intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 7

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

348
lượt xem
209
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình : đánh giá tác động môi trường part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Đánh giá tác động môi trường part 7

 1. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng - Tác ñ ng ñ n m ôi trư ng nư c ng m c. Các tác ñ ng c a c h t th i r n Lư ng ch t t h i r n trong giai ño n xây d ng ñ i v i công trình bao g m: + Ph t h i xây d ng bao g m: ñ t ñá t công tác san n n, làm móng công trình như g ch, ñá, xi măng, s t thép và g gi y + Theo ư c tính chung, m i c án b công nhân viên làm vi c trên công trư ng s th i ra t 0,3 - 0,5 kg rác th i sinh ho t m i ngày. Ch t th i sinh ho t này nhìn chung là nh ng lo i d phân hu (tr các bao bì, túi nilon) ch a nhi u c h t h u cơ. ð tính ñư c lư ng rác th i sinh ho t, thông thư ng xác ñ nh theo bi u th c : Q=Dm Trong ñó: Q - Lư ng rác th i sinh ho t ( kg/ngày ho c m3/ngày) D - S ngư i t i t h i ñi m chính m - Th tích (ho c tr ng lư ng) rác (kg/ngư i/ngày ho c m3/ngư i/ngày) V i s lư ng lúc cao ñi m là 50 công nhân thì lư ng rác th i sinh ho t phát sinh s là 15 – 25 kg/ngày. d. S c môi trư ng Các kho ch a nguyên v t li u, nhiên li u (sơn, xăng, d u DO, d u FO…) là các ngu n có kh nă ng gây cháy n . e. Các tác ñ ng ñ n kinh t xã h i g m : - Bi n ñ i dân s - S c kho c ng ñ ng 3.3. ðÁNH GIÁ TðMT C A D ÁN TRONG GIAI ðO N V N HÀNH 3.3.1. ðánh giá tác ñ ng ñ n m ôi trư ng nư c Nư c th i sinh ho t Khi d án hoàn thành, s có 9 bi t th , d ki n s cung c p ch cho 60 ngư i. V i ñ nh m c nư c c p nư c bình quân 100 l/ngư i/ngày và l ư ng nư c th i b ng 80% lư ng nư c c p thì lư ng nư c th i sinh ho t c a khu dân cư khi ñi vào ho t ñ ng s vào kho ng 4,8 m3/ngày. K t qu phân tích cho th y nư c th i sinh ho t c h a c h y u c n, bã, các ch t r n lơ l ng, các h p ch t h u cơ và vi sinh v t. N u tính trung bình, hàng ngày m i ngư i th i ra 107,5 gam ch t r n lơ l ng và 49,5 gam BOD5 thì lư ng ch t r n l ơ l ng và BOD5 ch a trong nư c th i sinh ho t c a c khu s là: 103
 2. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 107,5 g/ngư i/ngày x 60 ngư i x 1000 Ch t r n lơ l ng = = 1 343 mg/l 4 800 lít/ngày 49,5 g/ngư i/ngày x 60 ngư i x 1000 BOD5 = = 618 mg/l 4 800 lít/ngày Các s li u tính toán trên cho th y các giá tr cơ b n v ch t r n l ơ l ng và BOD5 ch a trong nư c th i sinh ho t c a d án cao hơn tiêu chu n cho phép trong c t B c a TCVN 5945 - 2005. Do ñó, ñ gi m thi u m c ô nhi m thì nư c th i sinh ho , nhóm tư v n MT ñ xu t ch ñ u t ư áp d ng b t ho i c i ti n. Nguyên lý: nư c th i ñi qua vách ngăn m ng sau ñó theo dòng hư ng lên, hi u qu x lý BOD, COD, ch t l ơ l ng cũng cao hơn. Nư c mưa ch y tràn Theo s l i u khí tư ng thu văn, lư ng mưa trung bình hàng năm c a Hà N i vào kho ng 1200 mm. Lư ng mưa t p trung ch y u vào các tháng t tháng 5 ñ n tháng 10. Trong ñó tháng 8 thư ng có lư ng mưa l n nh t v i 333,8 mm. Di n t ích m t b ng c a D án là 3600 m2 nên ta có th tính ñư c l ưu lư ng nư c mưa: + Lưu lư ng nư c mưa tính trung bình theo năm: Q = 3600 x 1,2 = 4320 m3/nă m Theo thi t k , nư c mưa ch y theo c ng rãnh trong khu v c d án s theo ñư ng d n ñ th ng vào h th ng c ng thoát nư c th i chung. Vào mùa mưa, nư c mưa ch y tràn có th cu n theo các ch t h u cơ và ch t r n lơ l ng. Theo các nhà chuyên môn, giá tr COD c a nư c mưa ch y tràn n m t rong kho ng 10 – 20 mg/l và hàm lư ng ch t r n lơ l ng là 20 – 30 mg/l. Do v y, nhìn chung, nư c mưa ch y tràn có th ñ tr c ti p ra h th ng mương tư i tiêu c a khu v c. Ư c t ính n ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c mưa ch y tràn như sau: T ng Nitơ 0,5 - 1,5 mg/l; COD: 10 – 20 mg/l; Phospho: 0,004 - 0,03 mg/l; SS: 10 – 20 mg/l. T i lư ng ch t ô nhi m mà nư c mưa ch y t ràn qua khu v c d án ñưa vào h th ng thoát nư c c a thành ph là: T ng Nitơ 0,025 - 0,077 kg/ngày; COD: 0,52 - 1,03 kg/ngày; Photpho: 0,002 - 0,015 kg/ngày; SS: 0,52 - 1,03 kg/ngày 3.3.2. ðánh giá tác ñ ng ñ n m ôi trư ng không khí 104
 3. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ô nhi m giao thông Ô nhi m do khí th i c a h th ng ñi u hoà không khí + Làm nh hư ng x u t i c nh quan môi trư ng ñô th khi m t ngoài c a công trình ki n trúc ñư c l p ñ t các dàn nóng (ouside) c a máy. + Khí th i c a dàn nóng máy ñi u hoà s gây ô nhi m nhi t. + Các lo i máy rò r ch t t i l nh (khí gas) gây ô nhi m khí quy n và t ng ozon. Tác ñ ng do ti ng n Ti ng n c a dòng xe ch y trên ñư ng t o ra các ph n ng khác nhau cho con ngư i. Ti ng n t i khu th thao và khu bi t th có m c ñ không l n nên không nh hư ng ñ n cu c s ng c a cư dân. 3.3.3. Các tác ñ ng do ch t th i r n gây ra Theo quy ho ch chung c a Hà N i, ñ n sau 2010 m i ngư i th i ra kho ng 1kg - 1,2 kg/ngày - ñêm. Như v y, ư c tính lư ng rác th i c a D á n trong giai ño n ho t ñ ng kho ng t 60 kg/ngày - ñêm ñ n 65 kg/ngày - ñêm. Lư ng rác th i này s ñư c Công ty Môi trư ng ñô th thu gom, v n chuy n . 3.3.4. Các s c có th x y ra trong quá trình ho t ñ ng S c cháy, n ñ ng ch t th i r n 105
 4. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương 4 CÁC BI N PHÁP GI M THI U TÁC ð NG X U, PHÒNG NG A VÀ NG PHÓ S C MÔI TRƯ NG 4.1. CÁC BI N PHÁP GI M THI U TÁC ð NG MÔI TRƯ NG 4.1.1. Các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng trong giai ño n thi công Các bi n pháp t ng quát g m: 4.1.1.1. Gi m thi u ách t c giao thông trong giai ño n thi công 4.1.1.2. Ki m soát và gi m thi u ô nhi m môi trư ng không khí a. Gi m thi u ô nhi m b i b. Gi m thi u ô nhi m môi trư ng do các lo i khí th i c. Ki m soát và bi n pháp gi m thi u ô nhi m ti ng n 4.1.1.3. Gi m thi u các nh hư ng gây ô nhi m môi trư ng nư c D án ñ m b o tuân th các ñi u kho n, quy ñ nh có liên quan trong “Quy ñ nh v ñ m b o tr t t , an toàn và v sinh môi trư ng trong quá trình xây d ng các công trình t i Thành ph Hà N i” c a UBND thành ph Hà N i; các Tiêu chu n, Quy ph m, Ch d n ñ i v i h th ng c p thoát nư c 20 TCN 51-84, 20 TCN 33 - 85; TCVN 5576 - 1991; các Quy chu n trong thi công xây d ng, các Quy ñ nh v v sinh và b o v ngu n nư c… - ð i v i nư c mưa và nư c th i thi công - ð i v i nư c th i sinh ho t - Ch t th i r n 4.1.1.4. Các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng ñ n môi trư ng ñ t 4.1.1.5. Gi m thi u các tác ñ ng do tai h n giao thông và lao ñ ng 4.1.2. Kh ng ch các tác ñ ng ñ n môi trư ng trong giai ño n v n hành B ng 4.1. Các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng môi trư ng D án s áp d ng TT Ngu n gây tác ñ ng Bi n pháp gi m thi u ñang áp d ng 1 Nư c th i sinh ho t S d ng h xí t ho i ñ x lý nư c th i sinh ho t. 2 - Phân lo i t i ngu n; Ch t t h i r n - Thuê Công ty môi trư ng ñô th thu gom và v n chuy n ch t th i ñ n nơi x lý. 3 - ði u hoà không khí k t h p thông gió t nhiên. Khí th i - Tr ng cây xanh 4 - Trang b bình c u ho , chuông báo cháy, b nư c Sc ch a cháy; - T p hu n ch a cháy ñ nh kỳ. 106
 5. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 4.1.2.1. Kh ng ch và gi m thi u ô nhi m do ch t th i r n 4.1.2.2. Kh ng ch và gi m thi u ô nhi m nư c ð i v i nư c th i sinh ho t M t s bi n pháp sau ñây s ñư c th c hi n D án s ti n hành xây d ng h th ng x lý nư c th i t i các bi t th theo sơ ñ sau: B t ho i ðư ng C ng khu C ng ngoài ng thu vc nhà H ga ngăn hơi Hình 4.1. Sơ ñ x lý nư c th i d ki n xây d ng c a d án ð i v i nư c mưa Sơ ñ thoát nư c ñư c ch ra trong t ng m t b ng c p, thoát nư c. 4.1.2.3. Kh ng ch và gi m thi u ô nhi m không khí và ti ng n. 4.2. BI N PHÁP PHÒNG NG A, NG PHÓ S C MÔI TRƯ NG 4.2.1. Yêu c u chung V n ñ phòng cháy ch a cháy theo các tiêu chu n sau: - TCVN 3254 - 89: An toàn cháy; - M t s Tiêu chu n hư ng d n phòng ch ng sét; - L p ñ t thi t b báo cháy, ch a cháy theo ñúng các Tiêu chu n quy ph m (TCVN 2622- 88) t i khu v c có nguy cơ cháy n ; - L p ñ t thi t b an toàn cho ñư ng dây t i ñi n và thi t b tiêu th (aptomát b o v ng n m ch và ng n m ch ch m ñ t…); - L p h th ng ch ng sét cho nhà cao t ng theo tiêu chu n 20 TCN 46 - 84. 4.2.2. Trang thi t b và phương án phòng ch ng a. ð i v i cháy n Theo tiêu chu n Vi t Nam TCVN 3890 - 1984, TCVN 9101 - 1996, TCVN 6379 - 1998 t i các khu v c có nguy cơ cháy n ; - T i các khu v c d cháy, l p ñ t h th ng báo cháy g m các ñèn báo hi u, chuông báo theo ñúng tiêu chu n quy ph m ( TCVN 2622 - 1995), h th ng thông tin, báo ñ ng; - L p ñ t thi t b an toàn lao ñ ng cho ñư ng dây t i ñi n và thi t b tiêu th ñi n (aptomat b o v ng n m ch ch m ñ t…) theo TCVN 4756 – 1989; - L p ñ t h th ng c m ng có ñ u c m bi n ñ báo ñ ng khi có nh ng s c b t thư ng x y ra. 107
 6. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng b. Thi t k ch ng sét công trình và h th ng ti p ñ a - L p ñ t h th ng dây ch ng sét bao g m dây d n ñi n, ti p ñ a và c t thu lôi theo ñúng Tiêu chu n quy ph m 20 TCM 46 - 1984 t i các công trình xây d ng; - Trên công trình b trí các kim thu sét b ng thép m k m. Kim thu sét hàn vào các ñ nh vì kèo ho c ñ t trên mái, có bi n pháp ch ng d t, các dây thu b ng thép. ð ñ m b o th m m công trình và tính an toàn cao cũng như ñ m b o ph m v b o v l n, công trình ch ng sét ñánh th ng b ng tia ti n ñ o theo công ngh PULSAR. H th ng ch ng sét: - Trong công trình s d ng h th ng ch ng sét tia ti n ñ o công ngh m i Stormaster - ESE - 50, bán kính b o v R = 95 m; - T t c các liên k t trong h th ng ch ng ph i ñư c th c hi n b ng hàn ñi n; - H th ng ti p ñ a dùng k t h p dây - c c ti p ñ a. Dây ti p ñ a ñư c chôn ng p sâu 0,8 m l p b ng ñ t m n ñ m k . C c ti p ñ a ñư c ñóng ng p sâu 0,8 m ði n tr ti p ñ a ñ m b o ñi u ki n RTðCS ≤ 10 Ω.T t c các liên k t trong h th ng ch ng sét ph i ñư c th c hi n b ng hàn ñi n. c. Hoá ch t s d ng Hi u qu c a các bi n pháp áp d ng ð m b o ñ t TCVN phòng ch ng s c trong quá trình ho t ñ ng. 4.2.3. Các gi i pháp phòng ch ng s c môi trư ng Chương 5 CAM K T TH C HI N BI N PHÁP B O V MÔI TRƯ NG C A C A D ÁN ( theo quy ñ nh Ngh ñ nh 80 và ch th 08) Chương 6 CÁC CÔNG TRÌNH X LÝ MÔI TRƯ NG, CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯ NG 6.1. DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH XLMT CH Y U GIAI ðO N V N HÀNH 6.1.1. H th ng c p nư c Nư c sinh ho t ñư c l y t ñư ng ng c p nư c phân ph i d ki n xây d ng d c ñư ng quy ho ch phía nam khu ñ t, trong quá trình tri n khai D án Ch ñ u tư s tho tho thu n v i Công ty kinh doanh nư c s ch Hà N i ñ xin ñi m ñ u nư c. M ng lư i c p nư c ñư c thi t k t m ng ngoài ñ n các tuy n ng nhánh d ch v ch y d c lô ñ t ñ m b o cung c p nư c vào các b ch a c a các h dân. Nư c ñư c c p 108
 7. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ n t ng căn h qua van khoá và ñ ng h ño nư c. M i nhà có m t h th ng c p nư c riêng bi t. ð sâu chôn ng trung bình 0,4 m. V t li u s d ng cho m ng d ch v c p nư c: ng, ph ki n là nh a HDPE. Sơ ñ h th ng c p nư c sinh ho t: ng v n Ngu n nư c B ch a Máy bơm sinh h at chuy n Tiêu th ng d n phân ph i B nư c mái H th ng c p nư c trong nhà H th ng c p nư c ñư c l y t m ng ngoài qua van khoá và ñ ng h ño nư c c p vào b nư c ng m c a t ng căn h . 6.1.2. H th ng thoát nư c Thoát nư c cho d án dùng gi i pháp thi t k riêng. Nư c mưa trong khu v c d án ñư c thu vào các ga thu nư c mưa tr c ti p trên ñư ng và ch y vào c ng φ400 – φ800 b ng bê tông c t thép, sau ñó ch y v h th ng thoát nư c c a Thành ph . Kho ng cách gi a các ga thu t 35 m – 40 m, ñ d c c ng t i thi u imin = 1/D (D - ñư ng kính ng). Nư c mưa sau ñó ch y v h th ng thoát nư c mưa theo Quy ho ch c a thành ph . H th ng thoát nư c mưa bao g m: + Nư c mưa trên mái: thi t k h th ng ng ñ ng thu nư c mưa trên mái; + Bên ngoài nhà: thi t k m ng lư i thu gom toàn b nư c mưa t các toà nhà vào các rãnh h , h ga; + H ga nư c mưa c u t o ñáy l ng cát, n p ga ñi n hình. - Thoát nư c th i sinh ho t: Nư c th i sinh ho t t các căn h sau khi ñư c x lý qua b ph t ñ vào ga c ng và tuy n c ng φ300 ñ vào h th ng thoát nư c th i c a thành ph r i t ch y v tr m và ñư c bơm v tr m x lý nư c th i chung c a Thành ph . + H th ng thoát phân, ti u ñư c thu vào ng nh a φ100 ñ và b xí ñ t trong nhà k t h p v i móng nhà. + H th ng thoát nư c r a, t m gi t ñư c thu vào ng nh a φ90, φ76 x ra ga c ng và c ng φ300. Các t ng ñ u ñ t ng ki m tra cao cách m t sàn 1,0 m và ng thông t c. Thông hơi cho h th ng thoát nư c Nhi m v c a h th ng thông hơi trong công trình là n ñ nh và cân b ng áp su t trong m ng thoát nư c b ng áp su t khí quy n, ngăn không cho mùi hôi th i, khí ñ c vào 109
 8. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng nhà. ng thông hơi có ñư ng kính bé nh t φ60 mm ñ t cách t ng áp mái t i thi u 0,7 m. B trí ng thông hơi k t h p v i ng ñ ng thoát phân, thoát sàn. ng thông hơi vươn lên mái theo ng ñ ng φ90 mm, φ76 mm. Các gi i pháp xây d ng h th ng c p thoát nư c. - V t li u ng c p nư c dùng ng thép nh a có ñư ng kính t φ32 mm. - ng c p nư c ngoài nhà, ñ sâu ñ t ng trung bình t 0,3 ñ n 0,5 m (tính ñ n ñ nh ng). Sau ñó l p b ng cát thô. - ng nh a PVC thoát nư c th i và nư c mưa ngoài nhà ñư c chôn sâu t 05 m ñ n 0,7 m và l p ng b ng cát khô. - Khi n i ng và các linh ki n van, tê, cút ph i dùng s i gai t m sơn ñ c ho c băng keo. - T t c các ñư ng ng ph i ñư c th thu l c trư c khi l p và trát. 6.1.3. H th ng x lý nư c th i Nư c th i sinh ho t c a công trình ñư c thu và x lý t i b t ho i và ga c ng trư c khi ñưa ra h th ng thoát nư c chung c a thành ph , ñ m b o tiêu chu n v sinh môi trư ng thành ph quy ñ nh TCVN 6772 - 2000. Các b t ho i, thi t k theo mô - ñun. Dung tích b t ho i ñư c xác ñ nh theo công th c: W = Wn + Wc Trong ñó: Wn: th tích nư c c a b . Wn = 056 x 0.7 = 0.4m3. Wc: th tích c n c a b . Wc =[A.T.(100-W1).B.C]. N/[100 - W2). 100] V i: A: lư ng c n trung bình c a m t ngư i th i ra trong 1 ngày; T: th i gian gi a 2 l n l y c n (ngày); W1, W2: ñ m c a c n tươi vào b và c a c n khi lên men; B: H s k ñ n vi c gi m th tích c n khi lên men; C: h s k ñ n vi c ñ l i m t ph n c n ñã lên men khi hút c n ñ gi l i vi sinh v t giúp cho quá trình lên men c n ñ ơc nhanh chóng, d dàng; N: s ngư i. V i D án này ta có: Wc = [ 0,5 x365 x ( 100-95) x 0,7 x1,2] x5/[(100 - 90) x 100] = 0,38m3. Như v y: W = Wn + Wc = 0,4 + 0,38 = 0,78m3. Suy ra ñ i v i các toà nhà ki u nhà vư n, m i căn h xây d ng ñ c l p nên xây d ng m i b có dung tích 1,5m3. 110
 9. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 6.1.4. H th ng x lý ô nhi m khí Các gi i pháp v ch ng n, ñi u hoà không khí, ch yéu là các gi i pháp thi t k , tr ng cây xanh. H th ng thông gió H th ng q at thông gió khu v sinh: v i th tích khu v sinh kho ng 15 m3 (di n tích 5 m2, chi u cao tr n là 2,7 m) tính cho 10 l n thay ñ i khí/gi . Công su t qu t hút gió là 150 m3/h. Qu t tr c ti p và th i vào h p k thu t khu v sinh, sau ñó ñ y lên mái công trình. Khi qu t không làm vi c thì cánh van m t chi u ñi theo qu t s t ñ ng s p xu ng ñ ngăn mùi t h p k thu t xâm th c vào căn h . H th ng ñi u hoà: d ki n m i căn h có t i ña 3 máy ñi u hoà. 6.2. CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯ NG 6.2.1. Chương trình qu n lý môi trư ng Theo lu t b o v môi trư ng, trong các giai ño n trư c khi xây d ng và v n hành thì Ch ñ u tư cùng v i các ðơn v trúng th u xây d ng và v n hành s ph i th c hi n k ho ch qu n lý môi trư ng (KHQLMT). K ho ch qu n lý môi trư ng là r t c n thi t ñ giám sát các ch tiêu và có th d báo ñư c các bi n ñ i v môi trư ng ñ ng th i xây d ng ñư c các bi n pháp gi m thi u trư c khi có nh ng bi n ñ i môi trư ng x y ra. M c tiêu c a KHQLMT cho D án là cung c p các hư ng d n ñ d án ñ m b o v m t môi trư ng. KHQLMT bao g m chương trình gi m thi u các tác ñ ng ñ n môi trư ng, chương trình tuân th các bi n pháp gi m thi u môi trư ng ñ i v i ch ñ u tư, các yêu c u v báo cáo, cơ c u t ch c th c hi n KHQLMT và k ho ch ng c u kh n c p các s c có th x y ra trong t ng giai ño n c a D án. 6.2.1.1. Qu n lý môi trư ng giai ño n xây d ng Trong quá trình xây d ng s thuê chuyên gia giám sát vi c xây d ng và các chuyên gia này s qu n lý thư ng xuyên trong giai ño n thi công. Giám ñ c H p ñ ng xây d ng ghi l i các tác ñ ng môi trư ng ñư c xác ñ nh trong báo cáo này. Trong h p ñ ng xây d ng s có các ñòi h i: - Ki m tra ban ñ u trong su t giai ño n ñ u ñ ñ m b o r ng nhà th u ñư c ch n có kinh nghi m, bi n pháp qu n lý th c t nh t v lĩnh v c môi trư ng; - Trong su t quá trình xây d ng nhà th u c n qu n lý: + L a ch n và ñi u ch nh v trí ch a v t li u; + Ki m soát giao thông va ti ng n. + Qu n lý ch t th i r n và nư c th i; + B o v khu v c xung quanh ñ phòng hư h i không c n thi t; 111
 10. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + Ki m soát các thi t b an toàn và b o h lao ñ ng c a công nhân; + L a ch n gi i pháp thi công t i ưu, h n ch ách t c giao thông. D án ñã có nh ng bi n pháp giáo d c b o v môi trư ng như: - T ch c các l p t p hu n ñ nh kỳ cho m i ñ i tư ng th c hi n d án v các v n ñ : an toàn, v sinh lao ñ ng, lu t b o v môi trư ng và có nh ng bi n pháp ñ ng viên và ki m tra vi c th c hi n; - Giáo d c cho m i cán b công nhân viên có ý th c b o v môi trư ng lao ñ ng, môi trư ng sinh thái trư c h t vì s c kho c a chính b n thân mình, coi môi trư ng là tài s n c n ñư c b o v . 6.2.1.2. Qu n lý môi trư ng giai ño n v n hành - Qu n lý hi u qu h th ng thoát và x lý nư c th i, h th ng thu gom ch t th i r n; - Ki m tra, giám sát thư ng xuyên các h th ng thoát nư c; - Ki m tra ñ nh kỳ các thi t b phòng cháy, các thùng rác ñ t t i các v trí thu gom. 6.2.2. Chương trình giám sát môi trư ng ð ñ m b o các ho t ñ ng c a D án ñ u tư xây d ng khu nhà di n ra bình thư ng, ñ ng th i ki m soát, kh ng ch các tác ñ ng tiêu c c ñ n môi trư ng xung quanh, Ban qu n lý D án s có các cán b chuyên trách v môi trư ng và th c hi n chương trình giám sát ch t lư ng môi trư ng trên cơ s h p tác v i các cơ quan qu n lý, cơ quan ch c năng v b o v môi trư ng. Hi n tr ng môi trư ng s ñư c ñánh giá trong m i giai ño n, riêng trong giai ño n cu i cùng sau khi d án ñã ñư c ñưa vào s d ng, v n hành thì tình tr ng môi trư ng s ñư c theo dõi thư ng xuyên, các s li u ñánh giá ñư c lưu tr h th ng. Các ñ i tư ng quan tr c, giám sát là ch t lư ng môi trư ng không khí, ch t lư ng môi trư ng nư c. 6.2.2.1. Giám sát ch t th i a. Giám sát nư c th i B trí quan tr c thư ng xuyên ch t lư ng nư c th i ñ u ra ñ m b o ph i ñ t tiêu chu n TCVN 5945 - 2005, lo i B. - ð i tư ng ki m tra: + Nư c th i sinh h at; + Các h th ng thoát nư c sinh ho t, thoát nư c mưa và h th ng c p nư c; - N i dung ki m tra: + ðo ki m tra ch t lư ng nư c th i sinh ho t: V trí ki m tra nư c ra sau các b t ho i; Các thông s ñánh giá: pH, SS, BOD, COD, NTS, N-NH3, PTS, Coliform. 112
 11. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + Ki m tra kh năng thoát nư c và tình tr ng ch t lư ng c a các h th ng thoát nư c. Ki m tra ch ñ v n hành, qu n lý, k thu t, ch t lư ng c a nư c th i. T n su t ki m tra là 6 tháng/l n cho năm ñ u tiên và m i năm m t l n cho các năm ti p theo. b. Giám sát khí th i Như ñã trình bày trong ph n ñánh giá tác ñ ng ñ n môi trư ng c a D án là các ho t ñ ng khi xây d ng D án, ñưa D án vào v n hành có các nh hư ng ñ n môi trư ng không khí và m i giai ño n có m t ñ c trưng khác nhau. Vì v y giám sát ch t lư ng không khí t i nh ng khu v c th c hi n D án là c n thi t. Quan tr c ch t lư ng môi trư ng không khí c a D án ñư c ti n hành t i khu v c th c hi n c a D án và khu v c dân cư lân c n. M c tiêu c a giám sát ch t lư ng không khí M c tiêu c a công tác giám sát ch t lư ng không khí tóm t t như sau: - Quan tr c n ng ñ các ch t ô nhi m không khí bên trong khu v c d án; - Quan tr c n ng ñ các ch t ô nhi m không khí bên ngoài khu v c d án; - Nh n bi t s m s gia tăng lư ng th i các ch t ô nhi m không khí t các ngu n th i ñ có nh ng bi n pháp gi m thi u. V trí các ñi m quan tr c ch t lư ng không khí Quan tr c ch t lư ng không khí ñư c ti n hành ñ i v i t t c các ngu n th i khí trong khu v c nghiên c u và không khí khu v c xung quanh cũng như khu v c dân cư. Quan tr c ch t lư ng không khí ñư c chia thành hai lo i: giám sát ngu n th i và quan tr c ch t lư ng không khí khu v c xung quanh. Vi c giám sát ñư c ti n hành trong c hai giai ño n: xây d ng và v n hành D án. V trí quan tr c ch t lư ng không khí khu v c d án: ba ñi m (hai ñi m t i khu v c thi công, m t ñi m t i khu v c dân cư g n nh t). - Thông s giám sát: + B i lơ l ng; + Ti ng n; + Khí SO2, CO, NO2 … - Thi t b thu m u: thi t b tiêu chu n - T n su t th c hi n: 6 tháng/1l n (trong giai ño n thi công) và 1 năm/l n (sau khi D án ñi vào s d ng); - Tiêu chu n so sánh: tiêu chu n ch t lư ng MT Vi t Nam (TCVN 5937 – 2005). c. Giám sát môi trư ng nư c Giám sát ch t lư ng nư c m t 113
 12. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Vi c giám sát ch t lư ng nư c khu v c d án s ñư c ti n hành c trong giai ño n thi công xây d ng và trong giai ño n v n hành D án. ð ñ m b o các ho t ñ ng c a D án di n ra bình thư ng, ñ ng th i kh ng ch các tác ñ ng tiêu c c ñ n môi trư ng xung quanh, c n có chương trình giám sát môi trư ng bao g m ki m tra, giám sát ch t lư ng ngu n nư c. M c tiêu chính c a h th ng giám sát ch t lư ng nư c cho khu v c này là giám sát nh hư ng c a quá trình thi công ñ n s bi n ñ i ch t, lư ng c a h th ng nư c m t, nư c ng m khu v c. V trí quan tr c ch t lư ng nư c: nư c th i c a khu dân cư trư c khi ch y vào h th ng thoát nư c chung c a thành ph . T n su t quan tr c: 2 l n/năm. Thông s giám sát: pH, COD, BOD, SS, T ng P, Coliform. Tiêu chu n so sánh: áp d ng Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN). d. Giám sát khác Giai ño n thi công d án + Ki m tra khám s c kho ñ nh kỳ: ngoài khám s c kho khi tuy n cán b , công nhân tham gia D án, ban qu n lý d án s ti n hành khám s c kho ñ nh kỳ 1 l n/năm trong su t th i gian th c hi n D án. Nh ng công nhân khi làm vi c ph i ti p xúc thư ng xuyên v i các y u t ñ c h i s ñư c khám ñ nh kỳ 2 l n /năm. Công ty có ch ñ b i dư ng thích h p cho nh ng công nhân làm vi c nh ng nơi ñ c h i, b i dư ng ca ñêm … + Ki m tra vi c tr ng cây xanh và th m c ; + Ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp ñ m b o an toàn, v sinh lao ñ ng. Giai ño n D án ñi vào v n hành + Giám sát vi c thu gom và v n chuy n rác th i; + Giám sát vi c v sinh môi trư ng khu v c công c ng; + Ki m tra s t n t i và kh năng thoát nư c c a các tuy n thoát nư c sinh ho t, n a mưa. Xác ñ nh các y u t gây c n tr ñ n kh năng thoát nư c và làm gia tăng n ng ñ ch t b n trong các lo i nư c th i; + Ki m tra ñi u ki n v sinh t i các khu lán tr i, m c ñ ti n nghi c a các khu v sinh công c ng, công trình b t ho i. Xác ñ nh các y u t làm gi m ñi u ki n v sinh t i các khu v c c a D án. T n su t: 2 l n/năm (ñ i v i năm ñ u tiên) và 1 l n/năm (ñ i v i các năm ti p theo). 114
 13. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương 7 D TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯ NG 7.1. D TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH X LÝ MÔI TRƯ NG - Xây d ng m ng lư i thoát nư c ngoài nhà ư c tính 300 000 000 ñ ng. - H th ng x lý nư c th i: do D án ch ti n hành xây ph n thô và n i dung chính c a D án là xây d ng các nhà ñ bán nên kinh phí x lý nư c th i sinh ho t s do các h gia ñình t thanh toán. - Tr ng cây xanh: 30 000 000 ñ ng. - Thu gom các ch t th i r n: các h gia ñình s t i ký h p ñ ng v i Công ty môi trư ng ñô th ñ thu gom rác sinh ho t hàng ngày v i m c tiêu th hi n nay là 4 000 ñ ng/ngư i/tháng. V i s dân kho ng 60 ngư i, s ti n chi tr cho vi c thu gom ch t th i r n hàng năm s kho ng 2 400 000 ñ ng, kho n chi phí này do các h gia ñình tr . 7.2. D TOÁN CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT MÔI TRƯ NG D ki n kinh phí giám sát môi trư ng: 14 tri u ñ ng/năm. Trong ñó: Thành ph n giám sát Kinh phí ( ñ ng/năm) Ch t lư ng không khí 6 000 000 Ch t lư ng nư c 8 000 000 T ng c ng 14 000 000 115
 14. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương 8 THAM V N Ý KI N C NG ð NG D án ñ u tư xây d ng "T h p công trình ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" t i khu ñ t thu c kh i 74 Ngõ 282 ñư ng L c Long Quân, phư ng Bư i, qu n Tây H ñã ñư c UBND Thành ph Hà N i ñ ng ý cho phép T ng công ty ñ u tư phát tri n h t ng ñô th l p D án ñ u tư xây d ng t i văn b n s 2361/UBND - XDðT ngày 07/05/2007; UBND qu n Tây H t i văn b n 547 UB - VT cũng ñã ñ ng ý t ng Quy ho ch m t b ng c a D án chuy n ñ i ch c năng khu ñ t thu c kh i 74 Ngõ 282 ñư ng L c Long Quân - Phư ng Bư i - Qu n Tây H ngày 25/05/2006. ð ng u , H i ñ ng nhân dân, U ban nhân dân, M t tr n t qu c phư ng Bư i ñã th ng nh t v i di n gi i di n tích khu ñ t và phương án quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500 do T ng công ty ñ u tư phát tri n h t ng ñô th ñ xu t. Ngoài khu nhà th p t ng lô 1 có t ng di n tích 2600,7 m2 ph- ư ng Bư i ki n ngh lô 2 có di n tích 1009,4 m2 làm sân sinh ho t c ng ñ ng c a phư ng (khuôn viên riêng). Khi xây d ng báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án, chúng tôi ñã ñ n UBND, M t tr n t qu c phư ng xin ý ki n. UBND phư ng Bư i ñã ñ ng ý cho tri n khai nhanh D án và yêu c u ph i ñ m b o môi trư ng cho khu v c, không làm ô nhi m nư c H Tây (có văn b n kèm theo). D án không có y u t di dân, khu v c phía nam là khu t p th c a ð a ch t, khu phía tây và tây b c là c a Quân ñ i, Công ty v n t i & XNK c a B Giao thông v n t i và Công ty Lũng Lô - B Qu c phòng. Ch gi i ñã ñư c xác ñ nh rõ, hi n khu ñ t không có tranh ch p, do ñó chúng tôi ch l y các ý ki n c a UBND và MTTQ phư ng Bư i ñ làm căn c ñánh giá. Chương 9 CH D N NGU N CUNG C P S L I U, D LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ 9.1. NGU N CUNG C P S LI U, D LI U 1. Lu t B o v môi trư ng Vi t Nam s a ñ i ñư c Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005 c a Ch t ch nư c ký ban hành ngày 12/12/2005; 2. Ngh ñ nh s 80/2006/Nð - CP ngày 09/08/2006 c a Chính ph v Quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t B o v môi trư ng 2005; 116
 15. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 3. Thông tư s 08/2006/TT - MTNMT ngày 08/09/2006 c a B Tài nguyên Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; 4. H th ng tiêu chu n Vi t Nam TCVN 2000, 2001, 2005; 5. Quy chu n xây d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành năm 1996, có hi u l c t ngày 01/01/1997; 6. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (Vi t Nam), Tiêu chu n môi trư ng, Nhà xu t b n Khoa h c k thu t, Hà N i 2005; 7. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng (ðTM). Phương pháp lu n và kinh nghi m th c ti n. Nhà xu t b n Khoa h c k thu t, Hà N i 1994; 8. Lê Trình. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng, phương pháp và ng d ng. Nhà xu t b n Khoa h c k thu t, Hà N i 2000; 9. Thoát và x lý nư c th i - T p I, II. Nhà xu t b n Khoa h c k thu t, Hà N i 2002; 10. S tay x lý nư c (t p 1). Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i 1999; 11. ðánh giá ngu n ô nhi m ñ t, nư c, không khí. Hư ng d n ñánh giá nhanh ngu n gây ô nhi m và các gi i pháp x lý ( ti ng Anh) do Economoponlos biên so n. T ch c y t th gi i WHO xu t b n, Geneva, 1993; 12. Báo cáo nghiên c u kh thi d án; 13. Niên giám th ng kê Hà N i 2006, Phòng th ng kê Hà N i l p năm 2006; 14. Báo cáo hi n tr ng môi trư ng Hà N i năm 2005; 15. Ph m Ng c ðăng. Ô nhi m môi trư ng không khí ñô th và khu công nghi p. Nhà xu t b n Khoa h c K thu t, Hà N i 1992; 16. - Tr n Hi u Nhu , Tr n ð c H , ð H i, Ưng Qu c Dũng. C p thoát nư c - NXB Khoa h c K thu t, Hà N i 1996; 17. H sơ thi t k d án "T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" t i kh i 74 ngõ 282 ñư ng L c Long Quân, phư ng Bư i, qu n Tây H . 9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP D NG TRONG QUÁ TRÌNH ðTM Vi c ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñư c th c hi n theo hư ng d n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a Vi t Nam và d a trên các phương pháp sau: 9.2.1. Phương pháp t ng h p thông tin, tài li u, s li u Báo cáo ðTM ñã áp d ng các phương pháp: t ng h p và phân tích thông tin, tài li u, s li u nh m xác ñ nh, ñánh giá ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i khu v c th c 117
 16. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng hi n D án thông qua các ngu n khác nhau: Niên giám th ng kê, Báo cáo tình hình kinh t - xã h i và hi n tr ng môi trư ng Hà N i, các công trình nghiên c u có liên quan khác. 9.2.2. Phương pháp kh o sát th c ñ a Phương pháp này ñư c ti n hành trong tháng 1 năm 2007 t i khu v c th c hi n D án. N i dung công tác kh o sát bao g m: - Kh o sát ñi u ki n ñ a lý t nhiên, kinh t - xã h i, hi n tr ng cơ s h t ng, hi n tr ng môi trư ng khu v c D án; - Thu th p, t ng h p các tài li u liên quan; - ðánh giá các thông tin, s li u sau khi ñi u tra, kh o sát; - Kh o sát th c ñ a và ti n hành ño ñ c ngay t i th c ñ a m t s ch tiêu môi trư- ng: nhi t ñ , hàm lư ng b i, ñ n… - L y m t s m u, nư c và khí ñ ñưa v phân tích trong phòng thí nghi m: + Môi trư ng khí: kh o sát ño lư ng n ng ñ các ch t ô nhi m môi trư ng không khí là b i lơ l ng (SPM), SO2, NO2, CO, … vi khí h u các v trí ñ c trưng . + Ti ng n: ño m c n trung bình t i các ñi m kh o sát trong khu v c th c D án; + Môi trư ng nư c: kh o sát ño ñ c hi n tr ng ch t lư ng môi trư ng nư c m t t i khu v c th c hi n D án. Các ch tiêu phân tích bao g m: ñ pH, ñ ñ c, ch t r n lơ l ng, DO, COD, BOD5, t ng N, NH4, t ng P, Nitrít, chì, Asen, Cadimi, ñ ñ c, Coliform. Kh o sát ño ñ c hi n tr ng ch t lư ng môi trư ng nư c ng m t i khu v c th c hi n D án. Các ch tiêu phân tích bao g m: ñ pH, ñ ñ c, ch t r n lơ l ng, COD, BOD5, t ng N, NH4+, NO3-, t ng P, PO43-, Cl-, coliform và các kim lo i Pb, As và Cadimi. - S li u khí tư ng: các s li u v ñi u ki n khí tư ng thu văn c a khu v c d án. - Hi n tr ng kinh t - xã h i: ñi u tra hi n tr ng kinh t - xã h i phư ng Bư i thông qua các s li u th ng kê do UBND phư ng cung c p. 9.2.3. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghi m ð i v i vi c phân tích môi trư ng không khí, chúng tôi h p ñ ng v i Trung tâm quan tr c và phân tích tài nguyên môi trư ng Hà N i th c hi n. Phương pháp phân tích d a theo Tiêu chu n so sánh d a theo tiêu chu n qu c gia TCVN. Trên cơ s ñó ñánh giá hi n tr ng môi trư ng khu v c D án. Phương pháp ño vi khí h u, ti ng n - ðo vi khí h u b ng máy Model 37000 - 50 do hãng Cole - Parmer c a M ; - ðo v n t c gió b ng phong t c k ñi n t TSI c a M . Phương pháp ño các thông s ch t lư ng môi trư ng không khí Các thông s quan tr c + Các thông s khí tư ng; 118
 17. Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + B i lơ l ng (SPM) và các ch t khí ñ c h i CO, SO2 và NO2; Phương pháp quan tr c Cách l y m u theo Tiêu chu n môi trư ng Vi t Nam TCVN 2005 (b i theo TCVN 5067 - 1995, SO2 theo TCVN 5971 - 2005, CO theo TCVN 5972 – 2005. B ng 9.1. Các phương pháp phân tích khí Ch tiêu phân tích Phương pháp phân tích Khí CO Phương pháp dùng thu c th Folinciocalteur Khí SO2 Phương pháp TCM/Pararosanilin Khí NO2 Phương pháp Griess/llosways B i SPM Phương pháp cân kh i lư ng theo TCVN 5067 - 1995 Phương pháp phân tích ch t lư ng nư c Các ch tiêu ñánh giá ch t lư ng môi trư ng nư c và phương pháp phân tích ñư c trình bày trong B ng 9.2. B ng 9.2. Ch tiêu và phương pháp phân tích ch t lư ng nư c TT Thông s /Ch Phương pháp phân tích tiêu Ch tiêu v t lý 1 pH ðo b ng máy theo TCVN 4559 - 1998; TCVN 6492 - 1999 Phương pháp ño ñi n th pH APHA 4500 - H + B Phương pháp kh i lư ng sau khi l c, s y m u nhi t ñ 1050C ñ n 2 SS kh i lư ng không ñ i theo TCVN 4560 - 1988 APHA - 2540D (phương pháp xác ñ nh t ng ch t r n lơ l ng s y khô 103 ÷1050C, trang 2 - 56 ÷2-57) 3 DO Máy ño DO, Phương pháp Winkler theo TCVN 5499 - 1995 4 COD Phương pháp oxy hóa b ng K2Cr2O7 trong môi trư ng axit theo TCVN 6491 - 1999 APHA - 5220B ( Phương pháp h i lưu m , trang 5-15÷5-16) APHA - 5220D (Phương pháp chưng c t h i lưu ñóng, tr c quang trang 5-15÷5-16 5 BOD5 Phơng pháp c y và pha loãng theo TCVN 6001 - 1995 APHA – 5210B ( Xác ñ nh BOD 5 ngày, trang 5-3÷5-6 6 NTS Phương pháp tr c quang Nessler theo TCVN 4563 - 1988 hay TCVN 6179 – 1996 NH4+ 7 Xác ñ nh amoni b ng phương pháp tr c ph thao tác b ng tay theo TCVN 6178 - 1996 NO2- 8 Xác ñ nh nitrit b ng phương pháp tr c ph h p th nguyên t theo TCVN 6178 - 1997 NO3- 9 Xác ñ nh nitrat b ng phương pháp tr c ph dùng axitosunfosalixylic theo TCVN 6180 - 1996 10 PTS Phơng pháp SnCl2 NO43- 11 Xác ñ nh photpho. Phương pháp tr c ph dùng amoni molipñat. TCVN 6202 - 1996 Cl- 12 Xác ñ nh clorua b ng phơng pháp Chu n ñ b c nitrat v i ch th 119
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2