intTypePromotion=3

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 9

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
175
lượt xem
28
download

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kĩ năng :  Biết tìm hiểu kĩ thuật đã được ứng dụng trong kĩ thuật, cuộc sống. 3. Thái độ :  Say mê, hứng thú khi hiểu được tác dụng của ứng dụng. II Chuẩn bị.  Mô hình máy ảnh.  Một máy ảnh bình thường (Nếu có). III. Phương pháp: Trực quan, Thực hành, hoạt động nhóm IV. tiến trình bài giảng: A, ổn định tổ chức: 9A: 9B: B, Kiểm tra: Vật đặt ở vị trí nào thì TKHT tạo được ảnh hứng trên màn độ lớn của vật không đổi, độ lớn của ảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 9

 1. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TuÇn: TiÕt 52 S: Bµi47 : sù t¹o ¶nh trªn phim trong m¸y ¶nh G: i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc :  Nªu vµ chØ ra ®­îc hai bé phËn chÝnh cña m¸y ¶nh lµ vËt kÝnh vµ buång tèi.  Nªu vµ gi¶i thÝch ®­îc ®Æc ®iÓm cña ¶nh hiÖn trªn phim cña m¸y ¶nh.  Dùng ®­îc ¶nh cña vËt ®­îc t¹o ra trong m¸y ¶nh. 2. KÜ n¨ng :  BiÕt t×m hiÓu kÜ thuËt ®· ®­îc øng dông trong kÜ thuËt, cuéc sèng. 3. Th¸i ®é :  Say mª, høng thó khi hiÓu ®­îc t¸c dông cña øng dông. II ChuÈn bÞ.  M« h×nh m¸y ¶nh.  Mét m¸y ¶nh b×nh th­êng (NÕu cã). III. Ph­¬ng ph¸p: Trùc quan, Thùc hµnh, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: VËt ®Æt ë vÞ trÝ nµo th× TKHT t¹o ®­îc ¶nh høng trªn mµn ®é lín cña vËt kh«ng ®æi, ®é lín cña ¶nh phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : T¹o t×nh huèng häc tËp Nh­ SGK hoÆc cã thÓ ®Æt vÊn ®Ò : Nhu cÇu cuéc sèng muèn ghi l¹i h×nh n¶h cña vËt th× ta I. CÊu t¹o m¸y ¶nh. ph¶i dïng dông cô g× ? GV: Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu vµ tr¶ lêi c©u hái Hai bé phËn quan träng cña m¸y ¶nh lµ : : + Bé phËn quan träng cña m¸y ¶nh lµ g× ? - vËt kÝnh + VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh g× ? V× sao ? - buång tèi. + T¹i sao ph¶i cã buång tíi ? HS: cã thÓ kh«ng hiÓu v× sao cã buång tèi vµ GV nªn ®éng viªn HS ®Æt l¹i c©u hái víi GV lµ “buång tèi lµ g× ?” GV: Yªu cÇu HS t×m hiÓu c¸c bé phËn trªn m¸y ¶nh thËt hoÆc m« h×nh s¬ ®å. 193 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 2. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 HS: Th¶o luËn nhãm GV: VÞ trÝ cña ¶nh ph¶i n»m ë bé phÇn nµo ? HS: §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi C1 : ¶nh trªn phim lµ ¶nh thËt, Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu ¶nh cña mét vËt ng­îc chiÒu víi vËt, nhá h¬n vËt. trªn phim. GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi C1 (gäi HS trung b×nh). HS: Tr¶ lêi C1 GV:Yªu cÇu HS kh¸ nhËn xÐt, HS: §øng t¹i chç nhËn xÐt C2 : d = 2m = 200cm d = 5cm. Tam gi¸c vu«ng ABO ®ång d¹ng tam gi¸c vu«ng ABO GV:Yªu cÇu HS tù chøng minh. AB5 AO h d 200 = 40.   HS: Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi C2 A ' B ' 40. A ' O h ' d' 40 h h = 40 GV: Yªu cÇu tù rót ra kÕt luËn ¶nh cña vËt ®Æt KÕt luËn. tr­íc m¸y ¶nh cã ®Æc ®iÓm g× ? ¶nh trªn phim lµ ¶nh thËt, ng­îc HS: Th¶o luËn rót ra KL chiÒu vµ nhá h¬n vËt. Ho¹t ®éng IV : VËn dông II. VËn dông GV: Yªu cÇu HS hoµn thµnh C5 vµ C6 vµo vë C5 HS: Th¶o luËn nhãm ®Ó hoµn thµnh C5, C6 C6 D. Cñng cè: - ¶nh trªn phim trong m¸y ¶nh cã ®Æc ®iÓm g×? - Y/c hoµn thµnh trªn líp BT 47.4 SBT E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - häc thuéc ghi nhí - lµm c¸c bµi tËp trong SBT TuÇn: TiÕt 53 S: Bµi 48- M¾t G: i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc :  Nªu vµ chØ ra ®­îc trªn h×nh vÏ (hay trªn m« h×nh) hai bé phËn quan träng nhÊt cña m¾t lµ thÓ thuû tinh vµ mµng l­íi.  Nªu ®­îc chøc n¨ng thuû tinh thÓ vµ mµng l­íi so s¸nh ®­îc chóng víi c¸c bé phËn t­¬ng øng cña m¸y ¶nh.  Tr×nh bµy ®­îc kh¸i niÖm s¬ l­îc vÒ sù ®iÒu tiÕt m¾t, ®iÓm cùc cËn vµ ®iÓm cùc viÔn. 194 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 3. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 BiÕt c¸ch thö m¾t  2. KÜ n¨ng :  RÌn luyÖn kÜ n¨ng t×m hiÓu bé phËn quan träng cña c¬ thÓ lµ M¾t theo khÝa c¹nh VËt lÝ.  BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm cùc cËn vµ cùc viÔn b»ng thùc tÕ. 3. Th¸i ®é :  Nghiªm tóc nghiªn cøu øng dông vËt lÝ. II ChuÈn bÞ. §èi víi GV vµ c¶ líp :  1 tranh vÏ con m¾t bæ däc.  1 m« h×nh con m¾t  1 b¶ng thö m¾t cña y tÕ. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: Tªn hai bé phËn quan träng nhÊt cña m¸y ¶nh lµ g× ? t¸c dông cña c¸c bé phËn ®ã. C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§1: T¹o t×nh huèng häc tËp NhËn xÐt SGK H§2: T×m hiÓu cÊu t¹o m¾t. I. CÊu t¹o cña m¾t GV: Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu, tr¶ lêi c©u hái : 1. CÊu t¹o : – Hai bé phËn quan träng nhÊt cña + Hai bé phËn quan träng nhÊt cña m¾t lµ g× ? m¾t lµ thÓ thuû tinh vµ mµng l­íi. + Bé phËn nµo cña m¾t ®ãng vai trß nh­ TKHT ? Tiªu – ThÓ thuû t×nh lµ 1 TKHT, nã cù cña nã cã thÓ thay ®æi nh­ thÕ nµo ? phång lªn dÑt xuèng ®Ó thay ®æi f … HS: tr¶ lêi vµ ghi vµo vë – Mµng l­íi ë ®¸y m¾t, t¹i ®ã ¶nh GV:¶nh cña vËt mµ m¾t nh×n thÊy hiÖn ë ®©u ? hiÖn lªn râ. HS: Th¶o luËn nhãm, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi GV: NhËn xÐt vµ chop HS ghi vë HS: Ghi vë 2. So s¸nh m¾t vµ m¸y ¶nh C1 : – Gièng nhau : + ThÓ thuû tinh vµ GV: Cho HS so s¸nh m¾t vµ m¸y ¶nh vËt kÝnh ®Òu lµ TKHT. HS: So s¸nh m¾t vµ m¸y ¶nh + Phim vµ mµng l­íi ®Òu cã t¸c dông GV: NhËn xÐt nh­ mµn høng ¶nh. HS: Ghi vë nhËn xÐt ®óng Kh¸c nhau : + ThÓ thuû tinh cã f cã thÓ thay ®æi H§3: T×m hiÓu sù ®iÒu tiÕt cña m¾t + VËt kÝnh cã f kh«ng ®æi. GV: Yªu cÇu HS nghiªn cøu tµi liÖu tr¶ lêi c©u hái : 195 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 4. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 -§Ó nh×n râ vËt th× m¾t ph¶i thùc hiÖn qu¸ tr×nh g× ? -Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ g× ? HS: tr¶ lêi vµ ghi vµo vë GV: Yªu cÇu 2 HS vÏ lªn ¶nh cña vËt lªn vâng m¹c khi vËt ë xa vµ gÇn  f cña thÓ thuû tinh thay ®æi nh­ thÕ nµo ? HS: vÏ ¶nh vµo vë H§4: §iÓm cùc cËn vµ ®iÓm cùc viÔn VËt cµng xa tiªu cù cµng lín. GV: Y/c HS ®äc tµi liÖu, tr¶ lêi c©u hái : + §iÓm cùc viÔn lµ g× ? III. §iÓm cùc cËn vµ ®iÓm cùc viÔn. + Kho¶ng cùc viÔn lµ g× ? 1. Cùc viÔn HS: Däc tµi liÖu vµ tr¶ lêi CV : Lµ ®iÓm xa nhÊt mµ m¾t cßn GV: th«ng b¸o HS thÊy ng­êi m¾t tèt kh«ng thÓ nh×n nh×n thÊy vËt. thÊy vËt ë rÊt xa vµ m¾t kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. Kho¶ng cùc viÔn lµ kho¶ng c¸ch tõ HS: Ghi vë ®iÓm cùc viÔn ®Õn m¾t. GV: Y/c HS ®äc tµi liÖu vµ tr¶ lêi c©u hái : + §iÓm cùc cËn lµ g× ? 2. Cùc cËn + Kho¶ng cùc cËn lµ g× ? – Cùc cËn lµ ®iÓm gÇn nhÊt mµ m¾t HS: Däc tµi liÖu vµ tr¶ lêi cßn nh×n râ vËt. GV: th«ng b¸o cho HS râ t¹i ®iÓm cùc cËn m¾t ph¶i ®iÒu + Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm cùc cËn ®Õn tiÕt nªn mái m¾t. m¾t lµ kho¶ng cùc cËn. HS: Ghi vë GV: Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh ®iÓm cùc cËn, kho¶ng cùc cËn cña m×nh. C4 : HS: x¸c ®Þnh cùc cËn vµ kho¶ng c¸ch cùc cËn. H§5: VËn dông IV. VËn dông: GV: HDHS hoµn thµnh C6 C6 : HS: Th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh C6 Cùc viÔn lµ f dµi nhÊt Cùc cËn lµ f ng¾n nhÊt. D. Cñng cè : GV: HDHS hoµn thµnh C5 HS: Hoµn thµnh C5 theo HD GV; Gäi 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy HS: §¹i diÖn lªn tr×nh bµy trªn b¶ng, c¸c HS kh¸c lµm vµo vë 5 phót sau GV kiÓm tra vë cña 3 HS. Ch÷a bµi trªn b¶ng + HS ph¶i tãm t¾t + Dùng h×nh + Chøng minh E. H­íng dÉn vÒ nhµ : – Häc phÇn ghi nhí – Lµm bµi tËp – SBT 196 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 5. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TuÇn: TiÕt 54 S: Bµi 49- M¾t cËn vµ m¾t l·o G: I - Môc tiªu 1. KiÕn thøc :  Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chÝnh cña m¾t cËn lµ kh«ng nh×n ®­îc c¸c vËt ë xa m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ lµ ph¶i ®eo TKPK.  Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chÝnh cña m¾t l·o lµ kh«ng nh×n ®­îc vËt ë gÇn m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·o lµ ®eo TKHT.  Gi¶i thÝch ®­îc c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ vµ tËt m¾t l·o.  BiÕt c¸ch thö m¾t b»ng b¶ng thö m¾t. 2. KÜ n¨ng :  BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc Quang häc ®Ó hiÓu ®­îc c¸ch kh¾c phôc tËt vÒ m¾t. 3. Th¸i ®é :  CÈn thËn. II.ChuÈn bÞ §èi víi mçi nhãm HS :  1 kÝnh cËn  1 kÝnh l·o. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: Em h·y so s¸nh ¶nh ¶o cña TKPK vµ ¶nh ¶o cña TKHT C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§1: §Æt vÊn ®Ò : Nh­ SGK. I. M¾t cËn H§2: T×m hiÓu biÓu hiÖn cña m¾t cËn thÞ vµ c¸ch 1. Nh÷ng biÓu hiÖn cña tËt cËn thÞ kh¾c phôc 197 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 6. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 GV: Y/c HS lµm C1 HS ghi l¹i biÓu hiÖn cña m¾t cËn thÞ : y HS: lµm C1 (1), y (3), y (4). GV: gäi 2 HS b¸o c¸o kÕt qu¶. C2 : M¾t cËn kh«ng nh×n râ nh÷ng vËt ë HS: b¸o c¸o kÕt qu¶ xa  cña m¾t cËn gÇn h¬n b×nh th­êng. GV: h­íng dÉn HS th¶o luËn 2. C¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ HS: lµm theo C3  GV h­íng dÉn HS th¶o luËn. C3 : PP1 : B»ng h×nh häc thÊy gi÷a máng h¬n r×a. PP2 : §Ó tay ë c¸c vÞ trÝ tr­íc kÝnh ®Òu GV: Y/c HS ®äc tµi liÖu thÊy ¶nh ¶o nhá h¬n vËt. HS: Däc SGK GV: Y/c HS lµm theo C4 HS: Th¶o luËn vµ hoµn thµnh C4 GV: nhÊn m¹nh kÝnh cËn thÝch hîp lµ F  cùc viÔn). GV: ¶nh cña vËt qua kÝnh cËn n»m trong kho¶ng nµo ? HS: §¹i diÖn tr¶ lêi GV: NÕu ®eo kÝnh m¾t cã nh×n thÊy vËt kh«ng ? V× sao ? HS kÕt luËn KÝnh cËn lµ lo¹i TK g× ? HS: §¹i diÖn tr¶ lêi GV: Ng­êi ®eo kÝnh cËn víi môc ®Ých g× ? KÝnh cËn thÝch hîp víi m¾t lµ ph¶i cã F nh­ thÕ nµo HS: §¹i diÖn tr¶ lêi II. M¾t l·o H§3: T×m hiÓu biÓu hiÖn cña m¾t l·o c¸ch kh¾c 1. Nh÷ng dÆc ®iÓm cña m¾t l·o phôc – M¾t l·o th­êng gÆp ë ng­êi giµ. GV: Cho HS ®äc tµi liÖu vµ tr¶ lêi c©u hái : – Sù ®iÒu tiÕt m¾t kÐm nªn chØ nh×n thÊy + M¾t l·o th­êng gÆp ë ng­êi cã tuæi nh­ thÕ nµo ? vËtt ë xa mµ kh«ng thÊy vËt ë gÇn. + Cc so víi m¾t b×nh th­êng nh­ thÕ nµo ? – Cc xa h¬n Cc cña ng­êi b×nh th­êng. HS: Däc tµi liÖu, th¶o luËn vµ ghi vµo vë : 2. C¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·o GV: Y/c HS tr¶ lêi c©u hái C5. C5 : HS tr¶ lêi c©u hái C5. PP1 : B»ng h×nh häc thÊy gi÷a dÇy h¬n r×a. PP2 ®Ó vËt ë gÇn thÊy ¶nh cïng chiÒu lín h¬n vËt. GV: Y/c th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái + ¶nh cña vËt qua TKHT n»m ë gÇn hay xa m¾t ? + M¾t l·o kh«ng ®eo kÝnh cã nh×n thÊy vËt kh«ng ? HS: th¶o luËn vµ tr¶ lêi 198 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 7. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 GV: Y/c th¶o luËn vµ rót ra KL HS: rót ra kÕt luËn vÒ c¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·o. H§4: VËn dông GV: HD HS hoµn thµnh C7,C8 HS: Hoµn thµnh C7,C* theo HD KÕt luËn : M¾t l·o ph¶i ®eo TKHT ®Ó nh×n thÊy vËt ë gÇn h¬n Cc III. VËn dông 1. VËn dông. C7 : C8 : D. Cñng cè: Nªu nhËn xÐt : BiÓu hiÖn cña ng­êi cËn thÞ, l·o, c¸ch kh¾c phôc. Y/c HS ®äc phÇn ghi nhí E. H­íng dÉn vÒ nhµ Häc phÇn ghi nhí gi¶i thÝch c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ vµ m¾t l·o. Lµm bµi tËp SBT. TuÇn: TiÕt 55 S: Bµi 50- kÝnh lóp G: i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc : BiÕt ®­îc kÝnh lóp dïng ®Ó lµm g×? Nªu ®Æc ®iÓm cña kÝnh lóp. Nªu ®­îc ý nghÜa cña sè béi gi¸c cña kÝnh lóp . BiÕt c¸ch sö dông kÝnh lóp ®Ó nh×n ®­îc vËt kÝch th­íc nhá. 2. KÜ n¨ng : T×m tßi øng dông kÜ thuËt ®Ó hiÓu biÕt KT trong ®êi sèng qua bµi KÝnh lóp. 3. Th¸i ®é : Nghiªn cøu, chÝnh x¸c. iI - ChuÈn bÞ Mçi nhãm cã 1- 2 kÝnh lóp cã ®é béi gi¸c kh¸c nhau. 199 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 8. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Th­íc nhùa cã GHD = 30cm vµ §CNN : 1mm 3 vËt nhá : con kiÕn chiÕc l¸ c©y, x¸c con kiÕn. ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: Cho 1 TKHT, h·y dùng ¶nh cña vËt khi f > d H·y nhËn xÐt ¶nh cña vËt. C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 §V§ : C1 : Nh­ SGK. C2 : Trong m«n sinh häc c¸c em ®· ®­îc quan s¸t c¸c vËt nhá b»ng dông cô g× ? T¹i sao nhê dông cô ®ã mµ quan s¸t ®­îc c¸c vËt nhá nh­ vËy. Bµi nµy gióp c¸c em gi¶i quyÕt ®­îc th¾c m¾c ®ã. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu kÝnh lóp I. KÝnh lóp lµ g× ? HS ®äc tµi liÖu, tr¶ lêi c¸c c©u hái HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi c©u hái – KÝnh lóp lµ g× ? Trong thùc tÕ em ®· thÊy dïng KÝnh lóp lµ TKHT cã f ng¾n kÝnh lóp trong tr­êng hîp nµo ? – Sè béi gi¸c cµng lín cho ¶nh quan s¸t – GV gi¶i thÝch sè béi gi¸c lµ g× ? cµng lín. – Mèi quan hÖ gi÷a béi gi¸c vµ tiªu cù nh­ thÕ nµo ? 