intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Marketing - Môi trường marketing

Chia sẻ: Vu Tuan Phong Phongvan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

309
lượt xem
158
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình Marketing về Môi trường marketing

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Marketing - Môi trường marketing

 1. Môi trư ng Marketing Ngư i hư ng d n: Tr n H ng H i 1 M c tiêu chương 2 Khái quát v môi trư ng vĩ mô –vi mô nh hư ng t i ho t ñ ng marketing Xu hư ng tác ñ ng chính y u c a môi trư ng vi mô và vĩ mô hi n nay 2 Phân tích môi trư ng ñ làm gì? Phân tích môi trư ng ñ nh n bi t nh ng cơ h i (Opportunities) và nh ng nguy cơ (Threats) tác ñ ng ñ n ho t ñ ng marketing c a m t công ty T n d ng cơ h i và Thu nh p bình quân ñ u ngư i tăng Né tránh ho c gi m thi u thi t h i do nguy cơ mang ñ n Nhu c u bão hòa ho c suy thoái 3 1
 2. Môi trư ng vĩ mô Nh ng y u t xã h i r ng l n tác ñ ng ñ n môi trư ng vi mô c a doanh nghi p Dân s Kinh t T nhiên Công ngh Pháp lu t Văn hóa 4 Dân s Quy mô, m t ñ Tu i tác Gi i tính Ch ng t c Trình ñ h c v n Ngh nghi p.. S bi n ñ i v m t dân s thay ñ i lư ng và ch t c a th trư ng 5 Dân s Chuy n d ch v dân s : di dân do kinh t hay chính tr thư ng t p trung các ñô th l n Tình tr ng di dân sang các nư c giàu Cơ c u tu i tác: t l sinh cao các nư c nghèo và th p các nư c giàu, tu i trung bình cao do ñi u ki n s ng t t Nh t B n 6 2
 3. Dân s S thay ñ i v cơ c u gia ñình: ñ i gia ñình gia ñình h t nhân, con ngư i có khuynh hư ng ñ c l p hơn, ph n bình ñ ng hơn trong cu c s ng Trình ñ văn hóa cao hơn nhu c u cu c s ng cao hơn và ña d ng hơn 7 Kinh t Nh ng y u t tác ñ ng ñ n kh năng chi tiêu c a khách hàng: Thu nh p bình quân ñ u ngư i Tình hình tăng trư ng tài chính – tín d ng – kinh t Tình hình thu nh p theo nhóm dân s (giàu, nghèo) nhu c u ña d ng, phong phú marketing c n làm gì? 8 T nhiên Các y u t v t nhiên nh hư ng t i ho t ñ ng marketing và kinh doanh c a doanh nghi p: B o v môi trư ng xu hư ng qu ng cáo và s n ph m ph i thân thi n v i môi trư ng Phát tri n b n v ng (sustainable development) nh m duy trì cu c s ng t t ñ p qua vi c s d ng các ngu n tài nguyên m t cách h p lý 9 3
 4. Công ngh Ti n b khoa h c k thu t nh hư ng t i nhu c u và vi c ñáp ng nhu c u R&D ñóng vai trò quan tr ng: Nhu c u ngày càng ñi theo hư ng phát tri n công ngh Vòng ñ i s n ph m ngày càng ng n do công ngh phát tri n nhanh Các ho t ñ ng kinh doanh và marketing cũng ph i t n d ng nh ng phát minh khoa h c k thu t ñ th a mãn nhu c u khách hàng S n ph m m i theo công ngh m i (Sony walkman) Quy trình kinh doanh và marketing ng d ng công ngh m i (h th ng kinh doanh và marketing online..) 10 Pháp lý Các quy ñ nh v m t pháp lu t có nh hư ng ñ n các quy t ñ nh marketing và kinh doanh: Lu t kinh doanh, lu t qu ng cáo S n ph m thu c và s a b t cho tr em Chính sách thu , tài tr ngành và các doanh nghi p, h tr xu t kh u.. Tác d ng h tr quá trình kinh doanh c a các công ty, b o v ngư i tiêu dùng và ñ m b o tr t t kinh t - xã h i Lu t ch ng ñ c quy n 11 Văn hóa Các giá tr văn hóa c t lõi tác ñ ng sâu s c t i xã h i ho t ñ ng marketing và kinh doanh ph i bi n ñ i phù h p v i các giá tr văn hóa c a xã h i ñó Xã h i Á ðông ñ cao s quây qu n, sum h p gia ñình trong các ngày l , t t Máy ch p hình Polaroid t i các qu c gia H i giáo 12 4
 5. Văn hóa Các nhóm văn hóa nh (subcultures): các nhóm cùng chia s v i nhau nh ng c m nh n giá tr thái ñ , hành vi và suy nghĩ khác bi t marketing c n chú tr ng ñ có chi n lư c phù h p cho t ng phân khúc S bi n ñ i trong các giá tr văn hóa th c p nh n bi t ñ thay ñ i phù h p nh hư ng văn hóa phương Tây trong cách s ng hi n nay c a gi i tr 13 Môi trư ng vi mô Các b ph n bên trong và bên ngoài doanh nghi p có tác ñ ng ñ n quá trình marketing: Các nhà cung ng (suppliers) Khách hàng Trung gian marketing ð i th c nh tranh Công chúng 14 Doanh nghi p Ban giám ñ c: ngư i v ch ra chi n lư c phát tri n kinh doanh và thông qua chi n lư c marketing do b ph n marketing ñ trình Các b ph n khác cũng ph i ph i h p ch t ch v i b ph n marketing: R&D, nhân s , thu mua và qu n lý nguyên li u, tài chính, k toán.. 15 5
 6. Doanh nghi p B ph n marketing: v ch ra k ho ch marketing và ñi u ph i ho t ñ ng k t h p v i các b ph n liên quan Tài chính – k toán: tìm ngu n tài chính, ki m soát ngân sách, hi u qu tài chính và ghi nh n doanh thu R&D: d a trên k t qu nghiên c u th trư ng mà ñưa ra s n ph m phù h p S n xu t – qu n lý hàng t n kho: qu n lý chi phí s n xu t – t n kho, báo cáo cho b ph n marketing bi t ñ k p th i kh c ph c nh ng y u ñi m trong khâu phân ph i 16 Nhà cung ng Cá nhân, t ch c cung ng các ngu n l c c n thi t cho quá trình ho t ñ ng c a doanh nghi p: Nguyên, nhiên v t li u Nhân s Ngu n v n.. 17 Nhà cung ng C n l a ch n các nhà cung ng có năng l c ñ ñáp ng ñư c nhu c u c n thi t c a doanh nghi p trong quá trình s n xu t kinh doanh Tăng cư ng kh năng c nh tranh c a doanh nghi p so v i các ñ i th trong vi c th a mãn nhu c u khách hàng 18 6
 7. Các trung gian Marketing Trung gian marketing có nhi m v giúp doanh nghi p qu ng bá, bán và phân ph i s n ph m t i tay ngư i tiêu dùng cu i cùng (end-consumers) Trung gian phân ph i T ch c cung c p d ch v lưu thông s n ph m T ch c cung c p d ch v marketing T ch c cung c p d ch v tài chính – tín d ng 19 Trung gian phân ph i T ch c, cá nhân giúp doanh nghi p trong vi c tìm ki m khách hàng, tiêu th s n ph m Bán buôn, bán l , ñ i lý, môi gi i T o ñi u ki n thu n l i v ñ a ñi m, th i gian và hi u bi t v khách hàng giúp cho quá trình phân ph i thu n ti n, d dàng 20 T ch c cung c p d ch v lưu thông s n ph m Các trung gian h tr cho quá trình phân ph i trong vi c d tr và lưu chuy n s n ph m t nơi s n xu t t i nơi phân ph i Kho bãi V n t i (hàng không, ñư ng b , ñư ng s t, ñư ng th y) 21 7
 8. T ch c cung c p d ch v marketing Các t ch c giúp xúc ti n các chương trình nghiên c u th trư ng, qu ng bá thương hi u, qu ng cáo, PR Thúc ñ y quá trình ñưa s n ph m ñ n v i khách hàng và ngư i tiêu dùng m t cách m nh m hơn 22 T ch c cung c p tài chính – tín d ng Các ngân hàng, các công ty tài chính, b o hi m ðóng vai trò quan tr ng trong quá trình kinh doanh s n xu t và ho t ñ ng marketing c a doanh nghi p các doanh nghi p c n có m i quan h b n v ng v i các ñ i tác này 23 Khách hàng ð i tư ng ph c v c a doanh nghi p và là nhân t chính t o nên th trư ng Vai trò r t quan tr ng, vì t nhu c u c a khách hàng mà doanh nghi p m i ho ch ñ nh chi n lư c marketing c a mình ñ th a mãn nhu c u c a khách hàng và tìm ki m l i nhu n 24 8
 9. Khách hàng Ngư i tiêu dùng: mua s n ph m ñ s d ng cho m c ñích cá nhân và gia ñình Nhà s n xu t: các t ch c mua s n ph m cho m c ñích s n xu t và ho t ñ ng c a mình Trung gian phân ph i: các t ch c cá nhân mua s n ph m nh m m c ñích bán l i ñ hư ng l i nhu n Vai trò t t hay x u? 25 Khách hàng Các cơ quan nhà nư c và t ch c phi l i nhu n: mua s n ph m ñ s d ng cho m c ñích công ho c chuy n giao cho ngư i khác v i m c ñích xã h i Khách hàng qu c t : các khách hàng vư t ra kh i ph m vi biên gi i c a m t qu c gia 26 ð i th c nh tranh B n lo i ñ i th c nh tranh cơ b n: ð i th c nh tranh v ư c mu n ð i th c nh tranh v lo i s n ph m ð i th c nh tranh v hình thái s n ph m ð i th c nh tranh v nhãn hi u s n ph m 27 9
 10. ð i th c nh tranh v ư c mu n Desire competitors T t c các doanh nghi p t các ngành ngh khác nhau, d a vào ư c mu n phong phú, ña d ng mu n ñư c th a mãn c a ngư i tiêu dùng, trong khi ngân sách có h n Ví d ? 28 ð i th c nh tranh v lo i s n ph m Generic competitors C nh tranh v các lo i s n ph m có th th a mãn m t ư c mu n ñ c trưng Lý thuy t v s n ph m thay th D ch v v n chuy n hành khách 29 ð i th c nh tranh v hình thái s n ph m Product form competitors Các lo i hình thái s n ph m khác nhau, cùng ñáp ng ch c năng cơ b n Xe máy 50 cc, 100 cc, 250 cc.. Ô tô: coupé, sedan, SUV, bán t i, t i.. 30 10
 11. ð i th c nh tranh v nhãn hi u s n ph m Brand competitors Cùng th lo i s n ph m, nhưng ñư c s n xu t t các doanh nghi p khác nhau BMW, Toyota, Honda, Mercedes.. Honda, Suzuki, Yamaha, SYM.. Coca-Cola, Pepsi, Tribeco.. 31 Công chúng B t kỳ các nhóm có quan tâm và có th l c nh hư ng t i ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh và marketing c a doanh nghi p Gi i tài chính Gi i truy n thông Gi i ch c chính quy n, ñ a phương Các t ch c xã h i Công chúng n i b Công chúng (nói chung, m c ñ r ng) 32 Gi i tài chính Có s nh hư ng t i kh năng ñ m b o tài chính c a doanh nghi p Ngân hàng, công ty tài chính, ch ng khoán và b o hi m Có th nh n ñư c s ng h c a gi i này thông qua các báo cáo kinh doanh, tài chính hàng năm TTCK và tin ñ n 33 11
 12. Gi i truy n thông ðóng vai trò quan tr ng trong ho t ñ ng c a doanh nghi p Các ho t ñ ng thông tin, qu ng bá, PR.. T m nh hư ng l n và có th mang l i hi u qu tích c c hay tiêu c c C n tranh th s ng h c a gi i truy n thông nh vào ch t lư ng t t và các chi n d ch qu ng bá thương hi u, s n ph m, tài tr các ho t ñ ng th thao, t thi n.. 34 Gi i ch c chính quy n và ñ a phương Ngư i giám sát doanh nghi p trong vi c th c hi n các nghĩa v pháp lu t trong quá trình kinh doanh Lu t b o v môi trư ng, lu t qu ng cáo, lu t ch ng ñ c quy n, lu t b o v quy n l i ngư i tiêu dùng.. C n tranh th s ng h c a gi i ch c chính quy n nh vào vi c tuân th pháp lu t và góp ph n giúp phát tri n ñ a phương T o công ăn vi c làm, giúp b o v môi trư ng.. 35 Các t ch c xã h i Các t ch c phi chính ph , b o v quy n l i ngư i tiêu dùng, b o v môi trư ng.. Kênh truy n thông giúp qu ng bá thương hi u doanh nghi p thông qua các chi n d ch xúc ti n (tài tr các ho t ñ ng, khuy n mãi.. nh m m c ñích giúp cho hình nh c a doanh nghi p ñư c nhìn dư i góc ñ t t và lan truy n r ng rãi hơn) 36 12
 13. Công chúng N i b : toàn th nhân viên làm vi c trong doanh nghi p C n có chính sách ñ ng viên, chăm sóc và khuy n khích tinh th n làm vi c c a nhân viên văn hóa doanh nghi p t t Công chúng: toàn b xã h i C n quan tâm t i thái ñ c a xã h i v i hình nh c a doanh nghi p, có chi n lư c qu ng bá thương hi u h p lý 37 Bài t p th o lu n Hãy nêu các nhân t c a môi trư ng vĩ mô và vi mô nh hư ng t i chương trình marketing s n ph m xe Honda Air Blade? Chu n b cho tu n sau: ð c bài chương 3 38 Bài t p nhóm cho môn h c M t nhóm không quá 5 thành viên N p bài vi t vào ngày thi ð tài: Ch n m t s n ph m ñang thành công trên th trư ng Vi t nam, hãy phân tích các nhân t c a môi trư ng vĩ mô và vi mô nh hư ng t i thương hi u và phân tích các y u t trong ho t ñ ng Marketing Mix c a s n ph m ñó. Yêu c u: bài vi t ñánh máy, ñ dài không quá 4000 t , double spacing, font Times New Roman c ch 12, chu n Unicode. ðính kèm danh m c và toàn b tài li u tham kh o. ðánh giá: 30% t ng ñi m môn h c 39 13
 14. Bài t p th o lu n Hãy nêu m t giá tr , ni m tin hay nguyên t c văn hóa t i Vi t nam và ch n m t s n ph m c th , t ñó cho bi t ho t ñ ng marketing s n ph m ñó ph i làm th nào ñ xâm nh p ñư c th trư ng d a vào vi c phân tích y u t văn hóa ñó? 40 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2