intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
21
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ và chất lượng dịch vụ; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân; đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> NGHIEÂN CÖÙU CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN VIEÄC LÖÏA CHOÏN<br /> DÒCH VUÏ TRUYEÀN HÌNH MYTV CUÛA KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TREÂN ÑÒA BAØN HUYEÄN ÑAKROÂNG TÆNH QUAÛNG TRÒ<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn:<br /> <br /> Phan Thò Dieäu Thuùy<br /> <br /> Th.S Nguyeãn Höõu Thuûy<br /> <br /> Lôùp: K44B QTKDTM<br /> Nieân khoùa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế 05/2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trong quá trình học tập và nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp,<br /> tôi đã nhận được sự động viên, giúp đỡ quý báu của nhiều đơn vị và cá nhân<br /> khác nhau.<br /> Trước tiên, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy Cô<br /> của Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Huế đã tạo<br /> những điều kiện và hỗ trợ tốt nhất để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo và toàn bộ nhân viên của<br /> trung tâm viễn thông Đakrông đã giúp đỡ, cung cấp những tư liệu và tạo điều<br /> kiện một cách tốt nhất trong thời gian tôi thực tập tại Trung tâm.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Th.S Nguyễn Hữu<br /> Thủy, người đã hết lòng giúp đỡ và hướng dẫn tận tình để tôi hoàn thành<br /> luận văn tốt nghiệp.<br /> <br /> Cuối cùng, xin chân thành cám ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ, giúp<br /> đỡ và động viên tôi trong suốt thời gian nghiên cứu.<br /> Mặc dù tôi đã cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> này trong phạm vi và khả năng cho phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh<br /> khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự cảm thông và tận tình chỉ bảo<br /> của quý thầy cô giảng viên.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Phan Thị Diệu Thúy<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..............................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ......................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................. vii<br /> PHẤN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................................2<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu. ............................................................................................3<br /> 4.1. Phương pháp thu thập tài liệu ...................................................................................3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 4.1.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp ...................................................................3<br /> 4.1.2. Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp.....................................................................3<br /> 4.2. Phương pháp chọn mẫu ............................................................................................4<br /> 4.3. Phương pháp phân tích số liệu .................................................................................6<br /> 5. Kết cấu đề tài ...............................................................................................................7<br /> Phần I: Đặt vấn đề ...........................................................................................................7<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................8<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...........................................8<br /> 1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................................8<br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm dịch vụ .............................................................................8<br /> 1.1.1.1. Khái niệm dịch vụ ..............................................................................................8<br /> 1.1.1.2. Các đặc tính cơ bản của dịch vụ .........................................................................8<br /> 1.1.2. Thị hiếu ..................................................................................................................9<br /> 1.1.3. Dịch vụ viễn thông ..............................................................................................10<br /> 1.1.4. Giới thiệu về công nghệ IPTV .............................................................................11<br /> 1.1.5. Những vấn đề liên quan đến hành vi mua của người tiêu dùng .........................12<br /> 1.1.5.1.Khái niệm hành vi mua của người tiêu dùng ....................................................12<br /> SVTH: Phan Thị Diệu Thúy – K44B QTKDTM<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy<br /> <br /> 1.1.5.2.Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng ........................................................12<br /> 1.1.5.3. Các giai đoạn của quá trình thông qua quyết định lựa chọn sản phẩm ............13<br /> 1.2. Những công trình nghiên cứu liên quan đến dịch vụ truyền hình trả tiền.....................16<br /> 1.3. Mô hình nghiên cứu................................................................................................18<br /> 1.3.1. Các mô hình nghiên cứu liên quan ......................................................................18<br /> 1.3.1.1. Mô hình TRA ...................................................................................................18<br /> 1.3.1.2. Thuyết hành vi dự định TPB ..............................................................................19<br /> 1.3.1.3. Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) .............................................................20<br /> 1.3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất ................................................................................21<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.3.3. Thiết kế thang đo. ................................................................................................22<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ truyền hình tương tác .....................23<br /> 1.4.1. Cảm nhận tính dễ sử dụng ...................................................................................23<br /> 1.4.2. Cảm nhận sự hữu ích ...........................................................................................24<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.4.3. Chuẩn chủ quan ...................................................................................................24<br /> 1.4.4. Nhận thức kiểm soát hành vi ...............................................................................25<br /> 1.4.5. Chất lượng dịch vụ ..............................................................................................25<br /> 1.4.6. Giá cả hàng hóa ...................................................................................................26<br /> 1.4.7. Thái độ chiêu thị ..................................................................................................26<br /> 1.4.8. Dịch vụ chăm sóc khách hàng .............................................................................27<br /> 1.4.9. Thông tin về truyền hình tương tác .....................................................................27<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..........................................28<br /> 2.1. Tổng quan về VNPT huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ...........................................28<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của VNPT huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị .28<br /> 2.1.2. Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của VNPT huyện Đakrông, tỉnh Quảng<br /> Trị ..................................................................................................................................28<br /> 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức ..................................................................................................28<br /> 2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ..........................................................29<br /> 2.1.2.3. Tình hình nguồn nhân lực của VNPT Đakrông................................................30<br /> 2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT huyện Đakrông. ..............................30<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây .............................31<br /> SVTH: Phan Thị Diệu Thúy – K44B QTKDTM<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy<br /> <br /> 2.2. Giới thiệu về dịch vụ MyTV của VNPT ................................................................32<br /> 2.2.1. Bản chất của dịch vụ MyTV ................................................................................32<br /> 2.2.2. Điều kiện sử dụng dịch vụ MyTV .......................................................................32<br /> 2.2.3. Giá cước MyTV ...................................................................................................32<br /> 2.2.3.1. Các gói cước thuê bao tháng ............................................................................32<br /> 2.2.3.2. Mức cước dịch vụ theo yêu cầu (PayTV).........................................................34<br /> 2.2.3.3. Mức cước dịch vụ theo yêu cầu áp dụng cho tất cả các gói cước ....................34<br /> 2.3. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của<br /> khách hàng cá nhân trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị....................................35<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.3.1. Thông tin chung về mẫu nghiên cứu ...................................................................35<br /> 2.3.2. Đánh giá mức độ quan tâm đối với các tiêu chí khi lựa chọn nhà cung cấp dịch<br /> vụ truyền hình trả tiền....................................................................................................39<br /> 2.3.3. Mô tả đánh giá chung của khách hàng về dịch vụ MyTV ...................................40<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.3.4. Đánh giá độ tin cậy của thang đo trước khi tiến hành rút trích các nhân tố ảnh<br /> hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân ...................41<br /> 2.3.5. Xác định các thành phần tác động đến việc lựa chọn dịch vụ MyTV trên địa bàn<br /> huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.....................................................................................44<br /> 2.3.5.1. Phân tích nhân tố EFA ......................................................................................44<br /> 2.3.5.2. Kiểm tra độ tin cậy các nhóm nhân tố mới. .....................................................50<br /> 2.3.5.3. Tóm tắt phân tích nhân tố khám phá EFA........................................................53<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.6. Định lượng vai trò của các nhân tố rút trích đến sự lựa chọn dịch vụ MyTV trên<br /> địa bàn huyện Đakrông. .................................................................................................53<br /> 2.3.6.1. Xem xét mối tương quan giữa các biến ............................................................53<br /> 2.3.6.2. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính ......................................................53<br /> 2.3.6.3. Dò tìm các sai phạm .........................................................................................57<br /> 2.3.6.3.1.Giả định liên hệ tuyến tính .............................................................................57<br /> 2.3.6.3.2. Giả định về phân phối chuẩn của phần dư ....................................................57<br /> 2.3.6.3.3. Giả định về tự tương quan .............................................................................57<br /> 2.3.6.3.4. Giả định về đa cộng tuyến .............................................................................58<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Diệu Thúy – K44B QTKDTM<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản