intTypePromotion=3

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 2

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
421
lượt xem
86
download

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp: Thực nghiệm, vấn đáp, hoạt động nhóm IV- Tổ chức hoạt động dạy học A - ổn định tổ chức: 9A: 9B: B - Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 1 HS trả lời câu hỏi: + Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào? + Muốn kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn ta phải tiến hành thí nghiệm như thế nào? C - Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức cần đạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 2

 1. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: - Yªu cÇu 1 HS tr¶ lêi c©u hái: + §iÖn trë cña mét d©y dÉn phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nµo? Phô thuéc nh­ thÕ nµo? + Muèn kiÓm tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn ta ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh­ thÕ nµo? C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu xem ®iÖn trë cã I- Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo phô thuéc vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn hay vËt liÖu lµm d©y dÉn. - HS nªu ®­îc c¸c dông cô thÝ nghiÖm kh«ng? cÇn thiÕt, c¸c b­íc tiÕn hµnh thÝ - Gäi HS nªu c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm tra sù phô thuéc cña tra sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm ®iÖn trë vµo vËt liÖu lµm d©y. - HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm, d©y dÉn. th¶o luËn nhãm ®Ó rót ra nhËn xÐt vÒ - Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm, sù phô thuéc cña ®iÖn trë d©y dÉn vµo thùc hiÖn tõng b­íc a), b), c), d) cña phÇn 1. vËt liÖu lµm d©y dÉn. - Nªu ®­îc kÕt luËn: §iÖn trë cña d©y ThÝ nghiÖm (tr.25). - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu nhËn xÐt rót ra dÉn phô thuéc vµo vËt liÖu lµm d©y dÉn. tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. II-§iÖn trë suÊt - C«ng thøc ®iÖn Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ ®iÖn trë suÊt trë 1- §iÖn trë suÊt - HS ®äc th«ng b¸o môc 1  Tr¶ lêi - Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin môc 1. §iÖn trë c©u hái  Ghi vë. suÊt (tr.26), tr¶ lêi c©u hái: + §iÖn trë suÊt cña mét vËt liÖu (hay 1 chÊt) lµ g×? - Dùa vµo b¶ng ®iÖn trë suÊt cña mét + KÝ hiÖu cña ®iÖn trë suÊt? sè chÊt, HS biÕt c¸ch tra b¶ng vµ dùa + §¬n vÞ ®iÖn trë suÊt? vµo kh¸i niÖm vÒ ®iÖn trë suÊt ®Ó gi¶i - GV treo b¶ng ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt thÝch ®­îc ý nghÜa con sè. ë 200C. Gäi HS tra b¶ng ®Ó x¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt cña mét sè chÊt vµ gi¶i thÝch ý nghÜa con - C2: Dùa vµo b¶ng ®iÖn trë suÊt biÕt sè. constantan = 0,5.10-6m cã nghÜa lµ mét - Yªu cÇu c¸ nh©n HS hoµn thµnh c©u C2. d©y dÉn h×nh trô lµm b»ng constantan - Gäi HS tr×nh bµy c©u C2 theo gîi ý sau: cã chiÒu dµi 1m vµ tiÕt diÖn lµ 1m2 th× + §iÖn trë suÊt cña constantan lµ bao nhiªu? ®iÖn trë cña nã lµ 0,5.10-6. VËy ý nghÜa con sè ®ã? 25 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 2. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 + Dùa vµo mèi quan hÖ gi÷a R vµ tiÕt diÖn ®o¹n d©y constantan cã chiÒu dµi 1m, tiÕt diÖn 1mm2 = 10-6m2 cã ®iÖn trë lµ cña d©y dÉn  TÝnh ®iÖn trë cña d©y 0,5. constantan trong c©u C2. 2- C«ng thøc ®iÖn trë Ho¹t ®éng 3: X©y dùng c«ng thøc tÝnh - Hoµn thµnh b¶ng 2 theo c¸c b­íc ®iÖn trë h­íng dÉn. - H­íng dÉn HS tr¶ lêi c©u C3. Yªu cÇu thùc l hiÖn theo c¸c b­íc hoµn thµnh b¶ng 2 (tr.26)  C«ng thøc tÝnh R: R =  . S  Rót ra c«ng thøc tÝnh R. - Yªu cÇu HS ghi c«ng thøc tÝnh R vµ gi¶i thÝch ý nghÜa c¸c kÝ hiÖu, ®¬n vÞ cña tõng ®¹i + Điện trở của dây dẫn là nguyên nhân l­îng trong c«ng thøc vµo vë. làm tỏa nhiệt trên dây. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn là nhiệt vô ích, làm hao phí điện năng. + Mỗi dây dẫn làm bằng một chất xác định chỉ chịu được một cường độ dòng điện xác định. Nếu sử dụng dây dẫn không đúng cường độ dòng điện cho phép có thể làm dây dẫn nóng chảy, gây ra hỏa hoạn và những hậu quả môi trường nghiêm trọng. KiÕn thøc tÝch hîp - Biện pháp bảo vệ môi trường: Để tiết kiệm năng lượng, cần sử dụng dây dẫn có điện trở suất nhỏ. Ngày nay, người ta đã phát hiện ra một số chất có tính chất đặc biệt, khi giảm nhiệt độ của chất thì điện trở suất của chúng giảm về giá trị bằng không (siêu dẫn). Nhưng hiện nay việc ứng dụng vật liệu siêu dẫn vào trong thực tiễn còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do các vật liệu đó chỉ là siêu dẫn khi nhiệt độ rất nhỏ (dưới 00C rất Ho¹t ®éng 4: VËn dông - GV h­íng dÉn HS hoµn thµnh c©u C4: nhiều). + §Ó tÝnh ®iÖn trë ta cÇn vËn dông nh÷ng III- VËn dông: c«ng thøc nµo? HD C4: (Th¶o luËn, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi) 2 (10 3 ) 2 d S=   3,14.  TÝnh S råi thay vµo c«ng thøc 4 4 l 4.4 l R = . ®Ó tÝnh R. R =  .  R = 1,7.10 8. S 3,14.(10  3 ) 2 S R = 0,087() D. Cñng cè: - §iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo mÊy yÕu tè? ®ã lµ nh÷ng yÕu tè nµo? E. H­íng dÉn vÒ nhµ: 26 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 3. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 - §äc phÇn "cã thÓ em ch­a biÕt". - Tr¶ lêi c©u C5, C6 (SGK - tr.27) vµ lµm bµi tËp 9 (SBT). TuÇn TiÕt 10 S: Bµi 10: BiÕn trë - §iÖn trë dïng trong kÜ thuËt G: I- Môc tiªu 1- KiÕn thøc: - Nªu ®­îc biÕn trë lµ g× vµ nªu ®­îc nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña biÕn trë. - M¾c ®­îc biÕn trë vµo m¹ch ®iÖn ®Ó ®iÒu chØnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch. - NhËn ra ®­îc c¸c ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt. 2- KÜ n¨ng: - M¾c vµ vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn cã sö dông biÕn trë. 3- Th¸i ®é: Ham hiÓu biÕt. Sö dông an toµn ®iÖn. II- ChuÈn bÞ ®å dïng * Mçi nhãm HS: - 1 biÕn trë con ch¹y (20  - 2A), 1 nguån ®iÖn 3 V. - 1 bãng ®Ìn 2,5V - 1W. - 1 c«ng t¾c. - 7 ®o¹n d©y nèi. - 3 ®iÖn trë kÜ thuËt cã ghi trÞ sè. - 3 ®iÖn trë kÜ thuËt lo¹i cã c¸c vßng mµu. * GV: - Mét sè lo¹i biÕn trë: tay quay, con ch¹y, chiÕt ¸p. - Tranh phãng to c¸c lo¹i biÕn trë. III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: 1- §iÖn trë cña d©y dÉn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? phô thuéc nh­ thÕ nµo? ViÕt c«ng thøc biÓu diÔn sù phô thuéc ®ã. 2- Tõ c«ng thøc trªn, theo em cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó lµm thay ®æi ®iÖn trë cña d©y dÉn. C - Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp: Trong 2 c¸ch thay ®æi trÞ sè cña ®iÖn trë, theo em c¸ch nµo dÔ thùc hiÖn ®­îc? (GV cã thÓ ®­a ra gîi ý).  §iÖn trë cã thÓ thay ®æi trÞ sè ®­îc gäi lµ biÕn trë  Bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu cÊu t¹o vµ ho¹t I- BiÕn trë 1- T×m hiÓu cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng ®éng cña biÕn trë 27 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 4. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 - GV treo tranh vÏ c¸c lo¹i biÕn trë. Yªu cÇu cña biÕn trë. HS quan s¸t ¶nh chôp c¸c lo¹i biÕn trë, kÕt C1: C¸c lo¹i biÕn trë: Con ch¹y, tay hîp víi h×nh 10.1 (tr.28-SGK), tr¶ lêi c©u C1. quay, biÕn trë than (chiÕt ¸p). (- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi C1) - GV ®­a ra c¸c lo¹i biÕn trë thËy, gäi HS nhËn d¹ng c¸c lo¹i biÕn trë, gäi tªn chóng. (NhËn d¹ng c¸c lo¹i biÕn trë) C2: Yªu cÇu HS chØ ra ®­îc 2 chèt Dùa vµo biÕn trë ®· cã ë c¸c nhãm, ®äc vµ nèi víi hai ®Çu cuén d©y cña biÕn trë tr¶ lêi c©u C2. H­íng dÉn HS tr¶ lêi theo lµ ®Çu A, B trªn h×nh vÏ  NÕu m¾c 2 tõng ý: ®Çu A, B cña cuén d©y nµy nèi tiÕp (HS th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi c©u C2.) vµo m¹ch ®iÖn th× khi dÞch chuyÓn - GV gäi HS nhËn xÐt, bæ sung. NÕu HS con ch¹y C kh«ng lµm thay ®æi chiÒu kh«ng nªu ®­îc ®ñ c¸ch m¾c, GV bæ sung. dµi cuén d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua - GV giíi thiÖu c¸c kÝ hiÖu cña biÕn trë trªn  Kh«ng cã t¸c dông lµm thay ®æi s¬ ®å m¹ch ®iÖn. ®iÖn trë. (HS ghi vë). C4: Gäi HS tr¶ lêi c©u C4. (C¸ nh©n HS hoµn thµnh c©u C4.) ChuyÓn ý: §Ó t×m hiÓu xem biÕn trë ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo? Ta t×m hiÓu tiÕp phÇn 2. 2- Sö dông biÕn trë ®Ó ®iÒu chØnh Ho¹t ®éng 3: Sö dông biÕn trë ®Ó ®iÒu dßng ®iÖn. chØnh c­êng ®é dßng ®iÖn (20 - 2A) cã nghÜa lµ ®iÖn trë lín Yªu cÇu HS quan s¸t biÕn trë cña nhãm nhÊt cña biÕn trë lµ 20 , c­êng ®é m×nh, cho biÕt sè ghi trªn biÕn trë vµ gi¶i dßng ®iÖn tèi ®a qua biÕn trë lµ 2A. thÝch ý nghÜa con sè ®ã. (HS quan s¸t biÕn trë cña nhãm m×nh, ®äc sè C5: ghi trªn biÕn trë vµ thèng nhÊt ý nghÜa con sè.) - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C5. (C¸ nh©n hoµn thµnh c©u C5. 1 HS lªn b¶ng vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn trªn b¶ng.) - H­íng dÉn th¶o luËn  S¬ ®å chÝnh x¸c. - Yªu cÇu c¸c nhãm m¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å, lµm thÝ nghiÖm theo h­íng dÉn ë c©u C6. C6: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u C6. (M¾c m¹ch ®iÖn theo nhãm, lµm thÝ nghiÖm, trao ®æi ®Ó tr¶ lêi c©u C6.) kÕt luËn: BiÕn trë lµ ®iÖn trë cã thÓ thay ®æi trÞ sè vµ cã thÓ ®­îc dïng ®Ó - Qua thÝ nghiÖm, h­íng dÉn HS ®­a ra KL ®iÒu chØnh c­êng ®é dßng ®iÖn trong (Th¸o luËn ®­a ra KL vµ ghi vë) m¹ch. II- C¸c ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt Ho¹t ®éng 4: NhËn d¹ng hai lo¹i ®iÖn trë C7. Yªu cÇu nªu ®­îc: 28 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 5. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 + §iÖn trë dïng trong kÜ thuËt ®­îc dïng trong kÜ thuËt chÕ t¹o b»ng mét líp than hay líp - H­íng dÉn chung c¶ líp tr¶ lêi c©u C7. (Tham gia th¶o luËn trªn líp vÒ c©u tr¶ lêi.)kim lo¹i máng  S rÊt nhá  Cã GV cã thÓ gîi ý: Líp than hay líp kim lo¹i kÝch th­íc nhá vµ R cã thÓ rÊt lín. - Quan s¸t c¸c lo¹i ®iÖn trë dïng máng cã tiÕt diÖn lín hay nhá  R lín hay trong kÜ thuËt, nhËn d¹ng ®­îc 2 lo¹i nhá. ®iÖn trë qua dÊu hiÖu: + Cã trÞ sè ghi ngay trªn ®iÖn trë. - Yªu cÇu HS quan s¸t c¸c lo¹i ®iÖn trë dïng + TrÞ sè ®­îc thÓ hiÖn b»ng c¸c vßng trong kÜ thuËt cña nhãm m×nh, kÕt hîp víi mµu trªn ®iÖn trë. c©u C8, nhËn d¹ng 2 lo¹i ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt. - GV nªu vÝ dô cô thÓ c¸ch ®äc trÞ sè cña 2 III- VËn dông: lo¹i ®iÖn trë dïng trong kÜ thuËt. C9 : D. Cñng cè: HD HS lµm bµi 10.2 (tr.15 - SBT). Tãm t¾t Bµi gi¶i BiÕn trë (50 - 2,50A) a) ý nghÜa cña con sè: 50 lµ ®iÖn trë lín nhÊt cña biÕn -6 trë; 2,5A lµ c­êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt mµ biÕn trë chÞu  = 1,1.10 .m ®­îc. l = 50m a) Gi¶i thÝch ý nghÜa con b) HiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®­îc phÐp ®Æt lªn 2 ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë lµ: sè Umax = Imax.Rmax = 2,5.50 = 125(V) b) Umax = ? c) Tõ c«ng thøc: c) S = ?  .l l 50  1,1.10 6. R  . S S R 50  S = 1,1.10-6m2 = 1,1mm2 E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - §äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. - ¤n l¹i c¸c bµi ®· häc. -Lµm nèt bµi tËp 10 (SBT). TuÇn TiÕt 11 S: Bµi 11. Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt «m G: vµ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn. 29 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 6. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc: VËn dông ®Þnh luËt ¤m vµ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn ®Ó tÝnh c¸c ®¹i l­îng cã liªn quan ®èi víi ®o¹n m¹ch gåm nhiÒu nhÊt lµ ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp, song song, hçn hîp. 2. KÜ n¨ng:  Ph©n tÝch, tæng hîp kiÕn thøc.  Gi¶i bµi tËp theo ®óng c¸c b­íc gi¶i. 3. Th¸i ®é: Trung thùc, kiªn tr×. II- chuÈn bÞ: - GV: Bµi tËp vµ ®¸p ¸n - HS: SGK, ®å dïng häc tËp III – Ph­¬ng ph¸p: VËn dông, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµI cò: (KT 15 phót) Yªu cÇu 1HS lµm bµi tËp 1 SGK §A: Tãm t¾t: Bµi gi¶i l =30m l ¸p dông c«ng thøc: R = . 2 -6 2 S = 0,3mm = 0,3.10 m S -6 Thay sè:  = 1,1.10 m 30;0 U = 220V R = 1,1.10-6. 3.10-6 = 110() I =? §iÖn trë cña d©y nicr«m lµ 110 U ¸p dông c«ng thøc ®/l ¤m: I = R 220 Thay sè: I = = 2A 110 VËy c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y dÉn lµ 2A. - HS tham gia th¶o luËn bµi 1 trªn líp, ch÷a bµi vµo vë nÕu sai C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Gi¶i bµi tËp 2 1, Bµi 2 - Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi bµi 2. Tù ghi phÇn Tãm t¾t: tãm t¾t vµo vë. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ - H­íng dÉn HS ph©n tÝch ®Ò bµi, yªu cÇu 1,2 R1= 7,5; I = 0,6A HS nªu c¸ch gi¶i c©u a) ®Ó c¶ líp trao ®æi, U = 12V th¶o luËn. GV chèt l¹i c¸ch gi¶i ®óng. a) §Ó ®Ìn s¸ng b×nh th­êng R2 = ? GV cã thÓ gîi ý cho HS nÕu HS kh«ng nªu Bµi gi¶i 30 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 7. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 ®­îc c¸ch gi¶i: C1: + Ph©n tÝch m¹ch ®iÖn Ph©n tÝch m¹ch: R1 nt R2 + §Ó bãng ®Ìn s¸ng b×nh th­êng cÇn cã ®iÒu V× ®Ìn s¸ng b×nh th­êng do ®ã. kiÖn g×? I1 = 0,6A vµ R1 = 7,5 + §Ó tÝnh ®­îc R2, cÇn biÕt g×? (Cã thÓ cÇn R1 nt R2  I1 = I2 = I = 0,6A biÕt U2, I2 hoÆc cÇn biÕt Rt® cña ®o¹n m¹ch). 12 U = 20() ¸p dông CT: R = = - §Ò nghÞ HS tù gi¶i vµo vë. 0, 6 I - Gäi 1 HS lªn b¶ng gi¶i phÇn a), GV kiÓm Mµ R = R1 + R2R2 = R - R1 tra bµi gi¶i cña 1 sè HS kh¸c trong líp. R2 = 20 - 7,5 =12,5 - Gäi HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. Nªu c¸ch §iÖn trë R2 lµ 12,5 gi¶i kh¸c cho phÇn a). Tõ ®ã so s¸nh xem C2: c¸ch gi¶i nµo ng¾n gän vµ dÔ hiÓu h¬n  U U = I.R ch÷a vµo vë. ¸p dông CT: I = R U1 = I.R1= 0,6A.7,5 = 4,5V V× R1 nt R2 U = U1 + U2 U2 = U - U1 = 12V - 4,5V = 7,5V V× ®Ìn s¸ng b×nh th­êng mµ I1 = I2 U2 = 0,6AR2 = = = 12,5() R2 C3: U  U = I.R ¸p dông CT: I = R U1 = I.R1 = 0,6A. 7,5 = 4,5V U1 + U2 = 12VU2 = 7,5V U1 R1 V× R1 nt R2  R2 = 12,5  U 2 R2 - T­¬ng tù, yªu cÇu c¸ nh©n HS hoµn thµnh b) Tãm t¾t phÇn b). Rb = 30 S = 1mm2 = 10-6m2  = 0,4.10-6m 1=? Bµi gi¶i l ¸p dông c«ng thøc: R = . S -6 30.10 ;0 R.S l= = 4.10-6 = 75(m) Ho¹t ®éng 2: Gi¶i bµi tËp 3  - GV yªu cÇu HS ®äc vµ lµm phÇn a) bµi tËp VËy chiÒu dµi d©y lµm biÕn trë lµ 75m 2, Bµi 3 3. - GV cã thÓ gîi ý: D©y nèi tõ M tíi A vµ tõ N Tãm t¾t 31 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 8. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 tíi B ®­îc coi nh­ mét ®iÖn trë R® m¾c nèi R1 = 600; R2 = 900 tiÕp víi ®o¹n m¹ch gåm 2 bãng ®Ìn (R® nt UMN = 220V 1=200m; S=0,2mm2 (R1//R2). VËy ®iÖn trë ®o¹n m¹ch MN ®­îc tÝnh nh­ víi m¹ch hçn hîp ta ®· biÕt c¸ch  = 1,7.10-8m tÝnh ë c¸c bµi tr­íc. Bµi gi¶i. - Yªu cÇu c¸ nh©n HS lµm phÇn a) bµi 3. NÕu ¸p dông c«ng thøc: vÉn cßn thÊy khã kh¨n cã thÓ tham kh¶o gîi 200;0 l R =. = 1,7.10-8. 2.10-6 = 17() ý SGK. S §iÖn trë cña d©y (Rd) lµ 17() R1 .R2 600.900 V×R1//R2R1,2= = R1  R2 600  900 =360 () Coi Rdnt (R1//R2) RMN = R1,2 + Rd RMN = 360 +17 = 377 VËy ®iÖn trë ®o¹n m¹ch MN b»ng 377. D. Cñng cè: HD HS lµm BT3 phÇn b - NÕu cßn ®ñ thêi gian th× cho HS lµm phÇn b). NÕu hÕt thêi gian th× cho HS vÒ nhµ hoµn thµnh bµi b) vµ t×m c¸c c¸ch gi¶i kh¸c nhau. - Víi phÇn b), GV yªu cÇu HS ®­a ra c¸c c¸ch gi¶i kh¸c nhau. Gäi 2 HS lªn b¶ng gi¶i ®éc lËp theo 2 c¸ch kh¸c nhau. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt xem c¸ch nµo gi¶i nhanh vµ gän h¬n. Lêi gi¶i: U b) ¸p dông c«ng thøc: I  R 220  I MN  377 220 . 360  210(V) UAB = IMN.R1,2 = 377 V× R1//R2 U1 = U2 = 210V HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo 2 ®Çu mçi ®Ìn lµ 210V. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Lµm bµi tËp 11(SBT). Víi líp HS yÕu th× cã thÓ kh«ng giao bµi 11.3 - GV gîi ý bµi 11.4 c¸ch ph©n tÝch m¹ch ®iÖn. 32 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 9. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TuÇn Bµi 12. S: TiÕt 12: C«ng suÊt ®iÖn G: I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc  Nªu ®­îc ý nghÜa cña sè o¸t ghi trªn dông cô ®iÖn.  VËn dông c«ng thøc P = U.I ®Ó tÝnh ®­îc mét ®¹i l­îng khi biÕt c¸c ®¹i l­îng cßn l¹i. 2. KÜ n¨ng: Thu thËp th«ng tin 3. Th¸i ®é: Trung thùc, cÈn thËn, yªu thÝch m«n häc II - ChuÈn bÞ ®å dïng 1. §èi víi mçi nhãm HS.  1 bãng ®Ìn 12V - 3W (hoÆc 6V -3W)  1 bãng ®Ìn 12V - 6W (hoÆc 6V - 6W)  1 nguån ®iÖn 6V hoÆc 12V phï hîp víi lo¹i bãng ®Ìn (hoÆc 1 bé chØnh l­u h¹ thÕ).  1 c«ng t¾c, 1 biÕn trë 20  - 2A  1 ampekÕ cã GH§ 1,2A vµ §CNN 0,01A.  1 v«n kÕ cã GH§ 12V vµ §CNN 0,1V 2. GV:  1 bãng ®Ìn 220V - 100W; 1 bãng 220V - 25W ®­îc l¾p trªn b¶ng ®iÖn.  1 sè dông cô ®iÖn nh­ m¸y sÊy tãc, qu¹t trÇn (ë líp häc).  B¶ng c«ng suÊt ®iÖn cña mét sè dông cô ®iÖn th­êng dïng (phãng to).  B¶ng 2 viÕt trªn b¶ng phô (cã thÓ bæ sung thªm cét tÝch U.I ®Ó HS dÔ so s¸nh víi c«ng suÊt). III – Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµI cò: (KÕt hîp trong bµi) C- Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: tæ chøc t×nh huèng häc tËp - BËt c«ng t¾c 2 bãng ®Ìn 220V - 100W vµ 220V - 25W. Gäi HS nhËn xÐt ®é s¸ng cña 2 bãng ®Ìn? - GV: C¸c dông cô ®iÖn kh¸c nh­ qu¹t, nåi c¬m ®iÖn, bÕp ®iÖn... còng cã thÓ ho¹t ®éng m¹nh yÕu kh¸c nhau. VËy c¨n cø vµo ®©u ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ho¹t ®éng m¹nh, yÕu kh¸c nhau nµy?  Bµi míi 33 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 10. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c«ng suÊt ®Þnh møc I. C«ng suÊt ®Þnh møc cña c¸c dông cña c¸c dông cô ®iÖn cô ®iÖn. 1. Sè v«n vµ sè o¸t trªn c¸c dông cô - GV cho HS quan s¸t mét sè dông cô ®iÖn ®iÖn. (bãng ®Ìn, m¸y sÊy tãc...) (HS quan s¸t vµ ®äc sè ghi trªn mét sè dông cô ®iÖn) - Gäi HS ®äc sè ®­îc ghi trªn c¸c dông cô ®ã GV ghi b¶ng 1 sè vÝ dô (HS ®äc sè ghi trªn hép sè qu¹t trÇn cña líp häc). - Yªu cÇu HS ®äc sè ghi trªn 2 bãng ®Ìn thÝ C1:víi cïng mét hiÖu ®iÖn thÕ, ®Ìn cã sè o¸t lín h¬n th× s¸ng m¹nh h¬n, ®Ìn nghiÖm ban ®Çu Tr¶ lêi c©u hái C1. (HS ®äc sè ghi trªn 2 bãng ®Ìn lµm thÝ cã sè o¸t nhá h¬n th× s¸ng yÕu h¬n. nghiÖm vµ tr¶ lêi c©u C1) - GV thö ®é s¸ng cña 2 ®Ìn ®Ó chøng minh víi cïng H§T, ®Ìn 100W s¸ng h¬n ®Ìn 25W 2. ý nghÜa cña sè o¸t ghi trªn mçi - GV: ë líp 7 ta ®· biÕt sè v«n (V) cã ý nghÜa dông cô ®iÖn. nh­ thÕ nµo? ë líp 8 o¸t (W) lµ ®¬n vÞ cña + Sè o¸t ghi trªn mçi dông cô ®iÖn chØ c«ng suÊt ®Þnh møc cña dông cô ®ã. ®¹i l­îng nµo? + Khi dông cô ®iÖn ®­îc sö dông víi (HS nhí l¹i kiÕn thøc cò tr¶ lêi)  Sè o¸t ghi trªn dông cô dïng ®iÖn cã ý H§T b»ng H§T ®Þnh møc th× tiªu thô c«ng suÊt b»ng c«ng suÊt ®Þnh møc. nghÜa g×? ( HS ®äc th«ng b¸o môc 2 vµ ghi ý nghÜa sè cã nghÜa lµ ®Ìn cã: H§T ®Þnh møc lµ 220V; o¸t vµo vë) -Yªu cÇu 1,2 häc sinh gi¶i thÝch ý nghÜa C«ng suÊt ®Þnh møc lµ: 100W. Khi ®Ìn sö dông ë H§T 220V th× con sè trªn dông cô ®iÖn ë phÇn 1. (-HS gi¶i thÝch ý nghÜa con sè ghi trªn c¸c c«ng suÊt cña ®Ìn ®¹t ®­îc lµ 100W dông cô ®iÖn. VÝ dô: §Ìn ghi (220V - 100W) vµ khi ®ã ®Ìn s¸ng b×nh th­êng. - Biện pháp bảo vệ môi trường: + Đối với một số dụng cụ điện thì việc sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đối với một số dụng cụ khác nếu sử dụng dưới hiệu Néi dung tÝch hîp điện thế định mức có thể làm giảm tuổi thọ của chúng. + Nếu đặt vào dụng cụ điện hiệu điện thế lớn hơn hiệu điện thế định mức, dụng cụ sẽ đạt công suất lớn hơn công suất định mức. Việc sử dụng nh ư vậy sẽ làm giảm tuổi thọ của dụng cụ hoặc gây ra 34 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 11. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 cháy nổ rất nguy hiểm. + Sử dụng máy ổn áp để bảo vệ các thiết - H­íng dÉn HS tr¶ lêi c©u C3 bị điện. (C¸ nh©n HS tr¶ lêi c©u C3) C3:+ Cïng mét bãng ®Ìn, khi s¸ng - GV treo b¶ng c«ng suÊt cña mét sè dông cô m¹nh th× cã c«ng suÊt lín h¬n. ®iÖn th­êng dïng. Yªu cÇu HS gi¶i thÝch con + Cïng mét bÕp ®iÖn, lóc nãng Ýt h¬n sè øng víi 1, 2 dông cô ®iÖn trong b¶ng. th× c«ng suÊt nhá h¬n. (HS nghiªc cíu SGK) II. C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt ®iÖn. Ho¹t ®éng 3: T×m c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt 1. ThÝ nghiÖm. ®iÖn X¸c ®Þnh mèi liªn hÖ gi÷a c«ng suÊt - GV chuyÓn ý: Nh­ phÇn ®Çu môc II - SGK. tiªu thô (P) cña mét dông cô ®iÖn víi - Gäi HS nªu môc tiªu thÝ nghiÖm. hiÖu ®iÖn thÕ (U) ®Æt vµo dông cô ®ã (HS nªu ®­îc môc tiªu thÝ nghiÖm) vµ c­êng ®é dông ®iÖn (I) ch¹y qua - Nªu c¸c b­íc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nã. (§äc SGK phÇn thÝ nghiÖm vµ nªu ®­îc c¸c 2. C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt ®iÖn. b­íc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm.) - c«ng thøc P = U.I - Yªu cÇu tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm, ghi kÕt qu¶ trung thùc vµo b¶ng 2. - Tr¶ lêi c©u C5 Ghi c¸c c«ng thøc (TiÕn hµnh TN c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ tÝnh c«ng suÊt suy diÔn vµo vë. nghiÖm) III- VËn dông: - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4, C5 C6:+ §Ìn s¸ng b×nh th­êng khi ®Ìn Ho¹t ®éng 4: VËn dông ®­îc sö dông ë H§T ®Þnh møc U = Yªu cÇu HS hoµn thµnh c©u C6 theo h­íng 220V, khi ®ã c«ng suÊt ®Ìn ®¹t ®­îc dÉn cña GV: b»ng c«ng suÊt ®Þnh møc P = 75W. (C¸ nh©n HS hoµn thµnh c©u C6.) ¸p dông c«ng thøc: P = U.I  + §Ìn s¸ng b×nh th­êng khi nµo?  P   75 I=  0,341A  + §Ó b¶o vÖ ®Ìn, cÇu ch× ®­îc m¾c nh­ thÕ U 220 nµo? U2  645    R= P + Cã thÓ dïng lo¹i cÇu ch× lo¹i 0,5A v× nã ®¶m b¶o cho ®Ìn ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ sÏ nãng ch¶y, tù ®éng ng¾t m¹ch khi ®o¶n m¹ch. D- Cñng cè: H­íng dÉn HS c¸ch gi¶i bµi tËp C6, C7 phÇn vËn dông. E- H­íng dÉn vÒ nhµ: - Häc vµ lµm bµi 12 (SBT) - GV h­íng dÉn häc sinh bµi 12.7: + C«ng thøc tÝnh c«ng ®· häc ë líp 8: A = F.s A + C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt: P = (c«ng thøc nµy ¸p dông cho mäi c¬ cÊu sinh t c«ng). 35 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 12. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TuÇn TiÕt 13 S: G: Bµi 13. §iÖn n¨ng - c«ng cña dßng ®iÖn I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc:  Nªu ®­îc vÝ dô chøng tá dßng ®iÖn cã n¨ng l­îng.  Nªu ®­îc dông cô ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô lµ c«ng t¬ ®iÖn vµ mçi sè cña c«ng t¬ lµ mét kil«oat giê (kWh).  ChØ ra ®­îc sù chuyÓn ho¸ c¸c d¹ng n¨ng l­îng trong ho¹t ®éng cña c¸c dông cô ®iÖn nh­ c¸c lo¹i ®Ìn ®iÖn, bµn lµ, nåi c¬m ®iÖn, qu¹t ®iÖn, m¸y b¬m n­íc...  VËn dông c«ng thøc A = P. t = U.I.t ®Ó tÝnh mét ®¹i l­îng khi biÕt c¸c ®¹i l­îng cßn l¹i. 2. KÜ n¨ng: Ph©n tÝch, tæng hîp kiÕn thøc. 3. Th¸i ®é: Ham häc hái, yªu thÝch m«n häc. II- ChuÈn bÞ ®å dïng:  Tranh phãng c¸c dông cô ®iÖn h×nh 13.1  1 c«ng t¬ ®iÖn.  B¶ng 1 chuÈn bÞ ra b¶ng phô. III – Ph­¬ng ph¸p: Trùc quan, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: - Gäi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp 12.1 vµ 12.2 (SBT). C- Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: tæ chøc t×nh huèng häc tËp * §V§: Nh­ SGK hoÆc cã thÓ cho HS nh¾c l¹i kiÕn thøc cò: Khi nµo mét vËt cã mang n¨ng l­îng?  Dßng ®iÖn cã m¨ng n¨ng l­îng kh«ng?  Bµi míi. 36 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 13. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ n¨ng l­îng cña I. §iÖn n¨ng. 1. Dßng ®iÖn cã mang n¨ng l­îng. dßng ®iÖn C1: - Yªu cÇu c¸ nh©n HS tr¶ lêi c©u C1. KL: N¨ng l­îng cña dßng ®iÖn gäi lµ  H­íng dÉn HS tr¶ lêi tõng phÇn c©u hái ®iÖn n¨ng. C1. (C¸ nh©n HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u C1.) - Yªu cÇu HS lÊy thªm c¸c vÝ dô kh¸c trong thùc tÕ. (C¸ nh©n cho vÝ dô) GV: N¨ng l­îng cña dßng ®iÖn ®­îc gäi lµ ®iÖn n¨ng. (Ghi vë) 2. Sù chuyÓn ho¸ ®iÖn n¨ng thµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu sù chuyÓn ho¸ ®iÖn c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. n¨ng thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. - Gäi ®¹i diÖn cña 1 nhãm hoµn thµnh b¶ng 1 C2: §iÖn n¨ng chuyÓn NhiÖt n¨ng trªn b¶ng. NL¸nh s¸ng ( §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.) C¬ n¨ng - H­íng dÉn HS th¶o luËn c©u C2. ... (Th¶o luËn, tr¶ lêi C2) - GV tãm t¾t trªn b¶ng: . - H­íng dÉn HS th¶o luËn c©u C3 (C¸ nh©n hoµn thµnh c©u C3, tham gia th¶o KÕt luËn : SGK luËn trªn líp.) - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm hiÖu suÊt ®· häc ë líp 8 (víi m¸y c¬ ®¬n gi¶n vµ ®éng c¬ nhiÖt)  vËn dông víi hiÖu suÊt sö dông ®iÖn n¨ng. (Nh¾c l¹i kh¸i niÖm hiÖu suÊt ®· häc ë líp 8) Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng cña dßng II. C«ng cña dßng ®iÖn. ®iÖn, c«ng thøc tÝnh vµ dông cô ®o c«ng cña dßng ®iÖn. 1. C«ng cña dßng ®iÖn. - GV th«ng b¸o vÒ c«ng cña dßng ®iÖn. C«ng cña dßng ®iÖn s¶n ra trong mét (HS ghi vë) 37 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 14. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 m¹ch ®iÖn lµ sè ®o ®iÖn n¨ng mµ ®o¹n m¹ch ®ã tiªu thô ®Ó chuyÓn hãa thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. - Gäi HS tr¶ lêi c©u C4. 2. C«ng thøc tÝnh c«ng cña dßng (C¸ nh©n HS hoµn thµnh C4) ®iÖn. - Gäi 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy c©u C5 (1 HS C4: lªn b¶ng hoµn thµnh C5) C5: - Trong thùc tÕ ®Ó ®o c«ng cña dßng ®iÖn ta C«ng thøc tÝnh A = P.t dïng dông cô ®o nµo? (¸p dông cho mäi c¬ cÊu sinh c«ng); -H·y t×m hiÓu xem mét sè ®Õm cña c«ng t¬ A = U.I.t øng víi l­îng ®iÖn n¨ng sö dông lµ bao (tÝnh c«ng cña dßng ®iÖn). nhiªu? Ho¹t ®éng 5: VËn dông III- VËn dông: - GV yªu cÇu c¸ nh©n HS hoµn thµnh c©u C7: V× ®Ìn sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ C7, C8 vµo vë. U = 220V b»ng H§T ®Þnh møc do ®ã (1 HS lªn b¶ng ch÷a c©u C7) c«ng suÊt cña ®Ìn ®¹t ®­îc b»ng c«ng (1 HS ch÷a c©u C8). suÊt ®Þnh møc P = 75W = 0,075kW. - GV kiÓm tra c¸ch tr×nh bµy cña mét sè HS ¸p dông c«ng thøc: A = P.t ë trong vë.  A = 0,075.4 = 0,3 (kW.h) Nh¾c nhë nh÷ng sai sãt, gîi ý cho HS cã khã VËy l­îng ®iÖn n¨ng mµ bãng ®Ìn kh¨n. nµy sö dông lµ 0,3kW.h, t­¬ng øng - Gäi HS ®­a ra c¸c c¸ch lµm kh¸c. So s¸nh víi sè ®Õm cña c«ng t¬ lµ 0,3 sè. c¸c c¸ch. C8: Sè chØ cña c«ng t¬ t¨ng lªn 1,5 (Th¶o luËn, t×m c¸ch lµm kh¸c) sè  t­¬ng øng l­îng ®iÖn n¨ng mµ - GV cã thÓ ®¸nh gi¸ cho ®iÓm HS cã ®ãng bÕp sö dông lµ 1,5kW.h = 1,5.3,6.106 gãp tÝch cùc trong qu¸ tr×nh häc. J C«ng suÊt cña bÕp ®iÖn lµ: 1 A P= =5kW.h;2h =0,75kW=750 (W). t 38 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 15. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp trong thêi gian nµy lµ: P I= = 3,41 (A) U D- Cñng cè: Gi¸o viªn sö dông môc “cã thÓ em ch­a biÕt ”®Ó cñng cè bµi häc E- H­íng dÉn vÒ nhµ: - §äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt" - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 13 (SBT). TuÇn TiÕt 14 S: Bµi 14. Bµi tËp vÒ c«ng suÊt ®iÖn G: vµ ®iÖn n¨ng sö dông. I- Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp tÝnh c«ng suÊt ®iÖn vµ ®iÖn n¨ng tiªu thô ®èi víi c¸c dông cô m¾c nèi tiÕp vµ m¾c song song. 2. KÜ n¨ng:  Ph©n tÝch, tæng hîp kiÕn thøc.  KÜ n¨ng gi¶i bµi tËp ®Þnh l­îng. 3. Th¸i ®é: Trung thùc, kiªn tr×. II- chuÈn bÞ: - GV: Bµi tËp vµ ®¸p ¸n - HS: SGK, ®å dïng häc tËp III – Ph­¬ng ph¸p: VËn dông, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: 39 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 16. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9  Gäi 2 HS lªn b¶ng viÕt c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt ®iÖn vµ ®iÖn n¨ng tiªu thô (kÓ c¶ c«ng thøc suy diÔn). VËn dông vµo viÖc gi¶i mét sè bµi tËp ¸p dông cho ®o¹n m¹ch tiÕ p, song song. C- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Gi¶i bµi tËp 1. 1, Bµi 1: Tãm t¾t U = 220V - Gäi 1 HS ®äc vµ tãm t¾t ®Ò bµi bµi 1 I = 341mA = 0,341A ( 1 HS ®äc vµ tãm t¾t ®Ò bµi, ®æi ®¬n vÞ nÕu T= 4h.30 cÇn.) a) R=?; P = ? - Yªu cÇu HS tù lùc gi¶i c¸c phÇn cña bµi b) A = ? (J) = ? (sè) tËp. Bµi gi¶i (HS c¸ líp lµm BT1) a) §iÖn trë cña ®Ìn lµ: U 220  645    R  I 0,314 ¸p dông c«ng thøc: P = U.I P = 220V. 0,341A 75 (W) - Y/c mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i cña VËy c«ng suÊt cña bãng ®Ìn lµ 75W bµi to¸n (1 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp) b) A = P.t N.xet vµ cho ®iÓm A = 75W.4.30.3600 = 32408640 (J) A = 32408640: 3,6.106  9 kW.h =9 (sè) hoÆc A = P.t = 0,075.4.30 9 (kW.h) = 9 (sè) VËy ®iÖn n¨ng tiªu thô cña bãng ®Ìn trong 1 th¸ng lµ 9 sè. Ho¹t ®éng 2: Gi¶i bµi 2. - GV yªu cÇu HS tù lùc gi¶i bµi tËp 2. GV Bµi 2 kiÓm tra ®¸nh gi¸ cho ®iÓm bµi cña mét sè Tãm t¾t HS. § (6V - 4,5W) 40 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 17. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 - H­íng dÉn chung c¶ líp th¶o luËn bµi 2. U = 9V Yªu cÇu HS nµo gi¶i sai th× ch÷a bµi vµo vë. t = 10ph a) IA = ? b) Rb = ?; Pb = ? c) Ab = ? A = ? - HS ph©n tÝch ®­îc s¬ ®å m¹ch ®iÖn: (A) nt Rb nt §  Tõ ®ã vËn dông ®Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch nèi tiÕp ®Ó gi¶i bµi tËp. - Gäi 1 HS ®äc vµ tãm t¾t ®Ò bµi bµi 1 a) §Ìn s¸ng b×nh th­êng do ®ã. ( 1 HS ®äc vµ tãm t¾t ®Ò bµi, ®æi ®¬n vÞ nÕu U = 6V; P = 4,5W § § cÇn.)  I = P/U = 4,5W/6V = 0,75A. § - Yªu cÇu HS tù lùc gi¶i c¸c phÇn cña bµi V× (A) nt Rb nt § tËp.  I§ = IA = Ib = 0,75A (HS c¸ líp lµm BT1) C­êng ®é dßng ®iÖn qua ampe kÕ lµ 0,75A. b)Ub = U - U§ = 9V - 6V = 3V Rb = Ub/Ib = 3V/0,75A = 4 - Y/c mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i cña §iÖn trë cña biÕn trë tham gia vµo bµi to¸n m¹ch khi ®Ìn s¸ng b×nh th­êng lµ 4. (1 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp) N.xet vµ cho ®iÓm Pb = Ub.Ib = 3V. 0,75A = 2,25(W) C«ng suÊt cña biÕn trë khi ®ã lµ - Gäi HS nªu c¸c c¸ch gi¶i kh¸c, so s¸nh víi 2,25W. c¸ch ®· gi¶i, nhËn xÐt? c) Qua bµi tËp 2  GV nhÊn m¹nh c¸c c«ng Ab = Pb.t = 2,25. 10. 60 = 1350 (J) thøc tÝnh c«ng vµ c«ng suÊt. A = U.I.t = 0,75.9.10.60 = 4050 (J) C«ng cña dßng ®iÖn s¶n ra biÕn trë trong 10 phót lµ 1350J vµ ë toµn ®o¹n m¹ch lµ 4050J. 41 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 18. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Ho¹t ®éng 4: Gi¶i bµi 3 - GV h­íng dÉn HS gi¶i bµi 3 t­¬ng tù bµi 1: Bµi 3 U  Tãm t¾t + Gi¶i thÝch ý nghÜa con sè ghi trªn ®Ìn vµ § (220V - 100W) bµn lµ? BL(220V - 1000W) + §Ìn vµ bµn lµ ph¶i m¾c nh­ thÕ nµo trong U = 220V m¹ch ®iÖn ®Ó c¶ hai cïng ho¹t ®éng b×nh a) VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn; R=? b) A = ? J= ? kWh th­êng?  VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn. + VËn dông c«ng thøc tÝnh c©u b. L­u ý coi Bµi gi¶i. bµn lµ nh­ mét ®iÖn trë b×nh th­êng ký hiÖu a) V× ®Ìn vµ bµn lµ cã cïng hiÖu ®iÖn thÕ ë æ lÊy ®iÖn, do ®ã ®Ó c¶ 2 RBL. Ho¹t ®éng b×nh th­êng th× trong m¹ch ®iÖn ®Ìn vµ bµn lµ ph¶i m¾c song song. 2 U DM 2202  484    RD   PDm 110 V× §//BL RD .RBL 484.48, 4  44     R  b) HS cã thÓ ®­a ra nhiÒu c¸ch tÝnh A kh¸c RD  RBL 484  48, 4 nh­: §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch (C1: TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña ®Ìn, cña bµn lµ 44. lµ trong 1 giê råi céng l¹i). C2: TÝnh ®iÖn n¨ng theo c«ng thøc: U2 b) V× §//BL vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V A .t R b»ng H§T ®Þnh møc do ®ã c«ng suÊt  C¸ch gi¶i ¸p dông c«ng thøc A = P.t lµ tiªu thô ®iÖn cña ®Ìn vµ bµn lµ ®Òu gän nhÊt vµ kh«ng m¾c sai sè. b»ng c«ng suÊt ®Þnh møc ghi trªn ®Ìn Qua bµi 3, GV l­u ý HS mét sè vÊn ®Ò sau: vµ bµn lµ. + C«ng thøc tÝnh A, P  C«ng suÊt tiªu thô ®iÖn cña ®o¹n + C«ng suÊt tiªu thô cña c¶ ®o¹n m¹ch b»ng m¹ch lµ: tæng c«ng suÊt tiªu thô cña c¸c dông cô tiªu 42 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 19. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 thô ®iÖn cã trong ®o¹n m¹ch. P = P§ + PBL = 100W + 1000W + C¸ch ®æi ®¬n vÞ ®iÖn n¨ng tõ ®¬n vÞ J ra = 1100W = 1,1kW kW.h. A = P.t = 1100W.3600s = 3960000 (J) hay A = 1,1kW.1h = 1,1kW.h §iÖn n¨ng mµ ®o¹n m¹ch tiªu thô trong 1 giê lµ 3960000J hay 1,1kW.h D- Cñng cè - GV nhËn xÐt th¸i ®é häc tËp cña HS trong giê häc. - NhÊn m¹nh c¸c ®iÓm cÇn l­u ý khi lµm bµi tËp vÒ c«ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. E- H­íng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ lµm bµi tËp 14 (SBT) - ChuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thÝ nghiÖm (tr 43 - SGK) ra vë, tr¶ lêi c©u phÇn 1 TuÇn TiÕt 15 S: Bµi 15. Thùc hµnh G: x¸c ®Þnh c«ng suet cña c¸c dông cô ®iÖn. I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc: X¸c ®Þnh ®­îc c«ng suÊt cña c¸c dông cô ®iÖn b»ng v«n kÕ vµ ampe kÕ. 2. KÜ n¨ng:  M¾c m¹ch ®iÖn, sö dông c¸c dông cô ®o.  KÜ n¨ng lµm bµi thùc hµnh vµ viÕt b¸o c¸o thùc hµnh. 3. Th¸i ®é: CÈn thËn, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. II- ChuÈn bÞ. * Mçi nhãm HS:  1 nguån ®iÖn 6V.  1 c«ng t¾c, 9 ®o¹n d©y nèi.  1 ampe kÕ GH§ 5V; §CNN lµ 0,1V 43 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 20. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9  1 v«n kÕ GH§ 5V; §CNN lµ 0,1V  1 bãng ®Ìn pin 2,5V - 1W  1 qu¹t ®iÖn nhá 2,5V  1 biÕn trë 20 - 2A. * Mçi HS: Mét b¸o c¸o thùc hµnh theo mÉu ®· lµm phÇn tr¶ lêi c©u hái. III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc hµnh theo nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y - häc. A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò. - GV kiÓm tra phÇn chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña HS. - GV nhËn xÐt chung viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña HS. C. Thùc hµnh: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh KiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh x¸c ®Þnh c«ng 1, Thùc hµnh x¸c ®Þnh c«ng suÊt suÊt cña bãng ®Ìn. cña bãng ®Ìn. - Th¶o luËn nhãm vÒ c¸ch tiÕn hµnh - Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn C¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c«ng suÊt cña bãng thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c«ng suÊt cña bãng ®Ìn theo h­íng dÉn phÇn I cña ®Ìn. - Gäi 1, 2 HS nªu c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm môc II. x¸c ®Þnh c«ng suÊt cña bãng ®Ìn. (Th¶o luËn nhãm vÒ c¸ch tiÕn hµnh thÝ - Nhãm tr­ëng cö ®¹i diÖn lªn nhËn nghiÖm x¸c ®Þnh c«ng suÊt cña bãng ®Ìn) dông cô thÝ nghiÖm, ph©n c«ng ban - GV chia nhãm, ph©n c«ng nhãm tr­ëng. (Nhãm tr­ëng cña c¸c nhãm ph©n c«ng th­ kÝ ghi chÐp kÕt qu¶ vµ ý kiÕn th¶o nhiÖm vô cña c¸c b¹n trong nhãm cña m×nh). luËn cña c¸c b¹n trong nhãm. - GV nªu yªu cÇu chung cña tiÕt thùc hµnh vÒ 44 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản