intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 10

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

352
lượt xem
201
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình : đánh giá tác động môi trường part 10', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 10

 1. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U V Ă N B N B ÁO CÁO Y B AN NH ÂN DÂN C P H UY N N Ơ I T H C H I N D Á N V N I D UNG Q UY T ð N H P H Ê DUY T B Á O CÁO ð ÁNH G IÁ TÁC ð N G MÔ I TR Ư N G (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ………….(l)………… ð c l p - T do - H nh phúc S :………… V/v báo cáo n i dung Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác (ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . . ñ ng môi trư ng c a D án .......(2)............ Kính g i: .................................(3)....................................(*) Th c hi n các quy ñ nh v b o v môi trư ng,……….(1)…….. xin báo cáo quý y ban v vi c th c hi n D án……..(2)……… c a chúng tôi ñã ñư c…….(4)……….. c p Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (xin g i kèm theo ñây b n sao c a Quy t ñ nh này). ……(1)….. xin báo cáo ñ quý y ban bi t, ñ ng th i r t mong nh n ñư c s quan tâm, t o ñi u ki n c a quý y ban trong quá trình tri n khai D án. Nơi nh n: ............(5)........... - Như trên; - (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) - Lưu ...... Ghi chú: * Trư ng h p D án n m trên ñ a bàn c a nhi u huy n thì ph i g i cho t t c các huy n ñó. (1) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án ; (2) Tên d án; (3) y ban nhân dân c p huy n; (4) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án; (5) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án. 154
 2. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U B N TÓM T T B Á O CÁO ð ÁNH G IÁ TÁC ð N G MÔ I TR Ư N G (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) I . THÔ NG TIN CHUNG 1.1. Tên d án: (ñúng như tên trong báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo ñ u tư) 1.2. Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án: 1.3. ð a ch liên h c a cơ quan, doanh nghi p ch d án: 1.4. Ngư i ñ ng ñ u cơ quan, doanh nghi p ch d án: 1.5. Phương ti n liên l c v i cơ quan, doanh nghi p ch d án: (s ñi n tho i, s Fax, E- mail….). I I. ð A ð I M T H C H I N D ÁN Mô t v trí ñ a lý (t a ñ , ranh gi i) c a ñ a ñi m th c hi n d án kèm theo sơ ñ minh ho c ch rõ các ñ i tư ng t nhiên (sông ngòi, ao h , ñư ng giao thông….), các ñ i tư ng v kinh t - xã h i (khu dân cư, khu ñô th ; cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích l ch s …) và các ñ i tư ng khác xung quanh khu v c D án. I II. QU Y MÔ S N X U T , K INH DO ANH Nêu tóm lư c v quy mô/công su t s n xu t; công ngh s n xu t I V. CÁC TÁC ð N G MÔ I T R Ư NG 4.1. Các lo i ch t th i phát sinh 4.1.1. Khí th i: 4.1.2. Nư c th i: 4.1.3. Ch t th i r n: 4.1.4. Ch t th i khác: (ð i v i m i lo i ch t th i ph i nêu ñ y ñ các thông tin v : ngu n phát sinh, t ng lư ng phát sinh trên m t ñơn v th i gian, thành ph n ch t th i và hàm lư ng/n ng ñ c a t ng thành ph n). 4.2. Các tác ñ ng khác Nêu tóm t t các tác ñ ng do: s xói mòn, trư t, s t, l , lún ñ t; s xói l b sông, b su i, b h , b bi n; s b i l ng lòng sông, lòng su i, lòng h ; s thay ñ i m c nư c m t, nư c ng m; xâm nh p m n; xâm nh p phèn; s bi n ñ i vi khí h u; s suy thoái các thành ph n môi trư ng; s bi n ñ i ña d ng sinh h c và các y u t khác. V . B I N P H ÁP G I M T H I U T ÁC ð N G TIÊU C C 155
 3. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 5.1. X lý ch t th i - M i lo i ch t th i phát sinh ñ u ph i có kèm theo bi n pháp x lý tương ng, thuy t minh v m c ñ kh thi, hi u su t/hi u qu x lý. Trong trư ng h p không th có bi n pháp ho c có nhưng khó kh thi trong khuôn kh c a D án ph i nêu rõ lý do và có ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t, quy t ñ nh. - Ph i có ch ng minh r ng, sau khi áp d ng bi n pháp thì các ch t th i s ñư c x lý ñ n m c nào, có so sánh, ñ i chi u v i các tiêu chu n, quy chu n, quy ñ nh hi n hành. Trư ng h p không ñáp ng ñư c yêu c u quy ñ nh thì ph i nêu rõ lý do và có nh ng ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t, quy t ñ nh. 5.2. Gi m thi u các tác ñ ng khác M i lo i tác ñ ng phát sinh ñ u ph i có kèm theo bi n pháp gi m thi u tương ng, thuy t minh v m c ñ kh thi, hi u su t/hi u qu x lý. Trong trư ng h p không th có bi n pháp ho c có nhưng khó kh thi trong khuôn kh c a D án thì ph i nêu rõ lý do và có ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t, quy t ñ nh. V I. CAM K T T H C H I N Cam k t v vi c th c hi n các bi n pháp x lý ch t th i, gi m thi u các tác ñ ng khác nêu trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng; cam k t x lý ñ t các tiêu chu n, quy chu n hi n hành v môi trư ng; cam k t th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng khác theo quy ñ nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. Ch d án (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) 156
 4. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U B ÁO CÁ O V K H O C H XÂY L P C ÁC CÔ NG TRÌNH X L Ý VÀ B O V M Ô I TR Ư N G (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….(l)………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S :………… (ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . . Kính g i:……(2)………… K H O C H XÂY L P C ÁC CÔ NG TRÌNH X LÝ VÀ B O V M Ô I TR Ư N G c a D á n …. . ………(3 )… ……… …. . 1. ð a ñi m th c hi n d án:………………………………………………………….. 2. Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án:…………………………………………….. ð a ch liên h :……………………………………………………………. ði n tho i:……………….., Fax:……………………., E-mail:…………… 3. Tên cơ quan, doanh nghi p th c hi n xây l p các công trình:……………………… ð a ch liên h :……………………………………………………………. ði n tho i:……………….., Fax:……………………., E-mail:…………… 4. K ho ch xây l p các công trình x lý và b o v môi trư ng (nêu chi ti t ti n ñ th c hi n; th i gian hoàn thành kèm theo thi t k chi ti t c a công trình): 4.1. Các công trình x lý nư c th i: 4.2. Các công trình x lý khí th i: 4.3. Các công trình x lý ch t th i r n: 4.4. Các công trình x lý và b o v môi trư ng khác: 5. ð xu t, ki n ngh v vi c ñi u ch nh, thay ñ i n i dung, bi n pháp b o v môi trư ng ñã ñư c phê duy t (n u có, nêu rõ c th nh ng n i dung ñi u ch nh, thay ñ i; phân tích, ñánh giá kh năng ñáp ng các yêu c u v b o v môi trư ng c a s ñi u ch nh, thay ñ i này). Nơi nh n: ............(4)........... - Như trên; - (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) - Lưu ...... Ghi chú: (1) Tên cơ quan có, doanh nghi p ch d án ; (2) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án; (3) Tên d án; (4) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án. 157
 5. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U B ÁO CÁO K H O C H V N H ÀNH TH N G H I M C ÁC CÔ NG TRÌNH X L Ý VÀ B O V M Ô I TR Ư NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ………….(l)………… ð c l p - T do - H nh phúc S :………… (ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . . Kính g i:……………….……(2)…………………. K H O C H V N H ÀNH TH N G H I M C Ô NG T RÌNH X L Ý VÀ B O V M Ô I TR Ư N G c a D á n … …. . …… …( 3)… …… …… … …. 1. ð a ñi m th c hi n d án:………………………………………………………….. 2. Tên cơ quan, ch d án:…………………………………………….. ð a ch liên h :……………………………………………………………. ði n tho i:……………….., Fax:……………………., E-mail:…………… 3. Tên cơ quan ñư c thuê th c hi n ño ñ c, phân tích v môi trư ng: (trư ng h p có thuê) ð a ch liên h :……………………………………………………………. ði n tho i:……………….., Fax:……………………., E-mail:…………… 4. Th i gian d ki n th c hi n v n hành th nghi m:………………………… 5. K ho ch ño ñ c, l y m u và phân tích v môi trư ng: - Thi t b ño ñ c, l y m u và phân tích - Phương pháp ño ñ c, l y m u và phân tích - V trí các ñi m ño ñ c, l y m u (sơ ñ kèm theo) - S l n ño ñ c, l y m u và phân tích - Thông s ño ñ c, l y m u và phân tích Nơi nh n: ............(4)........... - Như trên; - (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) - Lưu ...... Ghi chú: (1) Tên cơ quan có, doanh nghi p ch d án ; (2) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án; (3) Tên d án; (4) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án. 158
 6. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U B Á O CÁO V V I C H OÀN THÀNH CÁC N I D UNG C A B ÁO CÁO VÀ YÊU C U C A Q UY T ð N H P HÊ DUY T B Á O CÁO ð ÁNH G IÁ TÁC ð N G MÔ I TR Ư N G (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….(l)………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S :………… (ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . . Kính g i:……………….……(2)…………………. M U B Á O CÁO V V I C H OÀN THÀNH CÁC N I D UNG C A B ÁO CÁO VÀ YÊU C U C A Q UY T ð N H P HÊ DUY T B Á O CÁO ð ÁNH G IÁ TÁC ð N G MÔ I TR Ư N G c aD á n … …. . …… …… ……… …… ……. . 1. ð a ñi m th c hi n d án: 2. Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án: ð a ch liên h : ði n tho i:……………….., Fax:……………………., E-mail:…………… 3. Tên cơ quan ñư c thuê th c hi n ño ñ c, phân tích v môi trư ng: (n u có) ð a ch liên h : ði n tho i:……………….., Fax:……………………., E-mail:…………… 4. Th i gian ti n hành ño ñ c, l y m u, phân tích m u: 5. Thi t b , phương pháp ño ñ c, l y m u và phân tích m u ñư c s d ng 6. K t qu v n hành th nghi m các công trình x lý v môi trư ng 6.1. Công trình x lý ch t th i khí (trình bày theo m u b ng dư i ñây) 6.2. Công trình x lý ch t th i l ng (trình bày theo m u b ng dư i ñây) L n ño ñ c, l y m u Lưu lư ng Hàm lư ng th i ñ i v i nh ng thông s phân tích (**); ô nhi m ñ c trưng (*) cho D án th i Tiêu chu n ñ i chi u (ðơn v tính) Thông s A Thông s B v.v… (ðơn v tính) (ðơn v tính) (1) (2) (3) (4) (5) L n1 L n2 L n3 TCVN……………… Ghi chú: 159
 7. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng (*) Thông s ô nhi m ñ c trưng cho d án là nh ng thông s ô nhi m do d án tr c ti p ho c gián ti p t o ra. (**) S l n ño ñ c, l y m u t i thi u là 03 (ba) l n vào nh ng kho ng th i gian khác nhau trong ñi u ki n ho t ñ ng bình thư ng ñ b o ñ m xem xét, ñánh giá v tính ñ i di n và n ñ nh c a ch t th i. 6.3. Công trình x lý ch t th i r n (K t qu ñư c trình bày d a theo các quy ñ nh hi n hành v qu n lý ch t th i r n thông thư ng và ch t th i r n nguy h i) 6.4. Các công trình x môi trư ng khác (n u có) 7. K t qu th c hi n các n i dung khác v b o v môi trư ng (K t qu ñư c trình bày d a theo nh ng n i dung v b o v môi trư ng ñã nêu trong báo cáo và yêu c u kèm theo quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng) 8. Cam k t Chúng tôi cam k t r ng nh ng thông tin, s li u nêu trên là ñúng s th c; n u có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Nơi nh n: ............(3)........... - Như trên; - (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) - Lưu ...... Ghi chú: (1) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án ; (2) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t báo cáo ðTM c a D án; (3) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án. 160
 8. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U V Ă N B N ð N G H X ÁC NH N V V I C ð Ã T H C H I N C ÁC N I D UN G C A B ÁO CÁ O VÀ YÊ U C U C A Q UY T ð N H P HÊ DUY T B ÁO CÁO ð ÁNH GIÁ T ÁC ð N G M Ô I TR Ư N G (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….(l)………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S :………… V/v ñ ngh xác nh n vi c hoàn (ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . . thành các n i dung c a báo cáo và yêu c u c a Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án Kính g i: .................................(2).................................... Chúng tôi là:………(1)………, Ch D án…………..(3)…………………………. ð a ñi m th c hi n d án:………………………………………………………….. ð a ch liên h :………………………………………………………………………. ði n tho i:………………………, Fax:………….., E-mail:………………………… Xin g i ñ n quý……………..(2)…………..h sơ g m: - 03 (ba) b n báo cáo v vi c hoàn thành các n i dung c a báo cáo và yêu c u c a Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án (trư ng h p d án n m trên di n tích ñ t c a t 02 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên, g i thêm s lư ng báo cáo b ng s lư ng các t nh tăng thêm); - 01 (m t) H sơ thi t k k thu t các công trình x lý và b o v môi trư ng; - 01 (m t) b các ch ng ch , ch ng nh n, công nh n, giám ñ nh có liên quan. Chúng tôi xin b o ñ m v ñ trung th c c a các thông tin, s li u ñư c ñưa ra trong các tài li u nêu trên. N u có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ð ngh quý……..(2)………. ki m tra, xác nh n k t qu th c hi n các n i dung c a báo cáo và yêu c u c a Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án. Nơi nh n: ............(4)........... - Như trên; - (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u) - Lưu ...... Ghi chú: (1) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án ; (2) Tên cơ quan phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng; (3) Tên d án; (4) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án. 161
 9. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B NG TRA C U THU T NG A Ð nh lư ng hóa - 6 áp l c - 5 Ði u ch nh - 13, 53 ÐTM - 1, 3, 9, 16, 19, 21 B G Báo cáo (ÐTM) - 26, 29, 50 Bao quanh - 1, 3 Giá tr n n - 7 B o v (MT) - 1, 3, 20 Giám sát (MT) - 28 B c (1, 2) - 4 Gi m thi u (TÐ) - 11, 24, 25, 28 Bi n ñ i (MT) - 12, 19, 20, 21, 24 Hành ñ ng - 3, 19, 20, 22, 65, 66 B n ch a (CO2) - 3 H th ng (sinh h c) - 1 B i l ng - 20 H sinh thái - 1, 17, 27 C H C nh quan - 27, 53 Hi n tr ng - 18, 26 Cân nh c - 3, 59 Hi u ch nh - 22 Câu h i - 15 Hi u ng nhà kính - 3, 68 Cơ s (h t ng) - 22, 27, 28 Ho t ñ ng - 1, 19, 24 Công ngh - 3, 10 H p lý - 3 C ng ñ ng - 3, 11, 21, 27, 29 K Ch t th i - 1, 26 Ch t b n - 1 K ho ch (cho ÐTM) - 5, 7, 9, 22, 50 Ch t lư ng (MT) - 6 Kim lo i n ng - 6 Ch t lư ng s ng - 20, 23, 27 Ki m soát - 7, 12 Ch th - 3, 5, 56 Ki u rút g n - 4 Ch s - 5, 7, 56 Kh năng ch u ñ ng (MT) - 4 Ch tiêu - 3, 6 Kh thi - 17, 60 Chi phí - l i ích - 14, 25, 28,31,37,39 Khí quy n - 68 Chính sách - 11 Khung liên k t - 5, 9? Ch ng ghép (b n ñ ) - 31, 37 L Chuyên dùng - 7,8 D L p báo cáo - 2 Lo i - 2, 59 Danh m c -15, 31, 32 L i nhu n - 38, 39, 48 Di dân - 22 Lu t - 1,2,5,11,24 D án - 15, 19, 24, 49, 59 Lư c duy t - 3, 5, 20 D báo - 2, 11, 19, 24, 41, 62 M D li u - 10 Ða d ng sinh h c - 1, 5, 51, 66 Ma tr n - 16, 29,31, 33, 34, 35, 36, 53 Ð m b o ch t lư ng - 8 Mô hình (phương pháp) - 31 Ðánh giá - 1, 2, 11, 62 Môi trư ng - 1, 5, 9, 12, 15, 24, 27, 59, 66 Ðánh giá sơ b - 10 Monitoring - 9, 10, 24, 54 Ðánh giá tác ñ ng - 1, 2, 3, 19, 40, 42, 50 N Ðáp ng (MT) - 5, 24 Ð t -1, 20, 42, 59 Nh y c m (vùng) - 10, 51 162
 10. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ð t (ch t lư ng) - 6 Nhà kính - 16 Ð t (ng p nư c) - 23 Ngu n gây tác ñ ng - 22 Ð y ñ (ÐTM) - 4 Ngu n tài nguyên - 23 Ð cương (ÐTM) - 2, 11, 21, 49 Nư c - 15, 42, 59, 60 Ð xu t - 2, 3, 25 O T Ô nhi m - 1, 42, 54, 54 , 63 TNMT - 24, 54 TNTN - 7, 19, 20, 54 P Tác ñ ng - 1, 4, 20, 32, 34 Ph m vi - 19, 49 Tài nguyên - 6, 26, 27, 41, 56, 57, 59 Phát tri n - 1, 13, 29, 60 Tiêu chí - 18 Phân hu -1, 63, 64 Tiêu chu n (MT) - 7, 39, 69, 70 Phân tích - 3, 24 Ti m tàng (tác ñ ng) - 9 Phong phú - 1 T nt i-1 Phương án - 3, 11, 48, 50 T n th t - 28, 32 Phương pháp - 7, 33, 35, 37 T nhiên - 1, 60 PCD - 14 Tương tác - 1 QA/QC - 28, 39 T làm s ch - 2 Qu n lý - 2, 7, 11, 12, 24 Thanh tra (MT) - 14 QLÐÐ - 3 Thành ph n (MT) - 5,6 Qu n th sinh v t - 1, 17, 54 Thay th - 22, 28 Quy ho ch (MT) - 8 Th m ñ nh (MT) - 14, 16 Quy mô - 14 Tr ng thái (MT) - 5 Quy lu t - 1 Thông s (MT) - 7, 56 Quy t ñ nh - 3 V R Vi sinh v t - 1, 63 R i ro - 27, 39, 44, 45, 48 Vùng ng p nư c - 20 S X Sinh quy n - 1, 49 X lý th i - 5 Sinh v t quý hi m - 18, 54 Yêu c u - 3 Sinh thái (h ) - 7, 11, 53, 59, 60 Y u t - 1, 51, 63 Sơ b (ñánh giá) - 4 Y u t c u thành - 2 S c - 27 S d ng ñ t - 4, 6, 9, 22, 54, 65 S c kh e - 27, 45 Suy gi m (Ozon) - 3, 68 Suy thoái - 16, 54 163
 11. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Tài li u tham kh o chính [1] Qu c h i nư c CHXHCNVN: Lu t b o v môi trư ng 2003, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i - 2003 [2] Nordic council of Minister Indicators of State of Environment in the Nordic contries (1997) [3] DSE-ZEL. Sustainable land use in Rural Areas: Tool for Analysis & Evaluation (1996) [4] Ph m Ng c H , Hoàng Xuân Cơ: Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng. Nxb ÐHQG (2001) [5] Lê Th c Cán và t p th . Phương pháp lu n và kinh nghi m th c ti n . Nxb KHCN (1994) [6] Alexander.P. (Economopoalos) Assessment of sources of Air, Water, and land pollution WHO, Geneva (1993) [7] ?Larry.W.Canter. Environmental Impact Assessment. MeGraw-Hill, Inc.Singapore (1996) [8] Trung tâm ch t lư ng và Tiêu chu n ño lư ng. Các TCVN 1995, 1999, 2000, 2001, 2002. [9] T p chí C u ñư ng Vi t Nam, năm 2001, 2002, 2003 [10] T p chí Giao thông v n t i Vi t Nam, năm 2000, 2001, 2002. [11] NEA, UNEP, NORD: Thu th p d li u và báo cáo hi n tr ng môi trư ng (Tài li u t p hu n 1999) [12] C c B o v môi trư ng. Tuy n t p các qui ñ nh pháp lu t v BVMT (t p 5). Nxb Thanh niên (20 164
 12. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 165
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2