Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC.

Chia sẻ: Abcdef_30 Abcdef_30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
200
lượt xem
10
download

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.MỤC TIÊU: Tự ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của toàn bộ chương I. Vận dụng được những kiến thức và kĩ năng để giải các bài tập trong chương I. B.ĐỒ DÙNG: Bảng phụ. C.PHƯƠNG PHÁP: -GV tổ chức các hoạt động tự lực của từng cá nhân HS và trao đổi, thảo luận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC.

  1. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC. A.M ỤC TIÊU: Tự ôn tập v à t ự kiểm tra đ ư ợc những yêu c ầu về kiến th ức và kĩ năng của to àn b ộ ch ương I. Vận dụng đ ư ợc những kiến thức v à kĩ năng để giải các bài t ập trong ch ương I. B .ĐỒ DÙNG: B ảng phụ. C .PHƯƠNG PH ÁP: -GV t ổ chức các hoạt động tự lực của từng cá nhân HS v à trao đ ổi, thảo luận trong cả lớp. –GV kiểm tra phần chuẩn bị của HS v à qua đó đ ặc biệt lưu ý nh ững kiến thức v à kĩ năng m à HS chưa vững. -HS trao đ ổi , thảo luận những suy nghĩ v à hi ểu biết ri êng c ủa m ình -GV là người khẳng định cuối cùng. -Vận dụng làm bài tập tổng hợp. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
  2. *H. Đ.1: TR ÌNH BÀY VÀ TRAO ĐỔI KẾT QUẢ Đ Ã C HUẨN BỊ. -GV yêu c ầu lớp phó học tập - Lớp phó học tập báo cáo báo cáo tình hình chu ẩn bị vi ệc chuẩn bị b ài ở n hà của bài ở nh à c ủa các bạn trong c ác b ạn trong lớp. lớp. - HS trình bày câu tr ả lời của -G ọi HS đ ọc phần chuẩn bị p hần tự kiểm tra. HS khác bài ở nh à c ủa m ình đối với lắng nghe, nhận xét, bổ sung. mỗi câu của phần tự kiểm - HS lưu ý s ửa chữa nếu sai. tra. -GV đánh giá ph ần chuẩn bị bài c ủa HS, nhấn mạnh một s ố điểm cần chú ý... *H. Đ.2: VẬN DỤNG -GV cho 1 2.C. 13.B. 14.D. 15.A. HS trả lời 1 6.D. phần câu 1 7.Tóm tắt: U=12V; R 1nt R 2 ; I=0,3A; R1 //R 2 ; I/=1,6A; hỏi vận
  3. dụng từ câu R 1 =?; R 2 =? 12 đ ến 16, B ài giải: U 12V yêu c ầu có R1ntR2  R1  R2    40(1) I 0,3 A R .R U 12V gi ải thích R1 // R2  Rtd  1 2    7,5  R1.R2  300(2) R1  R2 I  1, 6 A  R1  30; R2  10(hoac : R1  10; R2  30) c ho các 1 8. a) B ộ phận chính của những dụng cụ đốt c ách lựa n óng bằng điện đều l àm b ằng dây dẫn có điện c h ọn. t rở suất lớn để đoạn dây n ày có đi ện trở lớn. Khi có dòng điện chạy qua th ì nhi ệt lư ợng toả -Yêu c ầu cá r a ở d ây dẫn đ ư ợc tính bằng Q=I2 .R.t mà dòng đi ện chạy qua dây dẫn v à nhân HS d ây n ối từ ổ cắm đến dụng cụ điện bằng nhau hoàn thành d o đó hầu nh ư nhiệt lư ợng chỉ toả ra ở đoạn c âu 17; 18 - d ây d ẫn n ày mà không to ả ra ở dây nối bằng G ọi lên đ ồng (có điện trở suất nhỏ do đó có điện trở bảng chữa. n h ỏ). b )Khi ấ m hoạt động b ình thư ờng thì hiệu điện t h ế là 220V và công suất điện là 1 000W →Đi ện trở của ấm khi đó là
  4. R =U2/P=220/1000 Ω=48,4Ω.  .l 1,1.106.2 2 l m  0, 045.106 m2 R  . S   S R 48, 4 c ) Từ: d2 S  .  d  0, 24mm. 4 Đư ờng kính tiết diện l à 0,24mm. *H. Đ.3: H.D.V.N: - Ôn t ập toàn bộ ch ương I. -GV hư ớng dẫn b ài 19, 20. R ÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................. .........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản