intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty ngành Xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
79
lượt xem
26
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty ngành Xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu lý thuyết về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; xây dựng quy trình nghiên cứu, thu thập, xử lý và đưa ra giả thuyết nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty ngành Xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---oOo---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN<br /> HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC<br /> CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG ĐƢỢC NIÊM YẾT<br /> TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM<br /> <br /> HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> : NGUYỄN THỊ NGUYÊN<br /> : A18792<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---oOo---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN<br /> HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC<br /> CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG ĐƢỢC NIÊM YẾT<br /> TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Họ và tên sinh viên<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.S Chu Thị Thu Thủy<br /> : Nguyễn Thị Nguyên<br /> : A18792<br /> : Tài Chính<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong thực tế không có sự thành công nào là không có sự hỗ trợ, dù ít hay nhiều,<br /> dù trực tiếp hay gián tiếp. Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Thăng Long,<br /> em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ giúp đỡ từ quý thầy cô, gia đình và<br /> bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô<br /> trong trường Đại học Thăng Long, những người đã cung cấp cho em kiến thức cơ bản<br /> cũng như chuyên ngành về kinh tế, tài chính trong suốt quá trình em học tập tại<br /> trường. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc đến giáo viên<br /> hướng dẫn của em - ThS. Chu Thị Thu Thủy, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn<br /> trực tiếp em chu đáo trong thời gian em nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp<br /> này.<br /> Trong quá trình thực hiện và nghiên cứu, khó tránh khỏi sai sót và nhầm lẫn em<br /> rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô để kiến thức của em trong lĩnh<br /> vực này được hoàn thiện hơn.<br /> Sau cùng, em xin kính chúc quý Thầy, Cô đang công tác và giảng dạy tại trường<br /> Đại học Thăng Long dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui để thực hiện sứ mệnh cao đẹp<br /> của mình là cập bến con thuyền tri thức cho thế hệ mai sau.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự trợ<br /> giúp từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép từ các công trình nghiên cứu của<br /> người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp trong Khóa luận có nguồn gốc và được trích<br /> dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Nguyên<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> <br /> CHƢƠNG 1.MỞ ĐẦU..................................................................................................... 1<br /> 1.1. Tính cấp thiết của Đề tài .................................................................................................1<br /> 1.2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu ...............................................................2<br /> 1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................................2<br /> 1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................2<br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................................2<br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................3<br /> 1.5. Kết cấu của Đề tài ............................................................................................................3<br /> <br /> CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH<br /> DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT<br /> KINH DOANH.................................................................................................................. 4<br /> 2.1. Tổng quan chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh...................................................4<br /> 2.1.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh ......................................4<br /> 2.1.2. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ...............6<br /> 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.....9<br /> 2.2.1. Quy mô của doanh nghiệp (Company Size) .......................................................9<br /> 2.2.2. Đòn bẩy tài chính (Leverage) ............................................................................10<br /> 2.2.3. Khả năng thanh toán ngắn hạn (Liquidity) .....................................................12<br /> 2.2.4. Thời gian quay vòng tiền(Cash Conversion Cycle)..........................................13<br /> 2.2.5. Thời gian hoạt động (Company Age) ...............................................................14<br /> 2.2.6. Hình thức sở hữu (State)...................................................................................17<br /> 2.2.7. Một số nhân tố vĩ mô .........................................................................................18<br /> <br /> CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 20<br /> 3.1. Quy trình nghiên cứu ....................................................................................................20<br /> 3.2. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu ...........................................................22<br /> 3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ...........................................................................22<br /> 3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................22<br /> 3.3. Các biến nghiên cứu và đo lường các biến nghiên cứu ............................................25<br /> 3.3.1. Mô hình nghiên cứu ..........................................................................................25<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản