Kinh tế quốc tế - Lý thuyết cổ điển

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
480
lượt xem
275
download

Kinh tế quốc tế - Lý thuyết cổ điển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế học quốc tế là một bộ môn khoa học, một chuyên ngành của kinh tế học nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. Kinh tế học quốc tế được phát triển suốt từ thế kỷ XVIII và đã quy tụ được nhiều học giả kinh tế học nổi tiếng như Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, John Maynard Keynes, và Paul A. Samuelson. Tuy nhiên, chỉ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với việc ứng dụng các công cụ kinh tế học vi mô và kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế quốc tế - Lý thuyết cổ điển

 1. LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN 11 (C) HVL-VNU_HCM
 2. NỘI DUNG – Hoïc thuyeát troïng thöông – Adam Smith - Lyù thuyeát veà Lôïi theá tuyeät ñoái – D. Ricardo – Lyù thuyeát veà lôïi theá so saùnh – Gottffried Haberler - Lyù thuyeát chi phí cô hoäi 12 (C) HVL-VNU_HCM
 3. HOÏC THUYEÁT TROÏNG THÖÔNG (Mercantilism) Cuûa cải, söï giaøu coù = soá löôïng Au, Ag Ngoaïi thöông Nhaø nöôùc can Au, Ag coù haïn Xuaát sieâu thieäp Zero-sum game 13 (C) HVL-VNU_HCM
 4. HOÏC THUYEÁT TROÏNG THÖÔNG F Caám xuaát khaåu vaøng vaø baïc F Haïn cheá toái ña nhaäp khaåu haøng hoaù tiêu dùng từ nöôùc ngoaøi F Chæ nhaäp khaåu nguyeân lieäu thoâ ñeå saûn xuaát ra thaønh phaåm F Khoâng nhaäp khaåu haøng hoaù trong nöôùc saûn xuaát ñöôïc 14 (C) HVL-VNU_HCM
 5. HOÏC THUYEÁT TROÏNG THÖÔNG Ø Thöông maïi quoác teá laø nguoàn quan troïng mang laïi sự giàu có cho quoác gia. Ø Nhaø nöôùc can thieäp vaøo ngoaïi thöông: khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Ø Thöông maïi mang laïi lôïi ích cho moät trong hai phía. 15 (C) HVL-VNU_HCM
 6. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Caùc giaû thieát: 1. Hai quoác gia - hai saûn phaåm + moät yeáu toá saûn xuaát (lao ñoäng) + giaù trò haøng hoùa tính theo lao ñoäng 2. Chi phí saûn xuaát khoâng ñoåi. 3. Thò tröôøng haøng hoaù vaø yeáu toá saûn xuaát laø caïnh tranh hoaøn haûo. 16 (C) HVL-VNU_HCM
 7. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Giả thiết (tt) 4. Chi phí vaän chuyeån baèng không. 5. Lao ñoäng coù theå di chuyeån töï do trong moät quoác gia nhöng khoâng theå di chuyeån giöõa caùc quoác gia. 6. Maäu dòch töï do, khoâng coù thueá quan và các rào cản mậu dịch. 17 (C) HVL-VNU_HCM
 8. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Naêng suaát cuûa lao ñoäng (trình ñoä coâng ngheä): Chi phí lao ñoäng/1 ñ.v. sp. Vaûi Theùp Noäi ñòa 2 giôø 3 giôø Nöôùc ngoaøi 3 giôø 2 giôø 18 (C) HVL-VNU_HCM
 9. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Tröôùc MD: (Pv/Pt) = 2/3 hay (Pt/Pv) = 3/2 (Pv/Pt)* = 3/2 hay (Pt/Pv)* = 2/3 ØNÑ coù lôïi theá tuyeät ñoái trong saûn xuaát vaûi ØNN coù lôïi theá tuyeät ñoái trong saûn xuaát theùp 19 (C) HVL-VNU_HCM
 10. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Coù MD: NÑ xuaát khaåu vaûi, nhaäp khaåu theùp NN xuaát khaåu theùp, nhaäp khaåu vaûi Giaù trao ñoåi MD: 2/3 = (Pv/Pt) < (Pv/Pt)T < (Pv/Pt)* = 3/2 3/2 = (Pt/Pv) > (Pt/Pv)T > (Pt/Pv)* = 2/3 20 (C) HVL-VNU_HCM
 11. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Naêng suaát cuûa lao ñoäng (trình ñoä coâng ngheä): Chi phí lao ñoäng/1 ñ.v. sp Vaûi Theùp Noäi ñòa 2 giôø 3 giôø Nöôùc ngoaøi 3 giôø 2 giôø Lôïi ích töø MD: giaû söû giaù trao ñoåi laø (PV/PT)T = 1 NÑ: XK 1 ñ.v. vaûi (2 giôø), NK 1 ñ.v. theùp (3giôø) à tieát kieäm 1 giôø NN: XK 1 ñ.v. theùp (2 giôø), NK 1 ñ.v. vaûi (3giôø) à tieát kieäm 1 giôø 21 (C) HVL-VNU_HCM
 12. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Keát luaän: 1. Cô sôû cuûa maäu dòch: maäu dòch döïa treân cô sôû cuûa lôïi theá tuyeät ñoái 2. Moâ hình maäu dòch: moãi quoác gia seõ xuaát khaåu saûn phaåm coù lôïi theá tuyeät ñoái 22 (C) HVL-VNU_HCM
 13. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Keát luaän (tt): 3. Giaù trao ñoåi: naèm trong khoaûng cheânh leäch giaù tröôùc maäu dòch 4. Lôïi ích töø maäu dòch: maäu dòch mang laïi lôïi ích cho caùc beân tham gia à troø chôi coù keát cuïc döông (positive game) 23 (C) HVL-VNU_HCM
 14. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Keát luaän (tt): 4. Chuyeân moân hoaù: moãi quoác gia seõ chuyeân moân hoaù hoaøn toaøn vaøo saûn phaåm coù lôïi theá tuyeät ñoái 5. Chính saùch nhaø nöôùc: khoâng neân can thieäp vaøo maäu dòch 24 (C) HVL-VNU_HCM
 15. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ SO SAÙNH CUÛA D. RICARDO (D. RICARDO’S THEORY OF COMPARATIVE ADVANTAGE) Giaû thieát: 1. Hai quoác gia + hai saûn phaåm + moät yeáu toá saûn xuaát (lao ñoäng) + giaù trò haøng hoùa tính theo lao ñoäng. 2. Chi phí saûn xuaát khoâng ñoåi. 25 (C) HVL-VNU_HCM
 16. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ SO SAÙNH CUÛA D. RICARDO Giaû thieát: 3. Caïnh tranh hoaøn haûo trên các thò tröôøng haøng hoaù vaø yeáu toá saûn xuaát. 4. Chi phí vaän chuyeån baèng không. 26 (C) HVL-VNU_HCM
 17. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ SO SAÙNH CUÛA D. RICARDO Giaû thieát (tt): 5. Lao ñoäng coù theå di chuyeån töï do trong moät quoác gia nhöng khoâng theå di chuyeån giöõa caùc quoác gia. 6. Maäu dòch töï do, khoâng coù thueá quan và các rào cản mậu dịch. 27 (C) HVL-VNU_HCM
 18. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ SO SAÙNH CUÛA D. RICARDO Naêng suaát cuûa lao ñoäng (trình ñoä coâng ngheä): Chi phí lao ñoäng/1 ñ.v. sp Vaûi Theùp Noäi ñòa 4 giôø 6 giôø Nöôùc ngoaøi 3 giôø 2 giôø NÑ baát lôïi theá tuyeät ñoái trong saûn xuaát caû vaûi vaø theùp NN coù lôïi theá tuyeät ñoái trong saûn xuaát caû vaûi vaø theùp F theo Lyù thuyeát veà lôïi theá tuyeät ñoái: khoâng theå coù maäu dòch giöõa 2 nöôùc 28 (C) HVL-VNU_HCM
 19. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ SO SAÙNH CUÛA D. RICARDO Tröôùc MD: (Pv/Pt) = 2/3 hay (Pt/Pv) = 3/2 (Pv/Pt)* = 3/2 hay (Pt/Pv)* = 2/3 Nội địa có lợi thế tương đối trong sản xuất vải Nước ngoài có lợi thế tương đối trong sản xuất thép 29 (C) HVL-VNU_HCM
 20. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ SO SAÙNH CUÛA D. RICARDO Naêng suaát cuûa lao ñoäng (trình ñoä coâng ngheä): Chi phí lao ñoäng/1 ñ.v. sp Vaûi Theùp Noäi ñòa 4 giôø 6 giôø Nöôùc ngoaøi 3 giôø 2 giôø Coù MD: NÑ xuaát khaåu vaûi, nhaäp khaåu theùp NN xuaát khaåu theùp, nhaäp khaåu vaûi 30 (C) HVL-VNU_HCM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản