intTypePromotion=1

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p2

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
2
download

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p2

  1. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Laëp laïi leänh Surface > Skin trong module Model nhö ñaõ taïo caùnh hoa treân, caùc ñöôøng cong seõ taïo thaønh moät maët phaúng cong, ñoái töôïng naøy ñang ñöôïc choïn, choïn trình ñôn Material trong module Matter vaø choïn maøu xanh laù caây cho cuoán hoa. Choïn leänh sao cheùp Duplicate > Repetition ñeå sao cheùp theâm ba ñoái töôïng nöõa, hoäp thoaïi Repetitive Duplication xuaát hieän, nhaäp vaøo cho caùc giaù trò sau : No of occurrences : 3, Rotation Y : 90, chaáp nhaän caùc giaù trò khaùc sau ñoù nhaáp choïn OK. Caùc ñoái töôïng ñöôïc sao cheùp vaø xoay quanh moät truïc taïo thaønh moät cuoán hoa nhö hìnhsau : ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 14
  2. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Cho hieån thò laïi taát caû caùc ñoái töôïng ñaõ laøm aån, choïn leänh Display > Hide > Unhide All. Taïo thaân. Choïn leänh Draw > Curve > B-Spline trong module Mode, sau ñoù nhaáp choïn caùc ñieåm lieân tieáp nhau taïo thaønh moät ñöôøng cong trong cöûa soå Front, ñöôøng cong naøy ñöôïc taïo töø cuoán hoa xuoáng goác nhö hình sau : Ñeå taïo ñöôïc thaân caây hoaøn chænh baïn choïn leänh Get > Primitive > Square. Khi ñoù hoäp thoaïi khôûi taïo Create Square xuaát hieän, nhaäp vaøo giaù trò Length : 0.2, nhaäp xong nhaáp choïn OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 15
  3. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Ñoái töôïng vöøa taïo ñang ñöôïc choïn (coù maøu traéng), choïn leänh Surface > Extrusion. Khi ñoù hoäp thoaïi Extrusion xuaát hieän, kích hoaït On Curve trong Axis of Extrusion, chaáp nhaän caùc giaù trò maëc ñònh coøn laïi nhaáp OK. Sau ñoù nhaáp nuùt chuoät traùi leân ñöôøng cong vöøa veõ, khi ñoù ñöôøng cong seõ phaùt saùng maøu ñoû vaø moät ñoái töôïng môùi seõ ñöôïc taïo ra, ñoù laø thaân cuûa hoa. Tieáp tuïc laëp laïi caùc böôùc nhö treân ñeå taïo tieáp cho nhaùnh cuûa laù. Hoa Nhaùnh Thaân ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 16
  4. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Taïo laù. Môû roäng toái ña cöûa soå Top, choïn laïi leänh Draw > Curve > B-Spline vaø nhaáp choïn töøng ñieåm taïo neân moät ñöôøng thaúng theo chieàu döông cuûa truïc X nhö hình sau : Choïn leänh Duplicate > Repetition hoäp thoaïi Repetitive Duplication xuaát hieän, nhaäp vaøo caùc giaù trò sau : No of occurrences : 4, Rotation Y : 25, chaáp nhaän caùc giaù trò coøn laïi sau ñoù nhaáp choïn OK. Sau khi sao cheùp baïn seõ coù ñöôïc 5 ñöôøng thaúng xoay quanh truïc Y moät goùc 250, choïn leänh Edit > Move Point hoaëc nhaán giöõ phím M vaø chuoät traùi keùo reâ caùc ñieåm. Hieäu chænh laïi caùc ñöôøng thaúng taïo thaønh caùc ñöôøng cong daïng cuûa chieác laù nhö hình sau : ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 17
  5. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Choïn leänh Surface > Skin ñeå taïo beà maët cho chieác laù sau ñoù nhaáp choïn laàn löôïc töøng ñöôøng cong moät baèng nuùt chuoät traùi. Sau khi choïn heát caùc ñöôøng cong nhaáp nuùt chuoät phaûi hoäp thoaïi Skinning xuaát hieän, kích hoaït Patch > B- Spline, nhaäp giaù trò Step : 10, chaáp nhaän caùc giaù trò coøn laïi sau ñoù nhaáp choïn OK. Sau khi chaáp nhaän caùc giaù trò trong hoäp thoaïi Skinning moät chieác laù ñöôïc taïo ra, ñoái töôïng ñang ñöôïc choïn, choïn leänh Tag > Points > Row in V ñeå choïn caùc ñieåm tag theo chieàu ngang. Duøng chuoät traùi nhaáp choïn treân moät ñieåm ôû giöõa cuûa chieác laù khi ñoù moät haøng caùc ñieåm tag seõ ñöôïc choïn, caùc ñieåm tag naøy coù hình vuoâng maøu ñoû. Chuyeån sang cheá ñoä thao taùc tag, choïn trình ñôn TAG beân döôùi goùc phaûi maøn hình hoaëc goõ phím F9 ñeå di chuyeån caùc ñieåm tag taïo thaønh soáng laù. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 18
  6. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Choïn trình ñôn Trans Y hoaëc goõ phím V ñeå kích hoaït leänh di chuyeån, duøng chuoät traùi nhaáp reâ caùc ñieåm choïn tag naøy xuoáng döôùi nhö hình sau : Chuyeån trôû laïi thao taùc vôùi ñoái töôïng, choïn trình ñôn OBJ hoaëc goõ phím F8. Baïn haõy söû duïng chieác laù naøy ñeå taïo cho caùc chieác laù coøn laïi, choïn leänh Duplicate > Immediate. Sau khi choïn leänh sao cheùp goõ phím V ñeå kích hoaït leänh di chuyeån vaø phím C xoay ñoái töôïng, duøng chuoät traùi nhaáp reâ ñoái töôïng vöøa sao cheùp ñaët ñuùng vaøo vò trí cuûa noù (baïn neân söû duïng caû 4 cöûa soå ñeå ñaët laù chính xaùc vaøo nhaùnh). Söû duïng nhaùnh vöøa taïo naøy ñeå sao cheùp cho nhaùnh coøn laïi, baèng caùch choïn trình ñôn Multi, nhaán giöõ phím Spacebar vaø duøng chuoät traùi nhaáp choïn laàn löôïc caû nhaùnh, sau ñoù nhaáp choïn leänh sao cheùp Duplicate > Immediate. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 19
  7. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ - THIEÁT KEÁ 3 CHIEÀU VAØ LAØM KYÕ XAÛO TREÂN PHIM - SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3.8 BAØI TAÄP 1 Choïn hình chöõ nhaät treân goùc traùi baát cöù trình ñôn Rot X, Y, Z naøo, khi ñoù hoäp thoaïi Rotation xuaát hieän, nhaäp vaøo caùc giaù trò X : 0, Y : 180, Z : 0, nhaäp xong nhaáp choïn Set. Moät nhaùnh môùi ñöôïc taïo ra vaø ñoái dieän vôùi nhaùnh coøn laïi, baïn coù theå söû duïng nhaùnh naøy ñeå sao cheùp theâm vaøi nhaùnh nöõa tuøy thích. Choïn leänh Display > Hide > Unhided All hieån thò laïi taát caû caùc ñoái töôïng ñaõ laøm aån ñeå thaáy ñöôïc toaøn boä caû caây, löu laïi baøi hoïc tham khaûo sau naøy. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2