Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại Hội sở chính

Chia sẻ: Phàm Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
53
lượt xem
24
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại Hội sở chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tập trung vào những nội dung chính sau: Nghiên cứu một số vấn đề mang tính lý luận về hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Hội sở chính; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại Hội sở chính

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> THANH TOÁN QUỐC TẾ<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI<br /> TẠI HỘI SỞ CHÍNH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN: HOÀNG HUYỀN TRANG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A22016<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> THANH TOÁN QUỐC TẾ<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI<br /> TẠI HỘI SỞ CHÍNH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : Ths. Nguyễn Thị Tuyết<br /> Sinh viên thực hiện : Hoàng Huyền Trang<br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A22016<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Ngân Hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận tốt nghiệp này có nguồn<br /> gốc và đƣợc trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.<br /> Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Hoàng Huyền Trang<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo Thạc sỹ Nguyễn<br /> Thị Tuyết, ngƣời đã hƣớng dẫn và luôn quan tâm, giúp đỡ em tận tình trong suốt quá<br /> trình thực hiện khóa luận này. Bên cạnh đó, em cũng xin đƣợc gửi lời cảm ơn và sự tri<br /> ân đến với các thầy cô giáo của trƣờng Đại học Thăng Long đã giảng dạy và cung cấp<br /> cho em nguồn kiến thức cũng nhƣ các kỹ năng cần thiết để em vận dụng trong khóa<br /> luận.<br /> Ngoài ra, em cũng xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ nhân viên thuộc<br /> Phòng Chuyển tiền quốc tế - Khối Vận hành của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần<br /> Quân đội – Hội sở chính đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em học hỏi, tiếp xúc<br /> và làm việc thực tế trong lĩnh vực hoạt động thanh toán quốc tế giúp em có thêm<br /> những kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực đang nghiên cứu.<br /> Do trình độ hiểu biết, kiến thức chuyên môn, thời gian thực tập không có nhiều,<br /> khả năng nghiên cứu có hạn nên các vấn đề đƣa ra và biện pháp giải quyết chƣa hẳn<br /> hoàn toàn thấu đáo và không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong đƣợc sự đóng<br /> góp ý kiến của các thầy cô cũng nhƣ ý kiến các anh,chị trong ngân hàng để khóa luận<br /> tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn.<br /> Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Hoàng Huyền Trang<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN<br /> QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ..........................................................1<br /> 1.1. Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thƣơng mại ............1<br /> 1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm và phân loại hoạt động thanh toán quốc tế.............................1<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế ................................................2<br /> <br /> 1.1.3.<br /> Một số phƣơng tiện dùng trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân<br /> hàng thƣơng mại ......................................................................................................3<br /> 1.1.4.<br /> <br /> Các phƣơng thức thanh toán quốc tế thông dụng ....................................4<br /> <br /> 1.2. Hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thƣơng mại ...........14<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế ................................14<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của ngân<br /> <br /> hàng thƣơng mại ....................................................................................................16<br /> 1.2.3.<br /> Những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại<br /> ngân hàng thƣơng mại ...........................................................................................19<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI HỘI SỞ CHÍNH GIAI<br /> ĐOẠN 2013-2015 .........................................................................................................25<br /> 2.1. Khái quát về Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – MBBank .............25<br /> 2.1.1.<br /> <br /> Giới thiệu về Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – MBBank ..25<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội ...........26<br /> <br /> 2.1.3.<br /> <br /> Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2013-2015 ................29<br /> <br /> 2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Hội sở Ngân hàng<br /> Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – Hội sở chính.........................................................35<br /> 2.2.1.<br /> Giới thiệu chung về hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng<br /> Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – Hội sở chính ....................................................35<br /> 2.2.2.<br /> Quy trình các phƣơng thức thanh toán tại Hội sở chính – Ngân hàng<br /> Thƣơng mại Cổ phần Quân đội .............................................................................37<br /> 2.2.3.<br /> Thực trạng về hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Thƣơng mại<br /> Cổ phần Quân đội - Hội sở chính trong giai đoạn 2013-2015 .............................46<br /> 2.2.4.<br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân<br /> hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội - Hội sở chính trong giai đoạn 2013-2015 62<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản