intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

152
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 6 trình bày các nội dung chính về Hoạch định. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp người học nắm được các nội dung cơ bản về: hoạch đinh và tại sao phải hoạch định, mục đích - nền tảng của hoạch định, các bước tiến hành hoạch định của tổ chức, các công cụ dùng để hoạch đinh, chiến lược cạnh tranh tổng quát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

 1. 18-Feb-13 Chương 6 : Hoạch định Nếu bạn không lập kế hoạch, có nghĩa là bạn đang chuẩn bị một kế hoạch để thất bại Nội dung chính của chương 3 1 Hoạch định và tại sao phải hoạch định 2 Mục tiêu - Nền tảng của hoạch định 3 3 Các bước tiến hành hoạch định của tổ chức 4 Các công cụ dùng để hoạch định 3 5 Chiến lược cạnh tranh tổng quát Mục tiêu của chương GIUÙP SINH VIEÂN  Hieåu khaùi nieäm vaø vai troø cuûa hoaïch ñònh.  Hieåu khaùi nieäm vaø caùc nguyeân taéc cuûa muïc tieâu.  Bieát caùc loaïi hoaïch ñònh trong doanh nghieäp.  Vaän duïng ñöôïc qui trình hoaïch ñònh chieán löôïc.  Bieát ñöôïc moät soá coâng cuï thöôøng duøng trong hoaïch ñònh vaø chieán löôïc caïnh tranh. 1
 2. 18-Feb-13 Phần I : Hoạch định Một người lo bằng kho người làm 1. Khái niệm về hoạch định  Hoạch định là bắc cầu để đến thành công.  Hoạch định là hoạt động khởi đầu của quản trị nhằm xác định rõ mục tiêu của tổ chức, xây dựng các chiến lược tổng thể và hình thành một hệ thống các kế hoạch hành động cụ thể nhằm đạt đến mục tiêu.  Hoạch định là quyết định trước xem phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào làm và ai làm cái đó. 2. Tại sao cần phải hoạch định ? 3 1 2 3 3 4 2
 3. 18-Feb-13 3. Vai trò của hoạch định 1. Laø phöông tieän ñeå ñaït muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. 2. Höôùng daãn nhaø quaûn trò caùch thöùc ñeå ñaït muïc tieâu. 3. Giuùp nhaän dieän caùc cô hoäi vaø nguy cô töø moâi tröôøng. 4. Giuùp trieån khai kòp thôøi caùc chöông trình haønh ñoäng. 5. Laøm cô sôû ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn trò khaùc. 6. Phaùt trieån tinh thaàn laøm vieäc taäp theå cuûa doanh nghieäp. 4. Phân loại hoạch định QTV caáp cao Hoạch định (Top Managers) chieán löôïc --------------------- - QTV caáp trung Hoạch ñònh (Middle Managers) chieán thuaät ------------------- QTV cấp thaáp Hoạch ñònh (First – Line Managers) taùc nghieäp ----------------- Nhöõng ngöôøi thöïc hieän Thöïc hieän ( Operatives ) --------------- Phân loại Mục tiêu hoạch Kế hoạch chiến lược định của J.Stoner Kế hoạch tác nghiệp Kế hoạch đơn dụng Kế hoạch thường xuyên Ngân sách Chính sách Chương trình Thủ tục Dự án Quy định 3
 4. 18-Feb-13 Phần II : Mục tiêu Nếu không có mục tiêu nghĩa là bạn đang điều khiển con tàu mà không có bánh lái 1. Mục tiêu ?  Ai cũng biết hoặc nghe nói đến mục tiêu, vậy mục tiêu là gì ? Nó to lớn hay bé nhỏ, tầm thường hay vĩ đại ?  Mục tiêu chỉ đơn giản là những kết quả mà nhà quản trị mong muốn tổ chức của mình đạt được tại một thời điểm nào đó trong tương lai. 2. Phân loại mục tiêu 1. Mục tiêu thật & mục tiêu tuyên bố 2. Mục tiêu dài hạn, trung hạn & ngắn hạn 3. Mục tiêu định tính & mục tiêu định lượng 4
 5. 18-Feb-13 3. Vai trò của mục tiêu 1. Laø cô sôû ñeå laäp keá hoaïch cho doanh nghieäp. 2. Laø tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù keát quaû kinh doanh. 3. Laø cô sôû ñeå phaân boå caùc nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp. 4. Laø coâng cuï ñeå thu huùt caùc nhaø ñaàu tö vaø coå ñoâng. Vậy .. Việc đầu tiên cần Bạn làm để biến giấc mơ hãy thành sự thật là gì ? cho biết 4. Các nguyên tắc khi lập mục tiêu 5
 6. 18-Feb-13 a. Đặc điểm của mục tiêu hiệu quả Bạn Thế nào là mục tiêu hiệu quả ? hãy cho biết b. Các bước để đạt được mục tiêu Bạn Cần làm gì để đạt được mục tiêu ? hãy cho biết 5. Quản trị theo mục tiêu (MBO)  Quản trị theo mục tiêu (Management by Objectives) là phương pháp quản trị mà nhà quản trị và các thành viên cùng nhau thiết lập ra các mục tiêu, đồng thời các thành viên tự cam kết thực hiện và kiểm soát các mục tiêu đó. 6
 7. 18-Feb-13 Phần III : Hoạch định chiến lược 1. Khái niệm  Hoạch định chiến lược là hoạt động khởi đầu của nhà quản trị nhằm xác định rõ mục tiêu của tổ chức, hình thành các chiến lược tổng thể và một hệ thống các kế hoạch hành động để đưa tổ chức đạt được mục tiêu.  Nói đơn giản : Hoạch định chính là xác định mục tiêu và cách thức tốt nhất để đạt được mục tiêu đó. 2. Tiến trình hoạch định chiến lược  Nhà lãnh đạo sáng suốt sẽ không dùng khoảng thời gian đáng giá 100 đôla để ra một quyết định chỉ đáng giá 50 xu. Nhưng điều làm người ta giật mình là với khoảng thời gian chỉ đáng giá 50 xu lại được dùng để ra quyết định hoạch định liên quan đến hàng triệu đôla.  H.Koontz & C.Odonnell đã đề xuất quy trình hoạch định chiến lược gồm 8 bước sau : 7
 8. 18-Feb-13 Tiến trình Hoạch định ngân sách hoạch định chiến lược Hoạch định kế hoạch phụ trợ Lựa chọn phương án tối ưu Đánh giá các phương án Xây dựng các phương án Xác định tiền đề hoạch định Thiết lập các mục tiêu Nhận thức cơ hội 3. Các công cụ hỗ trợ hoạch định Doanh Phân tích xu hướng C thu phát triển Khoảng cách tồn tại B C : Con số yêu cầu B : Con số cho sp A hiện tại và sp đang phát triển. A : Con số cho sản phẩm hiện tại Thời O Hiện tại T.gian phân tích gian a. Ma trận Ansoft Sản phẩm Phát triển Đa dạng Mới sản phẩm hóa Hiện tại Thâm nhập Phát triển thị trường thị trường Thị trường Hiện tại Mới 8
 9. 18-Feb-13 b. Ma trận BCG b. Ma trận BCG Bạn sẽ làm gì khi ở ô Dogs ? Các tình huống có thể lựa chọn Khi thị trường là Dogs CL CL CL gặt CL xây dựng duy trì hái ngay loại bỏ 9
 10. 18-Feb-13 c. Ma trận SWOT 3 1 Chiến lược điểm mạnh - Cơ hội (SO) 2 Chiến lược điểm yếu - Cơ hội (WO) 3 3 Chiến lược điểm mạnh - Nguy cơ (ST) 4 Chiến lược điểm yếu - Nguy cơ (WT) Tác động của ma trận SWOT Tác động Tích cực Tiêu cực Môi trường Môi trường Điểm mạnh Điểm yếu bên trong Môi trường Cơ hội Nguy cơ bên ngoài e. Chiến lược cạnh tranh M.Porter Đối thủ mới Nhà Đối thủ cạnh tranh Khách cung trong ngành hàng cấp Sản phẩm thay thế 10
 11. 18-Feb-13 Một số chiến lược gợi ý Lợi thế Khác biệt của Chi phí thấp sản phẩm Phạm vi Chiến lược Chiến lược dẫn Toàn thị trường khác biệt hóa đầu về giá sản phẩm Chiến lược Chiến lược Thị trường hẹp tập trung tập trung (chi phí thấp) (sự khác biệt) Cám ơn vì đã lắng nghe Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Mob : 0937.13.03.77 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2