intTypePromotion=1

LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
195
lượt xem
45
download

LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.1. Khái niệm về dự án. Gittinger (2002 ) : Dự án là một tập hợp các họat động mà ở đó tiền tệ được đầu tư với hy vọng được thu hồi lại. Trong quá trình này các công việc kế hoạch, tài chính vận hành hoạt động là một thể thống nhất được thực hiện trong một thời gian xác định. David (1995): Dự án là một chuỗi hoạt động liờn kết đươc tạo ra nhằm đạt được kết quả nhất định trong phạm vi ngõn sỏch và thời gian xỏc định Dự ỏn là một tập hợp cỏc hoạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 1. LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN  NÔNG THÔN
 2. Chương 1: Những vấn đề chung về dự ỏn phát triển nông thôn. 1.1. Khái niệm về dự án.  Gittinger (2002 ) : Dự án là một tập hợp các họat động mà ở đó tiền tệ được đầu tư với hy vọng được thu hồi lại. Trong quá trình này các công việc kế hoạch, tài chính vận hành hoạt động là một thể thống nhất được thực hiện trong một thời gian xác định.  David (1995): Dự án là một chuỗi hoạt động liờn kết đươc tạo ra nhằm đạt được kết quả nhất định trong phạm vi ngõn sỏch và thời gian xỏc định  Dự ỏn là một tập hợp cỏc hoạt động nhằm đạt được những mục tiờu cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định với những tiờu phớ về tài chớnh và tài nguyờn đó xỏc định trước.
 3. CHÍNH  CHƯƠNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN SÁCH  TRÌNH
 4. 1.2 C¸c ®Æc ®iÓm c hÝnh c ña mé t dù ¸n.  §iÓm xuÊt p h¸t v à kh ởi đ ầu  T¹o ra m é t s ù thay ®æ i  KÕ ho ¹c h  Qu¶n lý  Ng uån lùc  B ối cảnh không chắc chắn
 5. 1.3. Phân loại dự án 1.3.1. Phân loại theo mục đích a. Dự án đầu từ kinh doanh :  Ví  dụ:  Dự  án  đầu  tư  sản  xuất  và  chế  biến  thủy  sản,  dự  án  chế  biến  sữa,  dự  án  kinh  doanh  du lịch... b. Dự án phát triển: Là dự án nhằm tạo ra năng  lực mới  hoặc tăng năng lực sản xuất vì mục  tiêu phát triển. `
 6. 1.3. Phân loại dự án Các  dự  án  phát  triển  có  thể  phân  làm  hai  loại  chính. ­ Dự án sản xuất nhằm tạo ra một hay một số loại sản  phẩm nào đó.  Ví  dụ:  dự  án  phát  triển  các  hoạt  động  sản  xuất  nông  nghiệp, phát triển các ngành nghề thủ công, mỹ nghệ  truyền thống... ­ Dự  án  không  sản  xuất,  sản  phẩm  của  dự  án  không  phải là những hàng hóa cụ thể.  Ví  dụ:  dự  án  cải  thiện  điều  kiện  chăm  sóc  sức  khõe  cho  công  đồng,  dự  án  nhằm  nâng  cao  điều  kiện  học  tập cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số....
 7. 1.3. Phân loại dự án 1.3.2. Phân theo ngành Theo các ngành khác nhau thì phân thành dự án phát triển  sản xuất Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Ngư nghiệp; xây dựng  cơ  sở  hạ  tầng  nông  thôn;  Dự  án  về  y  tế  chăm  sóc  sức  khõe cho người dân.... 1.3.3.Phân theo nôi dung Là  loại  dự  án  thực  thi  các  nội  dung  khác  nhau  như:  tăng  thu  nhập,  xóa  đói  giảm  nghèo,  tạo  việc  làm,  giáo  dục,  khuyến nông, dinh dưỡng sức khõe cộng đồng; Phát triển  phụ  nữ,  trẻ  em  dân  tộc  thiểu  số;  Bảo  vệ  tài  nguyên  môi  trường; Dự án phát triển sản xuất; Dự án phát triển cơ sở  hạ  tầng;  Phát  triển  nguồn  nhân  lực;  Dự  án  nghiên  cứu  khoa học....
 8. 1.3. Phân loại dự án 1.3.4. Phân theo qui mô và phạm vi hoạt động  a. Theo quy mô:  ­ Dự án lớn: là những dự án có quy mô lớn được  triển khai trên một phạm vi rộng hay theo vùng lãnh  thổ và thường do trung ương quản lý.  ­ Dự án trung bình: là dự án được thực hiện tại một  tỉnh, huyện và thường do địa phương quản lý.  ­ Dự án nhỏ: là dự án thực hiện tại phạm vi một xã  hay thôn. .
 9. 1.3. Phân loại dự án b. Theo thời gian:  ­ Dự án dài hạn: thường có thời gian từ 5 năm  trở lên.  ­ Dự án trung hạn: khoảng 3­5 năm  ­ Dự án ngắn hạn: khoảng 1 năm
 10. 1.4. Dự án phát triển nông thôn 1.4.1. Khái niệm Dự  án  phát  triển  nông  thôn  là  một  loại  dự  án  để giải quyết một hay một số vấn đề của cộng  đồng  với  sự  tham  gia  tích  cực  của  nhiều  lực  lượng xã hội(bên trong, bên ngoài) nhằm mục  đích  tạo  ra  những  chuyển    biến  xã  hội  theo  hướng  tích  cực  tại  cộng  đồng,  thể  hiện  bằng  một  chương  trình  hành  động  với  những  tiêu  phí về tài chính và tài nguyên được định trước.
 11. Sơ đồ mô tả tác động của dự án Tình trạng Dự án Tình trạng kém phát triển hiện tại (thay đổi) Được cải thiện
 12. Cơ sở hình thành dự án phát triển nông thôn  3 yÕu tè : Nhu cÇu cña Kh¶ n¨ng céng tµi trî Dù ®ång ¸n ý t­ëng trî gióp
 13. 1.4.2. §Æc ®iÓm c ña c ¸c d ù ¸n PTNT - C¸c ®Æc ®iÓm vÒ c ¸c h tiÕp c Ën tro ng qu¶n lý dù ¸n: C¸c dù ¸n nhÊn m¹nh ® sù tham gia Õn vµ vai trß ra quyÕt ® Þnh cña ng­êi d© vµ cña n c¸c bªn liªn quan kh¸c, sù phèi hîp mang tÝnh ®a ngµnh vµ liªn ngµnh. - Bè i c ¶nh thùc hiÖn dù ¸n: Trong c¸c céng ® ång n«ng th«n, céng ® ång sèng ë c¸c vïng s©u vïng xa, tr× ® v¨n hãa cßn thÊp vµ cã c¸c nh é ® Æc ® iÓm v¨n hãa ® d¹ng. a - Có sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội - Tập trung vào việc nâng cao năng lực cho cộng đồng - Dự án phát triển nông thôn mang tính toàn diện
 14. 1.5. Chu tr×nh qu¶n lý dù ¸n   Chu tr× dù ¸n lµ mét kh¸i nh niÖm ph¶n ¶nh c¸c giai ® o¹n chÝnh cÇn ph¶i tiÕn hµnh trong c«ng t¸c qu¶n lý dù ¸n tõ lóc h× thµnh ý t­ëng cho nh ® Õn khi dù ¸n kÕt thóc vµ c¸c mèi liªn hÖ gi÷ chóng. a
 15. KÕ ho¹ch trong chu tr× dù ¸n nh Dự án mới X¸c ®Þnh dù ¸n §¸nh g i¸ Xây dựng dù ¸n DA DA Thùc thi ThÈm ®Þnh dù ¸n dù ¸n
 16. 1.5. Chu tr×nh qu¶n lý dù ¸n • X¸c ®Þnh dù ¸n (Ph©n tÝc h t×nh h×nh): lµ giai ® o¹n ® Çu tiªn ® Ó x© dùng mét dù ¸n, giai ® y o¹n ph© tÝch t× h× vÊn ® nhu n nh nh, Ò, cÇu vµ nguån lùc v.v. - §© lµ mét qu¸ tr× thu thËp vµ y nh ph© tÝch th«ng tin ® cã thÓ m« n Ó t¶ t× tr¹ng ban ® hay ® nh Çu iÓm xuÊt ph¸t cña dù ¸n.
 17. 1.5. Chu tr×nh qu¶n lý dù ¸n • ChuÈn bÞ dù ¸n (X¸c ®Þnh mô c ®Ýc h, mô c tiªu vµ lËp kÕ ho ¹c h dù ¸n): - Lµ giai ® c¸c bªn liªn quan nhÊt trÝ o¹n vÒ mét t× h× t­¬ lai mµ dù ¸n nh nh ng muèn ® ® vµ c¸ch thøc cã thÓ ® ¹t ­îc ¹t ® chóng. ­îc - KÕt thóc giai ® o¹n nµy lµ mét v¨n kiÖn dù ¸n ® cã thÓ ® ra thÈm Ó ­a ® Þnh vµ ® nghÞ sù hç trî. Ò
 18. 1.5. Chu tr×nh qu¶n lý dù ¸n • ThÈm ®Þnh dù ¸n: lµ mét giai ® cã tÝnh chÊt thñ tôc trong o¹n chu tr×nh. - §© lµ giai ® y o¹n mµ c¸c nhµ qu¶n lý cÊp trªn xem xÐt ® Ó ® b¶o r»ng c¸c ® xuÊt ® ¶m Ò ­îc ® ra lµ hîp lý vµ kh¶ thi. ­a
 19. 1.5. Chu tr×nh qu¶n lý dù ¸n • Thùc thi dù ¸n: lµ giai ® o¹n quan träng nhÊt v× nã liªn quan ® viÖc sö dông c¸c nguån lùc, Õn triÓn khai c¸c ho¹t ®éng vµ gi¸m s¸t tiÕn tr× ® cã thÓ thùc nh Ó hiÖn c¸c môc tiªu vµ kÕ ho¹ch ® ra mét c¸ch tèt nhÊt. Ò
 20. 1.5. Chu tr×nh qu¶n lý dù ¸n §¸nh gi¸ dù ¸n: lµ giai ®o¹n cuèi cïng ® thùc hiÖn ® ­îc Ó kÕt thóc dù ¸n (vµ b¾t ® Çu mét chu tr× míi), dù ¸n sÏ nh thùc hiÖn viÖc ® gi¸ cã sù ¸nh tham gia cña ng­êi bªn trong vµ ngoµi céng ® ång.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2