intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng và Dịch vụ Mạnh Cường

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
74
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng và Dịch vụ Mạnh Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu thực trạng, phân tích hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn của Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Mạnh Cường trong giai đoạn 2010 – 2012. Từ đó chỉ ra những ưu nhược điểm và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn cho công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng và Dịch vụ Mạnh Cường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN<br /> NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN<br /> XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MẠNH CƢỜNG<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> : Vũ Trà Mi<br /> : A18059<br /> : Tài chính<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN<br /> NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN<br /> XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MẠNH CƢỜNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.S Vũ Lệ Hằng<br /> : Vũ Trà Mi<br /> : A18059<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GV.Vũ Lệ Hằng ,<br /> cô đã tận tình hƣớng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Kinh tế Quản lý, Trƣờng Đại<br /> Học Thăng Long đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến<br /> thức đƣợc tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu<br /> khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bƣớc vào đời một cách vững chắc và tự<br /> tin.<br /> Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc của Doanh nghiệp Tƣ nhân Xây dựng và<br /> Dịch vụ Mạnh Cƣờng đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại Công<br /> ty. Em xin gởi lời cảm ơn đến Chú Tô Thanh Bình ban Quản lý đã giúp đỡ em trong<br /> quá trình thu thập số liệu.<br /> Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự<br /> nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Doanh nghiệp Mạnh<br /> Cƣờng luôn dồi dào sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.<br /> Sinh viên<br /> Vũ Trà Mi<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÒNG TIỀN VÀ QUẢN TRỊ DÒNG<br /> TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP ..................................................................................1<br /> 1.1. Khái niệm và phân loại dòng tiền ......................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm dòng tiền .....................................................................................1<br /> 1.1.2. Phân loại dòng tiền ......................................................................................1<br /> 1.2. Quản trị dòng tiền ............................................................................................... 3<br /> 1.2.1. Khái niệm quản trị dòng tiền ......................................................................3<br /> 1.2.2. Nguyên tắc quản trị dòng tiền .....................................................................3<br /> 1.2.3. Mục đích và vai trò quản trị dòng tiền ........................................................4<br /> 1.2.3.1. Mục đích quản trị dòng tiền ................................................................ 4<br /> 1.2.3.2. Vai trò quản trị dòng tiền ....................................................................5<br /> 1.3. Nội dung quản trị dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp............................6<br /> 1.3.1. Tạo nguồn tiền và sử dụng dòng tiền trong doanh nghiệp........................6<br /> 1.3.2. Quản trị dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh ...................................7<br /> 1.3.2.1. Quản lý doanh thu ............................................................................................ 7<br /> 1.3.2.2. Quản lý chi phí .................................................................................................. 7<br /> 1.3.2.3. Quản lý tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền............................................. 8<br /> 1.3.2.4. Quản lý phải thu khách hàng ......................................................................... 8<br /> 1.3.2.5. Quản lý hàng tồn kho....................................................................................... 8<br /> 1.3.2.6. Quản lý phải trả ngƣời bán ........................................................................... 15<br /> 1.3.2.7. Mối quan hệ phải thu, phải trả .................................................................... 15<br /> 1.3.3. Quản trị dòng tiền hoạt động tài chính ngắn hạn ...................................16<br /> 1.3.3.1. Nợ ngắn hạn ..................................................................................................... 16<br /> 1.3.3.2. Trả lãi ................................................................................................................. 17<br /> 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền .........................................17<br /> 1.4.1. Các chỉ tiêu chung .....................................................................................17<br /> 1.4.1.1. Nhóm chỉ số khả năng thanh toán .............................................................. 17<br /> 1.4.1.2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời ....................................................................... 18<br /> 1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ HĐSXKD ...................19<br /> 1.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ HĐTC .........................23<br /> 1.5. Các nhân tố tác động đến hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn.................23<br /> 1.5.1. Nhân tố chủ quan ......................................................................................23<br /> 1.5.2. Nhân tố khách quan ..................................................................................23<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản