intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học: Văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam ở đầu thể kỉ XXI

Chia sẻ: Đinh Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:170

0
21
lượt xem
3
download

Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học: Văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam ở đầu thể kỉ XXI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam ở đầu thể kỉ XXI" nhằm hệ thống hóa những nghiên cứu về “Văn hóa Hồ Chí Minh” để hướng tới một quan điểm thống nhất về vấn đề này. Đồng thời, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam, luận án tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng, nội dung, giải pháp quảng bá văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam đầu thế kỉ XXI. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học: Văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam ở đầu thể kỉ XXI

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ PHƢƠNG OANH VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TRONG CHIẾN LƢỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA VIỆT NAM Ở ĐẦU THẾ KỈ XXI LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: HỒ CHÍ MINH HỌC HÀ NỘI- 2017 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ PHƢƠNG OANH VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TRONG CHIẾN LƢỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA VIỆT NAM Ở ĐẦU THẾ KỈ XXI LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: HỒ CHÍ MINH HỌC Mã số: 62 31 02 04 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. VŨ VĂN THUẤN 2. PGS.TS. NGUYỄN THẾ THẮNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và đƣợc trích dẫn đầy đủ theo quy định. Tác giả luận án Trịnh Thị Phƣơng Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ........................ 7 1.1. Các vấn đề đã đƣợc nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án .................... 7 1.2. Những vấn đề luận án cần giải quyết ............................. …………….. 30 Tiểu kết chƣơng 1............................................................................................ 32 CHƢƠNG 2: VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH .................................................. 34 2.1. Một số khái niệm cơ bản .......................................................................... 34 2.2. Cơ sở hình thành văn hóa Hồ Chí Minh .................................................. 46 2.3. Văn hóa Hồ Chí Minh - những nội dung cơ bản ..................................... 53 Tiểu kết chƣơng 2……………………………………………………………85 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢNG BÁ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TRONG CHIẾN LƢỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2017 ......................................................................... 87 3.1. Ngoại giao văn hóa Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2011 ..................... 87 3.2. Chiến lƣợc ngoại giao văn hóa Việt Nam 3.3. Quảng bá văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lƣợc ngoại giao văn hóa Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2017 ................................................................. .103 Tiểu kết chƣơng 3.......................................................................................... 122 CHƢƠNG 4 : QUẢNG BÁ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TRONG CHIẾN LƢỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 .................................................................... 124 4.1. Phƣơng hƣớng quảng bá văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lƣợc ngoại giao văn hóa Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ........... 125 4.2. Những nội dung văn hóa Hồ Chí Minh cần quảng bá ra thế giới.............. 132 4.3. Một số giải pháp quảng bá văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lƣợc ngoại giao văn hóa Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ……………………………….…………………….................................134 Tiểu kết chƣơng 4.......................................................................................... 146 KẾT LUẬN .................................................................................................. 148 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ ..... 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 152

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản