KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
157
lượt xem
16
download

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Về kiến thức:+ Khảo vẽ đồ thị hàm số 2. Kỹ năng: + Biết sơ đồ khảo sát vẽ đồ thị của hàm số ,nắm các bước tiến hành một bài khảo sát hàm số 3. Về thái độ và tư duy:+ Tích cực hợp tác trong học tập, chủ động phát hiện chiếm lĩnh tri thức mới , nhận xét và tự đánh giá kết quả học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

  1. Tuaàn:4(12C234) KHAÛO SAÙT SÖÏ BIEÁN THIEÂN VAØ VEÕ ÑOÀ THÒ CUÛA HAØM SOÁ TieátPPCT:12 Ngaøysoaïn:3/9/10 I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc:+Khaûoveõ ñoàthòhaømsoá 2. Kyõ naêng: +Bieátsô ñoàkhaûosaùtveõñoàthòcuûahaømsoá,naémcaùcböôùctieánhaønhmoät baøi khaûosaùthaømsoá 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+Tích cöïc hôïptaùctronghoïc taäp,chuûñoängphaùthieänchieámlónhtri thöùc môùi, nhaänxeùtvaøtöï ñaùnhgiaùkeátquaûhoïc taäp II. Chuaånbò: +GV: chuaånbò baûngphuï… HS: Ñoïc baøi môùiôû nhaø. III. Phöôngphaùp. +Vaänduïngtoånghôïpcaùcphöôngphaùp IV. Tieántrình .+Oånñònhlôùp12c234 +Baøi cuõ: (10’) Caâuhoûi:1Xeùttínhñônñieäuvaøtìmcöïc trò cuûahaømsoá a) y=x 3+3x2+4 b) y=x4-8x2+2 +Baøi môùi: tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi Dung kieán thöùc Ñònh nghóa taäp xaùc ñònh cuûa Traû lôøi caùc caâu hôûi theo yeâu caàu haøm soá? cuûa giaùo vieân I> Caùc böôùc khaûo saùt söï bieán thieân Goïi yù traû lôøi: 1)Tìm taäp xaùc ñònh vaø veõ ñoà thò cuûa haøm soá (Trang31) 2)Khaûo saùt söï bieàn thieân cuûa haøm soá Caùch xaùc ñònh tieäm caän? a)Tính giôùi haïn Neâu phöông phaùp ? -Khi x → ± ∞ Tìm nhöõng giôùi haïn naøo? -Khi + − x → x0 ; x → x 0 (x0 taïi ñoù haøm soá khoâng xaùc ñònh) Quy trình khaûo saùt haøm soá -Tìm tieäm caâïn neáu coù b) Laäp baûng bieán thieân -Tính y’ -Xeùtdaáuñaïohaømy’ 10’ -Laäpbaûngbieánthieân -Suy ra tínhtaêng,giaûmcuûahaømsoá -Tính cöïc trò. GV: 3)Veõ ñoà thò: -Höôùng daãn hoïc sinh giaûi -Chínhxaùchoaùñoàthò Chuù yù ñeán caùch tìm taâm ñoái -Tìm taâmñoái xöùng xöùng cuûa ñoà thò haøm soá -Tìm giaoñieåmvôùi caùctruïc Ox,Oy
  2. Goïi hoïc sinhleânbaûngtrình - Tìm moätsoáñieåmthuoäcñoàthò baøy -Veõ ñöôøngtieämcaänneáucoù II) Khaûo saùt moät soá haøm soá ña thöùc vaø Goïi hoïc sinhkhaùcnhaänxeùt phaân thöùc cuøngthaûoluaänñeåchínhxaùc 1) Haøm soá hoaùlôøi giaûi y=ax3+bx2+cx+d Ví duï: Khaûosaùtsöï bieánthieânvaøveõñoà thòcuûahaømsoá y=x3+3x2+3 -Chuùyù theodoõi -Höôùngdaãncaùcví duï trong -Laømvaøonhaùp saùch trang32,33 -Xungphongleânbaûng -HS2 leânbaûng -Caùcemkhaùcnhaänxeùt 25 ’ Daïng ñoà thò cuûa haøm soá y=ax3+bx2+cx+d Chuùyù theodoõi Toångquaùtcaùcdaïngñoàthò haømsoábaäc3trang35 Chuùyù theodoõi VII. Cuûngcoávaøhöôùngdaãn baøi taäpnhaø: Kí duyeät ngaøy:4/9/10 *) Sô ñoàkhaûosaùthaømsoá *) Baøi taäp1 trongsaùchgiaùo khoatrang43 *) Ñoïc tröôùcbaøi khaûosaùt haømsoátruøngphöông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản