Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
16
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả đầu tư sản xuất; phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su trên địa bàn xã Hương Thọ; đề xuất một số giải pháp và định hướng tương lai nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> -----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> HIÖU QU¶ §ÇU T¦ S¶N XUÊT C¢Y CAO SU<br /> ë X· H¦¥NG THä - THÞ X· H¦¥NG TRµ<br /> TØNH THõA THI£N HUÕ<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC THIÊN TRANG<br /> <br /> KHÓA HỌC 2011 - 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> -----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> HIÖU QU¶ §ÇU T¦ S¶N XUÊT C¢Y CAO SU<br /> ë X· H¦¥NG THä - THÞ X· H¦¥NG TRµ<br /> TØNH THõA THI£N HUÕ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Ngọc Thiên Trang<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Nguyễn Lê Hiệp<br /> <br /> Lớp: K45C – KHĐT<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, 05/2015<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Sau hôn 3 thaùng thöïc taäp taïi Phoøng Kinh Teá - Thò xaõ Höông Traø – Tænh Thöøa<br /> Thieân Hueá, ñeán nay ñeà taøi “ Hieäu quaû ñaàu tö xaûn xuaát caây cao su ôû xaõ Höông Thoï, Thò xaõ<br /> Höông Traø, Tænh Thöøa Thieân Hueá” cuûa toâi ñaõ hoaøn thaønh. Ñeå hoaøn thaønh baøi khoùa luaän<br /> naøy, ngoaøi söï phaán ñaáu noå löïc heát mình cuûa baûn thaân, toâi ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu söï quan taâm, giuùp<br /> ñôõ ñoäng vieân heát mình, chia seõ cuûa nhieàu caù nhaân vaø taäp theå.<br /> Tröôùc heát, ñoù laø cho toâi xin göûi lôøi caùm ôn chaân thaønh cuûa mình ñeán quyù thaày coâ<br /> cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh Teá, ñaëc bieät laø quyù thaày coâ giaùo cuûa Khoa Kinh teá vaø Phaùt<br /> trieån cuõng nhö quyù thaày coâ cuûa moät soá tröôøng Ñaïi hoïc khaùc tröïc thuoäc Ñaïi hoïc Hueá ñaõ<br /> trang bò cho cho toâi nhöõng kieán thöùc cô sôû trong suoát 4 naêm ngoài treân giaûng ñöôøng ñeå toâi coù<br /> theå hoaøn thaønh baøi khoùa luaän naøy.<br /> Toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thaày giaùo Thaïc só Nguyeãn Leâ Hieäp ngöôøi ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn, chæ baûo taän tình cuõng nhö ñöa ra nhöõng lôøi khuyeân kòp thôøi<br /> vaø boå ích, quyù giaù cho toâi trong suoát quaù trình toâi hoaøn thaønh baøi khoùa luaän.<br /> Toâi xin göûi lôøi caùm ôn chaân thaønh ñeán taäp theå laõnh ñaïo cuõng nhö caùn boä Phoøng<br /> Kinh teá thò xaõ Höông Traø; caùn boä Noâng nghieäp, Ñòa chính cuûa UBND xaõ cuõng<br /> nhö ngöôøi daân ôû xaõ Höông Thoï ñaõ taän tình giuùp ñôõ, cung caáp nhöõng taøi lieäu quyù giaù giuùp<br /> toâi hoaøn thaønh baøi khoùa luaän naøy.<br /> Cuoái cuøng, toâi xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán boá meï, nhöõng ngöôøi trong gia<br /> ñình cuõng nhö baïn beø ñaõ luoân beân caïnh, ñoäng vieân, an uûi, chia seû nhöõng khoù khaên vaø luoân<br /> ñoàng haønh cuøng vôùi toâi ñeå toâi coù theå hoaøn thaønh baøi khoùa luaän naøy.<br /> Maëc duø, ñaõ hoaøn thaønh baøi khoùa luaän moät caùch toát nhaát coù theå, nhöng do thôøi gian<br /> cuõng nhö kieán thöùc haïn cheá neân baøi khoùa luaän naøy khoâng theå traùnh khoûi nhöõng sai soùt.<br /> Toâi raát mong nhaän ñöôïc nhöõng söï quan taâm goùp yù quyù giaù töø quyù thaày coâ, thaày giaùo vaø<br /> toaøn theå caùc baïn ñeå baøi khoùa luaän naøy coù theå ñöôïc hoaøn thieän hôn.<br /> Xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> Hueá, ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2015<br /> Sinh vieân thöïc hieän<br /> Nguyeãn Ngoïc Thieân Trang<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. NGUYỄN LÊ HIỆP<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHỤ BÌA<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU..................................................v<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ................................................................. vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................................................... vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ....................................................................................... viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ...................................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> 4. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu ...............................................................................3<br /> 4.1. Nội dung và đối tượng nghiên cứu ...........................................................................3<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................5<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÂY CAO SU .5<br /> 1.1. Lý luận cơ bản về cây cao su....................................................................................5<br /> 1.1.1. Đặc điểm sinh học của cây cao su......................................................................5<br /> 1.1.2. Đặc điểm quá trình sản xuất cây cao su .............................................................8<br /> 1.1.3. Vai trò của cây cao su đối với quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp ...........9<br /> 1.1.4. Ứng dụng của cây cao su .................................................................................10<br /> 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất cây cao su..............................................11<br /> 1.1.5.1. Các nhân tố vĩ mô ......................................................................................11<br /> 1.1.5.2. Các nhân tố vi mô ......................................................................................13<br /> 1.2. Hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su.......................................................................15<br /> 1.2.1. Lý luận về hiệu quả đầu tư ...........................................................................15<br /> 1.2.1.1. Khái niệm về hiệu quả đầu tư ....................................................................15<br /> 1.2.1.2. Hiệu quả đầu tư cây cao su ........................................................................16<br /> 1.2.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư vườn cây và hiệu quả sản xuất cây<br /> cao su ......................................................................................................................17<br /> SVTH: NGUYỄN NGỌC THIÊN TRANG<br /> <br /> i<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. NGUYỄN LÊ HIỆP<br /> <br /> 1.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thế giới và ở Việt Nam .....20<br /> 1.3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thế giới .......................20<br /> 1.3.1.1. Tình hình sản xuất .....................................................................................20<br /> 1.3.1.2. Tình hình tiêu thụ.......................................................................................20<br /> 1.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên ở Việt Nam ........................21<br /> 1.3.2.1. Tình hình sản xuất .....................................................................................21<br /> 1.3.2.2. Tình hình tiêu thụ.......................................................................................22<br /> 1.3.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên ở Thừa Thiên Huế .............23<br /> 1.3.3.1. Tình hình sản xuất .....................................................................................23<br /> 1.3.3.2. Tình hình tiêu thụ.......................................................................................25<br /> 1.3.4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên ở thị xã Hương Trà............25<br /> 1.3.4.1. Tình hình sản xuất .....................................................................................25<br /> 1.3.4.2.Tình hình tiêu thụ........................................................................................26<br /> CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT<br /> CÂY CAO SU Ở Xà HƯƠNG THỌ, THỊ Xà HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA<br /> THIÊN HUẾ.................................................................................................................28<br /> 2.1. Đặc điểm cơ bản của xã Hương Thọ ......................................................................28<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên............................................................................................28<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý.................................................................................................28<br /> 2.1.1.2. Thời tiết khí hậu.........................................................................................29<br /> 2.1.1.3. Địa hình......................................................................................................29<br /> 2.1.1.4. Đất đai........................................................................................................30<br /> 2.1.2. Điều kiện xã hội ...............................................................................................30<br /> 2.1.2.1. Dân số - Lao động......................................................................................30<br /> 2.1.2.2. Kết cấu hạ tầng ..........................................................................................32<br /> 2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Hương Thọ....................................34<br /> 2.1.3.1. Khái quát về phát triển kinh tế xã hội........................................................34<br /> 2.1.3.2. Phát triển sản xuất nông nghiệp.................................................................36<br /> 2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn đối với sản xuất cao su trên địa bàn .................36<br /> 2.1.4.1. Thuận lợi....................................................................................................36<br /> SVTH: NGUYỄN NGỌC THIÊN TRANG<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản