intTypePromotion=1

Hướng dẫn giải đề thi HSG tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017-2018

Chia sẻ: Nguyễn Kim Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
343
lượt xem
13
download

Hướng dẫn giải đề thi HSG tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017-2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn giải đề thi HSG tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017-2018 giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải đề. Chuẩn bị thật tốt cho kì thi các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải đề thi HSG tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017-2018

Người giải đề: N.V.Sơn. DĐ: 01202626549<br /> <br /> H­íng dÉn gi¶i ®Ò thi häc sinh giái thõa thiªn huÕ<br /> n¨m häc 2017 - 2018. (Lêi gi¶i gåm 07 trang)<br /> 2x  m<br /> ,  Hm .<br /> mx  1<br /> a) Khi m  1, hµm sè ®· cho cã ®å thÞ  H1  c¾t hai trôc Ox, Oy lÇn l­ît t¹i hai ®iÓm A vµ<br /> B. TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c OAB.<br /> b) Chøng minh r»ng víi mäi m  0 th× ®å thÞ hµm sè  H m  c¾t ®­êng th¼ng<br /> <br /> C©u 1: (4,0 ®iÓm) Cho hµm sè y <br /> <br />  d  : y  2 x  2m t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt C, D thuéc mét ®­êng  H  cè ®Þnh.<br /> th¼ng  d  c¾t Ox, Oy lÇn l­ît t¹i c¸c ®iÓm M , N . T×m m ®Ó SOCD  3SOMN .<br /> <br /> §­êng<br /> <br /> H­íng dÉn gi¶i:<br /> 2x 1<br /> a) Khi . m  1, . hµm sè ®· cho trë thµnh: y <br />  H1  .<br /> x 1<br />  A   H1   Ox<br /> 1<br /> <br /> 1 <br /> Gäi <br />  A  ;0  , B  0; 1  OA  ; OB  1.<br /> 2<br /> 2 <br />  B   H1   Oy<br /> <br /> <br /> 1<br /> 1 1<br /> 1<br /> Tam gi¸c OAB vu«ng t¹i O nªn: SOAB  OA.OB  . .1 <br /> (®vdt).<br /> 2<br /> 2 2<br /> 4<br /> b) Ph­¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña  H m  vµ  d  lµ:<br /> <br /> 2x  m<br />  mx  1  0<br />  2 x  2m  <br /> mx  1<br />  2 x  m   2 x  2m  mx  1<br /> <br /> <br /> (I )<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> <br /> x  <br /> x  <br /> <br /> Víi m  0 th× . ( I )  <br /> .<br /> m<br /> m<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2mx  2m x  m  0<br /> 2 x  2mx  1  0 (*)<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br />  1<br />  1<br /> Ph­¬ng tr×nh (*) cã   m  2  0, m  0 vµ: 2.     2m.     1  2  1  0, m  0<br /> m<br />  m<br />  m<br /> 1<br /> Suy ra m  0 ph­¬ng tr×nh (*) lu«n cã 2 nghiÖm thùc ph©n biÖt ®Òu kh¸c  .<br /> m<br /> VËy m  0 th×  H m  vµ  d  lu«n c¾t nhau t¹i 2 ®iÓm ph©n biÖt.<br /> 2<br /> <br />  x1  x2  m<br /> 1<br /> <br /> *Gäi x1 , x2 lµ 2 nghiÖm cña (*), theo ®Þnh lÝ Vi-Ðt th×: <br /> .<br /> 1  x2  <br /> 2 x1<br />  x1 x2   2<br /> <br /> Gäi C  x1 ; y1  , D  x2 ; y2  lµ 2 giao ®iÓm cña  H m  vµ  d  .<br />  1  1<br /> Ta cã: y1  2 x1  2m  2 x1  2  x1  x2   2 x2  2.  <br />  .<br />  2 x1  x1<br /> 1<br /> 1<br /> T­¬ng tù y2  . VËy hai ®iÓm C , D n»m trªn ®å thÞ hµm sè y <br /> x2<br /> x<br /> <br /> 1<br /> <br />  H  . (§PCM)<br /> <br /> Giải đề thi HSG TTHuế năm 2017 - 2018<br />  M   d   Ox<br /> <br /> *Ta cã: <br />  M  m; 0  , N  0; 2m   OM  m ; ON  2m  2 m .<br />  N   d   Oy<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> Khi ®ã SOMN  OM .ON  m .2 m  m 2 .<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> <br /> 1  2 1 <br /> Ta cã OC.OD   x12  2  x2  2  <br /> x1 <br /> x2 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 2<br />  x14  x2  x12  x2<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> x<br /> <br /> 4<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br />   x x <br /> <br /> 4<br />  1 x2  1<br /> 2<br /> x12 x2<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1 2<br /> <br /> 4<br />  1  x14  x2<br /> <br />  x1 x2 <br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br />  2  x1 x2    x1  x2   2 x1 x2   2  x1 x2   m 2  1   m 4  2m 2  .<br /> <br /> <br /> 2<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 1<br />  1  m 4  2m 2 <br /> 2  4m 4  8m 2  25 .<br /> VËy OC.OD  16<br /> 1<br /> 4<br /> 4<br /> <br /> Ta cã SOCD  3SOMN <br /> <br /> 1<br /> 25<br /> 4m 4  8m 2 <br />  3m 2<br /> 2<br /> 4<br /> <br />  128m 4  32m 2  25  0  m 2 <br /> <br /> 23 6<br /> 23 6<br /> m<br /> .<br /> 16<br /> 4<br /> <br /> C©u 2: (4,0 ®iÓm)<br /> a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh sau:<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> cos  x  <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> <br />  4 cos  x   .<br /> 4<br />  3<br /> <br /> <br /> sin <br />  x<br />  2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> b) Gi¶i ph­¬ng tr×nh sau: 5 1  1  x3  x 2 4 x 2  25 x  18 , x  0.<br /> H­íng dÉn gi¶i:<br />  <br /> <br /> cos  x  2   0<br /> sin x  0<br /> <br />  <br /> <br /> a) §iÒu kiÖn <br /> <br /> xk<br /> 2<br />  cos x  0<br /> sin  3  x   0<br /> <br /> <br />   2<br /> <br /> <br /> Víi ®iÒu kiÖn ®ã ph­¬ng tr×nh ®· cho t­¬ng ®­¬ng víi:<br /> <br />  k  .<br /> <br /> <br /> <br />  x   4  k<br />  tan x  1<br /> <br /> cos x  sin x  0<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> <br /> <br />  2 2  cos x  sin x   <br /> <br /> 1   x   k<br /> <br /> <br /> sin x cos x<br /> 8<br />  2 2 sin x cos x  1 sin 2 x  2<br /> <br /> <br />  x  3  k<br /> <br /> 8<br /> <br /> §èi chiÕu víi §K ta ®­îc ph­¬ng tr×nh cã 3 hä nghiÖm lµ: x  <br /> <br /> x<br /> <br /> 3<br />  k<br /> 8<br /> <br /> k   .<br /> 2<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br />  k ; x <br /> <br /> <br /> 8<br /> <br /> k  <br /> <br />  k ;<br /> <br /> Người giải đề: N.V.Sơn. DĐ: 01202626549<br /> b) C¸ch 1: §­a vÒ hµm ®Æc tr­ng.<br /> Ph­¬ng tr×nh (1) t­¬ng ®­¬ng víi:<br /> 5  5 1  x3  4 x 4  25 x3  18 x 2<br /> <br />  <br />  25 1  x   5<br /> <br />  25 1  x3  5 1  x3  4 x 4  18 x 2  20<br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br />  <br /> <br /> 1  x3  2 x 2  4  2 x 2  4<br /> <br /> <br /> <br /> (*)<br /> <br /> a  5 1  x 3  0<br /> <br /> *§Æt <br /> khi ®ã PT(*) trë thµnh:<br /> 2<br /> b  2 x  4  0<br /> <br /> a 2  a  b 2  b   a  b  a  b  1  0  a  b.<br /> <br /> *Víi a  b ta cã: 5 1  x3  2 x 2  4  5 (1  x)(1  x  x 2 )  2(1  x)  2(1  x  x 2 )<br /> <br />  1  x  2 1  x  x2<br /> 5  37<br /> <br />  x2  5x  3  0  x <br /> 2<br /> 2<br /> 2 1  x  1  x  x<br /> <br /> C¸ch 2: Nh©n liªn hîp.<br /> <br />  x  0 .<br /> <br /> (1)  5 1  x3  10 1  x   4 x 4  25 x3  18 x 2  5  10 1  x <br />  5 1 x<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1  x  x 2  2 1  x  4 x 4  25 x3  18 x 2  10 x  15<br /> <br /> x<br /> <br />  5 1 x.<br /> <br /> 2<br /> <br />  5x  3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  x2  5x  3 4 x2  5x  5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1 x  x  2 1 x<br /> <br />  2<br /> 5  37<br />  x  5x  3  0  x <br /> 2<br /> <br /> <br /> 5 1 x<br />  4 x2  5x  5<br /> <br /> 2<br />  1 x  x  2 1 x<br /> Ta cã: (**) <br /> <br /> 1  x  2 1  x  x2<br /> 2 1 x  1 x  x<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 1 x  x<br /> <br />  4 x2  5x  3  0<br /> <br /> (**)<br /> <br />  4 x2  5x  3<br /> <br />  4x2  5x  3<br /> <br /> 2 1 x <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 x  2 1 x  x<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br />  4x2  5x  3<br /> <br /> (VN )<br /> <br /> C©u 3: (4,0 ®iÓm)<br />  x3  y 3  3 y 2  x  4 y  2  0<br /> (1)<br /> <br /> a) Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh sau:  3<br />  x, y    .<br /> (2)<br /> x  x  3  2 x  2  y<br /> <br /> b) Cã 30 tÊm thÎ ®­îc ®¸nh sè tõ 1 tíi 30. Rót ngÉu nhiªn 3 thÎ. TÝnh x¸c xuÊt ®Ó tæng sè<br /> ghi trªn 3 thÎ chia hÕt cho 3.<br /> <br /> H­íng dÉn gi¶i:<br /> a) §iÒu kiÖn x  2; y  .<br /> 3<br /> <br /> Ta cã: (1)  x3  x  y 3  3 y 2  4 y  2  x 3  x   y  1   y  1<br /> 3<br /> <br /> Giải đề thi HSG TTHuế năm 2017 - 2018<br /> 3<br /> <br />  x3   y  1   x  y  1  0<br /> 2<br />   x  y  1  x 2  x( y  1)   y  1  1  0<br /> <br /> <br />  y  x  1.<br /> <br /> Thay y  x  1 vµo (2) ta cã: x3  x  3  2 x  2  x  1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  x3  4  2 x  2  x3  8  2 x  2  4   x  2  x 2  2 x  4 <br /> x  2<br />  2<br /> 2<br />  x  2x  4 <br /> <br /> 2 x2<br /> <br /> <br /> 2  x  2<br /> x2 2<br /> <br /> (*)<br /> <br /> 2<br />  1 nªn PT(*) v« nghiÖm.<br /> 2 x2<br /> Víi x  2  y  3. VËy hÖ ®· cho cã 1 nghiÖm lµ:  x; y    2;3 .<br /> 2<br /> <br /> Víi mäi x  2 ta cã VT (*)   x  1  3  3; VP(*) <br /> <br /> b) Gäi A lµ biÕn cè: “Rót ngÉu nhiªn 3 thÎ mang c¸c sè cã tæng chia hÕt cho 3”.<br /> 3<br /> Ta cã n     C30 .<br /> *Ta chia 30 thÎ ®­îc ®¸nh sè tõ 1 tíi 30 lµm 3 lo¹i sau:<br /> Lo¹i 1: 10 thÎ mang sè chia cho 3 d­ 1;<br /> Lo¹i 2: 10 thÎ mang sè chia cho 3 d­ 2;<br /> Lo¹i 3: 10 thÎ mang sè chia hÕt cho 3;<br /> *Rót 3 thÎ mang sè cã tæng chia hÕt cho 3 x¶y ra c¸c tr­êng hîp sau:<br /> 3<br /> TH1: 3 thÎ ®ã ®Òu lµ thÎ lo¹i 1 cã: C10 c¸ch<br /> 3<br /> TH2: 3 thÎ ®ã ®Òu lµ thÎ lo¹i 2 cã: C10 c¸ch<br /> 3<br /> TH3: 3 thÎ ®ã ®Òu lµ thÎ lo¹i 3 cã: C10 c¸ch<br /> <br /> TH4: 3 thÎ ®ã gåm 1 thÎ lo¹i 1; 1 thÎ lo¹i 2 vµ 1 thÎ lo¹i 3 th× cã: 10.10.10  1000 c¸ch.<br /> 3<br /> n  A  3C10  1000 68<br /> <br /> <br /> .<br /> X¸c suÊt cña biÕn cè A lµ: P  A  <br /> 3<br /> n <br /> C30<br /> 203<br /> C©u 4: (3,0 ®iÓm)<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy, cho ®­êng trßn  C  :  x  1   y  2   5 vµ ®iÓm M  6; 2  .<br /> a) Chøng minh ®iÓm M n»m ngoµi ®­êng trßn  C  .<br /> b) ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua M c¾t<br /> <br /> C <br /> <br /> t¹i hai ®iÓm A, B sao cho<br /> <br /> MA2  MB 2  50.<br /> H­íng dÉn gi¶i:<br /> a) §­êng trßn  C  cã t©m I 1; 2  , b¸n kÝnh R  5.<br /> <br /> <br /> Ta cã: IM   5; 0   IM  5  5  R. VËy ®iÓm M n»m ngoµi ®­êng trßn  C  .<br /> b) Gäi H lµ trung ®iÓm cña AB. Ta cã IH  AB.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Người giải đề: N.V.Sơn. DĐ: 01202626549<br /> <br /> I<br /> <br /> H<br /> <br /> B<br /> <br />   2  <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  MA2  MB 2  MH  HA  MH  HB<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> A<br /> <br />   <br /> <br /> <br /> <br />  2 MH 2  HA2  HB 2  2 MH . HA  HB<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br />  2 MH 2  2 HA2  2 IM 2  IH 2  2 IA2  IH 2<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br />  2 IM  2 IA  4 IH<br /> <br /> d<br /> <br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br />  50  10  4 IH 2  60  4 IH 2<br /> <br /> 10<br /> Ta cã MA2  MB 2  50  60  4 IH 2  50  IH <br /> .<br /> 2<br /> <br /> Gäi n   a; b  a 2  b 2  0 lµ mét vect¬ ph¸p tuyÕn cña ®­êng th¼ng d cÇn t×m.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ph­¬ng trinh tæng qu¸t ®­êng th¼ng d lµ: a  x  6   b  y  2   0 .<br /> <br /> b  3a<br /> 10<br />  b 2  9a 2  <br /> 2<br /> a b<br /> b  3a<br /> *Víi b  3a th× ph­¬ng tr×nh d lµ:  x  6   3  y  2   0  x  3 y  12  0<br /> Ta cã IH  d  I ; d  <br /> <br /> 5a<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> *Víi b  3a th× ph­¬ng tr×nh d lµ:  x  6   3  y  2   0  x  3 y  0<br /> C©u 5: (3,0 ®iÓm)<br /> Cho h×nh chãp S . ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh thoi c¹nh a, SA  SB  SC  a vµ<br /> SD  x  a  0; x  0 <br /> a) TÝnh thÓ tÝch khèi chãp S . ABCD theo a vµ x.<br /> b) TÝnh x theo a ®Ó thÓ tÝch khèi chãp S . ABCD lín nhÊt.<br /> H­íng dÉn gi¶i:<br /> S<br /> <br /> a<br /> a<br /> a<br /> x<br /> a<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> a<br /> <br /> O<br /> D<br /> <br /> a<br /> <br /> C<br /> <br /> a) Gäi O  AC  BD.<br /> *Tam gi¸c SAC c©n t¹i S cã SO lµ trung tuyÕn nªn: SO  AC (1)<br /> * ABCD lµ h×nh thoi nªn BD  AC (2)<br /> Tõ (1) vµ (2) suy ra: AC   SBD  .<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản