intTypePromotion=1

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 4

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
454
lượt xem
238
download

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 4

 1. vùng tr ng ñi m kinh t phía B c, n m trong tam giác phát tri n Hà n i - H i phòng - Qu ng ninh. H th ng giao thông có hi u qu là yêu c u c p bách ñ phát tri n kinh t - xã h i trong tương lai. H ng m c nghiên c u kh thi là c u Thanh trì và ño n phía nam ñư ng vành ñai 3, n i ñi m giao nhau v i QL 1 và Ql 5 Hà n i. Ngoài ra d án còn có ý nghĩa chuy n giao k thu t cho ñ i tác Vi t nam (là PMU Thăng long) trong quá trình nghiên c u d án và xây d ng công trình sau này. - Khu v c nghiên c u: Vùng nh hư ng tr c ti p và không tr c ti p c a d án bao g m các qu n huy n c a Hà n i và 6 t nh xung quanh như Hà tây, Vĩnh phúc, Thái nguyên, b c giang, B c ninh và Hưng yên. 5.1.1.3. Các bư c th c hi n công tác nghiên c u Nghiên c u ñư c chia thành 4 bư c th c hi n liên t c như sau: Bư c 1: Rà soát nh ng s li u hi n có (tháng 4/1999). Bư c 2: Thu th p s li u, kh o sát ñi u ki n t nhiên, thi t k cơ b n và kh o sát hi n trư ng (t tháng 4 ñ n tháng 6/1999). Bư c 3: Thi t k chi ti t, ñánh giá tác ñông môi trư ng, l p k ho ch xây d ng, d toán, l p k ho ch th c hi n và chu n b d th o h sơ th u (t tháng 8/1999 ñ n tháng 3/2000). Bư c 4: Chu n b và trình n p báo cáo cu i cùng (tháng 5/2000). 5.1.2. ði u ki n kinh t - xã h i 5.1.2.1. Dân s Theo cu c t ng ñi u tra dân s năm 1989, t ng s dân c a c nư c là 64,77 tri u ngư i. Con s ư c tính g n hơn cho th y năm 1996 là 75,36 tri u ngư i. T l tăng trư ng hàng năm là kho ng 1,9 - 2,4% trong vòng 7 năm. T l dân thành th n ñ nh, kho ng 20% trên t ng s . Hà n i có t c ñ ñô th hoá l n nh t trong toàn qu c. T ng s dân Hà n i năm 1995 là 2.335,4 nghìn ngư i và năm 1996 là 2.397,6 tri u ngư i. Theo niên giám th ng kê c a Hà n i năm 1996 con s ñó chi m 3,2% c a c nư c. Rõ ràng dân s tăng m t cách ñáng k trong nh ng năm g n ñây và t p trung ch y u vào các khu v c ñô th , có xu hư ng gi m d n v phía tây và phía nam. Khu v c ngo i thành có xu hư ng chuy n ñ i theo huy n. Trong huy n Gia lâm dân s tăng rõ r t t năm 1989 ñ n năm 1995, trong khi ñó huy n Sóc sơn, ðông anh, Thanh trì t l tăng l i gi m xu ng. Huy n Thanh trì n m góc tây nam c a Hà n i và là khu v c chính c a ño n ñư ng ñ xu t. Khu v c này có m t ñ dân cư khá th p m c dù n m k v i các qu n ñô th vì khu v c này b l t thư ng xuyên, các h , ao cá chi m ph n l n di n tích huy n. 5.1.2.2. Vi c làm C u trúc lao ñ ng c a Vi t nam xác l p t năm 1990 ñ n năm 1994 là: 73% lĩnh v c 1 (nông nghi p, lâm và ngư nghi p); 13% lĩnh v c 2 (công nghi p, xây d ng) và 14% lĩnh v c d ch v . S k t h p các lĩnh v c ngh nghi p Hà n i khác v i toàn ñ t nư c: ít trong lĩnh v c 1, nhi u trong lĩnh v c công nghi p và d ch v . 82
 2. 5.1.2.3. T ng s n ph m qu c dân GDP Tăng trư ng s n ph m qu c dân khu v c (GRDP) hàng năm cao trên toàn qu c (6,0 ñ n 9,5% giai ño n 1990-1996) và c a Hà n i (trung bình 8,7% giai ño n 1989-1996), tăng trư ng GRDP theo ñ u ngư i c a Hà n i là r t cao: trung bình 13,4% năm 1989-1996, trong khi toàn qu c ch có 5,5%. Th c t ñó cho th y Hà n i có ñ ti m năng là m t lõi ñô th /vùng trong khu v c nghiên c u, trong c hi n t i và tương lai. ði u c n thi t là ph i có k ho ch xây d ng k t c u h t ng mong mu n cho c Hà n i ñ ñ nh hư ng phát tri n toàn di n. M t ý tư ng là liên k t các lõi phát tri n ñô th phía B c Vi t nam, th hi n vai trò trung tâm c a Hà n i, và ki n ngh xây d ng m t m ng lư i ñư ng tr c chính k t h p ñư ng nan qu t v i ñư ng vành ñai theo k ho ch ch ñ o c a Hà n i t i năm 2020. ðư ng vành ñai 3 là m t trong nh ng d án chính trong k ho ch xây d ng ñư ng. 5.1.2.4. Cơ c u kinh t - xã h i tương lai D ñoán cơ c u kinh t - xã h i tương lai ñư c th c hi n b i T ng c c Th ng kê. 5.1.3. Tình hình hi n tr ng ñư ng giao thông H th ng giao thông trong khu v cg m 3 lo i: ñư ng b , ñư ng s t và ñư ng thu n i ñ a, trong ñó giao thông ñư ng b ñóng vai trò quan tr ng ñ i v i c giao thông trong và ngoài khu v c. Các con ñư ng tr c chính ra vào thành ph theo các tr c hư ng tâm n i li n các thành ph l n trên c nư c v i các t nh thành lân c n. Tuy nhiên Hà n i t ng chi u dài h th ng ñư ng b không ñ ñáp ng nhu c u s d ng ngày càng tăng. H th ng ñư ng vành ñai chưa ñư c th c hi n, ñư ng không ñ r ng ñ ñáp ng các lo i xe t i tr ng l n, các cây c u ñang ngày càng xu ng c p. 5.1.4. D ñoán yêu c u giao thông tương lai Do ñư ng vành ñai 3 có m t vai trò quan tr ng trong m ng lư i ñư ng tr c chính c a Th ñô Hà n i, phân tích yêu c u giao thông không th c hi n như m t ño n ñư ng ñ c l p mà như m t ph n c a toàn b m ng lư i ñư ng, m c dù ño n ñ ngh làm ch là m t ph n c a ñư ng vành ñai 3. B ng 3.15. T l tăng trư ng lưu lư ng xe bình quân p (%) Xe con Xe buýt Xe t i Xe máy 17 4 5 -5 D báo yêu c u giao thông trong t ng th i kỳ theo lưu lư ng xe ngày trung bình năm cho 4 lo i xe: xe máy, xe con, xe buýt và xe t i. D ñoán t l tăng trư ng lưu lư ng theo t l tăng GDP (có tính t i xu hư ng chuy n sang s d ng xe con và xe buýt) c a t ng lo i xe như b ng 3.15 và 3.16. B ng 3.16. Lưu lư ng giao thông tương lai D án c u Thanh trì Lo i xe Lưu lư ng (xe) T ng PCU năm 2010 73.100 83
 3. trong ñó: xe con 7.480 xe buýt 5.520 xe t i 13.160 xe máy 94.320 T ng PCU năm 2020 111.700 trong ñó: xe con 35.955 xe buýt 8.170 xe t i 20.700 xe máy 55.120 5.2. Phân tích k thu t d án c u Thanh trì 5.2.1. ði u ki n v t lý khu v c nghiên c u và kh o sát công trình 5.2.1.1. ði u ki n v t lý khu v c nghiên c u ð a hình: ð a hình nói chung thu n l i trong toàn khu v c công trư ng. ð t ñai b ng ph ng trong vùng ñ ng b ng sông H ng v i cao ñ nh hơn 10 m. Các khu v c ti p giáp ch y u tr ng lúa. ð a ch t: ð a ch t vùng ñ ng b ng châu th sông H ng thu c d ng b i tích ho c lũ tích thu c k Holocence ho c Pleistocence, bao g m các lo i s i, cát, sét, phù sa và sét. Khí h u: Lư ng mưa trung bình hàng năm Hà n i kho ng 1.700 mm, trong ñó 80-85% trong mùa mưa. Nhi t ñ trung bình hàng năm 23,60C, th p nh t 40C, cao nh t 39,40C. ð m trung bình 82%. 5.2.1.2. Kh o sát ñ a hình Kh o sát ñ a hình ñư c th c hi n theo 3 phương án tuy n, n i dung chính là: - Kh o sát tim tuy n, c t d c - Kh o sát bình ñ - Kh o sát c t ngang - Kh o sát m t c t sông D a trên s li u kh o sát, ñã thi t k sơ b v i kh i lư ng như sau: 1. 28 t b n ñ t l 1/2.000, th hi n các ñ a hình, ñ a v t hai bên như nhà c a, ñư ng sá, ñư ng dây ñi n, ru ng lúa ho c kênh tư i tiêu, ao cá... 2. C t d c tim tuy n t l ngang 1/1.000, ñ ng t l 1/200, g m c c u Thanh trì. 84
 4. 3. C t ngang cách nhau t ng ño n 50 m d c tuy n v i t l ngang 1/1.000, ñ ng t l 1/200. 4. V trí và cao ñ m t ñ t các l khoan. 5. Báo cáo kh o sát ñ a hình. 5.2.1.3. Kh o sát thu văn M c ñích c a kh o sát thu văn là nh m gi i thích rõ ñ c ñi m c a dòng ch y t i hi n trư ng d án và nh ng nh hư ng tương tác gi a c u và sông. Kh o sát t p trung xác ñ nh m c nư c cao và t c ñ dòng ch ytheo chu kỳ t n su t thi t k , mô ph ng dòng ch y d c sông g n khu v c c u, xác ñ nh m c ñ nh hư ng c a c u ñ i v i sông, ñê và tính toán kh năng xói l tr c u. K t qu kh o sát cho th y: - T c ñ dòng ch y thay ñ i t 0,8 m/s g n ñáy sông và 1,5 m/s g n m t nư c. - M c nư c lũ cao nh t v i chu kỳ l p l i 20 năm trong thi t k là 12,50 m. M c nư c lũ cao nh t v i chu kỳ l p l i 100 năm là kho ng 13,90 m. 5.2.1.4. Kh o sát ñ a ch t và v t li u Kh o sát ñ a ch t và v t li u ch y u g m vi c thăm dò hi n trư ng, phân tích l p ñ t y u và thi t k chi ti t v ñ a ch t. Kh o sát hi n trư ng và thí nghi m trong phòng thí nghi m do m t công ty tư v n Vi t nam th c hi n. Phân tích l p ñ t y u ñư c ti n hành ñ tính toán ñ lún c k t và n ñ nh n n ñ t. Thi t k chi ti t ñư c th c hi n ch y u d a trên x lý trư c toàn di n ñ xu t cho l p ñ t y u, các công vi c h tr cho công tác x lý trư c và ñ m b o n ñ nh cho n n ñư ng. M c ñích c a công tác kh o sát ñ a ch t ñ thu th p s li u cho thi t k k thu t v lĩnh v c ñ a ch t công trình bao g m xác ñ nh t ng ch u l c cho k t c u, móng n n ñư ng, phân tích ñ n ñ nh và ñ lún c a l p ñ t y u. ð ng th i công tác kh o sát này cũng nh m thu th p s li u cho thi t k k thu t ñ i v i v t li u ñ p bao g m ñ t, m v t li u, nư c ñ tr n bê- tông và bê-tông tr n s n... Ph m vi kh o sát ñ a ch t bao g m các công tác sau: 1. Kh o sát hi n trư ng 2. ði u ki n ñ a ch t liên quan ñ n thi t k móng c u 3. ði u ki n ñ a ch t liên quan ñ n thi t k móng n n ñư ng 4. V t li u 5. Phân tích l p ñ t y u 6. Thi t k chi ti t 5.2.2. Tiêu chu n thi t k 5.2.2.1. Tiêu chu n thi t k ñư ng 85
 5. B ng 3.17. K t c u m t ñư ng V t li u Chi u dày k t c u (cm) ñư ng ñư ng gom ñư ng nhánh n i r ch y su t F1 F2 Pháp QL5 ñư ng vân-C u khác gi L p bê-tông asphalt r i m t 5 5 5 5 5 5 L p ñ m bê-tông asphalt 5 5 - 5 5 - L p móng trên tư i nh a 10 10 10 10 10 10 L p móng trên c p ph i ch t 15 15 15 15 15 15 L p móng dư i ñá h n h p 40 30 35 30 35 35 T ng c ng 75 65 65 65 70 65 Tiêu chu n thi t k ñư c quy t ñ nh d a trên nh ng tiêu chu n c a Vi t nam có tham kh o tiêu chu n Nh t b n và tiêu chu n AASHTO c a M . Ngoài ra tiêu chu n thi t k còn d a trên k t qu NCKT do JICA th c hi n. B ng 3.17 và b ng 3.18 tóm t t tiêu chu n thi t k cho ñư ng ch y su t, ñư ng gom và ñư ng nhánh n i r . B ng 3.18. Tóm t t tiêu chu n thi t k các lo i ñư ng d án c u Thanh trì Mô t ñơn v Giá tr áp d ng ñư ng ñư ng ñư ng nhánh n i ñư ng nhánh n i ch y gom r t i nút giao 2làn r t i nút giao 1làn su t xe, m t chi u xe, m t chi u C p ñư ng II-III IV - - T c ñ thi t k km/h 100 60 40 40 Các y u t m t c t ngang s lư ng làn xe làn xe 4 2 2 1 chi u r ng làn xe m 3,75 3,5 3,5 3,5 chi u r ng d i phân cách m 2,0 - - - chi u r ng vai ñư ng m 1,0 0,5 1,0 2,5 trong chi u r ng vai ñư ng m 3,0 0,5 1,0 1,0 ngoài ñ d c ngang ph n xe % 2,0 2,0 2,0 2,0 ch y ñ d c ngang vai ñư ng % 2,0 2,0 2,0 2,0 86
 6. siêu cao l n nh t % 7,0 6,0 10 10 ñ d c d c thành ph n % - - 11 11 Bình di n tuy n bán kính t i thi u m 450 150 50 50 (125) bán kính ñư ng cong nh m 100 500 140 140 nh t có chuy n ti p bán kính ñư ng cong nh m 3.000 500 600 600 nh t không có siêu cao Tr c d c tuy n ñ d c d c l n nh t % 4 6 6 6 bán kính nh nh t ñư ng cong ñ ng li m 6.000 1.500 900 900 lõm m 3.000 1.000 900 900 T m nhìn d ng xe t i thi u m 160 75 40 40 T m nhìn ch y xe t i thi u m 700 350 - - Kh tĩnh không chi u ñ ng m 4.75 4.5 4.75 4.5 Chi u dài làn gi m t c m - - 130 90 Chi u dài làn tăng t c m - - 260 180 Chi u dài vu t m - - - 60 Góc ra - - 1/25 1/25 Góc vào - - 1/40 1/40 V m t ñư ng, ki n ngh l a ch n áo ñư ng m m vì: - M t ñư ng c ng r t nh y c m v i khu v c ñ ng b ng nư c ñ ng m t ñ t m m. K t qu nghiên c u cho th y khu v c d án h u h t là m t ñ t m m và c n có s n ñ nh ñ t ñ thi công ñư ng. - ðư ng trong d án này là ñư ng cao t c n i ñô và ñư ng thu phí, do ñó ñòi h i giao thông ph i thông su t. M t ñư ng m m t t hơn t góc ñ này. - M t ñư ng m m ñ m b o thi công kh n trương, ñ c bi t khu v c ñ a ch t không thu n l i. - Chi phí ban ñ u th p. 5.2.2.2. Tiêu chu n thi t k c u 87
 7. T i tr ng thi t k D a theo tiêu chu n thi t k c u c a Vi t nam (22TCN 018-79) và tiêu chu n AASHTO. Dùng t i tr ng c a AASHTO HS 20-44 x 125% (l y b ng 125%) làm t i tr ng thi t k . T i tr ng này tương ng v i t i tr ng H30 c a Vi t nam. Tĩnh không Tĩnh không thông thuy n c n thi t ñ i v i c u là 10 m trên m c nư c cao và ph i có chi u r ng 80 m. 5.2.3. M t b ng các phương án tuy n 5.2.3.1. Nghiên c u các phương án tuy n Hi n trư ng d án ðo n phía nam ñư ng vành ñai 3 Hà n i n m trong huy n Thanh trì và Gia lâm, c t qua sông H ng v trí 6.5 km phía h lưu c u Chương dương và 3,5 km h lưu c ng Phà ðen. ði m b t ñ u c a ño n vành ñai 3 Pháp vân trên QL 1, ñi m cu i Sài ñ ng trên QL 5. Các phương án tuy n Phương án 1 - chi u dài c u ng n hơn Gi s chi u dài c u gi i h n trong ph m vi kho ng cách 2 b ñê, ñi m c t qua ng n nh t ñư c ch n v phía b c so v i v trí ñ ngh c a TEDI (dài 1.860m so v i 2.340 m c a TEDI).Cũng như v y, chi u dài ñư ng ng n hơn phương án 3 g n 700 m. Phương án 2 - ít nh hư ng ñ n dân cư nh t ðo n nam ñư ng vành ñai 3 Hà n i vư t sông H ng t i ñi m do TEDI ñ xu t và ch y qua khu v c chưa phát tri n s ít nh hư ng ñ n nhà dân và nhà cao t ng nh t. Phương án 3 - ít trưng d ng ñ t nh t ðư ng vành ñai 3 c t qua sông H ng v trí TEDI ñ ngh , s d ng toàn b ñư ng hi n có nên ph m vi ñ n bù ñ t ñai ít nh t. 5.2.3.2. Nghiên c u k t c u c u và các k t c u khác K t c u c u b c qua sông H ng g m c u chính và c u d n. Trong ñó c u d n g m có: c u d n 1, c u d n 2 và c u vư t ñê. C u chính: qua nghiên c u m t s lo i c u, ñ i nghiên c u t p trung vào các phương án c u chính như sau: Phương án 1: c u d m h p liên t c, bê-tông ng su t trư c, chi u dài nh p gi a 130 và 150 m. Phương án 2: c u lưng vòm bê-tông ng su t trư c, chi u dài nh p gi a 180 m. Phương án 3: c u dây văng bê-tông ng su t trư c, chi u dài nh p gi a 260 m. C u d n: ñ i nghiên c u xem xét l a ch n 3 lo i sau: - Kéo dài d ng k t c u c u chính - Dùng tr ñ ñơn gi n ñ bê-tông trư c, d m bê-tông ng su t trư c kéo sau có nh p 40-50 m. 88
 8. - Dùng d m bê-tông ng su t trư c kéo sau v i b n n i qua tr t o thành b n m t c u liên t c. C u vư t ñê: M t b ng c u vư t ñê Hà n i có góc xiên 500 và có chi u dài nh p yêu c u kho ng 130 m theo tuy n ñư ng. ð i nghiên c u ñã dùng nh p 130 m v i 2 nh p bên 75 m. C u qua ñê phía Gia lâm có chi u dài kho ng 180 m d c theo tuy n ñư ng, gi a cao ñ ñ t hi n tr ng. Nh p c u vư t qua ñê là 80 m v i 2 nh p bên 50 m. C 2 v trí này ñ i nghiên c u ñã xem xét dùng c u d m h p bê-tông ng su t trư c, dùng ván khuôn t m th i ñ b n m t c u trong quá trình thi công. 5.2.4. L a ch n phương án tuy n t i ưu 5.2.4.1. Nguyên t c chung T o nên s nh t quán gi a các cơ quan Nhà nư c v phương hư ng phát tri n ñư ng vành ñai 3 phía nam Hà n i. Xác ñ nh tuy n t i ưu là r t c n thi t trư c khi thi t k sơ b . ð so sánh các phương án tuy n c n xét ñ n các ch tiêu sau: - Kh năng ñ t ñai - Tác ñ ng ñ n môi trư ng - xã h i - Kinh t xây d ng - L i ích cho ngư i s d ng - Hình thái d c b sông 5.2.4.2. ðánh giá các phương án tuy n B ng 3.19. So sánh các phương án tuy n d án c u Thanh trì Ch tiêu Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Các ch s chính chi u dài ñư ng 11,6 km 12,05 km 12,30 chi u dài c u 1.860 m 2.340 m 2.340 m ch s chi phí XD 0,95 1,01 1,00 ð n bù ñ t ñai di n tích ñ t yêu c u 68,3 ha 70,7 ha 61,7 ha s nhà b nh hư ng 315 225 422 cư dân b nh hư ng 1.400 1.000 1.900 ðánh giá Môi trư ng xã h i 89
 9. ð t ñai c n thi t C n ñ n bù 3,6 ha ñ t có C n ñ n bù 3,0 ha ñ t có C n ñ n bù 9,6 ha ñ t d c ngư i d c theo QL 1, QL ngư i d c QL1 và QL 5, QL 1, QL 5 và 4 km d c 5 và 2 b ñê, có nh hư ng m t kho xi-măng c a nhà ñư ng hi n có t i Yên s và ñ n 1 xư ng g m, nhà kho máy Chinfon Lĩnh nam s Thanh trì. Tuy v y, do Nam du h . Không có b nh hư ng môi trư ng không gian 2 bên ñư ng khu v c nào b nh hư ng c n b o v . ðư ng s ñi r ng nên d dàng tái ñ nh môi trư ng c n b o v , vì tránh bên c nh nghĩa trang cư. nh hư ng 1 kho xi- ñư ng qua khu ñ t tr ng li t s xã Lĩnh nam trong măng Chinfon t i Lĩnh như ao h , ñ t tr ng tr t, trư ng h p gi i h n ñư ng nam. ðo n ñư ng còn l i vùng chưa phát tri n. ñ yêu c u là 50 m. qua khu tr ng như ao, h , khu chưa phát tri n Tác ñ ng môi trư ng ðư ng ñi qua c nh nghĩa ðư ng ñi qua c nh nghĩa ðư ng ñi qua khu nhà xã h i trang Pháp vân và Yên trang Pháp vân và Yên dày ñ c c a Yên s và ñ n duyên - Thanh trì c n di d i duyên - Thanh trì c n di d i chùa thu c xã Tr n phú, m t s xã n u c n thi t. m t s xã n u c n thi t. Thanh trì, m t s bi n pháp Ph i di d i m t s m m 155 trong s 255 nhà b nh c n th c hi n v i các xã Th khôi - Gia lâm. hư ng và ph i di chuy n liên quan. 162 trong s 422 m ts m m . nhà b nh hư ng, ph i di d i ñi nơi khác. Kh thi k thu t Kinh t xây d ng Chi u dài ñư ng ng n nh t, Tuy n ñư ng ñi qua m t s M c dù tuy n ñư ng là dài chi u dài c u cũng ng n vùng ch a nư c, ao h , nh t, c u cũng dài hơn PA hơn. ðư ng qua vùng ch a ph i x lý n n ñ t y u khi 1 nhưng chi u dài qua khu nư c, ao h , ph i x lý n n c n thi t. ch a nư c, ao h ng n hơn. ñ t y u khi c n thi t. Chi phí xây d ng và s a Chi phí s a ch a và th i Chi phí xây d ng th p ch a cao. gian xây d ng d tính ít nhưng chi phí s a ch a cao, hơn. th i gian thi công cũng dài hơn. L i ích ngư i s Sơ ñ tuy n ng n hơn nên Bán kính ñư ng cong n m Chi u dài tuy n dài hơn nên d ng ñư ng ti t ki m th i gian và chi nh hơn 500 m nên t l tai th i gian giao thông và chi phí ch y xe n n giao thông cao, c n có phí ch y xe cao. bi n pháp tránh s l n x n trong khu v c có ngư i . Hình thái h c dòng M t c t sông ñư c kh o sát Kh o sát m t c t sông ñ Kh o sát m t c t sông ñ sông g m các khu không có dân bi t ch c m c ñ xói mòn bi t ch c m c ñ xói mòn cư. Xói mòn lòng sông cân b ng 2 b và lòng sông. cân b ng 2 b và lòng sông. m nh hơn. Quan h quy ho ch Tuy n ñư ng c n k t h p Tuy n ñư ng c n k t h p Phương án này trùng v i v i k ho ch giao thông v i k ho ch giao thông ñư ng quy ho ch thành ph ch ñ o c a Hà n i ñ tìm ch ñ o c a Hà n i ñ tìm trong k ho ch ch ñ o c a cách c t qua Yên s phù cách c t qua Yên s phù Hà n i. h p v i quy ho ch Thanh h p v i quy ho ch Thanh trì. trì. ðánh giá toàn di n Chi phí xây d ng th p, l i T t v m t môi trư ng, xã S ngư i ch u nh hư ng ích cho ngư i s d ng cao. h i, ñ c bi t ít nh hư ng có v nhi u hơn nhưng ch Nhưng có như c ñi m v ñ n con ngư i. Tuy v y, y u d c ñư ng hi n có s n ñ nh hình thái lòng kém v bình ñ , kinh t xây Yên s , d dàng tái ñ nh cư sông, không gây nh hư ng d ng và s v ng ch c c a QL5 m r ng. Hình thái nhi u v môi trư ng, xã quy ho ch. dòng sông n ñ nh, kinh t h i. Ph i di chuy n m t s xây d ng và quy ho ch n m m , nhà c a. ñ nh. K t lu n: L a ch n phương án 3 90
 10. 5.2.4.3. Mô t tuy n ñư ng cao t c trên cơ s tuy n ñã ch n Tuy n b t ñ u nút giao cùng m c c a QL 1 và ñư ng 2 làn cũ là con ñư ng n i li n ñê phía tây (ñư ng Thanh trì) v i QL 1. Tuy n ch y d c theo con ñư ng cũ t o thành m t m ng lư i ñư ng chính ðông Tây Thanh trì và khu v c phía nam Hà n i. Nh ng ñ c ñi m cơ s h t ng ch y u d c theo con ñư ng này là tr m bơm nư c ng m, m t c u s t dài 23 m và 2 ñư ng dây t i ñi n cao áp. Hi n nay có r t nhi u nhà c a ñang xây d ng d c theo tuy n ñư ng cũ nên c n ph i hi u r ng m c dù gi m b t di n tích thu h i ñ t thì tuy n ñư ng này v n có th gây nh hư ng ñ i v i dân cư trong vùng. Tuy nhiên có th di chuy n nh ng ngôi nhà ch u nh hư ng n m sát nh ng ñư ng gom d ki n t i ñ a ñi m khác. Làng S thư ng t i lý trình km3 + 800 n m nút giao c t v i ñư ng B c Nam Yên s - Mai ñ ng c t qua các khu dân cư nơi có r t nhi u nhà , trư ng h c trong khu v c dân cư lân c n nút giao c t. Trư c khi n i v i ñê phía tây, ñư ng Nam vành ñai 3 ñư c quy ho ch ñi tách kh i ñư ng cũ c t qua các khu dân cư nơi có c nhà th và công viên. ðư ng nam vành ñai 3 Hà n i sau ñó ch y v hư ng b c d c theo bên rìa các khu dân cư và ñi vào khu v c nhà kho xi-măng c a nhà máy Chinfon ñ ñ m b o có ñ kho ng cách c n thi t cho Chùa Thanh trì, khu dân cư m i phát tri n và trư ng h c t i lý trình km 5 + 800. ðư ng nam vành ñai 3 c t vào khu v c dân cư ñông ñúc phía Nam Dư H i ñ ñ m b o có ñ kho ng cách c n thi t cho d án môi trư ng và c p nư c Hà n i - giai ño n 1 (1997 - 1999) do WB tài tr , nhà máy hoá ch t Ba Nh t và nghĩa trang li t s làng Lĩnh nam t i lý trình km 6 + 800. M t c u c n cũng ñư c thi t k ñ gi m thi u nh hư ng ñ n khu v c này. ðư ng nam vành ñai 3 d ki n vư t qua sông H ng t i ñi m trên tuy n c a TEDI. Tuy nhiên, tuy n s ñi v hư ng b c kho ng 150 m t ñi m hiao c t ban ñ u v i ñê phía ñông ñ tránh di tích l ch s và m m trên cánh ñ ng huy n Gia lâm. Sau ñó tuy n ch y song song v i ñư ng cũ. Tuy n k t thúc t i ñi m giao c t ñã thi t k trên QL 5, nơi ño n phía nam c a QL 1 m i do Ngân hàng phát tri n Châu Á tài tr ñang ñư c th c hi n. T ng chi u dài trên ñư ng gi a Pháp vân trên QL 1 và Sài ñ ng trên QL 5 kho ng 12,2 km và kho ng gi a các ñê kho ng 2.400m. 5.2.4.4. V trí tr m thu phí c u ñư ng D ki n ñ t tr m thu phí ki u Barie trên ñư ng nam vành ñai 3 Hà n i ñ thu phí ngư i s d ng ño n ñư ng này. V trí tr m thu phí d ki n ñ t trong kho ng cách gi a ñư ng ñê Gia lâm và nút giao QL 5. Tr m thu phí dài g n 200 m s ñư c xây d ng trư c ñư ng quy ho ch ñô th và xe t i h ng n ng khi xu ng d c c n gi m t c ñ d n d n r i d ng l i theo hàng. Như v y, tr m thu phí ph i lý trình km 11+100. Tuy nhiên xe c s d ng nút giao thông t i các v trí ñê có th không ñi qua tr m thu phí này. Vì v y, ñã có ñ xu t 1 tr m thu phí ph trên l i lên xu ng c a nh ng con ñư ng này. 5.2.5. Nghiên c u và l a ch n phương án c u 5.2.5.1. Các phương án cho c u chính 91
 11. Phương án 1: C u d m h p liên t c BTƯST v i các nh p: 80 m + 4 x 130 m + 80 m = 680 m Theo các h s qui ñ nh c ng cao, tr ñ k t h p b n m t c u ñư c dùng phía Hà n i và Gia lâm. Các l ng s t trong móng c c ñư c ñư c thi t k khác nhau (như c c ng thép, c c ng bê-tông ñ t i ch ). Qua so sánh, ch n lo i c c ng bê-tông ñ t i ch ñư ng kính 2.000 mm. Phương án 2: C u lưng vòm BTƯST (PC Extradose Bridge) Tăng chi u dài nh p lên 180 m, c n thi t d m h p bê-tông cao 10,5 m t i các tr c u. Chi u cao này có th khó thi công t i Vi t nam nên ñ i nghiên c u ñ ngh dùng d m h p bê- tông lai ghép. Lo i c u này k t h p v i cáp neo cao ñ th p ñ tăng cư ng ñ ch u l c c a ño n d m trên tr c u. B trí các nh p là: 100 m + 3 x 180 m + 100 m = 740 m v i tháp cao 20,0 m phía trên m t c u. Phương án 3: C u dây văng BTƯST ð i nghiên c u l a ch n b trí nh p kinh t nh t: 130 m + 260 m + 130 m = 520 m Chi u cao tháp c u kho ng 95 m trên m c nư c bi n, trong gi i h n cho phép b i C c Hàng không Vi t nam. 5.2.5.2. Xác ñ nh lo i c u cho c u d n và c u qua ñê C u d n 1 (c u gi a nh p sông chính và c u qua ñê): C u d m h p liên t c BTƯST nh p c u 50 m. Hình d ng các tr c u tương t c u chính, do ñó phía Hà n i và Gia lâm khác nhau. Dùng móng c c bê-tông ñ t i ch ñư ng kính 1.500 mm. C u d n 2 (c u gi a c u qua ñê và m ): Dùng d m bê-tông ñúc s n, tr ñ ñơn gi n ho c liên t c theo ñi u ki n t i tr ng ñ ng v i chi u dài nh p là 30 m. Tr c u có hình c t thon. C u qua ñê: B trí nh p c u qua ñê như sau: - Phía Hà n i: 75 m + 130 m + 75 m = 280 m - Phía Gia lâm: 50 m + 80 m + 50 m = 180 m Tuy v y, nghiên c u k hơn s theo kh o sát ñ a hình trong thi t k k thu t chi ti t. Tr , móng c u tương t như c u d n. 5.2.5.3. ðánh giá, l a ch n phương án c u V c u chính: 92
 12. Phương án 2 b lo i b theo quy t ñ nh c a Ban ch ñ o Nhà nư c. Còn 2 phương án, ñ i nghiên c u dùng m t s phương pháp, trong ñó có phương pháp theo tiêu chu n Nh t b n, phương pháp t s ... Nghiên c u các lo i c u trên ñã ñư c th c hi n trên cơ s phân tích kinh t ñ y ñ . K t qu nghiên c u th hi n trong b ng 3.20. B ng 3.20. Tóm t t phân tích kinh t các phương án c u ñ.v: tri u VNð H ng m c PA 1 - d m h p PA 3 - dây văng 1. Chi phí xây d ng ñư ng và nút giao khác 1.390.860 1.390.860 mc 2. Chi phí xây d ng c u Thanh trì 2.660.900 3.251.600 3. ð n bù ñ t ñai và tái ñ nh cư 129.654 129.654 4. Thi t k và giám sát 283.623 324.972 T ng chi phí tài chính 4.465.037 5.097.086 T ng chi phí kinh t 3.984.452 4.546.512 T l n i hoàn kinh t EIRR 12,55% 11,34% T s thu chi B/C (su t chi t kh u i = 12%) 1,06 0,93 V c u d n: C u d n 1: d m h p liên t c BTƯST, nh p 56 m. C u d n 2: d m ch I gi n ñơn BTƯST, nh p 30m, móng: c c bê-tông ñúc t i ch , ñư ng kính 1.500 mm. C u qua ñê: d m h p liên t c BTƯST, nh p như trên (m c 5.2.5.2), móng: c c bê-tông ñúc t i ch , ñư ng kính 1.500 mm. 5.2.6. Thi t k sơ b ñư ng Thi t k sơ b ñư ng g m nh ng ph n chính sau: 1. Yêu c u chung cho thi t k 2. Thi t k m t c t ngang 3. Thi t k nút giao khác m c 4. Tóm t t thi t k hình h c 5. Thi t k m t ñư ng - tiêu chu n thi t k theo AASHTO (1972 và 1986): - Lo i m t ñư ng: m t ñư ng m m - Tu i th thi t k : 10 năm 93
 13. - H s t n th t tính năng ph c v : 2,5 - Cư ng ñ n n: CBR = 6 K t c u các l p m t ñư ng (b ng 3.17). 5.2.7. Thi t k sơ b c u B ng 3.21. C u t o hình h c chung c u Thanh trì Lo i c u K tc u B trí nh p/chi u dài(m) C u chính d m h p liên t c BTƯST 80 + 4 x 130 + 80 = 680 C u d n 1: - phía Thanh trì d m h p liên t c BTƯST 620 - phía Gia lâm d m h p liên t c BTƯST 780 C u qua ñê: - phía Thanh trì d m h p liên t c BTƯST 75 + 130 + 75 = 280 - phía gia lâm d m h p liên t c BTƯST 50 + 80 + 50 = 180 C u d n 2: - phía Thanh trì d m ch I, BTƯST 270 - phía Gia lâm d m ch I, BTƯST 300 Th t hình h c các ph n c u theo hư ng t Thanh trì sang Gia lâm: Thanh trì - c u d n 2 - c u qua ñê - c u d n 1 - c u chính - c u d n 2 - c u qua ñê - c u d n 1 - Gia lâm. 5.2.8. K ho ch thi công G m các ñ m c: 1. Các gói thi công và ph m vi 2. V n chuy n v t li u xây d ng 3. Ngu n v t li u 4. Phương pháp thi công 5. Ti n ñ thi công V k ho ch th c hi n d án: L a ch n nhà th u: Vi c l a ch n nhà th u cho d án ñư c quy t ñ nh v i s tư v n c a OECF, thông qua ñ u th u c nh tranh qu c t có s sơ tuy n th u phù h p v i hư ng d n c a OECF cho v n vay OECF. D ch v tư v n cho d án: 94
 14. Vi c l a ch n và thuê tư v n cho các d ch v tư v n k thu t (thi t k chi ti t và giám sát thi công) ph i ñư c ti n hành theo phương pháp danh sách ng n, phù h p v i hư ng d n c a OECF v vi c thuê tư v n c a bên vay OECF. V ngân qu dành cho d án: B t kỳ kho n nào không ñư c tài tr b ng v n vay OECF ñ u ph i do Chính ph trang tr i. Ti n ñ th c hi n: Toàn b quá trình thi công ñư c chia thành 4 gói th u. ð có ñư c ti n ñ ñ u tư t i ưu, vi c thi công t t c các gói th u s hoàn thành cùng lúc vào tháng th 48. - Gói 1 - c u Thanh trì, t ng th i gian thi công 48 tháng, g m 7 ph n: + c u d n 2 (phía Thanh trì) 19 tháng + c u qua ñê (phía Thanh trì) 31 tháng + c u d n 1 (phía thanh trì) 33 tháng + c u chính 46 tháng + c u d n 1 (phía Gia lâm) 36 tháng + c u qua ñê (phía Gia lâm) 31 tháng + c u d n 2 (phía Gia lâm) 17 tháng - Gói 2 - ph n phía Gia lâm, t ng th i gian c n thi t 42 tháng, t ng chi u dài 3,5 km, g m: + ñư ng ch y su t 4 làn xe, ñư ng gom và ñư ng dành cho xe thô sơ, ngư i ñi b + m t nút giao bán hoa th n i ño n tuy n phía nam vành ñai 3 Hà n i v i QL5 và c u vư t + m t nút giao hình bán thoi n i c u Thanh trì và ñư ng ñê Gia lâm + 3 c u cho ñư ng ch y su t và 2 c u trên nhánh n i r t i nút giao (c u cong) v i lo i c u d m bê-tông d ng l c. Trong ñó các c u chính là: + c u vư t QL5 30 tháng + c u cong t i nút giao QL5 14 tháng + c u vư t ñư ng Gia lâm 08 tháng + c u vư t kênh C u bây 20 tháng - Gói 3 - ph n phía Thanh trì, t ng th i gian thi công c n thi t 42 tháng, t ng chi u dài 6,2 km, g m: + ñư ng ch y su t 4 làn xe, ñư ng gom và ñư ng dành cho xe thô sơ, ngư i ñi b + m t nút giao hình kèn trumpet ñơn n i ño n tuy n phía nam vành ñai 3 Hà n i v i QL1, k c c u c n 95
 15. + m t nút giao hình thoi hoàn ch nh n i c u Thanh trì và ñư ng ñê Thanh trì + m t nút giao hình bán thoi n i ño n tuy n phía nam vành ñai 3 hà n i và ñư ng Nguy n Tam Trinh + m t tr m thu phí lo i barie + 4 c u cho ñư ng ch y su t và 3 c u trên nhánh n i r t i nút giao v i lo i d m bê-tông d ng l c. Trong ñó các c u chính là: + c u c n Pháp vân 26 tháng + c u cong t i nút giao Pháp vân - C u gi 20 tháng + c u vư t sông Kim ngưu 12 tháng + c u Nguy n Tam Trinh 09 tháng + c u Lĩnh nam 09 tháng - Gói 4 - xây d ng khu tái ñ nh cư; t ng th i gian thi công c n thi t ñ xây d ng cơ s h t ng khu tái ñ nh cư kho ng 18 tháng, g m: + ñư ng d n và ñư ng n i b + h th ng cung c p và thoát nư c + khu dành cho ho t ñ ng công c ng và công viên 5.2.9. Qu n lý và khai thác công trình 5.2.9.1. H th ng duy tu s a ch a ñư ng ð ñ t ñư c yêu c u qu n lý, s a ch a ñư ng, toàn b h th ng duy tu s a ch a ñư ng ph i ho t ñ ng có nguyên t c và theo m t cách th c hoàn ch nh. Các t ch c qu n lý ñư c thành l p ph i bao g m các thành ph n công vi c yêu c u và có ñ năng l c c n thi t. Công tác duy tu s a ch a ñư ng bao g m các công vi c khác nhau liên quan ñ n ki m tra, duy tu, s a ch a. Nh ng công tác này c n th c hi n nhanh ñ ñ m b o giao thông liên t c. 5.2.9.2. H th ng ho t ñ ng duy tu s a ch a ð th c hi n các ho t ñ ng duy tu, s a ch a, c n quy ñ nh các v n ñ sau: - H th ng thông tin, liên l c (ch d n, ph trách, nhi m v , ra quy t ñ nh và h p tác) gi a văn phòng ch huy Khu ñư ng b , Phân khu s a ch a ñư ng b . - Tăng cư ng ho t ñ ng và trách nhi m gi a Khu ñư ng b v i Phân khu ñư ng b . - C n khuy n khích nhà th u th c hi n s a ch a ñư ng b : - Ho t ñ ng s a ch a d a trên k ho ch hàng năm, hàng tháng. - Ch rõ các ch tiêu công vi c duy tu và s a ch a. - Xây d ng m t h th ng h p ñ ng ki m tra và nghi m thu công tác duy tu s a ch a ñư ng. - Hư ng d n trư c các nhà th u các quy ñ nh cho công tác duy tu s a ch a ñư ng. 96
 16. Thanh tra Thanh tra thư ng xuyên, ñ nh kỳ và ñ c bi t D n s ch m t ñư ng, h m, tư ng, thoát nư c và các thi t b trên ñư ng Ki m tra cây c - c t c - tr ng cây S a ch a an toàn giao thông - lan can - bi n báo - chi u sáng và thi t b qu n lý Duy tu S a ch a m t ñư ng: vá gà, tráng m t, x Duy tu lý m t, v t lún, n t g y s a ch a ñư ng S a ch a nh c u: bó v a, lan can, sơn S a ch a nh k t c u khác: c ng, k t c u thoát nư c Các vi c khác, s a ch a nh ñ ngăn ng a tai ho và ph c h i S a ch a m t ñư ng, úp ph và thay th S a ch a S a ch a c u: b n, d m, khe n i, g i, tr ,m S a ch a các k t c u khác: c ng, thoát nư c Ng a tai ho và ph c h i b o v ta luy - tư ng ch n - m t ñư ng, c u Hình 3.4. Ho t ñ ng và nhi m v duy tu s a ch a ñư ng 5.2.9.3. H th ng qu n lý và cơ s d li u H th ng qu n lý và cơ s d li u là không th thi u trong công tác duy tu s a ch a ñư ng. M t trong nh ng ho t ñ ng quan tr ng nh t là thu th p các s li u c n thi t, ñ c bi t là các b n v thi công và các văn b n như báo cáo thi t k , tiêu chu n k thu t, ghi chép thi công và l ch s s a ch a. 5.2.9.4. Ho t ñ ng và nhi m v duy tu s a ch a ñư ng Các ho t ñ ng và nhi m v duy tu s a ch a ñư ng th hi n trên hình 3.4. 97
 17. 5.3. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng d án c u Thanh trì 5.3.1. Ph m vi, m c ñích và n i dung nghiên c u Công tác nghiên c u tác ñ ng môi trư ng bao g m: - ðánh giá sơ b v môi trư ng IEE, ñư c th c hi n theo 3 phương án tuy n, nh m m c ñích xác ñ nh các y u t môi trư ng trong các phương án ñó. - ðánh giá tác ñ ng môi trư ng EIA: ñư c th c hi n d c tuy n ñư ng l a ch n. Ph m vi kh o sát môi trư ng trên m t d i r ng 200 m (t c là r ng 100 m m i phía, tính t tim tuy n). M c ñích c a ñánh giá tác ñ ng môi trư ng EIA là d ñoán tác ñ ng c a các y u t môi trư ng và xem xét m c ñ gi m nh các tác ñ ng nghiêm tr ng có th x y ra. N i dung nghiên c u: - Nêu rõ các ñi u ki n môi trư ng hi n t i c a khu v c nghiên c u; - Phân tích và d báo các h ng m c gây tác h i cho môi trư ng trong giai ño n xây d ng và s d ng công trình; - L p k ho ch qu n lý tác ñ ng môi trư ng cho d án bao g m các bi n pháp gi m thi u ti ng n và k ho ch theo dõi ki m tra tác ñ ng môi trư ng; - L p k ho ch tái ñ nh cư. 5.3.2. Phương pháp nghiên c u Xem xét môi trư ng ban ñ u IEE ñư c th c hi n trên cơ s thu th p các s li u thông tin t các cơ quan liên quan và ñi u tra hi n trư ng. M r ng hơn, d a trên các k t qu c a IEE và các thông tin h u ích khác, ñi u ki n môi trư ng hi n có trên tuy n ñư c ch n và trên vùng lân c n, th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng EIA theo các giai ño n thi công và s a ch a. Cu i cùng, d a trên các phân tích ñ ra bi n pháp gi m nh các tác ñ ng nghiêm tr ng có th x y ra. Nghiên c u bao g m c d tính chi phí th c hi n các bi n pháp ñó. 5.3.3. ðánh giá môi trư ng D a trên k t qu c a IEE và phân tích EIA, ñánh giá môi trư ng trong giai ño n xây d ng, ho t ñ ng và duy tu s a ch a theo tuy n ñư ng ñư c ch n th hi n trong b ng 3.22. 5.3.4. Các bi n pháp gi m nh tác ñ ng b t l i t i môi trư ng Thi t k k thu t và phương pháp thi công s xem xét c các bi n pháp gi m nh tác ñ ng b t l i t i môi trư ng. Các bi n pháp ñó là: 5.3.4.1. Giai ño n thi công - Ki m tra ô nhi m các ch t ñ c, a-xit ho c các ch t ki m; - Ki m tra ch t lư ng nư c dùng trư c khi thi công; - H n ch xói mòn và l ng ñ ng b ng cách tr ng l i cây c trên vùng ñ t b xáo tr n; - H n ch ô nhi m khí quy n b ng tráng nh a m t ñư ng; - ðo ki m tra ch t lư ng không khí do xe thi công gây ra; 98
 18. - H n ch ti ng n và ch n ñ ng, ñ c bi t nhà máy tr n bê-tông; - Qu n lý vi c mua/lo i b v t li u xây d ng như các c c móng c u; - Qu n lý các công trình t m; - Ch d n công nhân hi u bi t các ñ c ñi m văn hoá quan tr ng. 5.3.4.2. Giai ño n ho t ñ ng, duy tu s a ch a - H n ch xói mòn b ng tr ng cây c ven b sông; - Ki m tra ô nhi m nư c do nư c b n ñ ra sông; - ðo ki m tra ch t lư ng không khí do lưu lư ng giao thông tăng lên; - ðo ki m tra ti ng n giao thông; - Xem xét l p rào ch n ti ng n d c Trư ng ti u h c Tr n Phú. B ng 3.22. Tóm t t ñánh giá môi trư ng d án c u Thanh trì t/t Danh m c ðánh giá Tác ñ ng và nguyên nhân môi trư ng Môi trư ng - Xã h i 1 Tái ñ nh cư BLL (C) Kho ng 100 nhà và 12 ha ñ t nông nghi p ph i phá b. 2 Ho t ñ ng kinh t BLN (C) M t m t s ru ng lúa và ao cá m t vài ño n. Tuy TðN (O) v y ho t ñ ng kinh t s ñư c tăng cư ng do có d án. 3 Phương ti n giao - Tuy n ñư ng t i ưu ñư c thi t k qua r t g n m t s thông / công c ng công trình công c ng như trư ng ti u h c. 4 Làng xã r i r c - Tuy n ñư ng t i ưu ñư c quy ho ch tránh khu m t ñ dân cư cao. 5 ð c tính văn hoá - Tuy n ñư ng t i ưu b o ñ m kho ng cách c n thi t t i các công trình văn hoá. 6 Quy n công c ng - Không có quy t c Nhà nư c cho nơi nuôi cá. 7 ði u ki n s c kho - Không có h u qu v s c kho cho d án. công c ng 8 Rác b n BLN (C) Qu n lý rác b n trong giai ño n xây d ng s ñư c xem xét. 9 Tai n n (s nguy - Tai n n, nguy hi m tăng lên khi có d án. hi m) Môi trư ng t nhiên 10 ð a hình, ñ a ch t - Ph m vi d án không l n, không gây ra s thay ñ i ñáng k v ñ a hình, ñ a ch t. 11 Xói mòn ñ t BLN (O) C n có bi n pháp gi m nh xói mòn nh trên khu ñ t cao do mưa, sau khi cây tr ng b phá b . 12 Nư c ng m - Không có s thay ñ i phân b nư c ng m. 13 Tình tr ng thu văn - Không có s thay ñ i lưu lư ng và dòng ch y c a sông. 14 Vùng ven bi n - D án không có vùng ven bi n. 99
 19. 15 H ñ ng v t và th c - Không có ho c có ít gi ng loài trong khu v c d án vt và tác ñ ng ñ n h sinh thái r t ít. 16 Khí h u - Không có s nh hư ng ñ n khí h u. 17 Phong c nh BLN (C) M c d u m quan phong c nh có th b nh hư ng TðN (O) khi xây d ng, như rác b n, nhưng thi t k c u ñã xét ñ n s hài hoà v i phong c nh t nhiên. Ô nhi m môi trư ng 18 Ô nhi m khí quy n BLN (C) Do lưu lư ng giao thông tăng lên có th gây tăng BLN (O) nh ô nhi m khí quy n. C n có bi n pháp gi m nh . 19 Ô nhi m nư c BLN (C) Ô nhi m có th tăng nh khi thi công, ch y u do nư c b n. C n có bi n pháp gi m nh . 20 Ô nhi m ñ t ñai - Phương pháp thi công c n xét ñ n bi n pháp ch ng ô nhi m ñ t ñai. nh hư ng này s r t nh . 21 Ti ng n và ch n BLN (C) Vì m t vài ño n ñư ng ñư c thi t k g n khu nhà ñ ng BLN (O) nên có nh hư ng nh v ti ng n, ch n ñ ng. C n có bi n pháp gi m nh . 22 Lún s t ñ t ñai - Phương pháp thi công c n có bi n pháp ch ng s t l ñ t ñai. Tác ñ ng này s r t nh . 23 S lan to các mùi - Có r t ít y u t gây lan to các mùi b i d án. Ghi chú: TðL: ch u tác ñ ng l n; TðN: ch u tác ñ ng nh ; BLL: tác ñ ng b t l i l n; BLN: tác ñ ng b t l i nh ; (C): trong giai ño n thi công; (O): trong giai ño n ho t ñ ng, duy tu s a ch a. 100
 20. CÂU H I ÔN T P 1. Ngư i ta d a vào nh ng căn c nào ñ ch ng minh s c n thi t ph i ñ u tư xây d ng m t công trình giao thông? Trình bày s c n thi t ph i xây d ng c u Thanh trì? 2. ði u tra giao thông là làm gì, nh m m c ñích gì? 3. Hi u th nào là lư ng giao thông và thành ph n giao thông? Ví d ? 4. Trình bày n i dung phương pháp ñi u tra kinh t . T i sao ñi u tra kinh t l i có th giúp v ch hư ng tuy n? 5. Trình bày các phương pháp ñ m xe và ph m vi áp d ng. 6. Hi u th nào là lư ng giao thông tăng bình thư ng, lư ng giao thông h p d n và lư ng giao thông phát sinh? 7. Trình bày các phương pháp d báo lư ng giao thông? 8. Trình bày khái ni m môi trư ng, k tên các y u t môi trư ng mà m t d án xây d ng giao thông có th nh hư ng. 9. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng là gì? L i ích c a vi c ñánh giá tác ñ ng môi trư ng? Vai trò c a c ng ñ ng trong ñánh giá tác ñ ng môi trư ng? 10. Trình bày các n i dung ch y u c a các c p ñ ñánh giá tác ñ ng môi trư ng? Trình t và n i dung ñánh giá tác ñ ng môi trư ng trong các d án xây d ng công trình? D án c u Thanh trì nh hư ng như th nào t i môi trư ng? 101
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2