Kỳ thi tuyển sinh sau đại chọ năm 2006 - Môn: Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
218
lượt xem
82
download

Kỳ thi tuyển sinh sau đại chọ năm 2006 - Môn: Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỳ thi tuyển sinh sau đại chọ năm 2006 - Môn: Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất - Trường Đại học Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỳ thi tuyển sinh sau đại chọ năm 2006 - Môn: Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất

  1. Ho v d f tn t hi s inh: B Q G IAO D UC V A D AO T AO t 56 b do d anh: DAI H QC H UE KV THI TTIYEN SINH SAU DAI HQC NAM 2006 M6n t hi: C o s & l f t huyiit H Oah gc v ir C du t 4o c hft (ddnhc ho: C ao h qc) Thdi g ian l dm b di.' 1 80 p htit CAuI O t r4ng t h6i c cyb in, e lectron c 6 n lng l ugng c ao n h6t c ria c 6c n guyOnt t A v d B c lugc d [c t nmg boi c 6c s Ol uqng t ir s au: = m : -1 trrs +ll2 A) n:2 1: 1 mr: -l/2 B) n:2 l:1 m:*1 * ABz 1) D nng t huytit V B h ay c ho b i6t t r4ng t h6i l ai h o6 c ira n guy€n t ir A t rong h ai p hdn t tr A Bz, v ir dang h inh h gc c ria c 6c p hdn t u d 6. 2) D ung t huy6t M O h ay s o s 6nh d O d ai f iOn k 6t v d n 6ng l ugng i on h o6 t hu n hAt g iira c 6c p hAn t u Az v d A B. Chu 2 . Nung n 6ng h 6n h qp g dm 4 6,0 g am 1 2v i 1 ,0 g am H 2 t rong m Qt b inh k fn o 4 70oC,xhy r a p hin H zG) + I zG) < - 2 HI(k). img: Khi p hAnt mg c 14tr4ng t h6i c dn b ing, t rong h 5n h qp c 6c c hdtkhf t gi t rqngth6i c dn b ing c 6 c hria t 1,9 g am[2. 1) X 6c d inh t hdnh p hAnp hAnt rdm t h6 t ich o iuac hcc h6t k hf t rong h 6n h qp c An b ing. 2) T fnh h ing s d c dn b ing c ua p h6n i mg t r€n 6 4 7ToC. I H tlk; + l I rG) c o g i6 t ri 3) C fing o n hi6t d 9 4 70"C, h ing s 6 c dn b ing c riap hAnr mg H I(k) = - 22 bing b ao n hi€u ? CAU3 . MQt c h6t p hong x p c 6 c hu k j, b 6n h uj' l e 6 0 n dm. X 6c d inh p hAn t rlm s d n guy6n t u c hdt d 6 b i phdn r d s au 1 00 n im v a t hdi g ian c Ant hi€t d A 9 9% s ti n guy€n t ir c h6t d 6 b i p hAn 1 6. Cflu 4 . Khi n g0m m Qt t hanh c hi k im l oai v io d ung d ich [ Co(en)r]'*0,0lM, n guoi t athdy c o 6 8%o hfc p [Co(en)r]3* i k htr t hdnh p huc [ Co(en)3]'*b di c hi k im l oai. b ll X dcdinh h ing s ti c in b ing c irap h6n t mg: P b + 2 [Co(en)r]'*: P b2*+ 2 [Co(en)r]t* 2l X trc d inh t he k hft t iOu c huAn g 1oqo1.nl,|-r[co1en;,],. eiet t h€k hu t i€u c huAne k,no - - 0,126( V) Ciu 5 . Phuc[ Fe(CN)6]o- t hu 6 nh s 6ngc o b udc s 6ng) " : 3 034A o; p hr?c Fe(H2O)]'* h dpt hU 6 nh t rdp u [ 7 ":9642 A o.C hob i6tn angl ugngg hdpe lectron : 5 0,3k cal/mol. P s6ng o b udcs 6ng c Viet c 6uh inh e lectron d c hoU iett u t inh c uah ai p hrict r€n. v Ciu 6 . Khi h odt an 0 ,1m ol N HI v irom 6t l ugngn udcv irad t, t hu d uoc 1 l ft d ungd ichA c 6 n dngd 0 i on OH- b ing 1 ,33.10-3. M ll X irc d inh p H c ta d ungd ich A , . , 2l p H c uad ungd lch t hu c lugcs auk hi t h6m0 ,1 m ol N aOH ( bo q uat hOt fch N aOH r [n) v do I l ft dungd ich A b d.ng aon hi€u? b 3/ T inh h 6ngs 0 p hdnl ibazo ( Ks) c uaN Hr. C h od i e n i c hh a tn h d n L i : 3 , B e : 4 , 8 = 5 ,C : 6 , N : 7 , O : 8 , F : 9 , N e : 1 0 , e : 2 6 . F : t Ghi c hri: C dn b 0 c oi t hi k h6ng g iai t h{chg i t hAn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản