Kỹ năng xin việc

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
1.165
lượt xem
351
download

Kỹ năng xin việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn bộ hồ sơ xin việc: Chuẩn bị hồ sơ xin việc làm. Phân loại hồ sơ xin việc làm: Hồ sơ theo công thức. Hồ sơ có nhiều thông tin về̀ bằng Logo cấp. Hồ̀ sơ với những lời lẽ rất tự phụ cùng với - ảnh dán trong hồ sơ cƣời toe toét. Kiểu xin việc không cần hồ sơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng xin việc

 1. 12/15/2009 MÔN: KỸ NĂNG NGHỀ Logo Bộ Môn Kỹ Năng Nghề QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆC LÀM Phân loại hồ sơ xin việc làm: - Hồ sơ theo công thức. - Hồ sơ có nhiều thông tin về̀ bằng cấp. Logo - Hồ̀ sơ với những lời lẽ rất tự phụ cùng với - ảnh dán trong hồ sơ cƣời toe toét. - Kiểu xin việc không cần hồ sơ. 1
 2. 12/15/2009 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆC LÀM Bộ hồ sơ xin việc: - Đơn xin việc. - Sơ yếu lý lịch. - Bằng cấp. Logo - Các thƣ giới thiệu. - Photo CMND, hộ khẩu, hoặc giấy tạm vắng, tạm trú. - Ảnh 3x4: 2 ảnh mới nhất. - Giấy khám sức khỏe. - Các giấy tờ có liên quan đến nơi làm cũ. QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC CÁC MẪU GIẤY TỜ:  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -----------------------------------  THƢ GIỚI THIỆU  Kính gửi: Ban Điều hành Chƣơng trình đào tạo  Thạc sỹ Tài chính và Thƣơng mại Quốc tế MAITF   Logo Ngƣời đƣợc giới thiệu: (Học viên đăng ký chƣơng trình học MAITF)  Họ và tên:  Địa chỉ:  Điện thoại: ĐT di động: Email:  Cơ quan: Địa chỉ:  Chức vụ: Công việc:  Ngƣời giới thiệu:  Họ và tên:  Địa chỉ:  Điện thoại: ĐT di động: Email:  Cơ quan: Địa chỉ:  Chức vụ: www.ispace.edu.vn 2
 3. 12/15/2009 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC  Nội dung giới thiệu: (Thí dụ)  Tôi biết anh/chị … từ năm… khi tôi là… (trong dịp…)  Tôi nhận thấy anh/chị:  - Về học tập (khiêm tốn học hỏi, kiên trì, say mê tìm hiểu, chăm đọc sách…)  - Tính tình (cẩn thận, nhanh nhẹn, hoạt bát, sôi nổi, vui vẻ, tự tin…)  - Giao tiếp (khả năng hợp tác, khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình, rụt rè, ngại giao tiếp, giao tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp qua thƣ từ, hay giúp đỡ…)  - Động lực (Khiêm tốn học hỏi, cố gắng vƣơn lên)  - Kỷ luật (Nghe lời, đúng giờ, đúng hẹn, giữ lời hứa…) Logo  - Năng khiếu (khoa học tự nhiên, ngoại ngữ…)  - Đặc điểm khác.  Nhận xét: Tôi cho rằng chƣơng trình MAITF đối với anh chị… là (phù hợp, bổ xung những gì đã học, cần thiết cho công việc, hữu ích, nâng cao trình độ…)  Tôi tin rằng anh/chị (có đủ khả năng, có thể hoàn thành khóa học…)   TP.HCM, ngày tháng năm  Ngƣời giới thiệu ký tên   Chú ý: Học viên tự dịch thƣ này sang tiếng Anh, ký tên ngƣời dịch. www.ispace.edu.vn QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh 3 x 4  SƠ YẾU LÝ LỊCH   PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN  01. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………  02. Ngày, tháng, năm sinh:…………………. Giới tính: ………………………………………………………….  Logo 03. Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………  04. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  05. Dân tộc: ……………………………………….. Tôn giáo: …………………………………………………………..  06. Thành phần gia đình xuất thân: ………………………………………………………………………………….  07. Nghề nghiệp bản thân trƣớc khi đƣợc tuyển dụng: ……………………………………………………  08. Ngày vào Đoàn: …………………………… Ngày vào Đảng: …………………………………………………  09. Trình độ chuyên môn đã đƣợc đào tạo:  Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………………………  Tại trƣờng hoặc cơ sở đào tạo: …………………………………………………………………………………..  Năm tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………. www.ispace.edu.vn 3
 4. 12/15/2009 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC SƠ YẾU LÝ LỊCH Logo www.ispace.edu.vn QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC BẢNG ĐIỂM Logo www.ispace.edu.vn 4
 5. 12/15/2009 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC BẰNG CẤP – CHỨNG CHỈ Logo www.ispace.edu.vn QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC CÁC MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN Logo www.ispace.edu.vn 5
 6. 12/15/2009 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC BÌA HỒ SƠ Logo www.ispace.edu.vn QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ Logo www.ispace.edu.vn 6
 7. 12/15/2009 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC HƢỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN XIN VIỆC Viết đơn xin việc: - Mục đích - Nội dung - Cách trình bày: Logo Thƣờng có ba đoạn: + Đoạn mở đầu. + Đoạn nội dung. + Đoạn kết thúc. QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC HƢỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN XIN VIỆC MẪU ĐƠN XIN VIỆC Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Việt Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh Logo CẨM NANG GIÖP THÀNH CÔNG KHI XIN VIỆC Nhà xuất bản lao động xã hội 7
 8. 12/15/2009 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC HƢỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN XIN VIỆC MƢỜI ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI VIẾT THƢ TỰ GIỚI THIỆU 1. Đừng lạm dụng đại từ “Tôi”. 2. Đừng mở đầu một cách yếu ớt. 3. Đừng bỏ qua những thế Logo của mình. mạnh 4. Đừng viết dài quá hoặc ngắn quá. 5. Đừng lập lại từng từ theo đơn xin việc của bạn. 6. Đừng nên mơ hồ. 7. Đừng quên hiệu chỉnh thƣ tự giới thiệu. 8. Đừng kết thúc bằng một ghi chú bị động. 9. Đừng tỏ ra thô lỗ. 10. Đừng quên ký tên ở cuối thƣ. QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC HƢỚNG DẪN VIẾT SƠ YẾU LÝ LỊCH LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT SƠ YẾU LÝ LỊCH HIỆU QUẢ Phân loại theo sơ yếu lý lịch: + Phân loại theo nội dung: - Lý lịch kiểu kỹ năng Logo - Lý lịch theo trình tự thời gian - Lý lịch kiểu chức năng - Lý lịch kiểu hình tƣợng. + Phân loại theo mục tiêu: - Sơ yếu lý lịch có mục tiêu cụ thể - Sơ yếu lý lịch dạng liệt kê. 8
 9. 12/15/2009 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC HƢỚNG DẪN VIẾT SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT SƠ YẾU LÝ LỊCH 1. Thông tin cá nhân. 2. Mục tiêu nghề nghiệp. 3. Khả năng và bằng cấp. Logo 4. Kinh nghiệm làm việc. 5. Hoạt động ngoại khóa. 6. Ngƣời tham khảo. QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC HƢỚNG DẪN VIẾT SƠ YẾU LÝ LỊCH MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH PGS.TS. ĐỒNG THỊ THANH PHƢƠNG THS. NGUYỄN THI NGỌC AN Logo CẨM NANG GIÖP THÀNH CÔNG KHI XIN VIỆC Nhà xuất bản lao động xã hội 9
 10. 12/15/2009 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC HƢỚNG DẪN VIẾT SƠ YẾU LÝ LỊCH MƢỜI LỖI QUAN TRỌNG CẦN TRÁNH KHI VIẾT RESUME CURRICULUM VITAE (CV). 1. Sử dụng mẫu resume cũ. 2. Không đề cập ngày, tháng. 3. Nhận xét tốt về bản thân.Logo 4. Lan man. 5. Nhân tố tình cảm. 6. Thông tin cá nhân. 7. Kể lể dài dòng. 8. Màu mè, khoa trƣơng. 9. Không có mục tiêu thích hợp. 10. Gởi resume không vì bất cứ lý do gì. KÊNH TRUYỀN THÔNG TÌM VIỆC PHÂN LOẠI VÀ NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ TỪNG KÊNH TRUYỀN THÔNG TÌM VIỆC: - Tìm việc bằng cách liên hệ trực tiếp - với công ty. - Tìm việc làm bằng cách thông qua Logo - dịch vụ việc làm. - Tìm việc làm qua mạng (Internet) - Tìm việc làm qua báo chí, tạp chí chuyên ngành. - Tìm việc làm qua sự giới thiệu. - Tìm việc làm qua bạn bè. 10
 11. 12/15/2009 KÊNH TRUYỀN THÔNG TÌM VIỆC MỘT SỐ TRANG WEB BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO - http://www.hoichovieclam.com - http://www.24h.com.vn - http://www.thegioivieclam.com - http://www.laodongvieclam.vasc.com.vn - http://www.kiemviec.com - http://www.vietnamworks.com Logo - http://www.jobviet.com - http://www.tuoitreonline.com.vn - http://www.laodongtre.net.center.vn.net - http://www.I-anet.com - http://www.globalcybersoft.com - http://www.unilevervnjobs.com KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CHUẨN BỊ KHI ĐI PHỎNG VẤN Ai phụ trách phỏng vấn tuyển chọn nhân viên: 1. Phỏng vấn sơ bộ 2. Phỏng vấn sâu Phƣơng pháp phỏng vấn: Logo 1. Phỏng vấn trực diện giữa một ngƣời đại diện với ứng viên - phỏng vấn cá nhân. 2. Phỏng vấn giữa ngƣời phụ trách nhân sự với nhiều ứng viên - phỏng vấn nhóm. 3. Phỏng vấn giữa nhiều ngƣời (cấp quản lý) với ứng viên - phỏng vấn hội đồng. 11
 12. 12/15/2009 KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CHUẨN BỊ KHI ĐI PHỎNG VẤN Chuẩn bị về tâm lý: - Tự biết khả năng của mình - Phải hoàn toàn tự tin vào mình Chuẩn bị về cách cƣ xử: - Trang phục Logo - Khuôn mặt - Hóa trang - Cặp tài tiệu - Vệ sinh sạch sẽ - Tay Tìm hiểu thật kỹ nhà tuyển dụng KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CHUẨN BỊ KHI ĐI PHỎNG VẤN - Gọi điện thoại đến công ty để hỏi - Tra cứu thông tin trên mạng Logo - Sử dụng thƣ viện công cộng - Đối với các công ty đa quốc gia. 12
 13. 12/15/2009 KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM KHI ĐI PHỎNG VẤN - Chuẩn bị ngoại hình trang nhã. - Hỏi những câu cần hỏi. - Nghe chăm chú những điều ngƣời ta nói. - Tỏ ra có thiện chí và sẽ làm mọi Logo việc đƣợc giao. KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM KHI ĐI PHỎNG VẤN 1. Đến sớm quá 15 phút hoặc chậm quá 5 phút. 2. Bắt tay quá nồng nhiệt dễ gây khó chịu cho ngƣời tiếp xúc ban đầu. Logo 3. Nhìn đồng hồ trong lúc phỏng vấn 4. Liếc đọc các tài liệu trên bàn. 5. Nói xấu những bạn cũ, nơi làm việc cũ. 6. Tỏ vẻ giỏi mọi thứ hoặc nghi mọi ngƣời. 13
 14. 12/15/2009 KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM KHI ĐI PHỎNG VẤN 7. Tỏ vẻ làm việc không vì sinh kế mà vì ham hiểu biết. 8. Nói rằng có thể nhận lƣơng ít cũng đƣợc. Logo 9. Tiết lộ các thông tin mật về cơ quan cũ. 10. Luôn trả lời “vâng” hoặc “không ạ”. 11. Nói khoác làm ngƣời ta thiếu tin tƣởng… KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH KHI ĐI PHỎNG VẤN Logo 14
 15. 12/15/2009 ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG PHỎNG VẤN ỨNG XỬ TRONG CUỘC PHỎNG VẤN 1. Làm thế nào để thành công trong buổi phỏng vấn. 2. Đàm phán việc làm với nhà tuyển dụng. Logo 3. Chuẩn bị trƣớc những gì bạn sẽ nói. 4. Đặt giá. 5. Hƣớng đàm phán vào những vấn đề công việc, đừng để lạc để sang những vấn đề mang tính riêng tƣ. 6. Sử dụng ngôn từ tích cực. 7. Lập văn bản xác nhận. KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP Mƣời câu hỏi thƣờng gặp khi phỏng vấn: 1. Nhƣợc điểm của anh/chị là gi? 2. Tại sao chúng tôi nên tuyển dụng anh/chị? Logo 3. Tại sao anh/chị muốn làm việc ở đây? 4. Mục tiêu của anh/chị là gi? 5. Tại sao anh/chị lại nghỉ việc ở cơ quan cũ? 15
 16. 12/15/2009 KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP 6. Khi nào anh/chị cảm thấy hài lòng với công việc nhất? 7. Anh/chị có thể làm đƣợc việc gì cho chúng tôi mà các ứng viên khác không làm đƣợc? 8. Ba điểm tích cực nào mà ngƣời chủ cũ sẽ nói về bạn? 9. Anh/chị đang tìm kiếm mức lƣơng nào? Logo 10. Nếu đƣợc lựa chọn một con vật, bạn muốn trở thành con gì? KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP Các câu hỏi thƣờng gặp dành cho sinh viên mới tốt nghiệp: 1. Anh /chị học trƣờng nào? Tại sao lại chọn trƣờng đó? Logo 2. Anh /chị đã tìm đƣợc việc làm trong thời gian hè nhƣ thế nào? 3. Anh chị muốn tìm một công việc lâu dài hay tạm thời? 4. Ai trả tiền học phí cho anh chị? 16
 17. 12/15/2009 KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP 5. Trƣớc nay công ty chúng tôi đã từng tuyển ngƣời của trƣờng anh/chị. Nhƣng họ làm việc chƣa tốt, anh/chị có điều gì khác họ không? 6. Tôi muốn nghe xem Logo chị đã anh đƣợc học những gì ở trƣờng để có thể vận dụng vào trong công việc thực tế? 7. Tại sao anh chị lại cho rằng mình phù hợp với công việc này? 8. Anh chị cho rằng yếu tố nào quyết định sự tiến bộ cá nhân trong một công ty? KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP Các câu hỏi thƣờng gặp dành cho sinh viên mới tốt nghiệp Logo Câu hỏi dành cho những ngƣời đã nghỉ muốn xin làm việc trở lại 17
 18. 12/15/2009 KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP Câu hỏi dành cho ngƣời muốn xin vào vị trí quản lý Logo KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP Những câu hỏi phỏng vấn mẫu: 1. 1. Hãy tự giới thiệu về anh/chị? 2. 2. Anh/chị có thể mang đến cho chúng 3. 3. Tôi điều gì mà các ứng viên khác Logo không có? 4. 4. Điểm mạnh của anh chị? 5. 5. Anh/chị đã từng gặt hái thành công chƣa? 6. 6. Giới hạn của anh/chị? 18
 19. 12/15/2009 KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP 6. Mức lƣơng mong muốn của anh/chị? 7. Anh/chị có tham vọng gì trong tƣơng lai? 8. Anh/chị muốn biết điều gì về Logo công ty? 9. Tại sao anh/chị nộp đơn vào vị trí này? 10. Năng lực cá nhân nào khiến anh/chị nghĩ rằng sẽ đạt đƣợc thành công tại đây? KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP 11. Điều gì trong công việc là quan trọng nhất đối với anh/chị? 12. Anh/chị hãy mô tả về tính cách của mình? Logo 13. Trong bao lâu thì anh/chị có thể đóng góp cho công ty? 14. Anh/chị không cảm thấy kinh nghiệm của mình vƣợt quá yêu cầu của vị trí này sao? 19
 20. 12/15/2009 KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP 15. Phong cách quản lý của anh/chị? 16. Mô tả một tình huống khi anh/chị gặp khó khăn trong vấn đề quản lý và cách giải quyết? Logo 17. Là nhà quản lý anh/chị tìm kiếm điều gì khi tuyển dụng ở nhân viên? 18. Là một nhà quản lý, anh/chị đã từng phải sa thải một nhân viên nào đó chƣa? Nếu có vui lòng kể lại và hƣớng giải quyết? KỸ NĂNG DỰ PHỎNG VẤN CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP Các câu hỏi không thích hợp và cách trả lời: 1. Tên gọi ở nhà của anh/chị là gi? 2. Anh/chị có dự định lập gia Logo đình không? 3. Anh/chị tốt nghiệp đại học năm nào? 4. Công ty chúng tôi có rất nhiều hoạt động xã hội, anh/chị có muốn cùng ba(ông)/xã tham gia không? 20
Đồng bộ tài khoản