intTypePromotion=3

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý- TS Trần Văn Bình

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
118
lượt xem
44
download

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý- TS Trần Văn Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong tiếng Anh người ta gọi nhà lãnh đạo là Leader còn nhà quản lý là Manager Một cách trực quan trong một tập đoàn kinh tế người nắm chức vụ Chủ tịch Công ty được coi là nhà lãnh đạo, người được công ty thuê giữ chức vụ Giám đốc điều hành có thể coi là nhà quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý- TS Trần Văn Bình

 1. 2- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý PGS. TS. Trần Văn Bình
 2. Cùng thảo luận  Phân biệt những điểm khác nhau và giống nhau giữa lãnh đạo và quản lý
 3. Khác nhau và giống nhau giữa lãnh đạo và quản lý  Phân biệt sự khác biệt là khá khó khăn. Nhưng rõ ràng là có sự khác biệt.  Trong tiếng Anh người ta gọi nhà lãnh đạo là Leader còn nhà quản lý là Manager  Một cách trực quan trong một tập đoàn kinh tế người nắm chức vụ Chủ tịch Công ty được coi là nhà lãnh đạo, người được công ty thuê giữ chức vụ Giám đốc điều hành có thể coi là nhà quản lý
 4. Một vài định nghĩa John Kotter Một nhà quản lý... Một nhà lãnh đạo... - Đối phó với tình huống phức tạp - Đối phó với sự thay đổi - Lập kế hoạch hoạt động và ngân sách - Đề ra hướng đi - Tổ chức công việc cho nhân viên - Sắp xếp nhân sự phù hợp - Kiểm soát và giải quyết vấn đề - Thúc đẩy mọi người Warren Bennis Một nhà quản lý... Một nhà lãnh đạo... - Khuyến khích hiệu quả - Khuyến khích hiệu quả - Là chiến sĩ tốt - Là chính bản thân mình - Làm theo chỉ đạo của cấp trên - Đề ra ý tưởng - Chấp nhận hiện trạng - Thách thức - Làm cho công việc đúng đắn - Làm những việc đúng đắn
 5. nHÀ qu¶n lý hỌ lµ ai? Trong tổ chức bao giờ cũng gồm 1. Người thừa hành: người trực tiếp làm công việc hay nhiệm vụ và không có trách nhiệm trông coi công việc của người khác 2. Ng­êi quản lý: Là những người điều khiển những người khác Ngµy x­a Ngµy nay – Lµ những ng­êi thuéc tæ chøc, lu«n – Nhµ qu¶n lý lµ thµnh viªn cña tæ nhìn thÊy vµ ®Þnh h­íng c«ng viÖc chøc, ng­êi tËp hîp vµ ®iÒu phèi cho c¸c thµnh viªn kh¸c cña tæ chøc c«ng viÖc cho những ng­êi kh¸c.
 6. Cùng thảo luận Về vai trò của nhà quản lý trong 2 quan niệm xưa và nay
 7. Cùng thảo luận ...  Trong quan niệm xưa, người nhân viên dưới quyền chỉ làm việc một cách thụ động theo sự phân công, cắt đặt của người quản lý cấp trên  Trong quan niệm ngày nay, nhà quản lý phải có nhiệm vụ tập hợp các nhân viên dưới quyền, khuyến khích họ chủ động sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch hành động của cả nhóm. Trên cơ sở đó nhà quản lý phân công, điều phối nguồn nhân lực để triển khai thực hiện
 8. nHÀ qu¶n lý HỌ lµ ai?
 9. Nhà quản lý làm gì?  Hãy thực hiện bài tập sau đây:
 10. Hãy lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất Theo b¹n vai trß chñ yÕu cña ng­êi qu¶n lý lµ gì? H·y ®¸nh dÊu vµo c©u mµ b¹n cho r»ng nã m« t¶ chÝnh x¸c nhÊt chøc năng chÝnh cña mét nhµ qu¶n lý. 1. Hoµn thµnh mét c«ng viÖc 2. Tæ chøc vµ kiÓm so¸t nh©n viªn ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao ë møc tho¶ ®¸ng 3. Đ«n ®èc nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m ®¹t môc tiªu cña doanh nghiÖp 4. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn c¶m thÊy hµi lßng víi c«ng viÖc cña hä 5. DÉn d¾t nh©n viªn ®¹t ®­îc những môc tiªu ®· ®Ò ra víi nç lùc lín nhÊt
 11. Nhà quản lý làm gì? 1. Hãy hướng dẫn công việc thay vì thực hiện nó. Thỉnh thoảng, nhà quản trị có thể “xắn tay áo” và làm việc với cả đội về một đề án, công việc cấp bách. Nhưng phải luôn ghi nhớ là nhà quản trị được thuê để quản lí công việc của đội ngũ nhân viên, họ không phải là một phần của đội ngũ nhân viên 2. Nhà quản lý có trách nhiệm thuê, huấn luyện, phân công, đánh giá, khen thưởng, khích lệ và sa thải nhân viên. Ở đây, phát triển đội ngũ nhân viên là một phần quan trọng trong công việc của nhà quản lí.
 12. Nhà quản lý làm gì? ... 3. Nhà quản lý sử dụng quyền lực trên chất lượng công việc và các điều kiện qua đó công việc được thực hiện. Điều này có nghĩa rằng nhà quản trị phải có nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện và môi trường làm việc cho nhân viên. 4. Nhà quản lý phục vụ như một mối liên lạc giữa các nhân viên và các nhà quản trị ở cấp cao hơn.
 13. Nhà quản lý làm gì? ... 5. Nhà quản trị là người động viên nhân viên và đóng góp vào việc xây dựng một nền văn hóa thành tích của tổ chức, doanh nghiệp.
 14. 1.6 Bốn chức năng và 17 nhiệm vụ của quản lí Lập kế hoạch Kiểm tra Lập kế hoạch chiến lược Giám sát Lập kế hoạch tác nghiệp Xử lý các vi phạm Tổ chức Điều phối Tổ chức Người đứng đầu Người truyền đạt Tạo mối liên hệ Thương thuyết Tập hợp nhân viên Hướng dẫn Phân bố nguồn lực Xây dựng và điều hành nhóm Phân quyền Giải quyết các vấn đề kỹ thuật Lãnh đạo
 15. Mét sè kü năng cña nhµ qu¶n lý nă cã hiÖu qu¶ ĐÆt môc tiªu Qu¶n lý xung ®ét Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Lµm viÖc theo nhãm tèt NHµ QU¶N Lý HIÖU QU¶ Qu¶n lý thêi gian Kü năng giao tiÕp nă Trao ®æi th«ng tin miÖng
 16. Cùng trao đổi về trường hợp sau đây Bài tập về vai trò của trưởng phòng kinh doanh
 17. Ghi nhớ Một người lo bằng một kho người làm
 18. Những kỹ năng cần có của một nhà quản lý – Kỹ năng kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ (technical skills) Những kü năng nh­ kiÕn thøc, sù lµnh nghÒ trong mét lÜnh vùc cô thÓ – Kỹ năng nhân sự (human skills) ThÓ hiÖn kh¶ năng: – Lµm viÖc tèt víi những ng­êi kh¸c vµ hiÓu hä – X©y dùng mét nç lực hîp t¸c trong nhãm – Đéng viªn vµ gi¶i quyÕt xung ®ét Quan träng cho tÊt c¶ møc ®é qu¶n lý – Kỹ năng tư duy (conceptual skills) Kh¶ năng nhËn thøc vµ nhanh chóng đưa ra các giải pháp trong mọi tình huèng
 19. Yêu cầu kỹ năng theo cấp quản lý Quản lý cấp cao Quản lý cấp trung Quản lý cấp cơ sở Kỹ năng tư duy Kỹ năng nhân sự Kỹ năng chuyên môn Phân cấp mức độ cần thiết các kỹ năng của cán bộ quản lý.
 20. Nhà lãnh đạo làm gì? Sự khác biệt cơ bản giữa nhà quản lý và nhà lãnh đạo ở chổ, trong khi nhà quản lý làm việc để thi hành các chủ trương của tổ chức thì nhà lãnh đạo là người có sứ mạng tạo ra các chủ trương mới, cải tiến các chủ trương cũ, hoặc khởi xướng các đường lối hành động mới.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản