intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Lê Ngọc Thắng

Chia sẻ: Vo Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

109
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng tổ chức trình bày với người học các khái niệm cơ bản, chức năng tổ chức, tổ chức - quyền hạn. Bài giảng do Lê Ngọc Thắng thực hiện. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Lê Ngọc Thắng

  1. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 2 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 3 1
  2. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 4 Mục tiêu Cơ cấu Thành viên B A 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 5 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 6 2
  3. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 7 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 8 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 9 3
  4. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 10 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 11 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 12 4
  5. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 13 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 14 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 15 5
  6. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 16 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 17 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 18 6
  7. GIAÙM ÑOÁC PGÑ SAÛN XUAÁT PGÑ TIEÂU THUÏ PX PX PX CH CH CH 1 2 3 Soá 1 Soá 2 Soá 3 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 19 GIAÙM ÑOÁC Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 20 GIAÙM ÑOÁC PGÑ SAÛN XUAÁT PGÑ TIEÂU THUÏ Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 21 7
  8. BAN GIAÙM ÑOÁC Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng NC thò NC coâng NC taøi NC nhaân Thieát keá tröôøng ngheä chính söï Ban QL döï aùn 1 Ban QL döï aùn 2 Ban QL döï aùn 3 Ban QL döï aùn 4 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 22 Tổng Giám Đốc Vuøng phía Vuøng mieàn Vuøng trung Vuøng Ñoâng Vuøng Taây Baéc Trung taâm TP.HCM Nam Boä Nam Boä 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 23 Giaùm Ñoác Phoøng Phoøng Phoøng Phoøng Marketing nhaân söï kinh doanh taøi chính KV KV kinh doanh KV KV haøng haøng hoùa treû duïng cuï CN ñieän töû toång hôïp em Kyõ thuaät Keá toaùn Kyõ thuaät Keá toaùn Saûn xuaát Baùn haøng Saûn xuaát Baùn haøng 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 24 8
  9. Toång giaùm ñoác Ngaân haøng ñoâ thò coâng Ngaân haøng Ngaân haøng coäng hôïp taùc xaõ söï nghieäp Cho vay baát ñoäng saûn Ngaân haøng vaø thöøa keá noâng nghieäp 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 25 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 26 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 3 27 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2