Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
22
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua nghiên cứu thực tiễn, đánh giá thực trạng hoạt động KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Quảng Ngãi, rút ra những ưu điểm, thành tựu cũng như những khuyết điểm, mặt hạn chế cần được giải quyết tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Quảng Ngãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> --------------<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ<br /> QUY TRÌNH CHO VAY KHAÙCH HAØNG CAÙ NHAÂN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> TAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ<br /> - CHI NHAÙNH TÆNH QUAÛNG NGAÕI<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Phan Thị Trinh<br /> Lớp: K43B KTKT<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> Huế, 05/2013<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> i<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> sự nổ lực của bản thân em c̣ n có sự giúp đỡ tận<br /> <br /> t ́ nh c ủa c ác t h ầ y c ô gi áo, gi a đ ́ nh, bạn bè v à c ác<br /> anh chị trong Ngân hàng Đông Á chi nhánh tỉnh<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Quảng Ngăi.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến<br /> Ban Giám Hiệu, quư Thầy Cô giáo của Trường Đại<br /> <br /> họ<br /> <br /> Học kinh tế Huế đă tạo điều kiện và cung cấp cho<br /> em những kiến thức cần thiết trong bốn năm học;<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> đặc biệt Thạc Sĩ Đào Nguyên Phi là người đă trực<br /> tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá tŕ nh<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> thực tập, nghiên cứu để hoàn thành khóa luận này.<br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Lănh Đạo Ngân Hàng Đông Á chi nhánh Tỉnh Quảng<br /> Ngăi cùng các anh chị nhân viên và đặc biệt là các<br /> anh chị trong pḥ ng Kinh Doanh đă chỉ bảo nhiệt<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Trinh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ii<br /> <br /> t́ nh, tạo mọi điều kiện về thời gian cũng như cung<br /> cấp các tài liệu thông tin cần thiết cho khóa luận.<br /> Cuối cùng em xin bày tỏ ḷ ng biết ơn tới gia đ́ nh,<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thực tập để hoàn thành khóa luận.<br /> <br /> uế<br /> <br /> bạn bè đă l uôn động v i ên em t r ong s uốt t hời gi an<br /> <br /> K hóa Luận c ũng c ̣ n nhi ều t hi ếu s ót , k í nh m ong<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> quư t hầy c ô đóng góp ư k i ến t hêm .<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Trinh<br /> <br /> Sinh viên<br /> Phan Thị Trinh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cảm ơn........................................................................................................................i<br /> Mục lục .......................................................................................................................... iii<br /> <br /> uế<br /> <br /> Danh mục chữ viết tắt................................................................................................... vii<br /> Danh mục sơ đồ và bảng biểu ..................................................................................... viii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Tóm tắt đề tài..................................................................................................................ix<br /> <br /> PHẦN I - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ..................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> <br /> h<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................3<br /> <br /> cK<br /> <br /> 5. Kết cấu đề tài ...........................................................................................................3<br /> PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .........................................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ,<br /> VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT<br /> ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> THƯƠNG MẠI ..............................................................................................................4<br /> 1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại ...................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm, chức năng của NHTM ................................................................4<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm NHTM....................................................................................4<br /> 1.1.1.2. Chức năng của NHTM trong nền kinh tế ...............................................5<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM .................................................................5<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.3. Khái quát về hoạt động tín dụng của NHTM ................................................7<br /> 1.1.3.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng ...............................................................7<br /> 1.1.3.2. Phân loại tín dụng ngân hàng .................................................................8<br /> 1.1.3.3. Rủi ro tín dụng........................................................................................8<br /> <br /> 1.2. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ..............................................................9<br /> 1.2.1. Khái niệm HTKSNB .....................................................................................9<br /> 1.2.2. Mục tiêu của HTKSNB ...............................................................................10<br /> SVTH: Phan Thị Trinh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.2.3. Sự cần thiết và lợi ích của HTKSNB ..........................................................10<br /> 1.2.4. Các thành phần của HTKSNB(theo mô hinh coso có 5 thành phần) ..........11<br /> 1.2.5. Hạn chế của HTKSNB ................................................................................14<br /> 1.3. Các vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay KH cá nhân tại<br /> <br /> uế<br /> <br /> các ngân hàng thương mại ..................................................................................15<br /> 1.3.1. Khái quát về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân .................................15<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.3.1.1. Các khái niệm .......................................................................................15<br /> 1.3.1.2. Khái niệm, đối tượng của cho vay cá nhân ..........................................17<br /> 1.3.1.3. Đặc điểm của cho vay khách hàng cá nhân..........................................17<br /> 1.3.1.4. Lợi ích của việc cho vay KH cá nhân...................................................18<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.3.1.5. Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân .........................................19<br /> 1.3.2. Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân............................19<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.3.2.1. Quy trình, chức năng cơ bản và mục tiêu của cho vay khách hàng<br /> cá nhân .................................................................................................19<br /> 1.3.2.2. Rủi ro ....................................................................................................22<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.3.2.3. Các hoạt động kiểm soát.......................................................................23<br /> CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> ĐÔNG Á – CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI .....................................................27<br /> 2.1. Tổng quan về NHTM cổ phần Đông Á ..............................................................27<br /> 2.2. Khái quát về NHTM cổ phần Đông Á – chi nhánh Quảng Ngãi .......................28<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.1. Sự hình thành và phát triển của NHTM cổ phần Đông Á – chi nhánh<br /> Quảng Ngãi ...................................................................................................28<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban...............29<br /> 2.2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ............................................................29<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .............................................29<br /> <br /> 2.2.3. Tình hình đội ngũ nhân viên........................................................................32<br /> 2.2.4. Khái quát tình hình tài chính (từ năm 2010 đến năm 2012)........................33<br /> 2.2.4.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của NHTM cổ phần Đông Á – chi<br /> nhánh Quảng Ngãi ...............................................................................33<br /> 2.2.4.2. Tình hình kinh doanh của NHTM cổ phần Đông Á – chi nhánh<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Trinh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản