dïng than ®¸, bÊy giê cña tua bin. 226 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 11. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 dïng khÝ ®èt tõ má dÇu ( nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vòng - M¸y ph¸t ®iÖn: C¬ n¨ng  ®iÖn n¨ng. tµu). - HS chØ ra qu¸ tr×nh biÕn ®æi n¨ng l­îng trong lß h¬i, tua bin, m¸y ph¸t ®iÖn. (Tr¶ lêi C4) - GV gi¶i thÝch thªm vÒ tua bin: Khi phun n­íc hay h¬i n­íc cã ¸p suÊt cao vµo c¸nh qu¹t th× tua bin sÏ quay. - HS rót ra KL. III. Thuû ®iÖn. H§ 3: T×m hiÓu nhµ m¸y thuû ®iÖn. C5: - èng dÉn n­íc: ThÕ n¨ng cña n­íc - GV Treo tranh s¬ ®å nhµ m¸y thuû ®iÖn. chuyÓn ho¸ thµnh ®éng n¨ng cña n­íc. - HS t×m hiÓu c¸c bé phËn chÝnh cña nhµ m¸y thuû - Tua bin: §éng n¨ng cña n­íc  ®éng ®iÖn. n¨ng tua bin. - HS tr¶ lêi C5. - M¸y ph¸t ®iÖn: §éng n¨ng  §iÖn ? V× sao nhµ m¸y thuû ®iÖn ph¶i cã hå chøa n­íc n¨ng. trªn cao? ? ThÕ n¨ng cña n­íc ph¶i biÕn ®æi thµnh d¹ng n¨ng C6: Khi Ýt m­a mùc n­íc trong hå gi¶m l­îng trung gian nµo míi thµnh ®iÖn n¨ng?  TN cña n­íc gi¶m  NL nhµ m¸y (§éng n¨ng cña n­íc) gi¶m  ®iÖn n¨ng gi¶m. - HS tr¶ lêi C6. * KL 2. IV. VËn dông. - HS rót ra kÕt luËn 2. C7: C«ng mµ líp n­íc dµy 1m, réng H§ 4: VËn dông. 1km2 ®é cao 200m cã thÓ sinh ra khi - HS lµm C7. ch¹y vµo m¸y lµ: Cho: S = 1km2, h1 = 1m A = P.h =V.d.h (V: ThÓ tÝch; d: TLR) h = 200m. = (S.h1)d.h = (1000000.1)(1000.200) = TÝnh A = ? 2.1012J C«ng ®ã b»ng thÕ n¨ng cña líp n­íc khi - GV gîi ý: vµo tua bin sÏ chuyÓn ho¸ thµnh ®éng A = P.h = V.d.h n¨ng. D. Cñng cè. - Lµm thÕ nµo ®Ó cã ®iÖn n¨ng. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Häc ghi nhí vµ lµm bµi tËp 61.1  61.3 SBT. TuÇn TiÕt 67 S: Bµi 62: ®iÖn giã - ®iÖn mÆt trêi - ®iÖn h¹t nh©n G: I. Môc tiªu: 227 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 12. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 - Nªu ®­îc c¸c bé phËn chÝnh cña m¸y ph¸t ®iÖn giã, pin mÆt têi, nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö. - ChØ ra ®­îc sù biÕn ®æi n¨ng l­îng trong c¸c bé phËn chÝnh cña c¸c m¸y trªn. - Nªu ­u nh­îc ®iÓm cña viÖc s¶n xuÊt vµ sö dông ®iÖn giã, ®iÖn mÆt trêi, ®iÖn h¹t nh©n. - Gi¸o dôc lßng ham häc hái. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. - GV: + Mét pin mÆt trêi. + Mét m¸y ph¸t diÖn giã. + Mét ®éng c¬ ®iÖn nhá. + Mét ®Ìn LED. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t + VÊn ®¸p. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: T×m hiÓu m¸y ph¸t ®iÖn giã. I. M¸y ph¸t ®iÖn giã. - HS quan s¸t h×nh 62.1 kÕt hîp vÝ m¸y ph¸t ®iÖn C1: Giã thæi c¸nh qu¹t  truyÒn c¬ giã trªn bµn GV chØ ra nh÷ng bé phËn chÝnh cña n¨ng. m¸y vµ sù biÕn ®æi n¨ng l­îng qua c¸c bé phËn ®ã. - C¸nh qu¹t quay  ro to quay. - Ro to vµ stato biÕn ®æi c¬ n¨ng  ®iÖn n¨ng. H§ 2: T×m hiÓu cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng pin mÆt II. Pin mÆt trêi. trêi. C2: C«ng suÊt sö dông tæng céng. - GV giíi thiÖu pin mÆt trêi. 200.100 + 10.75 = 2750 w. - HS nhËn d¹ng 2 cùc (+), (-) cña pin. C«ng suÊt cña ¸nh s¸ng mÆt trêi cung - HS nhËn biÕt nguyªn t¾c ho¹t ®éng khi chiÕu ¸nh cÊp cho pin 2750.10 = 27500 w. s¸ng vµo bÒ mÆt tÊm pin th× xuÊt hiÖn dßng ®iÖn, DiÖn tÝch tÊm pin lµ: kh«ng cÇn m¸y ph¸t ®iÖn. 27500 ? Dßng ®iÖn do pin mÆt trêi cung cÊp lµ dßng ®iÖn = 19.6 m2. 1400 g×? (Xoay chiÒu). ? ViÖc s¶n xuÊt ®iÖn mÆt trêi cã g× thuËn lîi vµ khã kh¨n? II. Nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n. H§ 3: T×m hiÓu nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n. (SGK) - HS quan s¸t (H 61.1) vµ (H 62.3). ? Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vµ nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö cã bé phËn chÝnh nµo gièng nhau? 228 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 13. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 ? Lß h¬I vµ lß ph¶n øng tuy kh¸c nhau nh­ng cã nhiÖm vô g× gièng nhau? ( T¹o ra nhiÖt n¨ng ) IV. Sö dông tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng. H§ 4: NghiÖn cøu c¸ch sö dông tiÕt kiÖm ®iÖn C3 : Nåi c¬m ®iÖn: §N  NN. n¨ng. Qu¹t ®iÖn: §N  CN ? §iÖn n¨ng cã ®­îc s¶n xuÊt trùc tiÕp kh«ng? C4: HiÖu suÊt lín h¬n ( §ì hao phÝ ). ? HS ®äc SGK ®Ó nªu c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm ®iÖn. ? HS tr¶ l× C4. D. Cñng cè. - Nªu ­u nh­îc ®iÓm cña viÖc s¶n xuÊt vµ sö dông ®iÖn giã, ®iÖn mÆt trêi. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - ¤n l¹i kiÕn thøc ®Ó giê sau «n tËp. TuÇn TiÕt 68 S: ¤n tËp (TiÕt 1) G: I. Môc tiªu: - HÖ thèng l¹i kiÕn thøc nh»m gióp HS cñng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc. - VËn dông lµm c¸c bµi tËp tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p - RÌn luyÖn tÝnh ®éc lËp, s¸ng t¹o. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. - GV: Gi¸o ¸n. - HS: KiÕn thøc cò. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: Lång trong giê häc. C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: ¤n lý thuyÕt. I. Lý thuyÕt. 1. ViÕt c«ng thøc tÝnh u,I cña ®o¹n m¹ch m¾c - GV hái, HS tr¶ lêi. Nt: I = I1 = I2 // : I nèi tiÕp vµ m¾c song song? U = u 1 + u2 2. Ph¸t biÓu ®Þnh luËt Jun – Len x¬. Q = I2.R.t 3. Ph¸t biÓu c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt. 229 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 14. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 A 4. Ph¸t biÓu quy t¾c n¾m tay ph¶i? P= t - GV gäi HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt bæ xông 5. Ph¸t biÓu quy t¾c n¾m tay tr¸i. 6. Nªu ®Æc ®iÓm TKHT. 7. Nªu ®Æc ®iÓm TKPK. 8. Nªu tÝnh chÊt ¶nh qua TKPK, TKHT. 9. M¾t cËn lµ g×: TËt m¾t l·o lµ g×? 10. ThÕ nµo lµ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c, ¸nh s¸ng kh«ng ®¬n s¾c. H§ 2: Bµi tËp. II. Bµi tËp. - GV treo b¶ng phô chÐp bµi tËp. 1. Bµi tËp 1: BT: 3 ®iÖn trë R1 = 10  ; R2 = R3 = 20  R1 R2 R3 a. Rtd = = 5. ®­îc m¾c song song vêi nhau vµo u = 12V. R1 R2  R2 R3  R1R3 a. TÝnh Rtd. U 12 b. I = = = 2.4A. b. TÝnh I qua m¹ch chÝnh vµ m¹ch rÏ. 5 Rtd I1 = 1.2A. - HS gi¶I bµi. I2 = I3 = 0.6A. - GV gäi HS lªn b¶ng lµm, chÊm, cho ®iÓm. 2. Bµi tËp 2: B’ - GV treo b¶ng phô chÐp ®Ò bµi tËp 2. B BT: Mét ng­êi giµ ®eo s¸t m¾t mét TKHT cã f = 50cm th× míi nh×n râ c¸c vËt c¸ch m¾t 25cm. A’  F  C A Khi kh«ng ®eo kÝnh th× nh×n râ c¸c vËt c¸ch m¾t bao nhiªu? AB FA 25 1 AB 1     OI FO 50 2 A'B ' 2 AB OA 1 - HS suy nghÜ c¸ch gi¶I sau ®ã GV gäi 1 em   OA '  2.OA  2.25  50cm  F  A ' B ' OA ' 2 lªn b¶ng tr×nh bµy. OCc = OA’ = OF = 50cm. VËy kh«ng ®eo kÝnh ng­êi ®ã nh×n kh«ng râ c¸c vËt c¸ch m¾t 50cm. D. Cñng cè. - GV chèt l¹i c¸c phÇn kiÕn thøc träng t©m. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Giê sau «n tËp tiÕp. TuÇn TiÕt 69 S: ¤n tËp (TiÕt 2) G: 230 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 15. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc vai trß cña ®iÖn n¨ng trong ®êi sèng vµ sane xuÊt, ­u ®iÓm cña viÖc sö dông ®iÖn n¨ng so víi c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. - ChØ ra ®­îc c¸c bé phËn chÝnh trong nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn. - RÌn luyÖn tÝnh ®éc lËp, s¸ng t¹o. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. - Gv: Tranh vÏ s¬ ®å nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p + Gîi më. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: Lång trong giê häc. C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp lý thuyÕt I. Lý thuyÕt: 1-C¸c ®Þnh luËt: §Þnh luËt ¤m GV: Nªu c¸c ®Þnh luËt mµ em ®· ®­îc häc tõ ®Çu §Þnh luËt Jun-Lenx¬ n¨m? Yªu cÇu häc sinh ph¸t biÓu HS: Th¶o luËn, cö ®¹i diÖn nªu tªn c¸c ®Þnh luËt ®· 4. -§Þnh luËt ®­îc häc -BiÓu thøc -Gi¶i thÝch c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc 2- C¸c kh¸i niÖm: GV: Nªu c¸c kh¸i niÖm vÒ: C«ng, c«ng suÊt, ®iÖn C«ng, c«ng suÊt, ®iÖn trë, ®iÖn trö suÊt, trë, ®iÖn trö suÊt, nhiÖt l­îng, biÕn trë, ®iÖn trë nhiÖt l­îng, biÕn trë, ®iÖn trë t­¬ng t­¬ng ®­¬ng ®­¬ng HS: LÇn l­ît tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm 3- C¸c c«ng thøc cÇn nhí: BiÓu thøc cña ®o¹n m¹ch nèi tiÕp: R= R1+R2 I= I1= I2 GV: ViÕt c¸c c«ng thøc vµ gi¶i thÝch ý nghÜa c¸c U=U1+ U2 ®¹i l­îng cã trong c«ng thøc mµ em ®· häc: U 1 R1 = HS: LÇn l­ît lªn b¶ng viÕt c«ng thøc vµ gi¶i thÝch ý U 2 R2 BiÓu thøc cña ®o¹n m¹ch song nghÜa c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc song: 1 1 1 U=U1+U2 ; I= I1+ I2 ; = + R R1 R 2 231 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 16. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Cã hai ®iÖn trë: Qthu R1.R 2 I1 R 2 R= ; = ; H= .100% R1  R 2 I 2 R1 Qtoa Qthu=cm.(t2-t1) Tõ tr­êng C¸c qui t¾c Qui t¸c bµn tay tr¸i GV: Nªu c¸c quy t¾c mµ em ®· häc? Qui t¾c n¾m bµn tay ph¶i HS: LÇn l­ît ph¸t biÓu c¸c quy t¾c +Ph¸t biÓu qui t¾c +¸p dông qui t¾c Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp II. Bµi tËp: Bµi 5.1,5.2, 5.3 ,5.4, 5.5 ,5.6, 6.3-6.6.5 GV: h­íng dÉn häc sinh lµm mét sè bµi tËp ®Þnh 8.2-8.5., 11.2-11.4, luËt HS: Theo HD cña GV Lµm BT gi¸o viªn ra D. Cñng cè. - GV chèt l¹i c¸c phÇn kiÕn thøc träng t©m. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - ¤n l¹i toµn bé kiÕn thøc häc ë HKII - Giê sau kiÓm tra HKII TuÇn TiÕt 70 S: KiÓm tra häc kú ii G: I. môc tiªu KiÕn thøc : KiÓm tra viÖc n¾m b¾t kiÕn thøc cña HS tõ ®Çu HKII, tõ ®ã gióp GV ph©n lo¹i ®­îc ®èi t­îng HS KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng lµm bµi viÕt t¹i líp Th¸i ®é: Nghiªm tóc , trung thùc, tù gi¸c khi lµm bµi kiÓm tra. II. chuÈn bÞ - GV: Ph« t« ®Ò bµi cho HS ra giÊy A4 - HS: §å dïng häc tËp, kiÕn thøc ®· ®­îc häc tõ ®Çu HKII III. Ph­¬ng ph¸p: - GV ph¸t ®Ò kiÓm tra tíi tõng HS - HS lµm bµi ra giÊy kiÓm tra IV. tiÕn tr×nh kiÓm tra A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: 232 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 17. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 (GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ ë nhµ cña HS) C. §Ò bµi: PhÇn I: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A,B,C hoÆc D ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng cña c¸c c©u sau: 1, Mét b¹n häc sinh vÏ ®­êng truyÒn cña 4 tia s¸ng tõ 1 ngän ®Ìn ë trong bÓ n­íc (nh­ h×nh vÏ) ,®¸p ¸n nµo sau ®©y lµ ®óng? A ®­êng 1 2 3 4 B ®­êng 2 C ®­êng 3 1 D ®­êng4 2, §Æt mét vËt tr­íc 1TKPK, ta sÏ thu ®­îc mét ¶nh nµo sau ®©y? A: mét ¶nh ¶o lín h¬n vËt C: mét ¶nh thËt lín h¬n vËt B: mét ¶nh ¶o nhá h¬n vËt D: mét ¶nh thËt nhá h¬n vËt 3, Trong c¸c kÕt luËn sau , kÕt luËn nµo ®óng ? A: ng­êi cã m¾t tèt nh×n râ c¸c vËt ë xa mµ kh«ng nh×n râ c¸c vËt ë gÇn m¾t B : ng­êi cã m¾t tèt nh×n râ c¸c vËt ë gÇn mµ kh«ng nh×n râ c¸c vËt ë xa m¾t C: ng­êi cÆn thÞ nh×n râ c¸c vËt á xa m¾t mµ kh«ng nh×n râ c¸c vËt ë gÇn m¾t D:ng­êi cËn thÞ nh×n râ c¸c vËt ë gÇn m¾t mµ kh«ng nh×n râ c¸c vËt ë xa m¾t 4, KÕt luËn nµo d­íi ®©y lµ ®óng : A: ¶nh cña mét vËt nh×n qua kÝnh lóp lµ ¶nh thËt , nhá h¬n vËt B: ¶nh cña mét vËt nh×n qua kÝnh lóp lµ ¶nh thËt lín h¬n vËt C: ¶nh cña vËt trªn phim trong m¸y ¶nh lµ ¶nh thËt nhá h¬n vËt D: ¶nh cña vËt trªn phim trong m¸y ¶nh lµ ¶nh thËt lín h¬n vËt 5, KÕt luËn nµo d­íi ®©y lµ ®óng A : chiÕu tia s¸ng ®¬n s¾c ®á qua mét n¨ng kÝnh ta thu ®­îc mét tia s¸ng xanh B : chiÕu tia s¸ng ®¬n s¾c ®á qua mét n¨ng kÝnh ta thu ®­îc mét tia s¸ng tr¾ng C: chiÕu tia s¸ng tr¾ng qua mét n¨ng kÝnh ta thu ®­îc mét tia s¸ng xanh D: chiÕu tia s¸ng tr¾ng qua mét n¨ng kÝnh ta thu ®­îc mét tia s¸ng tr¾ng 6, Nh×n mét m¶nh giÊy xanh d­íi ¸nh s¸ng ®á ta sÏ thÊy m¶nh giÊy cã mµu nµo? A: mµu tr¾ng C: mµu xanh B: mµu ®á D: mµu ®en PhÇnII: §iÒn tõ hoÆc côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng cña c¸c c©u sau : 1, HiÖn t­îng tia s¸ng bÞ g·y khóc t¹i mÆt n­íc khi truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo n­íc gäi lµ ........... 2, TKHT cã bÒ dµy ........... 3, KÝnh lóp lµ dông cô dïng ®Ó ...........nã lµ mét .........cã ..........kh«ng khÝ dµi h¬n 25cm 4, T¸c dông cña ¸nh s¸ng lªn pin mÆt trêi lµm cho nã cã thÓ ph¸t ra ®iÖn gäi lµ ......... PhÇn III: Gi¶i c¸c bµi tËp sau 1, §Æt mét AB , cã d¹ng muÜ tªn dµi 0,5cm vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét TKHT , c¸ch thÊu kÝnh 6cm , thÊu kinh cã tiªu cù 4cm Dùng c¶nh A’B’ cña AB theo ®óng tØ lÖ xÝch 233 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 18. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 2, Ng­êi ta chôp ¶nh mét chËu c©y cao 1m, c©y c¸ch m¸y ¶nh 2 m, phim c¸ch vËt kÝnh cña m¸y ¶nh 6cm . VÏ h×nh vµ tÝnh chiÒu cao cña ¶nh trªn phim cña m¸y ¶nh? 3, Mét ng­êi chØ nh×n râ c¸c vËt c¸ch m¾t tõ 15cm ®Õn 50cm a, M¾t ng­êi Êy m¾c bÖnh g× b, Ng­êi Êy ph¶i ®eo thÊu kÝnh lo¹i g× ? c, Khi ®eo kÝnh phï hîp th× ng­êi Êy nh×n râ vËt ë xa nhÊt c¸ch m¾t bao nhiªu ? ®¸p ¸n phÇn I : 1 2 3 4 5 6 D B D C C D PhÇn II: 1, ......hiÖn t­¬ng khóc x¹ 2, .........phÇn gi÷ dµy h¬n phÇn r×a 3, ...........quan s¸t c¸c vËt nhá .........TKHT ......... tiªu cù 4, ..........t¸c dông quang ®iÖn PhÇn III: 1, Dùng ¶nh (cã d¹ng nh­ h×nh vÏ) B B’ I F’ A’ A O 2, theo bµi ra : AB = 1m =100cm OA = 2m = 200cm OA’ = 6cm xÐt tam gi¸c OAB ®ång d¹ng tam gi¸c OA’B’ cã A’B’/ AB = OA’ / OA suy ra A’B’ =AB x (OA’/ OA) = 100 x (6 / 200) =3cm 3, a, ng­êi Êy m¾c tËt cËn thÞ b, ng­êi Êy ph¶i ®eo kÝnh ph¶n k× c, khi ®eo kÝnh phï hîp ng­êi Êy nh×n râ ®­îc nh÷ng vËt ë xa v« cùc. Thang ®iÓm PhÇnI: (3®) Mçi c©u ®óng cho 0,5® PhÇn II: (2®) Mçi c©u ®ung cho 0,5® PhÇn III: (5 ®iÓn) C©u 1: vÏ ®óng cho 1® C©u2 vÏ ®­îc h×nh 1® 234 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 19. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 LËp ®­îc tØ sè : A’B’/AB = OA’ /OA (0,5® ) tÝnh ®­îc A’B’ = 3cm (1®) c©u3: mçi ý ®óng cho 0,5® Tæng : 10 ®iÓm D. Cñng cè: - Thu bµi - NhËn xÐt giê KT E. H­íng dÉn vÒ nhµ 235 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản