intTypePromotion=1

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p9

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
2
download

Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo mới Layer có tên Layer Vong Tron, kéo đối tượng vòng tròn màu vàng xuất hiện trong cửa sổ thư viện vào trong vùng làm việc. Bạn hãy sắp xếp đối tượng này sao cho nó có kích thước lớn hơn kích thước của nút. Nhấp chọn vào frame 300 trên thanh thước Timeline và nhấn phím F5 trên Layer Vong Tron. Lặp lại thao tác này cho Layer còn lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng clone stamp tool trong extrusion để tạo ra một nhánh hoa hồng p9

  1. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Chuù yù : Do kích thöôùc giao dieän raát nhoû, baïn haõy duøng coâng cuï Zoom Tool ñeå phoùng lôùn vuøng laøm vieäc giuùp cho vieäc thao taùc deã daøng hôn. Taïo môùi Layer coù teân Layer Vong Tron, keùo ñoái töôïng voøng troøn maøu vaøng xuaát hieän trong cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc. Baïn haõy saép xeáp ñoái töôïng naøy sao cho noù coù kích thöôùc lôùn hôn kích thöôùc cuûa nuùt. Nhaáp choïn vaøo frame 300 treân thanh thöôùc Timeline vaø nhaán phím F5 treân Layer Vong Tron. Laëp laïi thao taùc naøy cho Layer coøn laïi. Taïo môùi Layer coù teân Layer Hinh Anh, nhaáp chuoät vaøo frame thöù 90 vaø nhaán phím F6. Baây giôø baïn seõ laøm vieäc treân Layer naøy baèng caùch duøng coâng cuï Text Tool nhaäp vaøo chuoãi kyù töï “nhanh choùng - deã daøng” ngay treân Layer naøy. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 70
  2. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo frame thöù 120 vaø nhaán phím F6, nhaáp phaûi chuoät vaøo keyframe 90 ñeå choïn leänh Create Motion Tween. Nhaáp chuoät vaøo coâng cuï Scale vaø keùo kích thöôùc cuûa kyù töï lôùn leân. Sau ñoù di chuyeån ra ngoaøi voøng troøn. Nhaáp chuoät tieáp vaøo keyframe 120 vaø di chuyeån chuoãi kyù töï sang beân traùi voøng troøn sao cho baïn khoâng theå thaáy chuoãi kyù töï naøy nöõa. Trong khi di chuyeån baïn haõy nhaán phím Shift ñeå di chuyeån chuoãi kyù töï thaúng haøng. Taïo Layer môùi coù teân Layer Xem, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng con maét treân Layer Vong Tron ñeå taét Layer naøy. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 71
  3. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo Layer Xem vaø keùo bieåu töôïng Hoc treân cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc. Neáu ñoái töôïng quaù lôùn baïn haõy duøng coâng cuï Scale ñeå thu nhoû noù. Nhaáp chuoät vaøo frame 27 vaø nhaán phím F6, nhaáp phaûi chuoät trôû laïi keyframe thöù nhaát vaø choïn leänh Create Motion Tween. Nhaáp choïn vaøo keyframe thöù nhaát ñeå choïn ñoái töôïng vaø choïn treân trình ñôn Modify > Transform > Flip Vertical ñeå laät kyù töï theo chieàu ngang. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 72
  4. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Kyù töï tröôùc vaø sau khi duøng leänh Flip Vertical Duøng coâng cuï Scale keùo nhoû kích thöôùc theo chieàu ngang cuûa kyù töï vöøa laät ngöôïc naøy. Sau ñoù choïn treân trình ñôn Window > Panels > Effect ñeå choïn maøu vaøng cuøng maøu vôùi maøu voøng troøn lôùn trong baûng Effect. Nhaáp chuoät vaøo keyframe 27 vaø di chuyeån chuoãi kyù töï höôùng leân treân vaø keùo kích thöôùc cuûa kyù lôùn leân baèng coâng cuï Scale. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 73
  5. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät tieáp vaøo frame 40 vaø nhaán phím F6, nhaáp phaûi chuoät vaøo keyframe 27 ñeå choïn leänh Create Motion Tween. Nhaáp chuoät vaøo keyframe 40 duøng coâng cuï Scale thu nhoû kích thöôùc cuûa ñoái töôïng. Sau ñoù choïn hieäu öùng trong baûng Effect laø maøu vaøng vaø di chuyeån chuoãi kyù töï höôùng leân treân khuaát khoûi voøng troøn maøu traéng. Di chuyeån chuoãi kyù töï ra khoûi voøng troøn Taïo môùi Layer coù teân Layer Hoc ngay, nhaáp chuoät vaøo frame 220 vaø nhaán phím F6. Keùo bieåu töôïng Hoc ngay hieån thò trong cöûa soå thö vieän vaøo Layer naøy. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 74
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2