Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn: Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học và cấu tạo chất

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
476
lượt xem
90
download

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn: Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học và cấu tạo chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn: Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học và cấu tạo chất - Trường Đại học Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 - Môn: Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học và cấu tạo chất

  1. +-./ f l'-e^c".. +; Ho vdr€n hfsinh: t \o t' B0 ctAo DUCvA DAo rAo ----'--- sabao anh: d DN Hec HUE Ki'THr ruyEN sINH sAUDAI Hgc xAm 2007 M6n thi: C cr s OL f thuy6t c dc qu6 t rinh h6a hgc v drc 6u t 4o c hdt (ddnh cho Cao hoc) Thbi gLarLm bai: 180 phrit h Cfiu 1 Thi0u n hiQtc hudn o iuaC zH+(Lhi)d C (thanc hi) l en l uqt l d, - 337 k cal.mol-lv d - 94,05 v kcal.mol-l. inhn hiqtc hu6nc ual {zO(long) d - 68,32 cal.mol-t, ay t inh s inhf riQt c hudn ua c H l k S c2H4(khi). Ciu 2 1. T hi6tl ap b iOut hric l i0n h Qg ita d 0 d iQnI y o vdh6ng s Od ien l y K dOi v di c h6td i6nl y y6uAB vi n 6un hanx 6t. 2. Ciinhodtan b aon hiOug am ducrng accaroCnHzzO11) 100 gamnudc dCt hu d ugc ( v do S dungdich c 6: a. N hi0t d 0 d 6ng d ac l i - 0,O2oC? b. N hiOt Os di l a 1 00,050C? d ni6t h ettgs 6n ghiQm 6ngv d h 5ngs 6n ghiQm 6i c rian udc t an l ugt l d K d: 1 ,86v e & - 0 ,51 . d s Ciu 3 1. P hetb iOu 6i d ungv i v itit biOuthuc m6 ta dinh lu0t t6c dung1d16iuqng. i l nQi n . 2. Suphan uj'ch6tA xiy ra theoquyh,ritphanng bOc Ot. 6undngd0 bandAu ua h mN c l chat btng5.10''(moU[)tli saul500 iriy,n6ngcfO hdt cdnlwlit0,05.10''(moUD. g A cA a. Tffi hdngs6t6c d0phan mgvdthoigiannriaph6nmg (r,,r). i r b. N6utEngndngd0 ch6tA 16n l6nthi thdi giannrlaphanimg sethayd6i nhu th6 3 ndo? i sao? V Ciu 4 Chophanrmgoxi ho6- khrl xayra nhu sau: 6Fe2*(1,0M+crrQr"(o,sM;+t+tf(3,0M)------+2cl\o,ztv9+ene3*1z,oM;+zuro 1. Thanhflp sod6 pin di&r theophan ingtr6n.Vi6t c6cphanrmgxiy ra d cacdiQn gc. l r s 2. Tinh srlcdi€,n Qng ) cnapin d @ Chothdkld, fiat chttin Qf,.r*n,*: 0,77(1, vd Qi+oi-.wrrz""* : 1,33(l). 'Ciu5 X6t nguy6nr! Ga.Dga vdo phuong hdpgin CUng later, Eytinh ndngluqngcia cric p t h S eleofon s,3p,3dvi 4s. 2 Cdu6 Choph6ntu FuC: C : CF2.ISy chobi6t danglai ho6oriac6onguy6n u C trongphdn I t tu d6 m6 ta su hinh thanhc6cli6n kdt nongphdntu vd dr,t oancdutnic hinh hsc cia phan tt, d tu. Nhdnxe vAs.u inhhuongkh6nggiancriahai mit ph8ngchrlanh6mCF26 hai ddumach. d Ciu 7 1. Gpit6nphrlcchdtsau:Na2[Zn(OIfa] 2. Dungthuy6tVB hdydv doanc6utrfic hinhhqc choc6cphrtcco sO h6i tri + ctaZnz* p . 3. Tai saoc6cphrlcctnZt* d.as6 fi6ng du? k m Chodipnttchhqt nhdnda C, F, Zn vd Ga Lin ttt.ott&ng A,g, 30 rn 31. Ghi chrt: Can b0 coi thi khdnggidi thichgi thAm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản