intTypePromotion=1

Đề cương môn học Đại học: Lập và phân tích dự án cho kỹ sư

Chia sẻ: Le Hải Hậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
2
download

Đề cương môn học Đại học: Lập và phân tích dự án cho kỹ sư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương môn học Đại học "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư" cung cấp cho các bạn mục tiêu môn học, nội dung tóm tắt, các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học,... Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu hơn về môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học Đại học: Lập và phân tích dự án cho kỹ sư

  1. ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM 15/05/2014 Khoa : Quản Lý Công Nghiệp Đề cương Môn học Đại học LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ PROJECT PLANNING AND ANALYSIS FOR ENGINEERS Mã số MH :700200 - Số tín chỉ : 2 (2.1.2) TCHP: - Số tiết - Tổng: 45 LT: 45 BT: TH: ĐA: BTL/TL: - Đánh giá : Kiểm tra: 30% Kiểm tra giữa kỳ45’: 30% Bài tập 20% Bài tập cá nhân 20% Thang điểm 10/10 Thicuối kỳ: 50% Thi cuối kỳ 70’: 50% - Môn tiên quyết : - Không MS: - Môn học trước : - Không MS: - Môn song hành : - Không MS: - CTĐT ngành : Các ngành kỹ thuật - Trình độ : Học kỳ 3 (Học kỳ 1, Năm thứ 2) (khối kiến thức-KT) Thuộc khối cơ bản - Ghi chú khác : 1. Mục tiêu của môn học: Môn học này giúp sinh viênphân tích và lựa chọn dự án đầu tư, đặc tảdòng tiền tệ cho các dựán kỹ thuật vàđánh giá chúng từ quan điểm về dòng tiền tệ trước thuế và sau thuế. Sau khi tham gia khóa học này, sinh viên có thể - Phân tích các dòng tiền tệ nhằm xác định các giá trị tương đương theo các quan điểm khác nhau - Hiểu các tiêu chuẩn ra quyết định kinh tế kỹ thuật, gồm giá trị hiện tại ròng, suất thu lợi nội tại và tỷ số lợi ích/chi phí. - Hình thành các phương án vàước tính lợi ích/chi phí từ dữ liệu có sẵn. - So sánh các phương án có tuổi thọ kinh tế không bằng nhau. - Thực hiện phân tích dòng tiền tệ sau thuế, áp dụng các quy định khấu hao chuẩn. - Ước tính rủi ro và bất định trong phân tích. Aims: This course helps students characterize the cash flows associated with engineering projects and evaluate them from the viewpoints of before-tax and after-tax cash flow. At the end of this course, students will be able to - Analyze cash flows to obtain equivalent values for a different time point or time frame. - Understand engineering economic decision criteria, including net present value, internal rate of return, and benefit cost ratio. - Form alternatives and derive valid cost/benefit estimations from available data. - Compare alternatives having unequal economic lives. - Perform after tax cash flow analysis, applying standard depreciation accounting rules. - Estimate risks and uncertainties in analyses. PĐT, Mẫu 2008-ĐC Tr.1/4
  2. Đề cương MH : Lập & Phân tích dự án PĐT, Mẫu 2008-ĐC 2. Nội dung tóm tắt môn học: Môn học bao gồm giá trị theo thời gian của tiền tệ, sự tương đương của tiền tệ, các độđo đáng giá về mặt kinh tế, các quy tắc chọn phương ánđầu tư, thuế lợi tức, khấu hao thiết bị, rủi ro và bất định. Course outline: This courseincludes time value of money, equivalence, economic measures of worth, selection rules for alternatives, income taxes and equipment depreciation, risk, and uncertainty. 3. Tài liệu học tập: [1] G.S. PhạmPhụ,Phân tích và lựa chọn dự án đầu tư – Kinh Tế Kỹ Thuật, Trường Đại Học Bách Khoa, TP. Hồ Chí Minh, tái bản, 2008. [2] PGS. TS. Nguyễn Thị Diễm Châu, Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống Kê, 2001. [3] Leland Blank, P. E.; Anthony Tarquin, P. E.; Engineering Economy, McGraw-Hill, 2005. 4. Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học Kiến thức: Loại hình doanh nghiệp, Các loại dựán đầu tư, Các loại chi phí,Các loại lãi suất, Giá trị theo thời gian của tiền tệ, Đầu tư dựán, Các loại vốn vàGiá sử dụng vốn. Kỹ năng nhận thức: Phân biệt giữa các khái niệm như Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất thực, Lãi suất đơn và Lãi suất ghép, Giá sử dụng vốn, Dòng tiền tệ trước thuế và sau thuế. Kỹ năng môn học cụ thể: Xác định nguồn vốn sử dụng đểđầu tư vào dựán, Phân tích dựán và lựa chọn dựán đầu tư nào đó, Phân tích rủi ro và bất định trong đầu tư dựán. Kỹ năng truyền đạt: Trình bày và Phân tích vấn đề. Learning outcomes: Knowledge: Enterprises, Projects, Classification of Costs, Types of Interest, Time value of money, Project investment, Capitals and Capital Gains (Losses). Cognitive Skills: Difference from the concepts such as Nominal and Effective interest rate,Simple and Compound interest, Capital Gians (Losses), Before-Tax and After-Tax Cash Flow. Subject Specific Skills: Determining the using capitals to invest in a project, Economic Analysisof alternatives and Choosing the certain investment alternatives, Estimating risks and uncertainties in a project investment. Transferable Skills: Presentation and Problem Analysis. 5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: Kiểm tra giữa kỳ: Trắc nghiệm+ viế t (được xem 1 tờA4 viết tay 2 mặt và các bảng tra) (30%) Bài tập cá nhân trong lớp: (20%) Thi cuối kỳ: Trắc nghiệm + viế t (được xem 1 tờ A4 viết tay 2 mặt và các bảng tra) (50%) Learning Strategies&Assessment Scheme: MidTerm Test: Multiple-Choice Questions + Writing (Opened a writing 2-side A4 paper and Compound Interest Factor Tables (Discrete Cash Flow)) (30%) Individual exercises in class: (20%) Final Exam: Multiple-Choice Questions + Writing (Opened a writing 2-side A4 paper and Compound Interest Factor Tables (Discrete Cash Flow)) (50%) 6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy:  ThS. Hà Văn Hiệp -Khoa Quản Lý Công Nghiệp  ThS. Lại Văn Tài -Khoa Quản Lý Công Nghiệp Tr.2/4
  3. Đề cương MH : Lập & Phân tích dự án PĐT, Mẫu 2008-ĐC 7. Nội dung chi tiết: Tuần Nội dung Tài liệu Ghi chú 1,2 Chƣơng 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG [1] Hiểu 1.1 Tổng quan Nắm vững 1.2 Mục tiêu và ý nghĩa của đầu tư 1.3 Khái niệm về chi phí và lợi ích 1.4 Quá trình lập và phân tích dự án đầu tư 1.5 Phân tích tài chánh, phân tích kinh tế-xã hội Tự học 3 tiết – đọc tài liệu 2,3 Chƣơng 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ [1], [2] Vận dụng 2.1 Tổng quan Tổng hợp 2.2 Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất thực 2.3 Biểu đồ dòng tiền tệ 2.4 Cách tính giá trị dòng tiền tệ theo thời gian: hiện tại, tương lai và bất kỳ Tự học 3 tiết – đọc tài liệu và làm bài tập 4,5 Chƣơng 3: CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SO SÁNH [1], [2] Vận dụng PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ Tổng hợp 3.1 Tổng quan hệ thống các phương pháp phân tích 3.2 Nguyên tắc chung trong so sánh phương án 3.3 Các phương pháp dòng tiền tệ chiết giảm  Phương pháp giá trị tương đương PW, FW và AW  Phương pháp suất thu lợi nội tại IRR  Các phương pháp khác (B/C) Tự học 9 tiết – đọc tài liệu và làm bài tập 6,7 Chƣơng 4: PHÂN TÍCH PHƢƠNG ÁN THEO SUẤT THU [1], [2] Vận dụng LỢI NỘI TẠI IRR Tổng hợp 4.1 Nguyên tắc chung 4.2 Nguyên tắc phân tích theo gia số 4.3 Suất thu lợi nội tại của một dự án đầu tư 4.4 Thủ tục so sánh phương án theo suất thu lợi nội tại  So sánh cặp phương án khi biết thu nhập và chi phí  So sánh cặp phương án khi có cùng thu nhập  So sánh nhiều phương án Tự học 9 tiết – đọc tài liệu và làm bài tập ** Kiểm tra giữa kỳ Ôn tập nội dung Chương 1 đến Chương 4. Ôn luyện các bài tập Chương 1 đến Chương 4. Tự học 9 tiết – đọc tài liệu và làm bài tập 8,9 Chƣơng 5: CÁC PHƢƠNG PHÁP KHÁC (B/C) [1], [2] Vận dụng 5.1 Tỷ số lợi ích – chi phí (B/C) Tổng hợp  Các tỷ số lợi ích – chi phí  Phân loại lợi ích, chi phí và tổn thất  Tính tỷ số lợi ích – chi phí của một cơ hội đầu tư 5.2 So sánh các phương án theo B/C  So sánh cặp phương án khi biết thu nhập và chi phí  Về trường hợp giá trị B/C âm  So sánh cặp phương án khi chúng có cùng thu nhập  So sánh nhiều phương án 5.3. Các kỹ thuật phân tích khác (điểm hòa vốn, thời gian bù vốn, ..) Tr.3/4
  4. Đề cương MH : Lập & Phân tích dự án PĐT, Mẫu 2008-ĐC Tuần Nội dung Tài liệu Ghi chú Tự học 9 tiết – đọc tài liệu và làm bài tập 10,11 Chƣơng 6: PHÂN TÍCH DỰ ÁN SAU THUẾ [1], [2] Vận dụng 6.1 Khấu hao Tổng hợp 6.2 Một số quy định cần thiết có liên quan đến tính khấu hao 6.3 Giới thiệu về thuế lợi tức 6.4 Dòng tiền tệ sau thuế 6.5 Phân tích dự án sau thuế Tự học 9 tiết – đọc tài liệu và làm bài tập 12,13 Chƣơng 7: GIÁ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHỌN TẬP DỰ ÁN [1], [2] Vận dụng 7.1 Tổng quan Tổng hợp 7.2 Nguồn vốn và giá sử dụng vốn 7.3 MARR 7.4 Lựa chọn tập dự án đầu tư theo phương pháp PW Tự học 9 tiết – đọc tài liệu và làm bài tập 14,15 Chƣơng 8: RỦI RO VÀ BẤT ĐỊNH TRONG PHÂN TÍCH [1], [2] Vận dụng DỰ ÁN Tổng hợp 8.1 Tổng quan 8.2 Phân tích độ nhạy 8.3 Phân tích tình huống 8.4 Giới thiệu về phân tích rủi ro bằng mô phỏng Tự học 9 tiết – đọc tài liệu và làm bài tập Nội dung thi cuối kỳ (tập trung) Ôn tập nội dung Chương 3 đến Chương 8. Ôn luyện các bài tập Chương 3 đến Chương 8. Tự học 9 tiết – đọc tài liệu và làm bài tập 8. Thông tin liên hệ: + Khoa: Quản Lý Công Nghiệp – 105B10 – ĐT: 38650460 + Trang WEB môn học: có trên server e-learning Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014 TRƢỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƢƠNG Hà Văn Hiê ̣p Tr.4/4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2