intTypePromotion=3

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
691
lượt xem
280
download

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

 1. GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
 2. CHƯƠNG 1 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG PHOØNG TRUNG CAÁP CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ DAÏY NGHEÀ NGAØNH KEÁ TOAÙN GIAÙO VIEÂN: NGUYEÃN THIEÂN TUÙ Chương 1 1 Mục tiêu Hieåu ñöôïc Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø gì. Hieåu ñöôïc ñoái töôïng cuûa Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh. Hieåu ñöôïc caùc phöông phaùp Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh. Chương 1 2 1
 3. Khaùi nieäm Phöông phaùp Ñoái töôïng phaân tích T ìm Hiện tượng phaân tích tính quy luật, xu luậ Sử dụng hướng hướ phương pháp Phân tích hoạt động vận Quá trình liên hệ, so sánh, sản xuất kinh doanh là động, ng, đối chiếu, tổng phân chia phát phá hợp triển triể Kết quả kinh doanh Ñeà ra caùc quyeát Muïc tieâu Muïc tieâu ñònh kinh teá Chương 1 cuï theå 3 cuoái cuøng Vai troø • Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng maët maïnh, nhöõng maët yeáu >>> ñöa ra nhöõng quyeát ñònh kinh doanh phuø hôïp • Tìm ra nhöõng nguyeân nhaân, tính quy luaät + döï ñoaùn töông lai >>> xu höôùng vaän ñoäng vaø phaùt trieån. Chương 1 4 2
 4. cụ uả ể h tq th an k ế do g h ữn kin nh Là n hiệ iểu hỉ tiêu bc ợc Đư g các bằn tế h kin Đối tượng Dưới sự của cá tác động nghiên cứu c kinh tế nhân tố Chương 1 5 Ñoái töôïng cuûa Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh Phaân bieät: Chæ tieâu kinh teá Nhaân toá kinh teá Chương 1 6 3
 5. Chæ tieâu kinh teá Chæ tieâu kinh teá laø söï löôïng hoùa caùc ñoái töôïng phaân tích Chương 1 7 Nhaân toá kinh teá Nhaân toá kinh teá laø nhöõng yeáu toá gaây ra söï bieán ñoäng cuûa caùc chæ tieâu kinh teá Chương 1 8 4
 6. Caùc chæ tieâu trong phaân tích hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh • * Caên cöù theo tính chaát chæ tieâu • - Chæ tieâu soá löôïng • - Chæ tieâu chaát löôïng • * Caên cöù theo phöông phaùp tính toaùn • - Chæ tieâu tuyeät ñoái • - Chæ tieâu töông ñoái • - Chæ tieâu bình quaân Chương 1 9 Nhaân toá vaø phaân loaïi nhaân toá aûnh höôûng ñeán chæ tieâu phaân tích • * Caên cöù theo noäi dung kinh teá cuûa nhaân toá • - Nhöõng nhaân toá thuoäc veà ñieàu kieän kinh doanh • - Nhöõng nhaân toá thuoäc veà keát quaû kinh doanh Chương 1 10 5
 7. Noäi dung nghieân cöùu • - Phaân tích caùc chæ tieâu veà keát quaû kinh doanh, tình hình söû duïng caùc yeáu toá saûn xuaát trong moái quan heä vôùi caùc chæ tieâu keát quaû kinh doanh. • - Phaân tích tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp thoâng qua baùo caùo taøi chính. Chương 1 11 Caùc phöông phaùp phaân tích 1. Phöông phaùp so saùnh • 2. Phöông phaùp thay theá lieân hoaøn • 3. Phöông phaùp tính soá cheânh leäch • 4. Phöông phaùp caân ñoái (Phaân tích toång) • Chương 1 12 6
 8. 1. Phöông phaùp so saùnh • Caàn phaûi thöïc hieän caùc vaán ñeà cô baûn nhö: Xaùc ñònh soá goác ñeå so saùnh Xaùc ñònh ñieàu kieän ñeå so saùnh Xaùc ñònh muïc tieâu ñeå so saùnh. Chương 1 13 Xaùc ñònh soá goác ñeå so saùnh Kyø goác: Kyø ñöôïc choïn laøm goác so saùnh Chæ tieâu goác: Chæ tieâu ñöôïc choïn laøm goác so saùnh Trò soá chæ tieâu goác: Trò soá ñöôïc tính cho chæ tieâu goác Chương 1 14 7
 9. Xaùc ñònh ñieàu kieän ñeå so saùnh • Cuøng chæ tieâu kinh teá • Cuøng nhaân toá aûnh höôûng • Cuøng phöông phaùp tính toaùn • Cuøng ñôn vò ño löôøng Chương 1 15 Xaùc ñònh muïc tieâu ñeå so saùnh • . So saùnh Thöïc hieän – Keá hoaïch • . So saùnh Keá hoaïch – Naêm tröôùc • . So saùnh thöïc hieän naêm nay – naêm tröùôc • . So saùnh doanh nghieäp naøy vôùi DN khaùc trong ngaønh • . So saùnh vôùi caùc chæ tieâu trung bình chung cuûa ngaønh Chương 1 16 8
 10. Ví duï 1 Taïi moät doanh nghieäp coù soá lieäu nhö sau: Chæ tieâu 2009(tt) 2010(kh) 2010(tt) Chi phí löông(trieäu) 100 110 120 Doanh thu(trieäu) 1000 1200 1200 Haõy phaân tích tình hình naêm 2010 so vôùi naêm 2009. Chương 1 17 Giaûi • So saùnh möùc bieán ñoäng tuyeät ñoái Chương 1 18 9
 11. Giaûi So saùnh theo soá töông ñoái Nhieäm vuï keá hoaïch : Thöïc hieän KH : Toác ñoä phaùt trieån : Chương 1 19 Giaûi • Nhaän xeùt: – Keá hoaïch ñaët ra cho naêm 2010 laø taêng doanh thu 20%, nhöng chi phí löông chæ taêng 10% so vôùi naêm 2009 (töông ñöông taêng 200 tr ñoàng doanh thu vaø 10tr chi phí löông). – Tuy nhieân, doanh thu thöïc hieän ñaït ñöôïc keá hoaïch ñeà ra trong khi chi phí löông thöïc hieän laïi khoâng ñaït ñöôïc nhö keá hoaïch ñaët ra,chi phí löông naêm 2010 ñaõ taêng so vôùi keá hoaïch laø 9% (töông ñöông taêng 10 tr ñoàng). Nhìn chung laø doanh nghieäp coù phaùt trieån veà maët doanh thu nhöng chi phí löông khoâng giaûm nhö mong ñôïi. Chương 1 20 10
 12. 2. Phöông phaùp thay theá lieân hoaøn • Phöông phaùp loaïi tröø • Thay theá laàn löôït vaø lieân tieáp caùc nhaân toá ñeå xaùc ñònh trò soá cuûa chæ tieâu khi nhaân toá ñoù thay ñoåi. • Laáy keát quaû tröø ñi chæ tieâu khi chöa coù bieán ñoåi cuûa nhaân toá nghieän cöùu seõ xac ñònh ñöôïc aûnh höôûng cuûa nhaân toá naøy. Chương 1 21 Böôùc thöïc hieän • B1: Xaùc ñònh coâng thöùc • B2: Xaùc ñònh ñoái töôïng phaân tích – Chæ tieâu caàn phaân tích – Trình töï nhaân toá aûnh höôûng • B3: Xaùc ñònh möùc ñoä aûnh höôûng cuûa nhaân toá Chương 1 22 11
 13. Thay theá lieân hoaøn • Goïi: – Y1: Trò soá cuûa chæ tieâu phaân tích – Y0: Trò soá cuûa chæ tieâu goác – a,b,c,d: Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán chæ tieâu Y • Ta coù: Y1 = a1.b1.c1.d1 Y0 = a0.b0.c0.d0 Y = Y1- Y0 = a1.b1.c1.d1- a0.b0.c0.d0 Chương 1 23 a0.b0.c0.d0 a1.b0.c0.d0 a1.b1.c0.d0 a1.b1.c1.d0 a1.b1.c1.d1      Y1a b c d Y0a b c d Y0a b c d Y0a b c d Y0a b c d 1111 1100 1000 0000 1110 d = - c = -  b =  -  a =  - Y = Y1- Y0= - Chương 1 24 12
 14. • Doanh thu R do hai taùc ñoäng aûnh höôûng laø giaù P, vaø soá löôïng Q. R = Q.P Muoán phaân tích aûnh höôûng cuûa giaù P thì phaûi coá ñònh Q, muoán phaân tích Q thì phaûi coá ñònh P. Chương 1 25 Ví duï 1 Taïi moät doanh nghieäp coù soá lieäu nhö sau: Chæ tieâu 2010(kh) 2010(tt) Chi phí löông (trieäu) 110 120 Doanh thu (trieäu) 1200 1210 Bieát giaù baùn thöïc teá naêm 2009 laø 1.000 ñoàng/ saûn phaåm; naêm 2010 laø 1.100 ñoàng/ saûn phaåm. Ñaàu naêm 2010, coâng ty döï ñoaùn giaù baùn seõ khoâng thay ñoåi so vôùi naêm 2009. Haõy phaân tích nguyeân nhaân cuûa bieán ñoäng doanh thu naêm 2010 thöïc teá so vôùi keá hoaïch. Chương 1 26 13
 15. Giaûi Chương 1 27 Nhaän xeùt Chương 1 28 14
 16. 3. Phöông phaùp tính soá cheânh leäch • Laø phöông phaùp ñôn giaûn cuûa phöông phaùp lieân hoaøn. Ta coù: Y1 = a1.b1.c1.d1 Soá cheânh leäch Y0 = a0.b0.c0.d0 Y = Y1- Y0 = a1.b1.c1.d1- a0.b0.c0.d0 a = a1.b0.c0.d0- a0.b0.c0.d0 = (a1 - a0).b0.c0.d0 b = a1.b1.c0.d0- a1.b0.c0.d0 = (b1 - b0).a1.c0.d0 c = a1.b1.c1.d0- a1.b1.c0.d0 = (c1 - c0).a1.b1.d0 d = a1.b1.c1.d1- a1.b1.c1.d0 = (d1 - d0).a1.b1.c1 Chương 1 29 Chuù yù : • Phaân tích nhaân toá soá löôïng thì coá ñònh chaát löôïng ôû kyø 0 • Phaân tích nhaân toá chaát löôïng thì coá ñònh soá löôïng ôû kyø 1 Chương 1 30 15
 17. 4. Phöông phaùp caân ñoái (Phaân tích toång) • Taát caû caùc nhaân toá trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñeàu coù moái quan heä vôùi nhau (quan heä tích soá hoaëc quan heä toång soá). • - Quan heä tíchsoá : söû duïng phöông phaùp cheânh leäch hoaëc phöông phaùp lieân hoaøn • - Quan heä toång soá : söû duïng phöông phaùp caân ñoái Chương 1 31 Ví duï : • R = P.Q • LN = DT – CP • PT quan heä toång soá : a = b + c - d • a0 = b0 + c0 – d0 • a1 = b1 + c1 – d1 • a = a1 – a0 Chương 1 32 16
 18. • - Xaùc ñònh möùc ñoä aûnh höôûng : • . Aûnh höôûng cuûa nhaân toá b : b = b1 – b0 • . Aûnh höôûng cuûa nhaân toá c : c = c1 – c0 • . Aûnh höôûng cuûa nhaân toá d : d = d1 – d0 •  Toång hôïp möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá : • a = a1 – a0 = b + c - d Chương 1 33 Taøi lieäu söû duïng ñeå phaân tích hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh • Caùc taøi lieäu keá hoaïch, ñònh möùc, döï toaùn • Caùc soá lieäu cuûa keá toaùn • Caùc vaên baûn phaùp quy cuûa Nhaø nöôùc. • Caùc thoâng tin khaùc coù lieân quan ñeán ngaønh ngheà kinh doanh… Chương 1 34 17
 19. Keát thuùc chöông 1! Chương 1 35 CHÖÔNG 2 PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG CAÙC TIEÀM NAÊNG TRONG SAÛN XUAÁT TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG PHOØNG TRUNG CAÁP CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ DAÏY NGHEÀ NGAØNH HAÏCH TOAÙN – KEÁ TOAÙN GIAÙO VIEÂN: NGUYEÃN THIEÂN TUÙ Chương 1 36 18
 20. Muïc tieâu • Vaän duïng ñöôïc caùc phöông phaùp phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh ñeå phaân tích tình hình söû duïng caùc yeáu toá trong saûn xuaát phuø hôïp vôùi doanh nghieäp ñeå phuïc vuï cho caùc yeâu caàu quaûn trò. Chương 1 37 YÙ nghóa • Phaân tích tình hình söû duïng caùc yeáu toá saûn xuaát nhaèm khai thaùc toái ña coâng suaát, tieàm naêng cuûa töøng yeáu toá goùp phaàn laøm giaûm chi phí, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm Chương 1 38 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản