Khoa học - KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
351
lượt xem
38
download

Khoa học - KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Làm thí nghiệm xác định 2 thành phần chính của không khí là khí ôxy duy trì sự cháy và khí Nitơ không duy trì sự cháy -Làm thí nghiệm để chứng minh trong không khí còn có những thành phần khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học - KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?

  1. Khoa h c ( 32) KHÔNG KHÍ G M NH NG THÀNH PH N NÀO? I M c tiêu: Sau bài h c, h c sinh bi t: -Làm thí nghi m xác nh 2 thành ph n chính c a không khí là khí ôxy duy trì s cháy và khí Nitơ không duy trì s cháy -Làm thí nghi m ch ng minh trong không khí còn có nh ng thành ph n khác II.Chu n b : Hình trang 66, 67/SGK. III. Các ho t ng d y - h c ch y u: Tg Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh I Ki m tra bài cũ: - H c sinh tr l i SGK / 65 m c “B n c n bi t” + Không khí có nh ng tính ch t gì? - H c sinh nêu + Khi nào thì không khí b nén l i và giãn ra? Nêu ví d ? - H c sinh khác nh n xét - Giáo viên nh n xét, ghi i m
  2. II Bài m i 1. Giáo viên gi i thi u bài m i: 2. Gi ng bài : Ho t ng 1: Xác nh thành ph n chính c a không khí M c tiêu: - 2 em c - Làm thí nghi m xác nh 2 thành ph n chính c a - Nhóm làm thí nghi m như không khí là khí ôxy duy trì s cháy và khí Nitơ SGK / 66 không duy trì s cháy - Nhóm th o lu n * Bư c 1: T ch c và hư ng d n - Chia nhóm, các nhóm ki m tra dùng c a nhóm - 2 em c m c th c hành SGK / 66 * Bư c 2: H c sinh làm thí nghi m: + Có ph i là không khí g m 2 thành ph n chính là ôxy duy trì s cháy và khí Nitơ không duy trì s cháy không? - i di n nhóm trình bày + T i sao khi n n t t, nư c l i dâng vào trong c c? (Ch ng t s cháy ã làm m t i m t ph n không khí - H c sinh l ng nghe trong c c và nư c tràn vào c c chi m ch ph n không khí b m t i. Ph n không khí m t i chính là ch t khí duy trì s cháy, ch t ó có tên là ôxy
  3. + V y ph n không khí còn l i có duy trì s cháy không? (... không duy trì s cháy, vì v y n n ã b t t) + Thí nghi m trên cho em th y không khí g m m y thành ph n chính? (2 thành ph n: 1 thành ph n duy trì s cháy, 1 thành ph n không duy trì s cháy) * Bư c 3: Trình bày - G i h c sinh lên trình bày - H c sinh quan sát 2 l nư c vôi hình v 3a, 3b SGK/ 67 - Giáo viên gi ng: Qua nhi u thí nghi m ã phát hi n: + Thành ph n duy trì s cháy có trong không khí là khí ôxy - i di n trình bày + Thành ph n không duy trì s cháy có trong không khí là khí Nitơ - H c sinh nêu Ngư i ta ã ch ng minh ư c r ng: th tích khí Nitơ g p 4 l n th tích khí ôxy trong không khí. Giáo viên k t lu n:SGK/ 66 → m c “B n c n bi t” - H c sinh quan sát nêu Ho t ng 2: Tìm hi u m t s thành ph n khác c a không khí - H c sinh nêu M c tiêu: - Làm thí nghi m ch ng minh trong không khí còn có nh ng thành ph n khác * Bư c 1: T ch c và hư ng d n:
  4. - H c sinh quan sát hình v 3a, 3b/ 67 - 2 em nãu * Bư c 2: Th o lu n, quan sát - c th m m c “B n c n bi t” / 67 th o lu n * Bư c 3: Trình bày - G i h c sinh lên trình bày * Bư c 4: Th o lu n c l p - Giáo viên tv n : + Trong nh ng bài h c v nư c, chúng ta ã bi t trong không khí có ch a hơi nư c, v y hãy nêu ví d ch ng t không khí có hơi nư c? (Nh ng hôm tr i nóng, m không khí cao, sàn nhà s ...) + Hãy quan sát hình v 4, 5SGK/ 67 và k nh ng thành ph n khác có trong không khí? (B i, khí c, vi khu n, ...) + Các em óng c a phòng h c ch 1 l nh cho tia n ng l t vào phòng, nhìn vào tia n ng ó, các em th y nh ng gì? (Nh ng h t b i lơ l ng trong không khí) - Giáo viên nh n xét - Không khí g m có nh ng thành ph n nào? (Không khí g m có 2 thành ph n chính là ôxy và Nitơ, ngoài ra, còn có ch a khí Cacbônic, hơi nư c, b i và vi
  5. khu n, ...) -3 C ng c d n dò : Giáo viên nh n xét ti t h c - Chu n b Bài 33, 34: ôn t p và ki m tra h c kỳ I
Đồng bộ tài khoản