intTypePromotion=1
ADSENSE

Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 3): Phần 1

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

53
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 3) có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Phần 1 của tài liệu trình bày với bạn đọc 2 chương đâu tương ứng vs nội dung về: Tấm gương đạo đức Hố Chí Minh (Dù tá hay tướng đều lo phục vụ nhân dân, nêu gương, bài chiều trách nhiệm, Bác không đồng ý, trước hết là cái này...); và những chiến sĩ cách mạng trung kiên (Đồng chí Hồ Tùng Mậu người cách mạng mẫu mực, Phan Đăng Lưu người cộng sản kiên trung, nhà báo cách mạng ưu tú, luật sư Nguyễn Hữu Thọ một tri thức suốt đời phụng sự Tổ quốc...).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ Chí Minh và những chuyện kể về tấm gương đạo đức của Người (Tập 3): Phần 1

Nhöõng chuyeän keå veà taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh / 1<br /> NHÖÕNG CHUYEÄN KEÅ<br /> <br /> VEÀ TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC<br /> <br /> HOÀ CHÍ MINH<br /> Taäp 3<br /> <br /> 2 / NHIEÀU TAÙC GIAÛ<br /> <br /> Nhöõng chuyeän keå veà taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh / 3<br /> <br /> THAØNH UÛY THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH<br /> BAN TUYEÂN GIAÙO<br /> <br /> NHÖÕNG CHUYEÄN KEÅ<br /> <br /> VEÀ TAÁM GÖÔNG ÑAÏO ÑÖÙC<br /> <br /> HOÀ CHÍ MINH<br /> Taäp 3<br /> <br /> Nhaø xuaát baûn Vaên hoùa - Vaên ngheä<br /> TP. Hoà Chí Minh 2014<br /> <br /> 4 / NHIEÀU TAÙC GIAÛ<br /> <br /> Nhöõng chuyeän keå veà taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh / 5<br /> <br /> Trôøi coù boán muøa: Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng.<br /> Ñaát coù boán phöông: Ñoâng, Taây, Nam, Baéc.<br /> Ngöôøi coù boán ñöùc: Caàn, Kieäm, Lieâm, Chính.<br /> Thieáu moät muøa, thì khoâng thaønh trôøi.<br /> Thieáu moät phöông, thì khoâng thaønh ñaát.<br /> Thieáu moät ñöùc, thì khoâng thaønh ngöôøi.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2