intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ĐH Kinh tế

Chia sẻ: Ho Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

272
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 7 trình bày về chức năng điều khiển với những nội dung chính như vai trò của lãnh đạo và động viên, lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, các yếu tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo, các lý thuyết về lãnh đạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ĐH Kinh tế

 1. CHƯƠNG 7 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN
 2. VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO VÀ ĐỘNG VIÊN Giúp tổ chức đạt được mục tiêu trên cơ sở của lãnh đạo hiệu quả. Khơi dậy những nỗ lực của nhân viên để họ thực hiện công việc tốt hơn.
 3. LÃNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Lãnh đạo là làm cho công việc được hoàn thành bởi người khác. Lãnh đạo là chỉ dẫn điều khiển, ra lệnh và đi trước. Lãnh đạo là tìm cách ảnh hưởng đến người khác để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 4. Các dạng phong cách lãnh đạo PCLĐ độc đoán PCLĐ dân chủ PCLĐ tự do
 5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Tùy thuộc vào đặc điểm của nhà quản trị (trình độ, năng lực, sự hiểu biết và tính cách của nhà quản trị) Tùy thuộc vào đặc điểm của nhân viên (trình độ, năng lực, sự hiểu biết về công việc và phẩm chất của nhân viên) Tùy thuộc vào đặc điểm công việc phải giải quyết (tính cấp bách, mực độ phức tạp, tầm quan trọng của công việc,…)
 6. KHÁI NIỆM ĐỘNG VIÊN  Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu cá nhân  Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện  Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc
 7. Lý thuyết của Maslow (5 nhu cầu) Tự thể hiện Tôn trọng Xã hội An toàn Sinh lý
 8. THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW NHU CẦU TỰ NHU CẦU THỂ TỰ HIỆN NHU CẦU TRỌNG XÃ HỘI Phát triển cá NHU CẦU Thành đạt nhân. Tự hoàn thiện. NHU AN TOÀN Được chấp nhận Tự tin CẦU Được yêu thương Tự trọng Được là thành Được công nhận SINH HỌC Sự đảm bảo viên của tập thể. Thực Sự ổn định Tình bạn phẩm Hoà bình Không khí Nước Giấc ngủ
 9. Thuyết X, Y Thuyết X của McGregor là những giả định rằng con người không thích làm việc và cần phải được kiểm soát và chỉ dẫn. Thuyết Y của McGregor là ý kiến cho rằng con người, trong điều kiện thích hợp sẽ yêu thích công việc, tìm kiếm trách nhiệm và tự kiểm soát.
 10. THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERG Caùc yeáu toá duy trì Caùc yeáu toá ñoäng vieân (Lieân quan ñeán quan heä giöõa caùc (Lieân quan ñeán tính chaát coâng caù nhaân vaø toå chöùc, boái caûnh vieäc, noäi dung coâng vieäc & laøm vieäc hoaëc phaïm vi coâng nhöõng töôûng thöôûng ) vieäc ) Phöông phaùp giaùm saùt Söï thöû thaùch coâng vieäc Heä thoáng phaân phoái thu nhaäp Caùc cô hoäi thaêng tieán Quan heä vôùi ñoàng nghieäp YÙ nghóa cuõa caùc thaønh töïu Ñieàu kieän laøm vieäc Söï nhaän daïng khi coâng vieäc Coâng vieäc oån ñònh ñöôïc thöïc hieän. Chính saùch cuûa coâng ty YÙ nghiaõ cuûa caùc traùch Ñòa vò nhieäm Quan heä giöõa caùc caù nhaân Söï coâng nhaän Söï thaønh ñaït Khi ñuùng Khi sai Khi ñuùng Khi sai AÛnh höôûng cuûa yeáu toá duy trì AÛnh höôûng cuûa yeáu toá ñoäng Khoâng coù söï Baát maõn Thoaû maõn vieân Khoâng thoaû baát maõn maõn Khoâng taïo ra AÛnh höôûng Höng phaán Khoâng coù söï söï höng phaán tieâu cöïc (chaùn trong quaù trình baát maõn (Vaãn hôn. naûn, thôø ô,….) laøm vieäc giöõ ñöôïc möùc (haêng haùi hôn, bình thöôøng)
 11. Thuyết mong đợi (kì vọng) Để động viên người lao động NQTcần làm cho họ mong đợi vào  Khả năng thực hiện nhiệm vụ  Giá trị phần thưởng được nhận thức  Khả năng nhận được phần thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2