intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

326
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Tổng quan về Quản trị học giới thiệu đến người học những kiến thức cơ bản như: quản trị học là gì, tại sao phải học quản trị học; tổ chức là gì, các nguyên tắc tổ chức; nhà quản trị là ai, cấp quản trị trong doanh nghiệp; vai trò và các kỹ năng của nhà quản trị; cơ hội và thách thức đối với quản trị hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

 1. 18-Feb-13 Chương 1 : Tổng quan về quản trị học Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn Nội dung chính 3 1 Quản trị học là gì ? Tại sao phải học QTH ? 2 Tổ chức là gì ? Các nguyên tắc của tổ chức 3 3 Nhà quản trị là ai ? Cấp quản trị trong DN 4 Vai trò và các kỹ năng của nhà quản trị 3 5 Cơ hội và thách thức đối với quản trị hiện nay I. Quản trị học là gì ? Nếu bạn phải làm việc trong một tổ chức để kiếm sống thì hoặc bạn là nhà quản trị hoặc bạn là đối tượng của nhà quản trị. 1
 2. 18-Feb-13 Hãy nói suy nghĩ của bạn ? Quản Và, tại sao phải trị học quản trị học ? là gì? Vậy quản trị là gì ?  Quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác ( Mary Parker Follett )  Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm hoàn thành những mục tiêu chung. Vậy kết luận, quản trị là ? Hãy rút ra khái niệm theo cách hiểu của bạn 2
 3. 18-Feb-13 Vậy bạn hãy cho biết Bạn Tại sao phải học quản trị học hãy cho biết II. Các vấn đề về tổ chức Nếu bạn có thể sống một mình trên hoang đảo, bạn không cần học quản trị học 1. Khái niệm về cá thể  Cá thể ( thành viên ) là đơn vị nhỏ nhất tùy theo các tiêu thức phân loại, nhằm để chỉ một loại đối tượng có các thuộc tính riêng biệt và có thể tồn tại một cách độc lập. 3
 4. 18-Feb-13 2. Khái niệm về tổ chức  Tổ chức là một tập hợp các cá thể được sắp xếp một cách có hệ thống nhằm thực hiện một mục đích nào đó. 3. Tổ chức phi chính thức ?  Trong mọi tổ chức chính thức đều tồn tại các tổ chức phi chính thức.  Tổ chức phi chính thức là sự hợp tác riêng lẻ trên cơ sở tự nguyện của những cá thể nhằm hướng đến các mục tiêu thỏa mãn những nhu cầu xã hội ( Quan điểm của Chester Bernard ). Vậy bạn hãy cho biết Tại sao phải quan Bạn tâm đến tổ chức hãy phi chính thức ? cho biết 4
 5. 18-Feb-13 a. Ưu điểm của tổ chức phi chính thức Hãy phân tích tác động tích cực của tổ chức phi chính thức b. Nhược điểm Hãy phân tích tác động tiêu cực của tổ chức phi chính thức 4. Nguyên tắc của tổ chức  Bất kỳ tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển được đều phải có các nguyên tắc. Vậy nguyên tắc của tổ chức là gì ?  Nguyên tắc là tập hợp các quy định, quy tắc, các hướng dẫn, chuẩn mực hoặc phương pháp để tổ chức có thể hoạt động được và hoạt động hiệu quả. 5
 6. 18-Feb-13 5. Một số nguyên tắc điển hình Nguyên tắc tập trung dân chủ Thiểu số phục tùng đa số Nguyên tắc công khai, minh bạch Nguyên tắc tự nguyện Nguyên tắc phê bình và tự phê bình III. Các chức năng quản trị Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là quyết định xem điều gì là quan trọng nhất Quản trị có các chức năng Mục tiêu của tổ chức Nhằm đạt được Hoạch Tổ Điều Kiểm định chức khiển tra 6
 7. 18-Feb-13 1. Hoạch định  Hoạch định là hoạt động khởi đầu của quản trị nhằm xác định rõ mục tiêu của tổ chức, xây dựng các chiến lược tổng thể và hình thành một hệ thống các kế hoạch hành động cụ thể nhằm đạt đến mục tiêu. 2. Tổ chức  Tổ chức là việc nhà quản trị xây dựng cấu trúc cho tổ chức, sắp xếp bố trí nhân sự ( nguồn lực ) và phân chia quyền hạn / nhiệm vụ cho các bộ phận trong tổ chức. 3. Điều khiển  Điều khiển là sự tác động của nhà quản trị lên đối tượng quản trị ( nhân viên ) thông qua sự hướng dẫn, khích lệ, động viên để đối tượng quản trị ( nhân viên ) có thể hoạt động và hoạt động hiệu quả, từ đó đạt được mục tiêu chung của tổ chức. 7
 8. 18-Feb-13 4. Kiểm tra  Kiểm tra là việc so sánh kết quả thực tế đạt được với các chuẩn mực hay mục tiêu đã đề ra. IV. Nhà quản trị Một nhà quản trị giỏi sẽ biến rơm thành vàng, và nhà quản trị tồi sẽ làm điều ngược lại 1. Khái niệm  Nhà quản trị là những người mà thông qua hành động của họ sẽ ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của một tổ chức.  Nhaø quaûn trò laø ngöôøi naém giöõ nhöõng vò trí ñaëc bieät trong moät toå chöùc, ñöôïc giao quyeàn haïn vaø traùch nhieäm ñieàu khieån vaø giaùm saùt coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi khaùc, nhaèm hoaøn thaønh muïc tieâu chung cuûa toå chöùc ñoù. 8
 9. 18-Feb-13 2. Các cấp quản trị trong tổ chức QTV caáp cao Caùc quyeát ñònh (Top Managers) chieán löôïc --------------------- - QTV caáp trung Caùc quyeát ñònh (Middle Managers) chieán thuaät ------------------- QTV cấp thaáp Caùc quyeát ñònh (First – Line Managers) taùc nghieäp ----------------- Nhöõng ngöôøi thöïc hieän Thöïc hieän ( Operatives ) quyeát ñònh --------------- 3. Phân chia thời gian theo chức năng QT Chöùc naêng Hoaïch Ñieàu Kieåm Toå chöùc Caáp baäc ñònh khieån tra Quaûn trò caáp cao 28% 36% 22% 14% Quaûn trò caáp trung 18% 33% 36% 13% Quaûn trò 15% 24% 51% 10% caáp cô sôû Kỹ năng theo cấp quản trị QTV CAÁP CAO KYÕ KYÕ KYÕ QTV CAÁP TRUNG NAÊNG NAÊNG NAÊNG QTV CAÁP THAÁP CHUYEÂN MOÂN NHAÂN SÖÏ TÖ DUY (KYÕ THUAÄT) 9
 10. 18-Feb-13 5. Vai trò của nhà quản trị  Vào thập niên 1960 Henry Mintzberg đã tiến hành nghiên cứu vai trò của nhà quản trị, năm 1973 ông tổng kết và đưa ra 10 vai trò, chia thành 03 nhóm : Nhóm 3 Nhóm 2 Vai trò Nhóm 1 quyết định Vai trò Vai trò quan thông tin hệ với con người 5. 10 vai trò của nhà quản trị LÓNH VÖÏC VAI TROØ 1. Ngöôøi ñaïi dieän QUAN HEÄ VÔÙI 2. Ngöôøi laõnh ñaïo CON NGÖÔØI 3. Ngöôøi lieân laïc 4. Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin THOÂNG TIN 5. Phoå bieán thoâng tin 6. Cung caáp thoâng tin 7. Nhaø kinh doanh 8. Ngöôøi giaûi quyeát caùc xaùo troän QUYEÁT ÑÒNH 9. Phaân phoái taøi nguyeân/nguoàn löïc 10. Ñaøm phaùn V. Quản trị là khoa học và nghệ thuật 10
 11. 18-Feb-13 1. Quản trị là khoa học vì … Thứ 3 Thứ 2 Thứ 1 Quản trị học Quản trị học có lịch sử Quản trị học có phương phát triển có đối tượng pháp nghiên và cải tiến nghiên cứu cứu liên tục rõ ràng 2. Quản trị là nghệ thuật vì … Thứ 3 Thứ 2 Kết quả Thứ 1 Phải vận không phải dụng linh lúc nào cũng Quản trị là hoạt tùy giống nhau tổng hòa của hoàn cảnh, nhiều môn tùy đối khoa học tượng 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2