25 25 – GV cho HS dïng 1 vµi kÝnh lóp cã ®é béi gi¸c – G = f  f kho¶ng c¸ch Cc  kh¸c nhau ®Ó quan s¸t cïng 1 vËt nhá – Rót C1 : G cµng lín sÏ cã f cµng ng¾n ra nhËn xÐt. 25 HS lµm viÖc c¸ nh©n C1 vµ C2 C2 : G = = 1,5 f 25 f= = 16,6 cm 1,5 HS rót ra kÕt luËn : KÝnh lóp lµ g× ? Cã t¸c dông KÕt luËn : – KÝnh lóp lµ TKHT. nh­ thÕ nµo ? Sè béi gi¸c G cho biÕt g× ? – KÝnh lóp dïng ®Ó quan s¸t vËt nhá. – G cho biÕt ¶nh thu ®­îc gÊp béi lÇn so víi khi kh«ng dïng kÝnh lóp. Ho¹t ®éng 3 : Nghiªn cøu c¸ch quan s¸t mét vËt II. C¸ch quan s¸t mét vËt nhá qua nhá qua kÝnh lóp kÝnh lóp. – Yªu cÇu HS thùc hiÖn trªn dông cô thÝ nghiÖm. HS lµm viÖc theo nhãm : – Tr¶ lêi C3 – §Èy vËt AB vµo gÇn TK quan s¸t ¶nh – Tr¶ lêi C4 ¶o cña vËt qua TK. – ¶nh ¶o, to h¬n vËt, cïng chiÒu víi vËt. 200 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 9. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 – Muèn cã ¶nh ¶o lín h¬n vËt th× vËt ®Æt trong kho¶ng FO (d < f) KÕt luËn : VËt ®Æt trong kho¶ng trªn cña – HS rót ra kÕt luËn c¸ch quan s¸t vËt nhá qua TK. kÝnh lóp cho thu ®­îc ¶nh ¶o lín h¬n vËt. III. VËn dông – Ho¹t ®éng IV : VËn dông C5 C6 D. C ủng c ố: – Yªu cÇu HS kÓ l¹i mét sè tr­êng hîp dïng kÝnh lóp trong thùc tÕ – Thùc hiÖn Cc cho biÕt f GV th«ng b¸o. E. H­íng dÉn vÒ nhµ : – Häc phÇn ghi nhí – Lµm bµi tËp SGK. – «n tËp bµi tËp tõ bµi 40 50 TuÇn: TiÕt 56 S: Bµi 51- bµi tËp quang h×nh häc G: I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc : VËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng vÒ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng, vÒ TK vµ vÒ c¸c dông cô quang häc ®¬n gi¶n (m¸y ¶nh, con m¾t, kÝnh cËn, kÝnh l·o, kÝnh lóp). Thùc hiÖn ®­îc c¸c phÐp tÝnh vÒ h×nh quang häc. Gi¶i thÝch ®­îc mét sè hiÖn t­îng vµ mét sè øng dông vÒ quang h×nh häc. 2. KÜ n¨ng : Gi¶i c¸c bµi tËp vÒ quang h×nh häc. 3. Th¸i ®é : CÈn thËn. II - ChuÈn bÞ : GV : ChuÈn bÞ mçi nhãm : 1 b×nh h×nh trô 1 b×nh chøa n­íc trong HS «n tËp bµi tËp tõ bµi 40  50. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, vËn dông, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: 201 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 10. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 HS 1 : Ch÷a bµi tËp 49 . 1 vµ 49 . 2 (HS trung b×nh) cã thÓ ®Ó 3 HS cïng lªn trªn b¶ng HS 2 : Ch÷a bµi tËp 49 . 3 (HS kh¸) HS 3 : Ch÷a bµi tËp 49 . 4 (HS giái) – C¸c HS kh¸c theo dâi bµi cña b¹n ch÷a C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : Ch÷a bµi tËp SGK 1, BT1: HS lµm thÝ nghiÖm lÇn l­ît cho c¸c HS Bµi 1 : §Ó 1 vËt nÆng ë t©m O b1 TN – Yªu cÇu HS t×m vÞ trÝ cña m¾t ®Ó sao cho trong nhãm cïng quan s¸t. thµnh b×nh võa che khuÊt hÕt ®¸y. – §æ n­íc vµo l¹i thÊy t©m O – Yªu cÇu HS vÏ h×nh theo ®óng quy ®Þnh b.2 – T¹i sao m¾t chØ nh×n thÊy ®iÓm  HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi ghi vë – AS tõ A truyÒn vµo m¾t – Cßn ¸nh s¸ng tõ O bÞ ch¾n kh«ng truyÒn vµo m¾t.  HS th¶o luËn ( tr¶ lêi, ghi vë) – T¹i sao ®æ n­íc vµo b×nh tèi 3 – M¾t nh×n thÊy O  ¸nh s¸ng tõ O h = h th× m¾t l¹i nh×n ®­îc O. 4 truyÒn qua n­íc  qua kh«ng khÝ vµo – Lµm thÕ nµo ®Ó vÏ ®­îc ®­êng truyÒn ¸nh s¸ng m¾t tõ O  m¾t.  HS th¶o luËn : – Gi¶i thÝch t¹i sao ®­êng truyÒn ¸nh s¸ng l¹i g·y ¸nh s¸ng tõ O truyÒn tíi mÆt ph©n c¸ch khóc t¹i O (gäi HS häc yÕu) A gi÷a 2 m«i tr­êng, sau ®ã cã 1 tia khóc x¹ trïng víi tia IM, v× vËy I lµ ®iÓm tíi.  nèi OIM lµ ®­êng truyÒn ¸nh s¸ng tõ O vµo m¾t qua m«i tr­êng n­íc vµ kh«ng khÝ. – Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. 2, Bµi 2 – Mét HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp (yªu cÇu HS chän HS lµm viÖc c¸ nh©n. tØ lÖ thÝch hîp trªn b¶ng) d = 16cm – Sau 7 phót GV kiÓm tra nh¾c nhë HS nµo ch­a f = 12 cm tØ lÖ 4 cm  1 cm lµm theo yªu cÇu cña bµi lµ lÊy ®óng tØ lÖ. – §éng viªn HS dùng ¶nh theo tØ lÖ hîp lÝ, cÈn thËn  kÕt qu¶ chÝnh x¸c. – GV chÊm 3 bµi cña HS (c¶ 4 ®èi t­îng giái, kh¸, trung b×nh, yÕu.) 202 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 11. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 – HS lµm viÖc c¸ nh©n 7 phót. – GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : h = ............ + §Æc ®iÓm chÝnh cña m¾t cËn lµ g× ? + Ng­êi cµng cËn nÆng th× Cv cµng ng¾n hay dµi ? h = ........... + C¸ch kh¾c phôc h = .......... h D. Củng cố CVH = 40 cm CVB = 60 cm a)  M¾t cËn Cv gÇn h¬n b×nh th­êng.  Hoµ cËn h¬n B×nh v× CVH < CVB. b)  §eo TKPK ®Ó t¹o ¶nh gÇn m¾t (trong kho¶ng tiªu cù) + KÝnh thÝch hîp kho¶ng Cc  F  fH < fB. E. H­íng dÉn vÒ nhµ – Lµm l¹i c¸c bµi tËp ®· cho víi lËp luËn ®Çy ®ñ h¬n. TuÇn: TiÕt 57 S: Bµi 52 - ¸nh s¸ng tr¾ng vµ ¸nh s¸ng mµu G: I - Môc tiªu 1. KiÕn thøc :  Nªu ®­îc vÝ dô vÒ ¸nh s¸ng tr¾ng vµ ¸nh s¸ng mµu.  Nªu ®­îc vÝ dô vÒ sù t¹o ra ¸nh s¸ng mµu b»ng tÊm läc mµu. 203 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 12. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9  Gi¶i thÝch ®­îc sù t¹o ra ¸nh s¸ng mµu b»ng tÊm läc mµu trong mét sè øng dông trong thùc tÕ. 2. KÜ n¨ng :  KÜ n¨ng thiÕt kÕ thÝ nghiÖm ®Ó t¹o ra ¸nh s¸ng mµu b»ng c¸c tÊm läc mµu. 3. Th¸i ®é :  Say mª nghiªn cøu hiÖn t­îng ¸nh s¸ng ®­îc øng dông trong thùc tÕ. II - chuÈn bÞ §èi víi mçi nhãm.  Mét sè nguån s¸ng mµu nh­ ®Ìn lade, bót lade, ®Ìn phãng ®iÖn.  Mét ®Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng, ®Ìn con ®á, xanh.  1 bé läc mµu. 1 b×nh n­íc trong.  III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: KÕt hîp trong bµi C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : T¹o t×nh huèng häc tËp. Trong thùc tÕ ta ®­îc nh×n thÊy ¸nh s¸ng cã c¸c lo¹i mµu. VËy vËt nµo t¹o ra ¸nh s¸ng tr¾ng ? VËt nµo t¹o ra ¸nh s¸ng mµu ? I. Nguån ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng vµ Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu nguèn ¸nh s¸ng ¸nh s¸ng tr¾ng vµ nguån ¸nh s¸ng mµu. 1. C¸c nguån s¸ng ph¸t ra ¸nh s¸ng – Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu vµ quan s¸t nhanh vµo tr¾ng d©y tãc bãng ®Ìn ®ang s¸ng b×nh th­êng (chó ý HS tr¶ lêi, thèng nhÊt, ghi vµo vë kh«ng cho HS nh×n l©u vµo d©y tãc bãng ®Ìn ®¸ng nguån s¸ng ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng lµ s¸ng b×nh th­êng  dÔ lµm nhøc m¾t) – MÆt trêi (trõ buæi b×nh minh hoµng – Nguån s¸ng lµ g× ? Nguån s¸ng tr¾ng lµ g× ? H·y h«n) nªu vÝ dô ? – C¸c ®Ìn d©y ®èt khi nãng s¸ng b×nh th­êng. – C¸c ®Ìn èng (¸nh s¸ng l¹nh).mµu. HS ®äc tµi liÖu, ph¸t biÓu nguån ¸nh s¸ng mµu lµ g× 2. C¸c nguån s¸ng mµu. ? T×m hiÓu ®Ìn lade vµ ®Ìn lade tr­íc khi cã dßng – Nguån s¸ng mµu lµ néi tù ph¸t ra ®iÖn ch¹y qua : kÝnh cña ®Ìn mµu g× ? Khi cã dßng ¸nh s¸ng mµu. ®iÖn ®Ìn ph¸t ¸nh s¸ng mµu g× ? VÝ dô nh­ : Nguån s¸ng mµu nh­ bÕp Ngoµi ra yªu cÇu HS t×m thªm vÝ dô nguån s¸ng cñi mµu ®á, bÕp ga lo¹i tèt mµu xanh, mµu trong thùc tÕ. ®Ìn hµn : mµu xanh sÉm. Ho¹t ®éng 2 : Nghiªn cøu c¸ch t¹o ra 204 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 13. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 ¸nh s¸ng mµu b»ng tÊm läc mµu. II. C¸ch t¹o ra ¸nh s¸ng mµu b»ng tÊm läc mµu lµ tÊm kÝnh, m¶nh giÊy bãng, nhùa trong cã mµu. GV yÕu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm nh­ tµi liÖu yªu cÇu 2. ThÝ nghiÖm ghi l¹i kÕt qu¶ vµo vë. ThÝ nghiÖm 1 : ChiÕu 1 chïm s¸ng tr¾ng qua tÊm läc mµu ®á  ®­îc ¸nh s¸ng mµu ... Thay tÊm läc mµu ®á thø hai b»ng tÊm läc mµu ThÝ nghiÖm 2 : xanh ChiÕu ¸nh s¸ng ®á qua tÊm läc mµu ®á  ®­îc ¸nh s¸ng mµu... ThÝ nghiÖm 3 : Dùa vµo kÕt qu¶ thu ®­îc qua thÝ nghiÖm, yªu cÇu Thay tÊm läc mµu ®á b»ng tÊm läc HS thùc hiÖn C1 mµu xanh  ®­îc ¸nh s¸ng mµu... Thùc hiÖn nhanh : Thay tÊm läc mµu, ®á b»ng tÊm 2. C¸c thÝ nghiÖm t­¬ng tù. läc mµu xanh, ®Æt tiÕp t©m läc mµu ®á sau tÊm läc HS trao ®æi nhãm, qua c¸c thÝ nghiÖm mµu xanh. rót ra nhËn xÐt. Yªu cÇu HS so s¸nh kÕt qu¶ c¸c thÝ nghiÖm. 3. KÕt luËn : HS ph¸t biÓu  c¶ líp trao ®æi, GV chuÈn ho¸ l¹i + ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng qua tÊm läc kiÕn thøc. mµu ®­îc ¸nh s¸ng ....... – Yªu cÇu HS tr¶ lêi C2. NÕu HS kh«ng tr¶ lêi ®­îc th× gîi ý cho HS tÊm läc + ChiÕu ¸nh s¸ng mµu qua tÊm läc cïng mµu ta ®­îc ¸nh s¸ng ........ mµu ®á truyÒn ¸nh s¸ng ®á ®i qua th× cã hÊp thô + ChiÕu ¸nh s¸ng mµu qua tÊm läc ¸nh s¸ng ®á kh«ng ? kh¸c mµu ta ®­îc ¸nh s¸ng ........  TÊm läc mµu nµo th× hÊp thô ........ Ho¹t ®éng 3 : VËn dông ¸nh s¸ng mµu ®ã hÊp thô ........ ¸nh Yªu cÇu HS thùc hiÖn C3, C4,  gäi HS trung b×nh s¸ng mµu kh¸c. tr¶ lêi. III. VËn dông HS tr¶ lêi vµo vë. D. Cñng cè. - HS ph¸t biÓu vµ ghi phÇn ghi nhí, lÊy thªm vÝ dô, lµm bµi tËp SBT. - GV th«ng b¸o phÇn "cã thÓ em ch­a biÕt". E. h­íng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi - Lµm c¸c BT trong SBT TuÇn: TiÕt 58 S: Bµi 53 - sù ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng. G: I Môc tiªu 205 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 14. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 1. KiÕn thøc :  Ph¸t biÓu ®­îc kh¼ng ®Þnh : Trong chïm s¸ng tr¾ng cã chøa nhiÒu chïm s¸ng mµu kh¸c nhau.  Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ®­îc thÝ nghiÖm ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng l¨ng kÝnh ®Ó rót ra kÕt luËn : trong chïm s¸ng tr¾ng cã chøa nhiÒu chïm s¸ng mµu.  Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ®­îc thÝ nghiÖm ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng ®Üa CD ®Ó rót ra ®­îc kÕt luËn vÒ sù ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng. 2. KÜ n¨ng :  KÜ n¨ng ph©n tÝch hiÖn t­îng ph©n ¸nh s¸ng tr¾ng vµ ¸nh s¸ng mµu qua thÝ nghiÖm.  VËn dông kiÕn thøc thu thËp ®­îc gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng ¸nh s¸ng mµu nh­ cÇu vång, bong bãng xµ phßng ... d­íi ¸nh tr¨ng. 3. Th¸i ®é :  CÈn thËn, nghiªm tóc. II. ChuÈn bÞ : §èi víi mçi nhãm HS :  1 l¨ng kÝnh tam gi¸c ®Òu.  1 mµn ch¾n trªn cã khoÐt 1 khe hÑp.  1 bé tÊm läc mµu ®á, mµu xanh, nöa ®á, nöa xanh.  1 ®Üa CD. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: HS1 : Ch÷a bµi tËp 52 . 2 vµ 52 . 5 HS2 : Ch÷a bµi tËp 52 . 4 C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 T¹o t×nh huèng C1 : Nh­ SGK. C2 : Cã h×nh ¶nh mµu s¾c rÊt lung linh, ®ã lµ cÇu vång, bong bãng xµ phßng d­íi ¸nh s¸ng mµu. VËy t¹i sao l¹i cã nhiÌu s¾c ë c¸c vËt ®ã. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu viÖc ph©n tÝch mét chïm 1. ThÝ nghiÖm : s¸ng tr¾ng b»ng l¨ng kÝnh. HS ®äc tµi liÖu, tr¶ lêi vµ ghi vë . C¸c – Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu ®Ó t×m hiÓu l¨ng kÝnh ho¹t ®éng c¸ nh©n. L¨ng kÝnh lµ 1 khèi lµ g× ? trong suèt cã 3 gê song song. ThÝ nghiÖm 1 : – GV cã thÓ th«ng b¸o thªm l¨ng kÝnh lµ 1 khèi – HS lµm thÝ nghiÖm (ho¹t ®éng trong suèt vµ cã 3 gê. nhãm) 206 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 15. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 – GV yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm, quan s¸t hiÖn – KÕt qu¶ : Quan s¸t phÝa sau TK thÊy t­îng. 1 d¶i ¸nh s¸ng nhiÒu mµu. – GV yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ thÝ C1 : D¶i mµu tõ ®á, da cam, vµng, lôc, nghiÖm, NÕu nhãm nµo HS kh«ng thùc hiÖn ®­îc lam, chµm, tÝm.  GV trî gióp. – Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1. – Sau khi HS tr¶ lêi sau, GV giíi thiÖu h×nh ¶nh quan s¸t ®ùoc chôp ë (3) cuèi SGK. ThÝ nghiÖm 2 Ho¹t ®éng nhãm thÝ nghiÖm 2 HS lµm thÝ nghiÖm theo yªu cÇu. – GV yªu cÇu HS nªu hiÖn t­îng, GV chuÈn l¹i – ThÊm tÊm läc ®á kiÕn thøc. – ThÊm tÊm läc xanh HS cã nhËn xÐt g× ? – ThÊm tÊm läc ®á vµ xanh HS nªu hiÖn t­îng vµ ghi l¹i kÕt qu¶ : PhÝa sau l¨ng kÝnh vÉn thÊy mµu ®á hoÆc xanh ; NhËn xÐt : ¸nh s¸ng mµu qua l¨ng kÝnh Yªu cÇu HS tr¶ lêi C3, C4 vÉn gi÷ nguyªn mµu ®ã. HS trao ®æi, thèng nhÊt vµ ghi vë : C3 : ý 2. C4 : ¸nh s¸ng tr¾ng qua l¨ng kÝnh ®­îc ph©n tÝch thµnh d¶i mµu  ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng l¨ng kÝnh. –Yªu cÇu 3 HS rót ra kÕt luËn. 3. KÕt luËn : Ghi vë HS lÇn l­ît ph¸t biÓu trao ®æi thèng nhÊt vµ ghi vë. ThÝ nghiÖm C5 : Trªn ®Üa CD cã nhiÒu d¶i mµu tõ Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu sù ph©n tÝch mét chïm ¸nh ®á ®Õn tÝm. s¸ng tr¾ng b»ng sù ph¶n x¹ trªn ®Üa CD C6 : – Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm vµ tr¶ lêi C5 – ¸nh s¸ng chiÕu tíi ®Üa CD lµ ¸nh Tr¶ lêi C6 s¸ng tr¾ng – ¸nh s¸ng tõ ®Üa CD ®Õn m¾t ta lµ ¸nh s¸ng mµu (®á  tÝm) – ¸nh s¸ng qua ®Üa CD  ph¶n x¹ l¹i lµ nh÷ng chïm ¸nh s¸ng mµu  thÝ nghiÖm 3 còng lµ thÝ nghiÖm HS kÕt luËn vÒ hiÖn t­îng g× trong bµi ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng Gäi 3 HS tr¶ lêi. III. KÕt luËn: SGK Ho¹t ®éng IV : VËn dông IV. VËn dông – Yªu cÇu HS tr¶ lêi C7 C7 : Kh«ng thÓ coi c¸ch dïng tÊm läc – Yªu cÇu HS lµm C8 mµu nh­ c¸ch ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng 207 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 16. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Chó ý thÝ nghiÖm ®ßi hái HS ph¶i khÐo lÐo. thµnh ¸nh s¸ng mµu GV gîi ý cho HS thÊy : Gi÷a kÝnh vµ n­íc t¹o C8 : HS lµm thÝ nghiÖm nªu kÕt qu¶ thµnh gê cña l¨ng kÝnh C9 Bong bãng xµ phßng, v¸ng dÇu .... HS nªu thªm mét vµi hiÖn t­îng vÒ sù ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng. – Yªu cÇu HS tæng hîp kiÕn thøc trong bµi (2 HS) D. Cñng cè : Cho HS ®äc ghi nhí Cã mÊy c¸ch ®Ó ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng ? E. H­íng dÉn vÒ nhµ – Quan s¸t hiÖn t­îng ¸nh s¸ng qua bÓ c¸ ®ùng n­íc tr¾ng – Lµm bµi tËp 53 – 54.1  53, 54.4. TuÇn: TiÕt 58 S: Bµi 53- Sù ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng G: I. Môc tiªu: - Ph¸t biÓu ®­îc kh¼ng ®Þnh: Trong chïm ¸nh s¸ng tr¾ng cã chøa nhiÒu chïm ¸nh s¸ng mµu kh¸c nhau. - Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ®­îc thÝ nghiÖm ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng l¨ng kÝnh ®Ó rót ra kÕt luËn. - Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ®­îc thÝ nghiÖm ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng ®Üa CD ®Ó rót ra kÕt luËn nh­ trªn. - RÌn luyÖn kü n¨ng lµm thÝ nghiÖm. - Gi¸o dôc th¸I ®é nghiªm tóc trong häc tËp, II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. - Gi¸o viªn chuÈn bÞ cho mçi nhãm: + 1 l¨ng kÝnh tam gi¸c ®Òu. + 1 mµn ch¾n cã khoÐt khe hÑp. + 1 bé tÊm läc. + 1 ®Ìn ph¸t ¸nh s¸ng tr¾ng. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p trùc quan + VÊn ®¸p. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: 1. H·y kÓ tªn mét sè nguån ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng, 1 sè nguån ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu? 208 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 17. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: Lµm thÝ nghiÖm ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng I. Ph©n tÝch chïm ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng l¨ng kÝnh. b»ng l¨ng kÝnh. 1. ThÝ nghiÖm 1: - GV giíi thiÖu vÒ l¨ng kÝnh ( lµ mét khèi chÊt trong suèt cã d¹ng h×nh l¨ng trô tam gi¸c ) - HS ®äc SGK ®Ó n¾m ®­îc c¸ch lµm TN1. - GV yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm 1 ®Ó: + Quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra. + M« t¶ h×nh d¹ng quan s¸t ®­îc. - GV cã thÓ ®Æt c©u hái ®Þnh h­íng ®Ó HS quan s¸t. ? ¸nh s¸ng chiÕu ®Õn l¨ng kÝnh lµ ¸nh s¸ng g×? ? ¸nh s¸ng mµ ta kh«ng thÊy sau l¨ng kÝnh lµ ¸nh s¸ng g×? - Sau khi quan s¸t HS tr¶ lêi C1. C1: D¶i mµu cã nhiÒu mµu n»m s¸t nhau. §á, da cam, vµng, lôc, lam, chµm, tÝm. 2. ThÝ nghiÖm 2: C2 : - HS lµm thÝ nghiÖm 2a SGK. *ThÝ nghiÖm 2a: - GV h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm theo c¸c b­íc: - Khi ch¾n khe b»ng tÊm läc ®á th× ta + T×m hiÓu môc ®Ých thÝ nghiÖm. thÊy cã v¹ch ®á, b»ng tÊm läc xanh cã + Dù ®o¸n kÕt qu¶ thu ®­îc khi ch¾n chïm s¸ng v¹ch xanh, hai v¹ch kh«ng n»m cïng b»ng tÊm läc ®á, xanh. mét chç. + Quan s¸t vµ kiÓm tra dù ®o¸n. + Tr¶ lêi C2 * ThÝ nghiÖm 2b: - GV l­u ý: Khi dïng tÊm läc mµu ®á, v¹ch mµu ®á - Khi ch¾n khe b»ng tÊm läc nöa trªn ®á, s¸ng râ nhÊt, khi dïng tÊm läc mµu xanh, v¹ch mµu nöa d­íi xanh thÊy ®ång thêi 2 v¹ch lÖch xanh râ nhÊt nh­ng vÞ trÝ v¹ch mµu xanh lÖch khái nhau. vÞ trÝ v¹ch mµu ®á. - GV h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm 2b. + Nªu môc ®Ých thÝ nghiÖm: ThÊy râ sù ng¨n c¸ch gi÷a d¶i mµu ®á vµ d¶i mµu xanh. + Nªu c¸ch lµm thÝ nghiÖm. + Quan s¸t vµ m« t¶ thÝ nghiÖm. - HS lµm thÝ nghiÖm 2b. - Sau khi hoµn thµnh TN HS tr¶ lêi C3, C4. C3 : - ý kiÕn 1 sai. - ý kiÕn 2 ®óng C4: Tr­íc l¨ng kÝnh l¸ ¸nh s¸ng tr¾ng, HS nªu KL - SGK/140 sau l¨ng kÝnh lµ d¶i nhiÒu mµu. H§ 2: T×m hiÓu sù ph©n tÝch mét chïm s¸ng 3. KÕt luËn: SGK/140. 209 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 18. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 tr¾ng b»ng ®Üa CD. II. Ph©n tÝch mét chïm s¸ng tr¾ng - HS lµm TN3: Quan s¾tmtj ghi ®Üa CD - HS tr¶ lêi C5, C6. b»ng sù ph¶n x¹ trªn ®Üa CD. 1. ThÝ nghiÖm 3: C5: Nh×n theo ph­¬ng nµy cã ¸nh s¸ng mµu vµng. Nh×n theo ph­¬ng kh¸c cã ¸nh s¸ng mµu kh¸c. C6: ¸nh s¸ng chiÕu ®Õn ®Üa CD lµ ¸nh s¸ng tr¾ng. Tuú theo ph­¬ng nh×n ta cã thÓ thÊy ¸nh s¸ng tõ ®Üa CD ®Õn m¾t cã mµu nµy hay mµu kh¸c. - HS rót ra kÕt luËn. 2. Kªt luËn: H§ 3: KÕt luËn chung. SGK/140. ? Cã mÊy c¸ch ph©n tÝch chïm ¸nh s¸ng tr¾ng? ( Cã 2 c¸ch: B»ng l¨ng kÝnh vµ b»ng ®Üa CD ) III. KÕt luËn chung. - Tõ ®ã HS rót ra kÕt luËn. SGK/141. H§ 4: VËn dông. HS lµm C7, C9. IV. VËn dông. - GV nªu c©u vÒ nhµ lµm C9. C7: Cã C9: Nh×n vµo bong bãng xµ phßng D. Cñng cè. - H·y nªu mét sè c¸ch ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng? E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Häc bµi. - Lµm C8 + bµi tËp trong SBT. TuÇn: TiÕt 59 S: Bµi 54- Sù trén c¸c ¸nh s¸ng mµu G: i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc  Tr¶ lêi ®­îc c©u hái, thÕ nµo lµ sù trén hai hay nhiÒu ¸nh s¸ng mµu víi nhau.  Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch ®­îc thÝ nghiÖm trén c¸c ¸nh s¸ng mµu.  Dùa vµo quan s¸t, cã thÓ m« t¶ ®­îc mµu cña ¸nh s¸ng mµ ta thu ®ù¬c khi trén hai hay nhiÒu mµu víi nhau.  Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái : Cã thÓ trén ®­îc ¸nh s¸ng tr¾ng hay kh«ng ? Cã thÓ trén ®­îc “¸nh s¸ng ®en” hay kh«ng ? 2. KÜ n¨ng : 210 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 19. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó t×m ra qui luËt trªn mµu ¸nh s¸ng.  3. Th¸i ®é :  Nghiªm tóc, cÈn thËn. II - ChuÈn bÞ.  1 ®Ìn chiÕu cã 3 cöa sæ vµ 2 g­¬ng ph¼ng  1 bé c¸c tÊm läc mµu (®á, lôc, lam) vµ cã tÊm ch¾n s¸ng.  1 mµn ¶nh.  1 gi¸ quang häc. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: HS 1 : Ch÷a bµi tËp 53 – 54 . 1 vµ bµi 53 – 54 . 4 HS 2 : T¹o t×nh huèng : nh­ SGK C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 T×m hiÓu kh¸i niÖm sù trén c¸c ¸nh s¸ng mµu H­íng dÉn HS ®äc tµi liÖu, quan s¸t thÝ nghiÖm ®Ó KÕt luËn : Trén ¸nh s¸ng mµu lµ chiÕu 2 tr¶ lêi c©u hái : hoÆc nhiÒu chïm s¸ng mµu ®ång thêi lªn – Trén c¸c ¸nh s¸ng mµu lµ g× ? – ThiÕt bÞ trén mµu cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ? T¹i cïng 1 chç trªn 1 tÊm mµn ch¾n mµu tr¾ng. sao cã 3 cöa sæ ? T¹i sao c¸c cöa sæ cã tÊm läc ? GV yªu cÇu 2 - 3 HS tr×nh bµy. – HS ®äc tµi liÖu tr¶ lêi c©u hái – Tr×nh bµy cÊu t¹o thÝ nghiÖm. Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu kÕt qu¶ cña sù ThÝ nghiÖm 1 – HS l¾p 2 tÊm läc vµo cöa sæ 2 < 4 : trén hai ¸nh s¸ng mµu. + Mµu ®á víi mµu lôc thu ®ùoc ¸nh s¸ng – Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu vµ bè trÝ thÝ nghiÖm  mµu... nhËn xÐt ¸nh s¸ng trªn mµn ch¾n. + Mµu tÝm víi mµu xanh thu ®­îc ¸nh s¸ng mµu ... + Mµu ®á víi mµu tÝm thu ®­îc mµu ... – HS lµm thÝ nghiÖm vµ nhËn xÐt kh«ng trén ®­îc ¸nh s¸ng mµu ®en. – Cã khi nµo thu ®­îc “¸nh s¸ng mµu ®en”. Lµm – KÕt luËn thÝ nghiÖm ®Ó chøng minh thªm. – Khi trén 2 ¸nh s¸ng ta ®­îc ¸nh s¸ng – Yªu cÇu HS nhËn xÐt. mµu kh¸c. – Khi kh«ng cã ¸nh s¸ng th× ta thÊy tèi (thÊy mµu ®en)  Kh«ng cã “¸nh s¸ng 211 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 20. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 mµu ®en . Ho¹t ®éng 4 : T×m hiÓu trén ba ¸nh s¸ng 1. ThÝ nghiÖm 2 mµu víi nhau ®Ó ®­îc ¸nh s¸ng mµu – §Ó 3 tÊm läc vµo ba cöa sæ – Di chuyÓn mµn høng ¸nh s¸ng : tr¾ng + §Ó gÇn thÊy 3 mµu ... GV h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm 2 + Khi nµo trªn mµn høng kh«ng cßn 3 mµu riªng biÖt, mµu trªn mµn ch¾n lµ mµu ... – Sau ®ã thay bé ba tÊm läc kh¸c råi nhËn 2. KÕt luËn . Trén 3 ¸nh s¸ng mµu víi nhau th× thu xÐt. ®­îc ¸nh s¸ng mµu tr¾ng. VËn dông: Ho¹t ®éng 5 : VËn dông. C3 : – GV chuÈn bÞ tr­íc tÊm b×a cho HS thùc hiÖn. – HoÆc dïng con quay, t« mµu rßi quay nhanh con quay  nhËn xÐt mµu trªn con quay. – HS nhËn xÐt kÕt qu¶, gi¶i thÝch. – HS cã thÓ kh«ng gi¶i thÝch ®­îc, GV cã thÓ th«ng b¸o ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t cßn l­u l¹i trong m¾t trong 1/24 S, do ®ã c¸c ¸nh s¸ng mµu ®ã t¹o thµnh sù trén mµu trong m¾t. D. Cñng cè : – GV th«ng b¸o cho HS cã thÓ em ch­a biÕt – Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn vÒ kiÕn thøc trong bµi (3 HS) Ghi nhí : Ghi vë E. H­íng dÉn vÒ nhµ : + Häc phÇn ghi nhí + Lµm bµi tËp SBT TuÇn: TiÕt 60 S: Bµi 55: Mµu s¾c c¸c vËt d­íi ¸nh s¸ng tr¾ng G: vµ d­íi ¸nh s¸ng mµu. i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc 212 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản