Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
143
lượt xem
18
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Tổ chức giới thiệu các kiến thức cơ bản về: khái niệm và mục tiêu của chức năng tổ chức, cấu trúc tổ chức và thiết kế bộ máy quản trị, tầm kiểm soát/tầm quản trị, các kiểu cơ cấu quản trị, nghệ thuật phân quyền và ủy quyền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

 1. 18-Feb-13 Chương VII : Tổ chức Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn Nội dung chính của chương 3 1 Khái niệm & mục tiêu của chức năng tổ chức 2 Cấu trúc tổ chức & Thiết kế bộ máy quản trị 3 3 Tầm kiểm soát / Tầm quản trị 4 Các kiểu cơ cấu quản trị 3 5 Nghệ thuật phân quyền và ủy quyền Mục tiêu của chương GIUÙP SINH VIEÂN 1. Bieát caùc nguyeân taéc vaø côû sôû ñeå xaây döïng toå chöùc. 2. Bieát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán xaây döïng toå chöùc. 3. Bieát caùc moâ hình cô caáu toå chöùc thoâng duïng. 4. Bieát caùch uûy quyeàn trong coâng vieäc. 1
 2. 18-Feb-13 Phần I : Chức năng tổ chức Một người lo bằng kho người làm 1. Khái niệm  Theo Harold Koontz thì tổ chức là việc nhóm gộp các hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu, là việc giao phó mỗi nhóm cho một người quản lý với quyền hạn cần thiết để giám sát nó và việc tạo điều kiện cho sự liên kết ngang và dọc trong cơ cấu của doanh nghiệp. 1. Khái niệm  Tổ chức là quá trình sắp xếp và bố trí các công việc, giao quyền hạn và phân phối các nguồn lực của tổ chức sao cho chúng đóng góp một cách tích cực và có hiệu quả vào mục tiêu chung của tổ chức. 2
 3. 18-Feb-13 2. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức Thống nhất chỉ huy Gắn với mục tiêu chung Hoạt động hiệu quả Phát triển cân đối Vận hành linh hoạt 3. Cơ sở để xây dựng cơ cấu tổ chức 3 1 2 3 3 4 3 5 Phần II : Tầm hạn quản trị 3
 4. 18-Feb-13 Activity Để nhóm hoạt Bạn động hiệu quả, nên hãy có bao nhiêu SV ? cho biết 1. Khái niệm tầm quản trị  Tầm (hạn) quản trị hay còn gọi là tầm kiểm soát chính là số nhân viên mà một nhà quản trị có thể điều khiển trực tiếp một cách hiệu quả. Tầm kiểm soát rộng Tầm kiểm soát hẹp Tầm kiểm soát = 4 Tầm kiểm soát = 8 1 1 1 2 4 8 3 16 64 4 64 512 5 256 4096 6 1024 7 4096 Số nhà quản trị (1 - 6) Số nhà quản trị (1 - 4) 4
 5. 18-Feb-13 a. Tầm quản trị hẹp Ưu điểm Nhược điểm b. Tầm quản trị rộng Ưu điểm Nhược điểm Rộng hay hẹp ? Các yếu tố ảnh Bạn hưởng đến tầm hãy quản trị ? cho biết 5
 6. 18-Feb-13 2. Các yếu tố ảnh hưởng 3 1 2 3 3 4 3 5 Phần III : Xây dựng cơ cấu tổ chức 1. Phân chia theo thời gian  Nhà quản trị có thể chia tổ chức của mình thành các bộ phận và hoạt động theo những khoảng thời gian khác nhau trong ngày.  Kết quả là hình thành nên các ca và kíp làm việc. Tại sao phải hình thành ca hoặc kíp ? 6
 7. 18-Feb-13 2. Phân chia theo chức năng Ban Giám đốc Phòng Phòng Phòng Phòng Kinh Sản xuất Tổ chức Kế toán doanh 3. Phân chia theo vùng/lãnh thổ Trưởng phòng Kinh doanh NV NV NV NV Miền Miền Miền Miền Tây Nam Bắc Trung 4. Phân chia theo sản phẩm Nhà máy thép Hòa Phát NM NM NM thép NM ống thép ống thép xây luyện đen mạ dựng than cốc 7
 8. 18-Feb-13 5. Phân chia theo công đoạn sx Phân xưởng sản xuất giày Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận may mũi đế giày ép keo KCS 6. Cơ cấu tổ chức quản trị Cô caáu toå chöùc (boä maùy quaûn lyù) laø moät chænh theå caùc khaâu, caùc boä phaän khaùc nhau, ñöôïc chuyeân moân hoaù vaø coù nhöõng traùch nhieäm, quyeàn haïn nhaát ñònh, coù moái lieân heä phuï thuoäc laãn nhau vaø ñöôïc boá trí theo caùc caáp quaûn trò nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu chung cuûa toå chöùc. 8
 9. 18-Feb-13 7. Các kiểu cơ cấu tổ chức  Tùy theo quy mô của doanh nghiệp, yêu cầu của công tác quản trị, năng lực lãnh đạo của chủ doanh nghiệp, có thể có nhiều cơ cấu tổ chức khác nhau. a. Cơ cấu quản trị trực tuyến Ưu và nhược Ưu điểm Nhược điểm 9
 10. 18-Feb-13 b. Cơ cấu quản trị chức năng Ưu và nhược Ưu điểm Nhược điểm c. Cơ cấu quản trị trực tuyến - chức năng 10
 11. 18-Feb-13 Ưu và nhược Ưu điểm Nhược điểm d. Cơ cấu quản trị theo ma trận Ưu và nhược Ưu điểm Nhược điểm 11
 12. 18-Feb-13 Tương lai sẽ như thế nào ? Cơ cấu tổ chức Bạn trong tương lai sẽ hãy như thế nào ? cho biết Phần IV : Quyền & nghệ thuật ủy quyền 1. Quyền hành quản trị  Quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác, do đó để thành công thì nhà quản trị phải điều khiển được người khác, muốn vậy nhà quản trị cần có quyền hành. Vậy quyền hành là gì ? 12
 13. 18-Feb-13 1. Quyền hành quản trị  Quyền hành quản trị được hiểu là năng lực cho phép một người nào đó yêu cầu một người khác phải hành động theo mệnh lệnh của họ. Vậy quyền hành xuất phát từ đâu ? 2. Nguồn gốc của quyền hành Nguồn gốc 3. Tập quyền & phân quyền  Tập quyền : là nhà quản trị không hoặc rất ít phân tán quyền ra quyết định cho cấp dưới.  Phân quyền : chính là việc phân tán các quyền ra quyết định cho các bộ phận trong cơ cấu tổ chức. Tại sao phải phân quyền ? Khi nào nên phân quyền ? 13
 14. 18-Feb-13 4. Ủy quyền  Ủy quyền : là việc nhà quản trị cấp cao hơn giao toàn bộ hay một phần quyền ra quyết định và giao trách nhiệm tương ứng cho cấp quản trị thấp hơn. Giao việc & ủy quyền khác nhau ntn ? Tại sao ? Bạn Tại sao nhà quản trị ngại ủy quyền ? hãy cho biết Vậy .. Ủy quyền dễ hay khó ? Bạn Làm thế nào để ủy quyền hiệu quả ? hãy cho biết 14
 15. 18-Feb-13 b. Tiến trình ủy quyền hiệu quả Bước 1 Bước 2 Bước 3 Chuẩn Thực Đánh bị ủy hiện ủy giá ủy quyền quyền quyền Cám ơn vì đã lắng nghe Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản