intTypePromotion=1

HỆ THỐNG HƠI

Chia sẻ: Tien Dat Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
216
lượt xem
68
download

HỆ THỐNG HƠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định được các dạng tổn thất nhiệt và giải pháp TKNL trong lò hơi, xác định các vấn đề và giải pháp trong hệ thống phân phối hơi, xác định các vấn đề và giải pháp TKNL trong sử dụng hơi, nhận diện các cơ hội tận dụng nhiệt thải, chất lượng dầu vào buồn đốt, sấy dầu FO đến nhiệt độ cần thiết để tán sương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG HƠI

 1. HỆ THỐNG HƠI 1
 2. Mục tiêu • Xác định được các dạng tổn thất nhiệt và giải pháp TKNL trong lò hơi • Xác định các vấn đề và giải pháp trong hệ thống phân phối hơi • Xác định các vấn đề và giải pháp TKNL trong sử dụng hơi • Nhận diện các cơ hội tận dụng nhiệt thải 2
 3. Nội dung • Tổng quan về lò hơi công nghiệp • TKNL ở lò hơi • Hệ thống phân phối hơi • Tận dụng nhiệt thải 3
 4. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HƠI TRONG CÔNG NGHIỆP
 5. TỔNG QUAN VỀ LÒ HƠI 5
 6. Phân loại lò hơi Theo nhiên liệu sử dụng • Theo bố trí lắp đặt • Theo kết cấu (mục đích sử dụng hiệu quả) • Các phân loại khác (công suất, thông số hơi,…) • 6
 7. Các loại lò hơi theo kết cấu • Lò hơi ống lò-ống lửa • Lò hơi ống nước đứng • Lò hơi ống nước cong, có bao hơi 7
 8. Lò hơi ống lò-ống lửa 8
 9. Lò hơi ống nước đứng 9
 10. Lò hơi ống nước có bao hơi ĐỐT DẦU / KHÍ ĐỐT THAN 10
 11. Lựa chọn lò hơi Lò hơi Đốt dầu, khí Công suất nhỏ và vừa ống lửa Đốt than, củiChế độ vận hành 3 ca HT sử dụng hơi: thiết bị lớn Lò hơi Đốt dầu DO, khí Công suất nhỏ ống nước Không vận hành 3 ca đứng HT sử dụng hơi: nhiều thiết bị nhỏ, cần hơi nhanh Lò hơi Đốt mọi loại Công suất trung bình và lớn ống nước nhiên liên liệu Chế độ vận hành 3 ca cong, có Rất phù hợp HT sử dụng hơi: thiết bị lớn bao hơi cho nh/ liệu rắn cần áp suất cao, hơi quá nhiệt 11 11
 12. Thông số kỹ thuật của lò hơi p : ……………………….. : ……………– nếu sản xuất hơi quá nhiệt t D : ……………………..[kg/h; t/h;] : SLH lớn nhất mà LH có thể làm việc lâu dài ở Dđm thông số (p, t) thiết kế Dquy ước : SLH sinh ra tại 100 oC nếu nhiệt độ nước cấp cũng là 100 oC :SLH ứng với khi LH đạt hiệu suất cao nhất. Thường Dkt Dkt = (0,8 ÷ 0,9).Dđm 12
 13. Đặc điểm của hơi nước bão hoà Nhieät ñoä nöôùc soâi vaø boác hôi goïi laø nhieät ñoä baõo hoøa, ts. ÔÛ moät aùp suaát nhaát ñònh thì nước soâi ở moät nhieät ñoä ts töông öùng.  Khi hôi nöôùc caáp nhieät cho coâng ngheä ôû p = const., thì nhieät ñoä ngöng tuï cuõng khoâng ñoåi ≡ ts => cheá ñoä nhieät oån ñònh.  NHIEÄT AÅN (r, kJ/kg) : löôïng nhieät caàn caáp cho 1kg nöôùc soâi chuyeån thaønh hôi baõo hoøa khoâ; vaø cuõng chính laø nhieät do 1kg hôi ñoù nhaû ra khi ngöng tuï hoaøn toaøn AÙp suaát (dö), bar 0 1 2 3 4 6 8 10 100 120,4 133,7 143,6 152 165 175,4 184,1 Nhieät ñoä, oC Entanpi, kJ/kg 2675 2707 2725 2738 2749 2764 2774 2781 Nhieät aån, kJ/kg 2257 2201 2163 2133 2108 2066 2030 2000
 14. TKNL Ở LÒ HƠI 14
 15. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong lò hơi Quá trình Quá trình trao đổi cháy nhiệt • Qua vách • Trong ống không gian buồng đốt 15
 16. Hiệu suất lò hơi ►Cân bằng nhiệt ở lò hơi Qđv = Qcó ích + Các tổn thất Qđv = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 ►Hiệu suất nhiệt ηt = Q1 / Qđv = q1 = 100 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6), % Trong đó Q1 = D(ih – inc) Qđv = BQth 16
 17. Các lọai tổn thất trong lò hơi q2 - Tổn thất nhiệt do ……………………… q3 - Tổn thất nhiệt do ……………………… q4 - Tổn thất nhiệt do ………………………. q5 - Tổn thất do ……………………………. q6 - Tổn thất nhiệt do ……………………… 17
 18. Tổn thất nhiệt do khói thải – q2 Lượng khói thải tăng • ……………….. Nhiệt độ khói thải (tth) cao • Lượng nhiên liệu đốt …… • ………………… • …………………… bề mặt truyền nhiệt 18
 19. Tổn thất do cháy không hoàn toàn về hóa học, q3 • ……………………………. • Nhiệt độ buồng lửa …………….. • Hòa trộn …………………….. liệu không đều 19
 20. Tổn thất do cháy không hoàn toàn về cơ học, q4 • Do cỡ than không đều. Hạt nhỏ: bị lọt; cục lớn: cháy không tới lõi than • Khe hở ghi lò lớn hơn cỡ than đang dùng • Ghi bị cong vênh • Thải xỉ có lẫn than ra khỏi BĐ • Kiểu ghi xích không tương thích với than đá VN 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2