intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 14

Chia sẻ: Cinny Cinny | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
127
lượt xem
54
download

Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai mươi năm đầu của thế kỷ XX, ổn định kết cấu công trình ngầm chủ yếu dựa vào lý thuyết áp lực cổ điển, lý thuyết này cho rằng: lực tác dụng lên kết cấu gia có chủ yếu là trọng lượng của đất đá xung quanh công trình. Do công trình ngầm ngày càng được thi công sâu trong lòng đất nên lý thuyết trên không còn phù hợp và đã xuất hiện lý thuyết áp lực tự do, lý thuyết này cho rằng sự sụt lở của vùng địa chất xung quanh là do phát sinh áp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ học kết cấu công trình ngầm 14

 1. Khíp tr−ît lµ khíp nèi cho phÐp hai ®äan khung nèi víi nhau cã thÓ tr−ît lång vµo nhau (hay tr−ît chång lªn nhau) mét ®o¹n x¸c ®Þnh. Khíp tr−ît ®−îc t¹o nªn theo nguyªn lý ma s¸t nªn cßn gäi lµ khíp ma s¸t vµ trong thùc tÕ cã kh¸ nhiÒu d¹ng kh¸c nhau (H×nh ). Khíp tr−ît h¹n chÕ hay còng cßn gäi lµ khíp linh ho¹t h¹n chÕ th−êng ®−îc sö dông khi khung thÐp ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp ch÷ I; hai ®o¹n khung ®−îc kÕt nèi trong hép tr−ît víi ®o¹n ®−êng tr−ît kho¶ng 200 ®Õn 400mm (®−¬ng nhiªn còng cã tr−êng hîp ®Õn 600mm, song khi ®ã kh¶ n¨ng chèng uèn cña khung bÞ gi¶m ®i). Khíp tr−ît th−êng ®−îc sö dông cho c¸c khung chèng thÐp t¹i c¸c ®−êng lß trong ngµnh má khi gÆp c¸c tr−êng hîp khèi ®¸ cã biÕn d¹ng lín (vÝ dô gÇn khu vùc khai th¸c, lß chuÈn bÞ) hoÆc trong x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm, khi trong khèi ®¸ xuÊt hiÖn biÕn d¹ng dÎo. Khung chèng cã khíp tr−ît hay ma s¸t th−êng ®−îc gäi lµ khung tr−ît, khung ma s¸t hay khung chèng linh ho¹t kÝch th−íc. khíp tr−ît nèi b»ng g«ng thÐp trßn g«ng thÐp trßn cã mãc kÐo Khíp tr−ît g«ng b»ng thÐp tÊm, b¾t vÝt hoÆc cµi then khíp ma s¸t, sö dông thÐp g«ng trßn tÊm víi b¶n ®Öm ®óc, c¸n tr−íc NQP/CHCTN 78
 2. Khíp tr−ît cµi then khíp tr−ît h¹n chÕ, Hép tr−ît Gerlach, khung thÐp ch÷ I theo Gimm 1959 H−íng dÞch chuyÓn chÝnh S¬ ®å m« pháng tÝnh n¨ng cña khung chèng thÐp ba thanh (hai khíp) linh ho¹t kÝch th−íc Theo Schuermann 1963 NQP/CHCTN 79
 3. VÞ trÝ khíp hîp lý thuú thuéc vµ h−íng t¸c ®éng cña ¸p lùc, theo Voss 1962 H−íng ¸p lùc Ho¹t ®éng cña khíp khi ¸p lùc lÖch Khíp xoay lµ mèi nèi cho phÐp kÕt cÊu cã thÓ xoay quanh khíp ë møc ®é nhÊt ®Þnh. Khung chèng cã khíp xoay, th−êng gäi ng¾n lµ khung chèng khíp cã thÓ biÕn h×nh hay khung chèng linh ho¹t h×nh d¹ng, nghÜa lµ cã thÓ tù ®iÒu khiÓn ®Ó thÝch øng víi biÕn d¹ng cña khèi ®¸ mµ Ýt g©y ra biÕn d¹ng trong tõng ®o¹n cña khung. Khung chèng cµng nhiÒu khíp th× c¸c ®o¹n cµng ng¾n vµ t¸c ®éng g©y uèn cµng nhá. Tuy nhiªn sè l−îng khíp còng cã giíi h¹n vµ th−êng kh«ng qu¸ 3. Khi sö dông nhiÒu khíp h¬n sÏ cã thÓ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng nguy hiÓm lµ ba khíp nµo ®ã cã thÓ n»m trªn mét ®−êng th¼ng, trong qu¸ tr×nh biÕn d¹ng, dÉn ®Õn khung mÊt æn ®Þnh. Th«ng th−êng khi sö dông khung d¹ng khíp bao giê còng cã mét khíp trªn nãc, cã thÓ ®−îc bè trÝ chÝnh gi÷a nãc ®−êng hÇm vµ t¹i vÞ trÝ n»m gi÷a nãc vµ s−ên ®−êng hÇm. Khung chèng khíp bèn ®o¹n, th−êng cã d¹ng ®èi xøng, cã thªm hai khíp phÝa s−ên ®−êng hÇm, ®Ó nèi ®o¹n khung nãc hay xµ nãc víi c¸c cét. D¹ng NQP/CHCTN 80
 4. khung kh«ng ®èi xøng th−êng chØ cã thªm mét hoÆc kh«ng cã khíp s−ên, ngoµi khíp nãc. Th«ng th−êng c¸c khíp (lµm b»ng thanh gç cøng, dµi) còng cã vai trß lµm th×u däc, liªn kÕt c¸c khung riªng rÏ víi nhau. khíp nèi b¾t vÝt C¸c lo¹i khíp thÐp, chèt cøng khíp nèi hai chèt C¸c lo¹i khíp thÐp trßn, dêi NQP/CHCTN 81
 5. Mét sè khung khíp sö dông trong khai th¸c má cã th×u däc Nh»m ph¸t huy nh÷ng −u ®iÓm vµ kh¾c phôc c¸c h¹n chÕ cña c¸c lo¹i khung víi c¸cd¹ng khíp nèi kh¸c nhau ®· xuÊt hiÖn ý t−ëng vÒ mét lo¹i khung v¹n n¨ng Khung chèng v¹n n¨ng vµ d¹ng mèi nèi L¾p dùng. Khung thÐp h×nh ®−îc l¾p dùng ngay sau khi t¹o ra kho¶ng trèng ngÇm. C¸c trang bÞ hç trî nh− sµn c«ng t¸c, gi¸ l¾p dùng ®−îc chÕ t¹o vµ sö dông ®Ó cã thÓ l¾p dùng nhÑ nhµng, ngay c¶ khi c¸c ®o¹n khung dµi vµ nÆng. Còng v× vËysè l−îng c¸c mèi nèi kh«ng cÇn thiÕt sÏ ®−îc gi¶m ®i . NQP/CHCTN 82
 6. §Ó t¹o ra ®é cøng v÷ng cho hÖ khung däc theo trôc c«ng tr×nh ngÇm ®−îc t¹o nªn nhê c¸c kÕt cÊu v¨ng vµ gi»ng. V¨ng vµ gi»ng kh«ng chØ gi÷ cho c¸c khung thÐp cã thÓ æn ®Þnh mµ cã kh¶ n¨ng chÞu nÐn, kÐo ngay c¶ khi kh«ng phun v÷a hoÆc chÌn. Th«ng th−êng c¸c v¨ng gç cã kh¶ n¨ng chÞu nÐn, cßn c¸c gi»ng thÐp tÊm hoÆc trßn cã kh¶ n¨ng chÞu kÐo. Còng cÇn l−u ý r»ng, t¹i c«ng tr−êng cã khi sö dông ph−¬ng ph¸p hµn ®Ó kÕt nèi c¸c khung thÐp, nh−ng còng cÇn nhËn thøc r»ng qua ®ã sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lo¹i thÐp chÊt l−îng cao ®· qua qu¸ tr×nh t«i, ñ. V× vËy, trong ®iÒu kiÖn cho phÐp nªn chuÈn bÞ hay ®Æt mua s½n c¸c kÕt cÊu thÐp cã c¶ hai chøc n¨ng gi»ng vµ v¨ng. Khi sö dông khung thÐp kÕt hîp víi bª t«ng phun, c¸c kÕt cÊu gi»ng vµ v¨ng b»ng thÐp cã thÓ th¸o ®Ó sö dông l¹i sau kháang thêi gian nhÊt ®Þnh. ¦u ®iÓm vÒ kh¶ n¨ng chÞu t¶i ngay cña khung thÐp sÏ ®−îc khai th¸c, nÕu nh− kÞp thêi ®Öm ®−îc tèt c¸c ch©n khung. Nãi chung c¸c ch©n khung thÐp cã thÓ ®Öm b»ng gç tµ vÑt, c¸c tÊm gç cøng hoÆc chÝnh b»ng c¸c ®o¹n ng¾n thÐp h×nh. Khung thÐp còng cã thÓ ®−îc ch«n s©u vµo khãi ®¸. TiÕp xóc víi khèi ®¸ cã thÓ ®¹t ®−îc b»ng c¸ch chÌn, nªm hoÆc kÝch Ðp khung vÒ phÝa khèi ®¸. Tuy nhiªn trong thùc tÕ cho thÊy ë c¸c má hÇm lß nÕu chØ sö dông nªm gç còng nh− chÌn b»ng ®¸ ®· kh«ng t¹o nªn tiÕp xóc ®Òu trªn toµn bé chiÒu dµi khung thÐp, g©y ra øng suÊt tËp trung. TiÕp xóc tèt nhÊt ®¹t ®−îc khi sö dông bª t«ng phun t¹o liªn kÕt gi÷a khèi ®¸ vµ khung thÐp. Trªn h×nh cho thÊy c¸c kh¶ n¨ng kÕt hîp sö dông khung thÐp vµ bª t«ng phun còng nh− nbª t«ng phun sîi thÐp. §−¬ng nhiªn ph−¬ng thøc nµy hiÖn t¹i míi chØ ®−îc sö dông trong x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm d©n dông vµ c«ng nghiÖp. NQP/CHCTN 83

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản