intTypePromotion=1

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p10

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
2
download

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p10

  1. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaán phím F6 taïi frame 235 vaø nhaáp phaûi chuoät taïi keyframe 220 choïn leänh Create Motion Tween. Di chuyeån chuoãi kyù töï höôùng leân treân ra ngoaøi voøng troøn maøu traéng. Nhaáp chuoät vaøo keyframe 235 vaø di chuyeån ñoái töôïng höôùng xuoáng döôùi qua khoûi ½ voøng troøn moät chuùt. Nhaán phím F6 taïi frame 260 vaø frame 270, choïn taïi keyframe 260 leänh Create Motion Tween. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 75
  2. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo keyframe 270 vaø choïn trong baûng Effect maøu vaøng gioáng nhö maøu voøng troøn lôùn. Nhaáp chuoät taïo môùi Layer coù teân Layer Ung Dung vaø keùo bieåu töôïng öùng duïng trong cöûa soå thö vieän vaøo vuøng laøm vieäc. Nhaán phím F6 taïi frame 27 vaø nhaáp phaûi chuoät trôû laïi keyframe thöù nhaát vaø choïn leänh Create Motion Tween. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 76
  3. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Chaéc chaén raèng baïn ñang choïn keyframe thöù nhaát, duøng coâng cuï Scale keùo kích thöôùc cuûa kyù töï nhoû laïi, sau ñoù di chuyeån sang beân phaûi voøng troøn. Nhaáp choïn maøu vaøng trong baûng Effect cho ñoái töôïng taïi keyframe thöù nhaát naøy. Chuoãi kyù töï trôû thaønh maøu vaøng Nhaán phím F6 taïi frame 40, nhaáp phaûi chuoät choïn leänh Create Motion Tween trong keyframe 27. Nhaáp chuoät trôû laïi keyframe 40 vaø keùo kích thöôùc ñoái töôïng lôùn leân. Choïn hieäu öùng maøu vaøng trong baûng Effect cho keyframe naøy. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 77
  4. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaán phím F6 taïi frame 50 vaø frame 90, nhaáp chuoät trôû laïi keyframe 50 choïn trong baûng Effect laø None. Choïn tieáp leänh Create Motion Tween trong trình ñôn Insert taïi keyframe 50 naøy. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 78
  5. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Duøng coâng cuï Scale thu nhoû kích thöôùc ñoái töôïng vaø di chuyeån sang goùc traùi treân. Nhaáp chuoät vaøo keyframe 90 vaø choïn trong baûng Effect laø None. Sau ñoù di chuyeån ñoái töôïng theo goùc xieân khoaûng 450 coù theå ra khoûi giao dieän cuõng ñöôïc. Nhaán phím F6 taïi frame 130 vaø 140, nhaáp chuoät trôû laïi keyframe 130 vaø di chuyeån ñoái töôïng höôùng leân ñænh cuûa voøng troøn. Coù theå duøng coâng cuï Scale thu nhoû ñoái töôïng laïi. Nhaáp phaûi chuoät choïn leänh Create Motion Tween taïi keyframre 130, nhaáp chuoät tieáp vaøo keyframe 140 vaø di chuyeån ñoái töôïng ra chính giöõa voøng troøn. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 79
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2