intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p4

Chia sẻ: Dsfwe Trewyer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

60
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p4

  1. nay vµ cµng kh«ng thÓ ®Þnh con ®­êng ph¸t triÓn cña ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc,mµ kh«ng tÝnh ®Õn b­íc ph¸t m¹nh mÏ cña n­íc ta sau nµy. Dï cã nh÷ng khã kh¨n t¹m thêi ngµy h«m nay, chóng ta vÉn ph¶i ra søc më réng quy m« vµ tèc ®é ®µo t¹o nh©n lùc nh©n lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ cho nh÷ng thËp kû s¾p tíi. §µo t¹o con ng­êi, nh­ kinh nghiÖm cho thÊy kh«ng bao giê lµ thõa ®èi víi mét n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta. VÊn ®Ò sö dông c¸n bé khoa häc- c«ng nghÖ NÕu ng­êi c¸n bé ®­îc sö dông tèt, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc sÏ diÔn ra sù hiÖn ®¹i hãa,®æi míi kiÕn thøc do ®µo t¹o tr­íc ®ã, sÏ kh«ng cã sù hao mßn v« h×nh vµ c¸n bé khoa häc, c«ng nghÖ ®ã sÏ tr­ëng thµnh, ph¸t triÓn víi ®µ tiÕn bé chung. Bøc tranh sÏ hoµn toµn ng­îc l¹i khi nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o ra kh«ng ®­îc sö dông kiÕn thøc nghÒ nghiÖp cña m×nh mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Khèi l­îng kiÕn thøc ban ®Çu sÏ kh«ng cã c¬ héi trau dåi vµ hiÖn ®¹i ho¸, kh«ng ®­îc bæ 28
  2. xung nh÷ng nh©n tè míi, gi¸ trÞ sö dông ngµy cµng kÐm ®i. Nã sÏ bÞ sãi mßn víi tèc ®é cùc kú nhanh chãng. Tõ ®©y ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ l¹i n¨ng lùc ®· cã, kh«ng thÓ coi n¨ng l­îng khoa häc- c«ng nghÖ lµ bÊt biÕn.Sö dông lµ tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho ph¸t triÓn nh©n lùc khoa häc- c«ng nghÖ. TiÒm lùc c¸n bé chØ cã thÓ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn ®­îc ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Kh«ng Ýt tr­êng hîp sù ®¸nh gÝa tiÒm lùc khoa häc- c«ng nghÖ cña ®Êt n­íc ta hiÖn nay tá ra l¹c quan, khi chØ nh×n vµo sè l­îng c¬ cÊu, tr×nh ®é ®µo t¹o ban ®Çu cña ®éi ngò c¸n bé. Chóng ta hÇu nh­ ®· cã ®ñ tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ víi sè l­îng kh¸ ®«ng cho mét nÒn kinh tÕ nh­ n­íc ta. Song nhiÒu lÜnh vùc chóng ta kh«ng thÓ huy ®éng ®­îc lùc l­îng cÇn thiÕt, mÆc dï, trªn danh nghÜa, chuyªn ngµnh nµo ®ã ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé ®­îc ®µo t¹o kh«ng nhá. Nh­ vËy, n¨ng lùc thùc tÕ kÐm xa n¨ng lùc trªn danh nghÜa. Nh­ vËy nÕu ®µo t¹o kh«ng ®i ®«i víi sö dông vµ ph¸t huy tr×nh ®é ®· cã th× kh«ng lµm t¨ng thªm tiÒm lùc khoa 29
  3. häc- c«ng nghÖ cña ®Êt n­íc, tr¸i l¹i cßn cã thÓ gi¶m sót so víi tÝch tô ban ®Çu cña nguån nh©n lùc. b. B¶o ®¶m nguån vèn cho sù ph¸t triÓn KH- CN Bªn c¹nh nh©n lùc th× vèn lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho ph¸t triÓn khoa häc- c«ng nghÖ. Muèn cho sù nhiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®ai ho¸ ®­îc tiÕn hµnh víi tèc ®é nhanh cÇn ph¶i cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p huy ®éng ®­îc nguån vèn nhiÒu nhÊt, qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt. VÊn ®Ò huy ®éng vèn cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta. Song song víi viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn, vÊn ®Ò sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng cã ý nghÜa cùc kú quan träng. Yªu cÇu b¶o toµn vèn ®­îc thÓ hiÖn tr­íc hÕt trong c«ng t¸c tæ chøc tµi chÝnh, cã nghÜa lµ ph¶i lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n tèi ­u trong t¹o nguån tµi chÝnh. Sù cÇn thiÕt cña chÕ ®é b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn tr­íc hÕt xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ míi, ph¶i ho¹ch to¸n kinh tÕ kinh doanh, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ kinh 30
  4. tÕ cao. V× vËy, ®Ó qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ d¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, ®Ó nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, tÊt yÕu ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn II Thùc tr¹ng KH- CN ViÖt Nam 1.Thµnh c«ng KH- CN ®· tËp trung vµo sö dông hîp lý tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. §· ¸p dông c¸c c«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu tiªn tiÕn : viÔn th¸m, ®Þa vËt lý… vµo c«ng t¸c ®iÒu tra, th¨m dß tµi nguyªn thiªn nhiªn. NhiÒu kÕt qu¶ nghiªn cøu m«i tr­êng ®­îc ®¸nh gi¸ cao : nghiªn cøu chÝnh s¸nh vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ sù ®a d¹ng sinh häc, c©n b»ng sinh th¸i vµ xö lý « nhiÔm n­íc, kh«ng khÝ ë c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c thµnh phè lín c¸c biÖn ph¸p trång rõng, chèng suy th¸i ®Êt, c¶i t¹o ®Êt… KH- CN ®· chó ý ph¸t triÓn c¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ cao. NhiÒu thµnh tùu to¸n häc, c¬ häc, vÊt lý cña ta ®­îc ®¸nh gi¸ c¶ ë n­íc ngoµi. C«ng nghÖ th«ng tin ®· ph¸t triÓn vµ më réng øng dông trong hÖ thèng 31
  5. ng©n hµng, qu¶n lý hµnh chÝnh, s¶n xuÊt, kinh doanh. §ång thêi, c«ng nghÖ chÕ t¹o vËt hiÖu míi, c«ng nghÖ sinh häc, tù ®éng ho¸ ®· tõng b­íc ®­îc quan t©m. Trong n«ng nghiÖp. Nhê ¸p dông nh÷ng tiÕn bé KH- CN vÒ gièng c©y trång, quy tr×nh kü thuËt th©m canh vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu mïa vô, chóng ta ®· tuyÓn chän, lai t¹o hµng chôc gièng lóa míi, phï hîp c¸c vïng sinh th¸i kh¸c nhau, t¹o møc t¨ng tr­ëng quan träng. Nghiªn cøu vµ t¹o nhiÒu lo¹i gièng gia sóc, gia cÇm, cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, thóc ®Èy ch¨n nu«i ph¸t triÓn. H¬n 10 n¨m qua, n¨ng suÊt lóa b×nh qu©n ®· t¨ng h¬n 2 lÇn. Tæng s¶n l­îng l­¬ng thùc 1998 ®¹t h¬n 31 triÖu tÊn. NhiÒu lo¹i ph©n vi sinh, thuèc trõ s©u vi sinh, chÊt kÝch thÝch t¨ng tr­ëng thùc vËt ®· ®­îc sö dông vµo s¶n xuÊt, b¶o vÖ, ph¸t triÓn c¸c lo¹i c©y l­¬ng thùc. C¬ cÊu c©y trång ®· ®­îc thay ®æi c¬ b¶n. Tr­íc n¨m 1989, tõ chç cßn thiÕu l­¬ng thùc, ViÖt Nam ®· trë thµnh n­íc xuÊt khÈu g¹o ®Ðng thø 3 thÕ giíi, sau Th¸i Lan, Mü. VÒ thuû s¶n, nhê ¸p dông kü thuËt míi, nhiÒu n¨m nay, nu«i ba ba, sinh s¶n ®· thµnh nghÒ giµu cã ë n«ng th«n. §Æc biÖt, kü thuËt nu«i t«m ®· ®­îc øng dông kh¾p n¬i, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho 350.000 ng­ d©n ven biÓn gãp phÇn c¶i thiÖn vµ t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh thuû s¶n, n¨m 32
  6. 1993 ®¹t 368 triÖu USD, 1994 : 551,2 triÖu, 1996 : 670 triÖu, 1997 : 750 triÖu vµ 2000 : 1000 triÖu, t¨ng k¬n 10 lÇn so víi 1980. ViÖc nu«i trång h¶i s¶n ®· cã sù ®Çu t­ khoa häc thÝch ®¸ng trong viÖc tËn dông mÆt n­íc ao, hå, n­íc biÓn, n­íc lî, kÕt hîp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi nu«i t«m c¸, ph¸t triÓn nu«i trång víi gi÷ g×n m«i tr­êng, m«i sinh, nu«i xen ghÐp, qu¶ng canh, chän gièng tèt toµn ngµnh hiÖn cã 59 c¬ së ®ñ tiªu chuÈn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu Trong c«ng nghiÖp, hµng lo¹t kü thuËt tiªn tiÕn ®­îc ¸p dông, t¹o nhiÒu s¶n phÈm chÊt l­îng cao : hµng may mÆc, thuèc l¸, ®å nhùa, cao su, ®å ®iÖn m¸y, ®iÖn tö nhÊt lµ trong chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ phô tïng vµ ®æi míi c«ng nghÖ, kinh doanh s¶n xuÊt « t«, xe m¸y, nh»m gi¶i quyÕt nguyªn vËt kiÖu, thiÕt bÞ thay thÕ. Trong c«ng nghiÖp ®Çu khÝ ®éi ngò c¸n bé khoa häc trong n­íc, ®· cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ lµm chñ c«ng nghÖ míi. CN chÕ biÕn n«ng- l©m - h¶i s¶n còng ®­îc ®Èy m¹nh mét b­íc Trong lÜnh vùc n¨ng l­îng, nhiÒu c«ng tr×nh, nghiªn cøu KH- CN ®· tËp trung vµo c«ng t¸c quy ho¹ch, sö dông hîp lý c¸c nguån n¨ng l­îng. §æi míi CN x©y dùng c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn, nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶m 33
  7. tæn thÊt n¨ng l­îng trong truyÒn t¶i ®iÖn vµ ®æi míi CN. HÖ thèng n¨ng l­îng ®· ph¸t triÓn nhanh chãng : 80% ®Þa bµn x· ë khu vùc n«ng th«n, h¬n 50% hé gia ®×nh ®· cã ®iÖn sö dông. Trong giao th«ng vËn t¶i, KH- CN ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi, ®­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng thuû, ®­êng s«ng ®· x©y dùng mét sè c«ng tr×nh quan träng b»ng viÖc ¸p dông c¸c CN míi : ®ãng tµu biÓn träng t¶i 3.000 tÊn, c«ng tr×nh h¹ tÇng cÊt c¸nh s©n bay T©n S¬n NhÊt, th¾ng thÇu nhiÒu c«ng tr×nh giao th«ng ë Lµo, Campuchia víi viÖc ¸p dông CN míi trong gia cè nÒn mãng vµ thi c«ng mÆt ®­êng. Trong viÔn th«ng, ®· x©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng th«ng tin hiÖn ®¹i b»ng viÖc ¸p dông kü thuËt sè, th«ng tin vÖ tinh, c¸p sîi quang ®ñ m¹nh ®Ó hoµ nhËp m¹ng th«ng tin quèc tÕ vµ khu vùc. ViÔn th«ng n­íc ta hiÖn ®­îc xÕp vµo mét trong nh÷ng n­íc cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh nhÊt thÕ giíi. Bªn c¹nh m¹ng l­íi h÷u tuyÕn ®iÖn ph¸t triÓn réng kh¾p víi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®a d¹ng, c¸c hÖ thèng th«ng tin di ®éng, m¸y sãng ng¾n, cùc ng¾n, còng ph¸t triÓn m¹nh, ®­îc c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¬ quan trong vµ ngoµi n­íc 34
  8. sö dông. ThÞ tr­êng tin häc n­íc ta nh÷ng n¨m qua, cã tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh h»ng n¨m kho¶ng 40-50%. HiÖn c¸c c¬ quan §¶ng, chÝnh phñ ®ang sö dông hµng v¹n chiÕc m¸y vi tÝnh, trong ®ã l­u gi÷ nhiÒu th«ng tin, sè liÖu bÝ mËt quan träng. Liªn quan ®Õn kinh tÕ, quèc phßng vµ an ninh quèc gia. Trªn ®µ Êy, viÖc sö dông m¸y vi tÝnh ë n­íc ta b¾t ®Çu chuyÓn tõ giai ®o¹n sö dông riªng lÎ, sang h×nh thøc sö dông m¹ng côc bé vµ m¹ng diÖn réng Trong y tÕ, hµng lo¹t c¸c thµnh tùu ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, miÔn dÞch häc, c¾t gi¶m, tû lÖ m¾c c¸c chøng bÖnh nguy hiÓm : lao, phong, sèt rÐt, ho gµ, b¹i liÖt, sëi KÕt hîp y häc truyÓn thèng víi y häc hiÖn ®¹i, s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng thuèc míi. N©ng cao tr×nh ®é trong phßng vµ chuÈn ®o¸n bÖnh, ng¨n ngõa bÖnh truyÒn nhiÔm : viªm gan, viªm n·o NhËt B¶n… §Õn nay n­íc ta ®· cã ®éi ngò c¸n bé KH- CN h¬n 800.000 ng­êi tr×nh ®é ®¹i hoc, 8.775 phã tiÕn sÜ- tiÕn sÜ, gÇn 3.000 gi¸o s­- phã gi¸o s­, h¬n 45.000 c¸n bé nghiªn cøu triÓn khai thuéc h¬n 300 viÖn nghiªn cøu- trung t©m vµ h¬n 20.000 nhµ khoa häc võa nghiªn cøu, võa gi¶ng d¹y trong 105 tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, h¬n 80 c¬ së ®µo t¹o sau 35
  9. ®¹i häc. §©y thùc sù lµ mét vèn quý cho sù nghiÖp CNH, H§H, ®­îc ®µo t¹o tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau . 2.H¹n chÕ a.§Çu t­ cho khoa häc c«ng nghÖ cßn ë møc thÊp ViÖt Nam ch­a cã chÝnh s¸ch khoa häc d«ng nghÖ nhÊt qu¸n thÓ hiÖn b»ng hÖ thèng ph¸p luËt nh­ c¸c quèc gia kh¸c. Thêi gian qua §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cã nhiÒu cè g¾ng t¹o nguån tµi chÝnh ®Ó ®Çu t­ cho khoa häc vµ c«ng nghÖ nh­ng ch­a thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn. Theo sè liÖu thèng kª tõ n¨m 1965 ®Õn nay, møc ®Çu t­ tµi chÝnh tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc dµnh cho ho¹t ®«ng nghiªn cøu vµ triÓn khai chiÕm tõ 0,2% ®Õn 0,82% thu nhËp quèc d©n. Trong 10 n¨m ®æi míi, n­íc ta ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ ®¸ng mõng, tæng kinh phÝ ®Çu t­ cho khoa häc vµ c«ng nghÖ ®­îc n©ng lªn dÇn, nh­ng do gi¸ c¶ hµng hãa t¨ng cho nªn gi¸ trÞ thùc tÕ cña vèn ®Çu t­ kh«ng t¨ng. Theo sè liÖu cña Bé KH- CN vµ m«i tr­êng th× ®Çu t­ tµi chÝnh cho kha häc c«ng nghÖ ch­a v­ît qu¸ 1% ng©n s¸ch tiªu dïng h»ng n¨m. Chi phÝ b×nh qu©n h»ng n¨m cho mét c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc kho¶ng 1.000 USD, rÊt thÊp so víi møc 36
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2